5.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 4/2011

от 11 февруари 2011 година

за изменение на Протокол № 4 (Правила за произход) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол № 4 към Споразумението бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 136/2005 от 21 октомври 2005 г. (1)

(2)

В номенклатурата, основана на Конвенцията за Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (хармонизираната система), бяха внесени изменения в сила от 1 януари 2007 г.

(3)

Структурата на приложение II към Протокол № 4 се основава на хармонизираната система. Приложението следва да бъде изменено, за да бъдат взети предвид измененията в хармонизираната система.

(4)

Настоящото решение се прилага със задна дата от 1 януари 2007 г. с цел да бъдат избегнати нежелателните въздействия на измененията върху хармонизираната система.

(5)

С оглед на големия брой промени, които трябва да бъдат направени в приложение II към Протокол № 4, от съображения за прегледност то следва да се замени изцяло,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на приложение II към Протокол № 4 се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 12 февруари 2011 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (2). То се прилага от 1 януари 2007 г. Въпреки това решението не се прилага със задна дата в ущърб на юридическо или физическо лице.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2011 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Изпълняващ длъжносттa председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 321, 8.12.2005 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ СТАТУТ НА ПРОДУКТ С ПРОИЗХОД

Възможно е не всички продукти, включени в списъка, да са обхванати от Споразумението. Следователно е необходимо да се направи справка с останалите части от Споразумението.

Позиция по ХС

Описание на продукта

Обработка или преработка, извършена върху материал без произход, която дава статут на произход

(1)

(2)

(3) или (4)

Глава 1

Живи животни

Всички животни по глава 1 трябва са изцяло получени

 

Глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глави 1 и 2 са изцяло получени

 

Глава 3

Риба и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex глава 4

Млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени

 

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени

всичкият плодов сок (с изключение на сока от ананас, сладък лимон или грейпфрут) от позиция 2009 е с произход; и

стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 5 са изцяло получени

 

ex ex 0502

Обработена четина от свине или глигани

Почистване, дезинфекция, сортиране и изправяне на четината и косъма

 

Глава 6

Живи растения и цветарски продукти

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 6 са изцяло получени и

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени

 

Глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

Производство, при което:

всички плодове са изцяло получени и

стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от стойността на продукта франко завода

 

ex глава 9

Кафе, чай, мате и подправки; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 9 са изцяло получени

 

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

Производство от материали от която и да било позиция

 

0902

Чай, дори ароматизиран

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 0910

Смеси от подправки

Производство от материали от която и да било позиция

 

Глава 10

Житни растения

Производство, при което всички използвани материали от глава 10 са изцяло получени

 

ex глава 11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен; с изключение на:

Производство, при което всички използвани житни растения, зеленчуци, годни за консумация, корени и грудки от позиция 0714 или плодове са изцяло получени

 

ex ex 1106

Брашна, грис и прахове от сухи бобови зеленчуци без черупки от позиция 0713

Сушене и смилане на бобови растения по позиция 0708

 

Глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

Производство, при което всички използвани материали от глава 12 са изцяло получени

 

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 1301 не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

 

 

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, модифицирани

Производство на немодифицирани лепила и сгъстяващи материали

 

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 14

Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което всички използвани материали от глава 14 са изцяло получени

 

ex глава 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503:

 

 

Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали по всяка позиция, с изключение на тези от позиция 0203, 0206 или 0207 или кости от позиция 0506

 

Други

Производство от свинско месо или карантии, годни за консумация, от позиция позиция 0203 или 0206 или на месо и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0207

 

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в позиция 1503

 

 

Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали по всяка позиция, с изключение на тези от позиция 0201, 0202, 0204 или 0206 или кости, включени в позиция 0506

 

Други

Производство, при което всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени

 

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

Твърди фракции

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 1504

 

Други

Производство, при което всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

ex ex 1505

Рафинирана ланолина

Производство от необработена мазнина от вълна (серей) от позиция 1505

 

1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

Твърди фракции

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 1506

 

Други

Производство, при което всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени

 

от 1507 до 1515

Растителни масла и техните фракции:

 

 

Соево масло, фъстъчено масло, палмово масло, масло от копра, палмистово масло, масло от бабасу, тунгово масло и масло от ойтицика, восък от Мирта и японски восък, фракции от масло от жожоба и масла, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Твърди фракции, освен тези от масло от жожоба

Производство от други материали от позиции 1507 до 1515

 

Други

Производство, при което всички използвани растителни материали са изцяло получени

 

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени и

всички използвани растителни материали са изцяло получени. От друга страна, могат да бъдат използвани материали от позиции 1507, 1508, 1511 и 1513

 

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

Производство, при което:

всички използвани материали от глави 2 и 4 са изцяло получени и

всички използвани растителни материали са изцяло получени. От друга страна, могат да бъдат използвани материали от позиции 1507, 1508, 1511 и 1513

 

Глава 16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Производство:

от животни от глава 1 и/или

при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex глава 17

Захар и захарни изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

 

Химически чиста малтоза и фруктоза

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 1702

 

Друга захар, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство, при което всички използвани растителни материали са с произход

 

ex ex 1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 18

Какао и продукти от какао

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

Екстракти от малц

Производство от житни растения от глава 10

 

Други

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:

 

 

Съдържащи тегловно 20 % или по-малко месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, при което всички използвани житни растения и техни производни (с изключение на твърда пшеница и нейни производни) са изцяло получени

 

Съдържащи тегловно повече от 20 % месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, при което:

всички използвани житни растения и техни производни (с изключение на твърда пшеница и нейни производни) са изцяло получени и

всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на нишесте от картофи от позиция 1108

 

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 1806

при което всички използвани житни растения и брашно (с изключение на твърда пшеница и царевица Zea indurata и техни производни) са изцяло получени и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от глава 11

 

ex глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения с изключение на:

Производство, при което всички използвани плодове, черупкови плодове или зеленчуци са изцяло получени

 

ex ex 2001

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2004 и ex ex 2005

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

2006

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани)

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

2007

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2008

Черупкови плодове, без прибавка на захар или алкохол

Производство, при което стойността на всички използвани черупкови плодове и маслодайни семена с произход от позиции 0801, 0802 и от 1202 до 1207 не надвишава 60 % от цената на продукта франко завода

 

Фъстъчено масло; смеси на базата на житни растения; сърцевина от палмово дърво; царевица

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Други, с изключение на плодове, претърпели топлинна обработка, различна от варене във вода или на пара, без прибавка на захар, замразени

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 21

Разни видове хранителни продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което всичката използвана цикория е изцяло получена

 

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

 

 

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани синапено брашно или готова горчица

 

Синапено брашно и готова горчица

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на приготвени или консервирани зеленчуци, класирани в позиции от 2002 до 2005

 

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде, са изцяло получени

 

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от позиция 2009

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода и

при което целият плодов сок (с изключение на сока от ананас, сладък лимон или грейпфрут) е с произход

 

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и спиртни напитки (eau-de-vie), денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на позиция 2207 или позиция 2208 и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде са изцяло получени или, ако всички използвани материали са вече с произход, може да бъде използван арак със съдържание по обем, непревишаващо 5 %

 

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; спиртни напитки (eau-de-vie), ликьори и други спиртни напитки

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на позиция 2207 или позиция 2208 и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде са изцяло получени или, ако всички използвани материали са вече с произход, може да бъде използван арак със съдържание по обем, непревишаващо 5 %

 

ex глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2301

Китово брашно; брашна, грис и агломерати под форма на гранули, от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

ex ex 2303

Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество, чието тегловно съдържание превишава 40 %

Производство, при което всичката използвана царевица е изцяло получена

 

ex ex 2306

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло, с тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3 %

Производство, при което всички използвани маслини са изцяло получени

 

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Производство, при което:

всички използвани житни растения, захар или меласа, месо или мляко са с произход и

всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex глава 24

Тютюни и обработени заместители на тютюна; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 24 са изцяло получени

 

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

Производство, при което поне 70 % тегловно от използваните сурови или необработени тютюни или отпадъци от тютюн от позиция 2401 са с произход

 

ex ex 2403

Тютюн за пушене

Производство, при което поне 70 % тегловно от използваните сурови или необработени тютюни или отпадъци от тютюн от позиция 2401 са с произход

 

ex глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2504

Естествен кристален графит с обогатено въглеродно съдържание, пречистен и смлян

Обогатяване на въглеродното съдържание, пречистване и смилане на необработения кристален графит

 

ex ex 2515

Мрамор, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма, с дебелина, ненадвишаваща 25 см

Рязане на мрамор (дори и вече нарязан с трион) с трион или по друг начин, с дебелина, надвишаваща 25 см

 

ex ex 2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други видове камък за паметници или строене, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма с дебелина, ненадвишаваща 25 см

Рязане на камъни (дори и вече нарязан с трион) с трион или по друг начин, с дебелина, надвишаваща 25 см

 

ex ex 2518

Калциниран доломит

Калциниране на доломит, който не е калциниран

 

ex ex 2519

Разтрошен естествен магнезиев карбонат (магнезит) в херметически запечатани контейнери и магнезиев окис, чист или не, различен от разтопен магнезий или синтерован магнезий

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Може обаче да бъде използван естествен магнезиев карбонат (магнезит)

 

ex ex 2520

Хоросани, специално приготвени за стоматологични нужди

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2524

Естествен азбест на влакна

Производство от азбестов концентрат

 

ex ex 2525

Слюда на прах

Смилане на слюда или отпадъци от слюда

 

ex ex 2530

Земни багрила, калцинирани или на прах

Калциниране или стриване на прах на земни багрила

 

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2707

Масла, при които теглото на ароматичните съставки надвишава това на неароматичните съставки, представляващи масла, подобни на минералните масла, получени чрез дестилация на въглищен катран с висока температура, от които повече от 65 % от обема се дестилират при температура до 250 °C (включително смеси от нефтени продукти и бензол) за използване като енергогенериращи или отоплителни горива

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процес(и) (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2709

Сурови масла, получени от битуминозни минерали

Деструктивна дестилация на битуминозни материали

 

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни материали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни материали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процес(и) (2), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процес(и) (2), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (2), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни материали

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

2715

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2805

„Mischmetall“

Производство чрез електролитна или топлинна обработка, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен двуокис

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2833

Алуминиев сулфат

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетраборат пентахидрат

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2852

Съединения на живака с вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиция 2909 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Съединения на живака с нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2852, 2932, 2933 и 2934 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 29

Органични химични продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2901

Ациклични въглеводороди, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2902

Циклани и циклени (различни от азулените), бензен, толуол, ксилени, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 2905

Метални алкохолати на алкохоли от тази позиция и на етанол

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 2905. Могат да се използват обаче метални алкохолати от тази позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2915 и 2916 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2932

Вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиция 2909 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Циклени ацетали и вътрешни хемиацетали и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2932 и 2933 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2932, 2933 и 2934 обаче не следва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 2939

Концентрати от макова слама, съдържащи тегловно не по-малко от 50 % алкалоиди

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 30

Фармацевтични продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти;

 

 

Продукти, съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели или несмесени продукти за тези цели, представени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

Други

 

 

— —

Човешка кръв

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

— —

Животинска кръв, приготвена за терапевтични или профилактични цели

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

— —

Кръвни съставки, различни от антисеруми, хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

— —

Хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

— —

Други

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3002. Могат да се използват обаче материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

3003 и 3004

Медикаменти (с изключение на продукти от позиция 3002, 3005 или 3006:

 

 

Получени от амикацин от позиция 2941

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали от позиции 3003 и 3004, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали от позиции 3003 и 3004, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 3006

Фармацевтични отпадъци, посочени в забележка 4, буква к) от настоящата глава

Запазва се произходът на продукта при първоначалното му класиране

 

Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми:

 

 

изработени от пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

изработени от тъкани

Производство от (7):

естествени влакна

щапелни синтетични влакна, различни от кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Приспособления за стомия

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 31

Изкуствени торове; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg, с изключение на:

натриев нитрат

калциев цианамид

калиев сулфат

калиевомагнезиев сулфат

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3201

Танини и техните соли, етери, естери и други производни

Производство от дъбилни екстракти от растителен произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3205

Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове (3).

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на позиции 3203, 3204 и 3205. Могат да се използват обаче материали от позиция 3205, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

Производство от материали от която и да било позиция, включително материали от различна „група“ (4) по тази позиция. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата група, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 34

Сапуни, повърхностно активни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, зъболекарски восъци и състави за зъболекарството на базата на гипс; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3403

Смазочни препарати, с тегловно съдържание на нефтени масла или масла от битуминозни материали по-малко от 70 %

Операции на рафиниране и/или един или повече специфични процеси (1), или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

 

 

На базата на парафин, нефтени восъци, восъци, получени от битуминозни минерали, суров парафин (slack wax) или парафинови отпадъци

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на:

хидрогенирани масла, имащи характер на восъци от позиция 1516;

мастни киселини с неопределен химичен състав или промишлени мастни алкохоли, имащи характер на восъци от позиция 3823 и

материали от позиция позиция 3404

Въпреки това тези материали могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте:

 

 

Етери и естери на скорбялата или нишестето

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3505

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 1108

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3507

Ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 37

Фотографски или кинематографски продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3701

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки:

 

 

Ленти за моментално проявяване за цветна фотография, в опаковки

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 3701 и 3702. Могат да се използват обаче материали от позиция 3702, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 3701 и 3702. Могат да се използват обаче материали от позиции 3701 и 3702, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3702

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 3701 и 3702

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3704

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 3701 до позиция 3704

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3801

Колоиден графит в маслена суспензия и полуколоиден графит; Въглеродни пасти за електроди

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

В ъглерод под формата на пасти, представляващ смес от повече от 30 % тегловно графит с минерални масла

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 3403 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафинирано сурово талово масло

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3805

Терпентиново масло, получено по сулфатния метод, пречистено

Пречистване чрез дестилация или рафиниране на сурово терпентиново масло, получено по сулфатния метод

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3806

Естерни смоли

Производство от смолни киселини

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3807

Дървесна смола (дървесен катран от смола)

Дестилация на дървесен катран

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

3808

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продуктите франко завода

 

3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продуктите франко завода

 

3810

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продуктите франко завода

 

3811

Антидетонаторни препарати, инхибитори на окисляването, пептизиращи добавки, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни, за добавяне към минерални масла (включително към бензина) или към други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

 

 

Продукти за добавяне към смазочни масла, съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 3811 не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3812

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3813

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3814

Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3818

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3819

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3820

Антифризи и препарати против заскрежаване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 3821

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3822

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в позиции 3002 или 3006; сертифицирани еталонни материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:

 

 

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини, масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Промишлени мастни алкохоли

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 3823

 

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

 

 

Следните продукти от настоящата позиция:

— —

Свързващи препарати за леярски форми или сърца на базата на естествени смолни продукти

— —

Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

— —

Сорбитол, различен от посочения в позиция 2905

— —

Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

— —

Обменители на йони

— —

Абсорбиращи смеси за подобряване вакуума в електронни лампи или тръби

— —

Алкални железни оксиди за пречистване на газове

— —

Амонячни води и суров амоняк, получени от пречистване на светилния газ

— —

Сулфонафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

— —

Фузелови масла и Дипелово масло

— —

Смеси от соли, имащи различни аниони

— —

Копиращи пасти на базата на желатин, дори върху хартиена или текстилна основа

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

от 3901 до 3915

Пластмаси в първични форми; отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси; с изключение на позиции 3907 и 3912, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

Продукти на съполимеризация, при които един мономер е с тегловно съдържание над 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода (5).

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода (5).

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3907

Съполимери на поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода (5).

 

Полиестер

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода и/или производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфенол А)

 

3912

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

от 3916 до 3921

Полуготови продукти и изделия от пластмаси; с изключение на позиции ex ex 3916, ex ex 3917, и ex ex 3920ex ex 3921, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

Плоски продукти, подложени на обработка, различна от повърхностната, или нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна; Други продукти, подложени на обработка, различна от повърхностната

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Други:

 

 

— —

Продукти на съполимеризация, при които един мономер е с тегловно съдържание над 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода (5).

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

— —

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода (5).

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3916 и ex ex 3917

Профили и тръби

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 3920

Листове или фолио от йономери

Производство от частична сол на термопластмаси, която е съполимер на етилен и на метакриловата киселина, частично неутрализирани с метални йони, главно на цинка или на натрия

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Листове от регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 3921

Полимерно фолио, метализирано

Производство от силно прозрачно полиестерно фолио с дебелина до 23 микрона (6).

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

от 3922 до 3926

Изделия от пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 40

Каучук и каучукови изделия с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4001

Ламинирани плочи от креп каучук за обувки

Ламиниране на листове от естествен каучук

 

4005

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти

Производство, при което стойността на всички използвани материали, с изключение на естествения каучук, не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук:

 

 

Пневматични гуми, бандажи, плътни или кухи (полуплътни), от каучук, регенерирани или употребявани;

Регенерирани или употребявани гуми

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 4011 и 4012

 

ex ex 4017

Изделия от втвърден каучук

Производство от втвърден каучук

 

ex глава 41

Кожи (различни от кожухарските) с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4102

Сурови кожи от овце или агнета, без вълна

Премахване на вълната от овчата или агнешката кожа с вълна

 

от 4104 до 4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин

Повторно дъбене на дъбени кожи или

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4107, 4112 и 4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 4104 до позиция 4113

 

ex ex 4114

Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Производство от материали от позиция 4104 до позиция 4106, 4107, 4112 или 4113, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4302

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, съединени:

 

 

Плочи, кръстове и други подобни форми

Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и съединяването на несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

Други

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи от позиция 4302

 

ex глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4403

Дървен материал, изрязан в приблизителна квадратна форма

Производство от необработен дървен материал, дори обелен или само грубо издялан

 

ex ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex ex 4408

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат, с дебелина, непревишаваща 6 mm, челно съединен, и друг дървен материал, надлъжно нарязан, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Челно съединяване, рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex ex 4409

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръбове или страни дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен:

 

 

Шлифован или клинозъбно съединен

Шлифоване или клинозъбно съединяване

 

Пръчки и дървени профили

Кантоване и пресоване във форма

 

ex ex 4410 до ex ex 4413

Пръчки и дървени профили, за мебели, рамки, вътрешна украса, ел.проводници и други подобни

Кантоване и пресоване във форма

 

ex ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал

Производство от дъски, неизрязани по размер

 

ex ex 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал

Производство от разцепени дъги, само нарязани с трион по двете главни повърхности, но не допълнително обработени

 

ex ex 4418

Дърводелски изделия и части за строителни скели от дърво

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани клетъчни дървесни плочи и покривни шиндри

 

Пръчки и дървени профили

Кантоване и пресоване във форма

 

ex ex 4421

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки; дървени щифтове за обувки

Производство от дървен материал от която и да било позиция, с изключение на профилирания дървен материал от позиция 4409

 

ex глава 45

Корк и коркови изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4503

Изделия от естествен корк

Производство от корк от позиция 4501

 

Глава 46

Тръстикови и кошничарски изделия

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Глава 47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4811

Хартии и картони, разчертани, линирани или карирани

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в позиция 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

4817

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 4818

Тоалетна хартия

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

ex ex 4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 4820

Блокове от листове за писма

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

ex глава 49

Печатни книги, вестници, картини и други печатни произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4909

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 4909 и 4911

 

4910

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листове:

 

 

Календари от вида „вечни“ или със заменяеми блокчета, монтирани върху основа, различна от хартия или картон

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 4909 и 4911

 

ex глава 50

Естествена коприна; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 5003

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали), кардирани или пенирани

Кардиране или пениране на отпадъци от естествена коприна

 

от 5004 до ex ex 5006

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

5007

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна:

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

от 5106 до 5110

Прежда от вълна или от фини или груби животински или конски косми

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

от 5111 до 5113

Тъкани от вълна или от фини или груби животински или конски косми:

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 52

Памук; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

от 5204 до 5207

Памучни прежди и нишки

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

от 5208 до 5212

Тъкани от памук:

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

от 5306 до 5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

от 5309 до 5311

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди:

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

прежди от юта;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

от 5401 до 5406

Прежди, монофиламенти и конци от синтетични или изкуствени монофиламенти

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

5407 и 5408

Тъкани от синтетични или изкуствени нишки

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

от 5501 до 5507

Щапелни синтетични влакна

Производство от химически материали или предилна маса

 

от 5508 до 5511

Прежди и шевни конци от синтетични щапелни влакна

Производство от (7):

сурова коприна или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

от 5512 до 5516

Тъкани от синтетични щапелни влакна

 

 

С втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

хартия, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството; с изключение на:

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

 

Иглонабити филцове

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

Но:

полипропиленови нишки от позиция 5402;

полипропиленови влакна от позиция 5503 или 5506 или

полипропиленови нишки от позиция 5501;

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство от (7):

естествени влакна;

щапелни синтетични влакна от казеин или

химически материали или предилна маса

 

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от позиция 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

 

Нишки и въжета от каучук с текстилно покритие

Производство от каучукови нишки или канапи, непокрити с текстил

 

Други

Производство от (7):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

5605

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от позиция 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от позиция 5404 или 5405, различни от тези от позиция 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“ прежди, наречени „във верижка“

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса или

материали за производство на хартия

 

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали

 

 

От иглонабит филц

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

Но:

полипропиленови нишки от позиция 5402;

полипропиленови влакна от позиция 5503 или 5506 или

полипропиленови нишки от позиция 5501;

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта

 

От друг филц

Производство от (7):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене; или

химически материали или предилна маса

 

Други

Производство от (7):

прежда от влакна от кокосов орех или юта;

прежди от синтетични нишки

естествени влакна; или

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене

Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта

 

ex глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на:

 

 

Съдържащи каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

Други

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

Производство от прежда

 

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

 

 

Съдържащ тегловно 90 % или по-малко текстилни материали

Производство от прежда

 

Други

Производство от химически материали или предилна маса

 

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от позиция 5902

Производство от прежда или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

Производство от прежда (7)

 

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

 

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, пластмаси или с други материали

Производство от прежда

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от позиция 5902:

 

 

Трикотажни или плетени тъкани

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Други тъкани от синтетични прежди, съдържащи тегловно 90 % или повече текстилни материали

Производство от химически материали

 

Други

Производство от прежда

 

5907

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

Производство от прежда, или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

5908

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани:

 

 

нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от тръбовидни плетени платове

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

от 5909 до 5911

Текстилни артикули от вида, подходящ за промишлено приложение

 

 

Полиращи дискове или пръстени, различни от тези от филц от позиция 5911

Производство от прежда или отпадъци от прежда или парцали от позиция 6310

 

Тъкани от видовете, които обикновено се използват при производството на хартия или за други технически цели, с филц или не, дори импрегнирани или промазани, тръбовидни или безконечни с една или няколко основи и/или вътъци, или плоскотъкани с няколко основи и/или вътъци от позиция 5911

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

следните материали:

— —

прежда от политетрафлуоретилен (8);

— —

многократно пресукана прежда от полиамид, намазана, импрегнирана или покрита с фенолна смола;

— —

прежда от синтетични текстилни влакна на ароматични полиамиди, получена чрез поли-кондензация на m-фенилендиамин и изофтална киселина;

— —

единична нишка от политетрафлуоретилен (8);

— —

прежда от синтетични текстилни влакна на поли(р-фенилен терефталамид);

— —

прежда от стъклени влакна; промазана с фенолна смола и обвита с акрилна прежда (8);

— —

ко-полиестерни монофиламенти от терефтална киселина на полиестер и смола и 1,4-цикло-хексан-диетанол и изофтална киселина;

— —

естествени влакна;

— —

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

— —

химически материали или предилна маса

 

Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Глава 60

Трикотажни или плетени тъкани

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

 

 

Получени чрез събиране чрез шев или сглобени по друг начин на две или повече парчета трикотажна или плетена тъкан, които са били или отрязани в подходящата форма, или директно изработени в нея

Производство от прежда (7)  (9)

 

Други

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

ex глава 62

Облекла и допълнения за облекла, различни от трикотажните или плетените; с изключение на:

Производство от прежда (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 и ex ex 6211

Облекла и допълнения за облекла за жени, момичета и бебета, бродирани

Производство от прежда (9) или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (9).

 

ex ex 6210 и ex ex 6216

Огнеупорна екипировка от тъкан, покрита с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежда (9) или

Производство от непромазана тъкан, при условие че стойността на непромазаната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (9).

 

6213 и 6214

Носни кърпички, шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули:

 

 

Бродирани

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9) или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (9).

 

Други

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9) или

Конфекциониране, последвано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваните непечатани стоки от позиции 6213 и 6214 не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

 

6217

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от позиция 6212:

 

 

Бродирани

Производство от прежда (9) или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (9).

 

Огнеупорна екипировка от тъкан, покрита с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежда (9) или

Производство от непромазана тъкан, при условие че стойността на непромазаната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (9).

 

Междинна подплата за яки и ръкавели – изрязана

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство от прежда (9)

 

ex глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; употребявани облекла и текстилни артикули; парцали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

от 6301 до 6304

Одеяла, пътнически одеяла, спално бельо и др.; завеси и др.; други артикули за мебелиране:

 

 

От филц или от нетъкани текстилни материали

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

 

Други:

 

 

— —

Бродирани

Производство от неизбелена единична прежда (9)  (10) или

Производство от небродирана тъкан (различна от трикотажна или плетена тъкан), при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода.

 

— —

Други

Производство от неизбелена единична прежда (9)  (10)

 

6305

Амбалажни чували и торбички

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

6306

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг:

 

 

От нетъкан текстилен материал

Производство от (7)  (9):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

 

Други

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9)

 

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно

Всеки един артикул от комплекта трябва да отговаря на правилото, което би важало за него, ако той не бе включен в комплекта. Могат да бъдат включени обаче артикули без произход, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода

 

ex глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части от тях; с изключение на:

Производство от материали от която и да е позиция, с изключение на сглобки от горни части на обувки, прикрепени към вътрешни ходила или към други компоненти на ходилата от позиция 6406

 

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гамаши и подобни артикули и техните части

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 65

Шапки и части за шапки; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

6505

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани

Производство от прежда или текстилни влакна (9)

 

ex глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни—столове, камшици, бичове, и техните части; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

6601

Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите —бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни артикули)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 6803

Артикули от шисти или от агломерирани шисти

Производство от обработени шисти

 

ex ex 6812

Артикулите от азбест; артикули от смеси на базата на азбест или от смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 6814

Изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, върху подложка от хартия, от картон или от други материали

Производство от обработена слюда (включително агломерирана или възстановена слюда)

 

Глава 69

Керамични продукти

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 70

Стъкло и изделия от стъкло; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7003, ex ex 7004 и ex ex 7005

Стъкло с неотразяващ слой

Производство от материали от позиция 7001

 

7006

Стъкло от позиция 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито свързано с други материали:

 

 

Субстрати от стъклени плоскости, облицовани с диелектричен тънък слой, полупроводници съгласно стандартите SEMII (11)

Производство от необлицован субстрат от стъклени плоскости от позиция 7006

 

Други

Производство от материали от позиция 7001

 

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листа (слоесто стъкло)

Производство от материали от позиция 7001

 

7008

Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)

Производство от материали от позиция 7001

 

7009

Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане

Производство от материали от позиция 7001

 

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, букани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта или

Рязане на стъклени изделия, при условие че общата стойност на използваните нерязани стъклени изделия не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от позиция 7010 или 7018

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продука или

Рязане на стъклени изделия, при условие че общата стойност на използваните нерязани стъклени изделия не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода или

Ръчна декорация (с изключение на ситопечат) на ръчно изработени стъклени изделия, при условие че стойността на ръчно изработените стъклени изделия не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 7019

Изделия (различни от прежда) от стъклени влакна

Производство от:

Неоцветени снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не, или

стъклена вата

 

ex глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7101

Естествени или култивирани перли, подбрани и временно нанизани за улесняване на транспортирането им

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 7102, ex ex 7103 и ex ex 7104

Обработени скъпоценни или полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

Производство от необработени скъпоценни или полускъпоценни камъни

 

7106, 7108 и 7110

Благородни метали:

 

 

В необработен вид

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 7106, 7108 и 7110 или

Електролитно, термично или химично разделяне на благородни метали от позиция 7106, 7108 или 7110, или

Сплавяне на благородни метали от позиция 7106, 7108 или 7110 един с друг или с неблагородни метали

 

В полуобработени форми или на прах

Производство от необработени благородни метали

 

ex ex 7107, ex ex 7109 и ex ex 7111

Метали, покрити с благородни метали, полуобработени

Производство от метали, покрити с благородни метали, необработени

 

7116

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7117

Бижутерийна имитация

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта или

Производство от части на неблагородни метали, неплатинирани, непозлатени или непосребрени, при условие че стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 72

Чугун, желязо и стомана; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

Производство от материали от позиция 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

 

от 7208 до 7216

Плосковалцувани продукти, пръти и профили от желязо или от нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиция 7206

 

7217

Телове от желязо или от нелегирани стомани

Производство от полуготови материали от позиция 7207

 

ex ex 7218, от 7219 до 7222

Полупродукти, плосковалцувани продукти, пръти и профили от неръждаема стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиция 7218

 

7223

Телове от неръждаеми стомани

Производство от полуготови материали от позиция 7218

 

ex ex 7224, от 7225 до 7228

Полупродукти, плосковалцувани продукти валцдрат (заготовка за валцуване на тел); профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от позиция 7206, 7218 или 7224

 

7229

Телове от други легирани стомани

Производство от полуготови материали от позиция 7224

 

ex глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7301

Шпунтови прегради

Производство от материали от позиция 7206

 

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

Производство от материали от позиция 7206

 

7304, 7305 и 7306

Тръби и кухи профили, от желязо или стомана

Производство от материали от позиция 7206, 7207, 7218, или 7224

 

ex ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (ISO № X5CrNiMo 1712), състоящи се от няколко части

Струговане, пробиване, райбероване, нарязване на резба, почистване на чеплъци и мустаци и песъкоструйно почистване на ковани заготовки, при условие че общата стойност на използваните ковани заготовки не надвишава 35 % от цената на продукта франко завода

 

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Не могат обаче да бъдат използвани заварени профили от позиция 7301

 

ex ex 7315

Вериги за сняг

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 7315 не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 74

Мед и изделия от мед; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

 

 

Рафинирана мед

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Медни сплави и рафинирана мед, съдържащи други елементи

Производство от рафинирана мед, необработена, или от отпадъци и отломки от мед

 

7404

Отпадъци и отломки от мед

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7405

Матерни медни сплави

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 75

Никел и изделия от никел; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

от 7501 до 7503

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел; отпадъци и отломки от никел

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 76

Алуминий и изделия от алуминий; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7601

Необработен алуминий

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода или

Производство чрез термична или електролитна обработка от несплавен алуминий или от отпадъци или отломки от алуминий

 

7602

Отпадъци или отломки от алуминий

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7616

Изделия от алуминий, различни от мрежи, метални платна, решетки, мрежести изделия, прегради, усилващи елементи и други подобни материали (включително непрекъснатите платна) от алуминиева тел и разтеглени ленти от алуминий

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани мрежи, метални платна, решетки, мрежести изделия, прегради, усилващи елементи и други подобни материали (включително непрекъснатите платна) от алуминиева тел или разтеглени ленти от алуминий; и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 77

Запазена за евентуална бъдеща употреба в ХС

 

 

ex глава 78

Олово и изделия от олово с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7801

Необработено олово:

 

 

Рафинирано олово

Производство от нерафинирано олово

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Не могат обаче да бъдат използвани отпадъци и отломки от позиция 7802

 

7802

Отпадъци и отломки от олово

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 79

Цинк и изделия от цинк; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

7901

Необработен цинк

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Не могат обаче да бъдат използвани отпадъци и отломки от позиция 7902

 

7902

Отпадъци и отломки от цинк

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 80

Калай и изделия от калай; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

8001

Необработен калай

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Не могат обаче да бъдат използвани отпадъци и отломки от позиция 8002

 

8002 и 8007

Отпадъци и отломки от калай: други изделия от калай

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали:

 

 

Други неблагородни метали, обработени; изделия от тези материали

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

8206

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от позиции 8202 до 8205

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 8202 до позиция 8205. В комплекта обаче могат да бъдат включени инструменти от позиция 8202 до позиция 8205, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от цената на продукта франко завода

 

8207

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8208

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8211

Ножове (различни от тези от позиция 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери за градинарството

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани остриета и дръжки на ножове от неблагородни метали

 

8214

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани дръжки от неблагородни метали

 

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани дръжки от неблагородни метали

 

ex глава 83

Различни изделия от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за сгради и приспособления за автоматично затваряне на врати

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче други материали от позиция 8302, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8306

Статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат да се използват обаче други материали от позиция 8306, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; техните части; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8401

Ядрени горивни елементи

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта (12)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8402

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8403 и ex ex 8404

Котли за централно отопление, различни от тези от позиция 8402 и спомагателни устройства за котлите за централно отопление

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиции 8403 и 8404

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

8406

Парни турбини

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8407

Бутални двигатели с възвратно постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от позиция 8407 или 8408

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8412

Други двигатели

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8413

Обемни ротационни помпи

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8414

Промишлени вентилатори и подобни на тях устройства;

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от позиция 8415

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8419

Машини, използвани в дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8420

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8423

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по—голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

от 8425 до 8428

Подемни или транспортни съоръжения

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8431 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци:

 

 

Пътни валяци

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8431 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8431 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8431

Части, изключително или основно предназначени за пътни валяци

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8439

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8441

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8443

Принтери за канцеларски машини (например автоматични машини за обработка на информация, машини за обработка на текстове и т.н.)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

от 8444 до 8447

Машини от тези позиции, използвани в текстилната промишленост

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8448

Спомагателни машини, използвани заедно с машините от позиции 8444 и 8445

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от позиция 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини:

 

 

Шевни машини само за совалков бод, чиято глава тежи най-много 16 kg без двигател или 17 kg с двигател

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода;

стойността на всички материали без произход, използвани за сглобяване на главата (без мотор) не надвишава стойността на всички използвани материали с произход и

използваните механизми за опъване на конеца, плетене и зигзаг са с произход

 

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

от 8456 до 8466

Инструментални машини и машини и техните части и принадлежности от позиция 8456 до позиция 8466

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

от 8469 до 8472

Канцеларски машини и апарати (например пишещи машини, сметачни машини, автоматични машини за обработка на информация, размножителни машини, машини за подшиване)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8480

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8484

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8486

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга и техните части и принадлежности

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне и техните части и принадлежности

 

 

инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло и техните части и принадлежности

 

 

инструменти за трасиране от вида на шаблонните инструменти, предназначени за производството на маски и решетки от подложки, покрити с фоточувствителни смоли; техните части и принадлежности

 

 

форми за леене под налягане или формоване чрез пресоване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

подемни или транспортни съоръжения

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8431 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8487

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически проводници, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8503 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиции 8501 и 8503 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8504

Устройства за електрозахранване на автоматичните машини за обработка на информация

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 8517

Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от позиция 8443, 8525, 8527 или 8528

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8519

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8522

Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции 8519 до 8521

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8523

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, и други носители за записване или за аналогични записвания, без запис, с изключение на продуктите от глава 37;

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, и други носители за записване или за аналогични записвания, със запис, с изключение на продуктите от глава 37

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8523 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

галванични матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8523 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

капацитивни карти и „smart карти“ с две или повече електронни интегрални схеми

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

„smart карти“ с една електронна интегрална схема

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиции 8541 и 8542 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода, или

Процес на дифузия, при която интегралните схеми се формират върху полупроводникова подложка чрез селективно въвеждане на подходящ легиращ примес, дори сглобени и/или тествани в страна, различна от посочените в членове 3 и 4

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8528

монитори и прожектори, несъдържащи приемателен телевизионен апарат, от видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от № 8471

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

други монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образи;

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции 8525 до 8528:

 

 

Изключително или основно предназначени за с апарати за записване или възпроизвеждане на звук или образ

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Изключително или главно предназначени за монитори и прожектори, несъдържащи приемателен телевизионен апарат, от видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги за напрежение, превишаващо 1 000 V

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8538 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги за напрежение, непревишаващо 1 000 V

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8538 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна

 

 

— —

от пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

— —

от керамика

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

— —

медни

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

8537

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиция 8535 или 8536 за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от позиция 8517

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 8538 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи, с изключение на полупроводникови пластинки (wafers), още ненарязани на чипове

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8542

Електронни интегрални схеми

 

 

Монолитни интегрални схеми

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиции 8541 и 8542 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода, или

Процес на дифузия, при която интегралните схеми се формират върху полупроводникова подложка чрез селективно въвеждане на подходящ легиращ примес, дори сглобени и/или тествани в страна, различна от посочените в членове 3 и 4

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

„multichip“ интегрални схеми, които са части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиции 8541 и 8542 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8545

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от позиция 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8548

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Електронни микросглобки

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиции 8541 и 8542 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

ex глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища; с изключение на:

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8608

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища; части за тях

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8710

Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8711

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

 

 

С бутален двигател с работен обем:

 

 

— —

Непревишаващ 50 cm3

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

— —

Превишаващ 50 cm3

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8712

Велосипеди без ролкови лагери

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на онези от позиция 8714

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8715

Бебешки и детски колички и техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex глава 88

Въздухоплаване и космонавтика; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 8804

Ротошути

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 8804

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

8805

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; наземни авиотренажори; части за тези артикули

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

Глава 89

Морско или речно корабоплаване

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Не могат обаче да бъдат използвани корпуси от позиция 8906

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9001

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от позиция 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9002

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9004

Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия и техните корпуси

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 9006

Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на лампите за светкавици с електрическо захранване

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9007

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9011

Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex ex 9014

Други инструменти и апарати за навигация

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9015

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9016

Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9017

Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

 

 

Зъболекарски столове с вградени апарати за зъболечение или плювалници за зъболекарски кабинети

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция 9018

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Други

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

9019

Апарати за механотерапия; Апарати за механотерапия; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

9020

Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода

9024

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от позиция 9014, 9015, 9028 или 9032

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за измерване или контрол на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни; или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9028

Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране:

 

 

Части и принадлежности

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9029

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи на изминато разстояние, крачкомери и подобни броячи; Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези от позиция 9014 или 9015; стробоскопи

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9032

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 91

Часовникарски изделия и техните части; с изключение на:

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

9105

Други часовници

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9109

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектовани и сглобени

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9110

Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода и

в рамките на горното ограничение, стойността на всички използвани материали от позиция 9114 не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9111

Корпуси за часовниците и техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9112

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9113

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части:

 

 

От неблагородни метали, дори позлатени или посребрени или от плакета или дублета от благородни метали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 92

Музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

 

Глава 93

Оръжия и муниции; техните части и принадлежности

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex ex 9401 и ex ex 9403

Мебели от неблагородни метали, съдържащи непълнени памучни тъкани с тегло, непревишаващо 300 g/m2

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта или

Производство от памучна тъкан, вече конфекционирана във форма, готова за употреба, от материали от позиция 9401 или 9403, при условие че:

стойността на тъканта не надвишава 25 % от цената на продукта франко завода и

всички останали използвани продукти са с произход и са класирани в позиция, различна от позиция 9401 или 9403

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

9406

Сглобяеми конструкции

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 9503

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 9506

Стикове за голф и техните части;

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат изплзвани груби заготовки за изработване на глави за стикове на голф

 

ex глава 96

Разни стоки и продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 9601 и ex ex 9602

Изделия от животински, растителни или минерални материали за резбарството

Производство от обработени материали за резбарството от същата позиция

 

ex ex 9603

Метли и четки (с изключение на метли от клони и други подобни и на четки от косми на белки и катерици), механични ръчни метли, различни от тези с двигател, тампони и валяци за боядисване, чистачки от каучук и бърсалки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

9605

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла

Всеки един артикул от комплекта трябва да отговаря на правилото, което би важало за него, ако той не бе включен в комплекта. Могат да бъдат включени обаче артикули без произход, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода

 

9606

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от позиция 9609

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани писци и върхове за писци от същата позиция като тази на продукта

 

9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 9613

Запалки с пиезокристал

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 9613 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

 

ex ex 9614

Лули и глави за лули

Производство от груби заготовки

 

Глава 97

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 


(1)  За специалните условия, отнасящи се до „специфичните процеси“, виж уводни бележки 7.1 и 7.3.

(2)  За специалните условия, отнасящи се до „специфичните процеси“, виж уводна бележка 7.2.

(3)  В забележка 3 към глава 32 се посочва, че тези препарати са от видовете, които се използват за оцветяване на всякакви материали или като съставки при производството на оцветителни препарати, при условие че не са класирани в друга позиция от глава 32.

(4)  Под „група“ се разбира всяка част от позицията, която е отделена от останалите части с точка и запетая.

(5)  За продуктите, които се състоят от материали, класирани, от една страна, в някоя от позициите от № 3901 до № 3906 и, от друга страна, в някоя от позициите от № 3907 до № 3911, настоящата разпоредба се прилага единствено към категорията на продуктите с по-голямо тегловно съдържание.

(6)  За силно прозрачни се считат следните фолиа: фолио, чието оптично помътняване – съгласно ASTM-D 1003-16 по мътномер на Гарднър (коефициент на помътняване), е под 2 %.

(7)  Специалните условия по отношение на продукти от смесени текстилни материали са изложени в уводна бележка 5.

(8)  Употребата на този материал е ограничена до производството на тъкани от видовете, използвани в машините за производство на хартия.

(9)  Виж уводна бележка 6.

(10)  За трикотажни или плетени артикули, не еластични и не гумирани, получени чрез събиране чрез шев или сглобени по друг начин парчета трикотажна или плетена тъкан, (отрязани в подходящата форма, или директно изработени в нея), виж уводна бележка 6.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Правило, което се прилага до 31.12.2005 г.“