03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

158


32002D0237


L 080/40

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 21 martie 2002

de modificare a Deciziei 94/360/CE privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țări terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2002) 1121]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/237/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 97/78/CE a abrogat și înlocuit Directiva 90/675/CEE a Consiliului (2), în conformitate cu care fusese adoptată Decizia 94/360/CE a Comisiei (3).

(2)

În urma descoperirii recente de urme de hormoni xenobiotici de stimulare a creșterii în carnea importată din Statele Unite ale Americii, Comisia a modificat Decizia 94/360/CE prin Decizia 1999/302/CE a Comisiei (4), pentru a introduce un sistem consolidat de control al tuturor importurilor de carne proaspătă de vită și de mânzat, inclusiv organe comestibile, cu excepția cărnii de bizon, inclusiv organe comestibile, provenind din această țară.

(3)

După descoperirea acestor reziduuri, autoritățile americane au consolidat în iunie 1999 programul „vite fără hormoni”. Cu toate acestea, datorită unor noi probleme constatate în cadrul acestui program în cursul misiunii în Statele Unite a Oficiului alimentar și veterinar al Comisiei, programul respectiv a fost suspendat în iulie 1999 și relansat în septembrie 1999, într-o formă mai eficientă, denumită programul „vite netratate cu hormoni”.

(4)

Decizia 1999/518/CE a Comisiei (5) a modificat de asemenea măsurile de inspecție aplicate punctelor de control la frontieră ale Comunității. Acestea trebuie să includă un control specific al stilbenelor, ca urmare a detectării de către autoritățile competente din Elveția a dietilstilbestrolului (DES) în carnea de vită și de mânzat importată din Statele Unite.

(5)

Ținând seama de rezultatele favorabile obținute în septembrie 2000 la programul de teste, Comisia, prin Decizia 2000/583/CE (6), a redus frecvența controalelor la carnea proaspătă importată din Statele Unite ale Americii – trecând de la un control al totalității loturilor la un control a numai 20 % din loturi – și a eliberat statele membre de obligația de a nu autoriza intrarea pe teritoriul lor decât a loturilor pentru care rezultatele examenelor și analizelor erau favorabile.

(6)

Decizia menționată anterior era o primă etapă pentru eliminarea totală a obligației de a supune unor teste de control al hormonilor fiecare lot selecționat în vederea controalelor fizice. Aceasta trebuia să fie revizuită în funcție de rezultatele ulterioare ale testelor, în conformitate cu articolul 2 din Decizia 1999/302/CE.

(7)

Controalele suplimentare stabilite prin Decizia 1999/302/CE și Decizia 1999/518/CE, precum și testele efectuate în cadrul programului comunitar de teste suplimentare de control al hormonilor, nu au pus în evidență nici un eșantion pozitiv în carnea proaspătă de vită și de mânzat, inclusiv în organele comestibile, în perioada respectivă.

(8)

Prin urmare, este necesar să se elimine obligația de a supune 20 % din loturile de carne importate din Statele Unite unor teste de detectare a prezenței eventuale a hormonilor și, în ceea ce privește examenele de laborator, de a asimila aceste importuri importurilor de carne provenind din țări terțe.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 94/360/CE se modifică după cum urmează:

 

Articolul 1a se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 373, 31.12.1990, p. 1.

(3)  JO L 158, 25.6.1994, p. 41.

(4)  JO L 117, 5.5.1999, p. 58.

(5)  JO L 197, 29.7.1999, p. 50.

(6)  JO L 246, 30.9.2000, p. 67.