4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-313/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2003/58/EK irányelv - Társasági jog - Közzéteendő okiratok és adatok - Levelezések és megrendelések - Szankciók - Az előírt határidőben történő átültetés elmulasztása)

2009/C 153/29

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Vesco és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Bruni meghatalmazott, G. Fiengo avvocato ello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 221., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 304. o.) 1. cikke (4), (5) és (6) bekezdésének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben történő meghozatalának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (4)–(6) bekezdésének — nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

2)

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.