Vitamine și minerale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 – norme privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de substanțe de alt tip în produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul:

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul reglementează vitaminele, mineralele și alte substanțe care se adaugă în produsele alimentare. Acesta se aplică:

Regulamentul nu se aplică suplimentelor alimentare reglementate de Directiva 2002/46/CE.

Actul enumeră vitaminele și mineralele care se pot adăuga în produsele alimentare.

Numai vitaminele și/sau mineralele enumerate în anexa I, sub forma detaliată în anexa II, se pot adăuga în produsele alimentare, în conformitate cu normele stabilite de regulament.

Listele se pot modifica ținând seama de avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Etichetare

Este obligatorie etichetarea nutrițională a produselor în care s-au adăugat vitamine și minerale și care sunt reglementate de regulament. Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare în care se adaugă vitamine și minerale:

Nivelurile maxime și minime

Adăugarea voluntară de vitamine și minerale în produsele alimentare poate contribui la un aport adecvat de asemenea substanțe și poate reduce riscul de deficiențe.

Cu toate acestea, aportul excesiv de vitamine și minerale poate avea efecte negative pentru sănătate. Din acest motiv, regulamentul prevede stabilirea unor cantități maxime de vitamine și minerale care se pot adăuga în produsele alimentare.

Cantitățile maxime țin seama de:

Dacă este necesar, se ține seama și de contribuția diferitelor produse la regimul alimentar global al populației și de profilul nutrițional stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Adăugarea unei vitamine sau a unui mineral într-un produs alimentar are ca rezultat prezența vitaminei respective sau a mineralului respectiv în produsul alimentar, într-o cantitate cel puțin semnificativă, în cazul în care aceasta este definită în conformitate cu anexa la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Interdicții și restricții

Nu se pot adăuga vitamine și minerale în:

Regulamentul permite stabilirea unei proceduri de interzicere sau restricționare a utilizării altor substanțe decât vitaminele sau mineralele care au un efect nutrițional sau fiziologic*. Pentru anumite substanțe, aceste proceduri sunt însoțite de alte măsuri de control europene specifice. Țările UE pot depune o cerere la Comisia Europeană, prezentând date științifice care să îi permită acesteia să încadreze un anumit produs în anexa III la regulament (substanțe a căror utilizare în produsele alimentare este interzisă, restricționată sau pusă sub controlul Comunității). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 clarifică condițiile privind depunerea unei asemenea cereri și stabilește natura datelor care trebuie să însoțească cererea.

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (PAFF) asistă Comisia.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 iulie 2007.

TERMEN-CHEIE

Efect fiziologic: un efect asupra corpului uman.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, pp. 26-38)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, pp. 35-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 al Comisiei din 11 aprilie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 102, 12.4.2012, pp. 2-4)

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, pp. 16-33)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, pp. 9-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, pp. 51-57)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, pp. 1-6)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.09.2017