ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
15. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 752/2014

z 24. júna 2014,

ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov (ďalej len „MRL“ stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, s prihliadnutím na ustanovenia uvedeného nariadenia, sú uvedené v zozname v prílohe I k danému nariadeniu.

(2)

V prílohe I k uvedenému nariadeniu by sa mali poskytnúť dodatočné informácie, pokiaľ ide o príslušné produkty, najmä pokiaľ ide o synonymá používané na označovanie týchto produktov a vedecké názvy druhov, ku ktorým uvedené produkty patria.

(3)

V záujme prehľadnosti by sa mala štruktúra prílohy I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 upraviť tak, že sa uvedená príloha rozdelí na dve časti. V prvej časti by mal byť uvedený zoznam produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú MRL, pričom druhá časť by mala zahŕňať zoznam ostatných produktov, na ktoré sa vzťahujú rovnaké MRL, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(4)

Vzhľadom na možné budúce stanovenie MRL pre spracované potravinové výrobky, ako sa uvádza v článku 20 nariadenia (ES) č. 396/2005, by sa do časti A prílohy I k uvedenému nariadeniu mala doplniť nová položka, ktorá sa bude vzťahovať na tieto výrobky.

(5)

V dôsledku novej štruktúry prílohy I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 by sa poznámky pod čiarou v uvedenej prílohe mali upraviť a v prípade potreby vypustiť, aby sa predišlo nadbytočnosti.

(6)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehla konzultácia s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(7)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ČASť A

Produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu uvedené v článku 2 ods. 1, na ktoré sa vzťahujú MRL

Číslo kódu

Kategória

Skupina

Hlavný produkt skupiny alebo podskupiny  (1)

Vedecké názvy

Časť produktu, na ktorú sa vzťahujú MRL

podskupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0110000

 

Citrusové plody

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0110010

 

 

grapefruity

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

pomaranče

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

citróny

Citrus limon

 

0110040

 

 

limety

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

mandarínky

Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

iné (2)

 

 

0120000

 

Orechy stromové

 

 

celý produkt po odstránení škrupiny (okrem gaštanov)

0120010

 

 

mandle

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

para orechy

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

kešu orechy

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

gaštany jedlé

Castanea crenata

celý produkt so škrupinou

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

kokosové orechy

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

lieskovce

Corylus avellana

 

0120070

 

 

makadamové orechy

Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

pekanové orechy

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

píniové oriešky

Pinus pinea

 

0120100

 

 

pistáciové orechy

Pistacia vera

 

0120110

 

 

vlašské orechy

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

iné (2)

 

 

0130000

 

Jadrové ovocie

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0130010

 

 

jablká

Malus domestica

 

0130020

 

 

hrušky

Pyrus communis

 

0130030

 

 

dule

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

mišpule

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

mišpuľník japonský, lokvát

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

iné (2)

 

 

0140000

 

Kôstkové ovocie

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0140010

 

 

marhule

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

čerešne ( čerešňa vtáčia)

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0140030

 

 

broskyne

Persica vulgaris; syn: Prunus persica

 

0140040

 

 

slivky

Prunus domestica

 

0140990

 

 

iné (2)

 

 

0150000

 

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

celý produkt po odstránení čiašok, koruny a stopiek (okrem ríbezlí)

0151000

 

a)

hrozno

 

 

 

0151010

 

 

stolové hrozno

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

muštové hrozno

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

jahody

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

0153010

 

 

ostružiny

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

ostružina ožinová

Rubus caesius

 

0153030

 

 

maliny (červené a žlté)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

iné (2)

 

 

154000

 

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

0154010

 

 

čučoriedky

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

brusnice

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

ríbezle (čierne, červené a biele)

Ribes nigrum

plody so stopkami

Ribes rubrum

0154040

 

 

egreše (zelené, červené a žlté)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

šípky

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

moruše (čierne a biele)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

plody hlohu azarolského

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

plody bazy čiernej

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

iné (2)

 

 

0160000

 

Rôzne ovocie s/so

 

 

celý produkt po odstránení stopiek (okrem ananásu)

0161000

 

a)

jedlou šupou

 

 

 

0161010

 

 

datle

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

figy

Ficus carica

 

0161030

 

 

stolové olivy

Olea europaea

 

0161040

 

 

kumkváty

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

karambola

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

ebenovník rajčiakový

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

klinčekovec jambolanový

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

iné (2)

 

 

0162000

 

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

 

 

kivi (zelené, červené, žlté)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

dvojslivka – liči

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

mučenka jedlá/plody marakuje

Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

zlatolist jablkový

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

ebenovník virgínsky

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

iné (2)

 

 

0163000

 

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

 

 

avokáda

Persea americana

 

0163020

 

 

banány

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

mangá

Mangifera indica

 

0163040

 

 

papáje

Carica papaya

 

0163050

 

 

granátové jablká

Punica granatum

 

0163060

 

 

cherimoya

Annona cherimola

 

0163070

 

 

guavy

Psidium guajava

 

0163080

 

 

ananásy

Ananas comosus

celý produkt po odstránení vrcholovej ružice listov

0163090

 

 

plody chlebovníka

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

duriany

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

anona mäkoostnatá/quanabana

Annona muricata

 

0163990

 

 

iné (2)

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

0210000

 

Koreňová a hľuzová zelenina

 

 

celý produkt po odstránení (prípadnej) vňate a priľnutej pôdy

0211000

 

a)

zemiaky

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

0212010

 

 

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

sladké zemiaky

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

jamy

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

korene maranty trsťovitej

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

iné (2)

 

 

0213000

 

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

 

 

repa obyčajná

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

mrkva

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

zeler

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

chren

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

jeruzalemské artičoky

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

paštrnák

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

koreň petržlenu

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

reďkovka

Raphanus sativus skupina skupina Radicula

 

0213090

 

 

kozia brada

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

kapusta repková kvaková/kvaka

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

okrúhlica

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

iné (2)

 

 

0220000

 

Cibuľová zelenina

 

 

zrelé cibule po odstránení ľahko oddeliteľnej šupy a pôdy [okrem cibule jarnej/zelenej cibule a cibule zimnej (velšskej)]

0220010

 

 

cesnak

Allium sativum

 

0220020

 

 

cibuľa

Allium cepa skupina Cepa

 

0220030

 

 

šalotka

Allium cepa skupina Aggregatum; syn: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

cesnak zimný / cibuľa zimná

Allium cepa skupina Cepa

nezrelé cibule s pseudostonkami, listami a v niektorých prípadoch s pukmi

Allium fistulosum

0220990

 

 

iné (2)

 

 

0230000

 

Plodová zelenina

 

 

 

0231000

 

a)

ľuľkovité

 

 

celý produkt po odstránení stopiek a (v prípade druhov rodu Physalis) kalíšnych lístkov

0231010

 

 

rajčiaky

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

sladká paprika

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

baklažán

Solanum melongena

 

0231040

 

 

okra/ibištek jedlý

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

iné (2)

 

 

0232000

 

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0232010

 

 

uhorky šalátové

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

uhorky nakladačky

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

cukety

Cucurbita pepo skupina Giromontiina

 

0232990

 

 

iné (2)

 

 

0233000

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0233010

 

 

melóny

Cucumis melo

 

0233020

 

 

tekvica

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

dyňa červená (vodový melón)

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

iné (2)

 

 

0234000

 

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

 

Zea mays convar. saccharata

zrná s klasom a bez šupy;

0239000

 

e)

iná plodová zelenina

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0240000

 

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

celá rastlina po odstránení koreňov a poškodených listov (okrem ružičkového kelu a kalerábu)

0241000

 

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

 

0241010

 

 

brokolica

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

karfiol

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

iné (2)

 

 

0242000

 

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

 

 

ružičkový kel

Brassica oleracea var. gemmifera

len hlávky ružičkového kelu

0242020

 

 

hlávková kapusta

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

iné (2)

 

 

0243000

 

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

0243010

 

 

kapusta čínska/pe-tsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

kel

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

iné (2)

 

 

0244000

 

d)

kaleráb

 

Brassica oleracea var. gongylodes

celý produkt po odstránení koreňov, vňate a (prípadnej) priľnutej pôdy

0250000

 

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

celý produkt po odstránení koreňov a poškodených vonkajších listov a (prípadnej) pôdy (okrem žeruchy siatej a iných klíčkov a výhonkov, mladých rastlín pestovaných plodín (vrátane druhov rodu kapusta) a cesnaku pažítkového)

0251000

 

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

 

0251010

 

 

valeriánka poľná

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

hlávkový šalát

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

Lepidium sativum subsp. sativum

celé produkty klíčivosti pravých semien (niekedy hľúz alebo cibúľ) vo vode, v pôde, alebo hydroponickom substráte, ako sú vymedzené vo vedeckom stanovisku EFSA uverejnom vo Vestníku EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(11):2424, strana 9

0251050

 

 

barborka jarná

Barbarea verna

 

0251060

 

 

rukola/eruka

Eruca sativa

 

0251070

 

 

červená horčica

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

mladé listy a stopky listov akýchkoľvek plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých) zozberané po skutočnú rastovú fázu 8

0251990

 

 

iné (2)

 

 

0252000

 

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

 

 

0252010

 

 

špenát

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

portulaka zeleninová

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

listová repa, špenátová repa

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

iné (2)

 

 

0253000

 

c)

listy viniča a podobné druhy

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

potočnica lekárska

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

 

Cichorium intybus skupina Foliosum

 

0256000

 

f)

bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0256010

 

 

trebuľka

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

cesnak pažítkový

Allium schoenoprasum

listy a puky

0256030

 

 

zelerová vňať

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

petržlen

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

šalvia

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

rozmarín

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

tymian

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

bazalka a jedlé kvety

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

vavrínový/bobkový list

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

estragón

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

iné (2)

 

 

0260000

 

Strukoviny

 

 

celý produkt

0260010

 

 

fazuľa (so strukmi)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

fazuľa (bez strukov)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

hrach (so strukmi)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

hrach (bez strukov)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

šošovica

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0260990

 

 

iné (2)

 

 

0270000

 

Stonková zelenina

 

 

celý produkt po odstránení poškodených tkanív, pôdy a koreňov (okrem artičokov pravých a rebarbory)

0270010

 

 

špargľa

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

artičoky bodliakové (kardy)

Cynara cardunculus skupina Cardunculus

 

0270030

 

 

zeler

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

fenikel obyčajný

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

artičoky pravé

Cynara cardunculus skupina Scolymus

celý kvetný úbor vrátane kvetného obalu

0270060

 

 

pór

Allium ampeloprasum ampeloprasum skupina Poorum; syn: Allium porrum

 

0270070

 

 

rebarbora

Rheum rhabarbarum

stonky po odstránení koreňov a listov

0270080

 

 

bambusové výhonky

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

rastový vrchol paliem

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

iné (2)

 

 

0280000

 

Huby, machy a lišajníky

 

 

celý produkt po odstránení pôdy alebo rastového substrátu

0280010

 

 

pestované huby

 

 

0280020

 

 

divorastúce huby

 

 

0280990

 

 

machy a lišajníky

 

 

0290000

 

Riasy a prokaryotické organizmy

 

 

 

0300000

STRUKOVINY

 

 

 

suché semená

0300010

 

 

fazuľa

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

šošovica

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0300030

 

 

hrach

Pisum sativum

 

0300040

 

 

lupiny

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

iné (2)

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

 

 

 

 

0401000

 

Olejnaté semená

 

 

celý produkt po odstránení puzdra, škrupiny a šupky, ak je to možné (okrem bavlny)

0401010

 

 

ľanové semená

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

arašidy

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

mak siaty

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

sezamové semená

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

slnečnicové semená

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

semená repky

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

sója fazuľová

Glycine max

 

0401080

 

 

horčicové semená

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

semená bavlníka

Gossypium barbadense

neodchlpené

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

semená tekvice

Cucurbita pepo skupina Styriaca

 

0401110

 

 

semená požltu farbiarskeho

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

semená boráka lekárskeho

Borago officinalis

 

0401130

 

 

semená ľaničníka siateho

Camelina sativa

 

0401140

 

 

semená konopy siatej

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

bôby ricínu obyčajného

Ricinus communis

 

0401990

 

 

iné (2)

 

 

0402000

 

Olejnaté plody

 

 

celý produkt po odstránení stopiek (okrem olív určených na výrobu oleja)

0402010

 

 

olivy na výrobu oleja

Olea europaea var. europaea

celý produkt po odstránení stopiek a pôdy

0402020

 

 

jadrá palmy olejnej

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

plody palmy olejnej

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

iné (2)

 

 

0500000

OBILNINY

 

 

 

celé zrná

0500010

 

 

jačmeň

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

pohánka a iné pseudoobilniny

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

kukurica

Zea mays

 

0500040

 

 

proso siate

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

ovos

Avena Sativa L.

 

0500060

 

 

ryža

Oryza sativa

 

0500070

 

 

raž

Secale cereale

 

0500080

 

 

cirok

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

pšenica

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

iné (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

 

 

 

0610000

 

Čaje

 

Camellia sinensis

sušené lístky, steblá a kvety, fermentované alebo inak upravené

0620000

 

Kávové bôby

 

Coffea arabica

zelené bôby

Coffea canephora; syn: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Bylinné nálevy z/zo

 

 

sušené

0631000

 

a)

kvetov

 

 

kvety po odstránení stoniek alebo stebiel a poškodených časti (s výnimkou rumančeka kamilkového)

0631010

 

 

rumanček kamilkový

Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis

súkvetie vrátane technicky nevyhnutného množstva iných vzdušných častí

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

ibištek

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

ruža

Rosa spp.

 

0631040

 

 

jazmín

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

lipa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0631990

 

 

iné (2)

 

 

0632000

 

b)

listov a bylín

 

 

listy a vzdušné zelené časti po odstránení poškodených listov

0632010

 

 

jahoda

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

mate/maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

iné (2)

 

 

0633000

 

c)

koreňov

 

 

korene po odstránení vňate a priľnutej pôdy

0633010

 

 

valeriána lekárska

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

všehoj (ženšeň)

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

iné (2)

 

 

0639000

 

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

0640000

 

Kakaové bôby

 

Theobroma cacao

bôby fermentované alebo sušené po odstránení škrupín

0650000

 

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

Ceratonia siliqua

celý produkt po odstránení stopiek

0700000

CHMEĽ

 

 

Humulus lupulus

sušené šišky aj vo forme peliet a nekoncentrovaného prášku

0800000

KORENINY

 

 

 

celý sušený produkt, drvený alebo mletý

0810000

 

Koreniny zo semien

 

 

 

0810010

 

 

aníz/anízové semeno

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

černuška siata

Bunium persicum

 

0810030

 

 

zeler

Apium graveolens

 

0810040

 

 

koriander

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

rasca

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

kôpor

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

fenikel

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

senovka grécka

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

muškátový oriešok

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

iné (2)

 

 

0820000

 

Plodové koreniny

 

 

 

0820010

 

 

nové korenie

Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

sečuánske korenie

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

rasca lúčna

Carum carvi

 

0820040

 

 

kardamon

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

bobule borievky obyčajnej

Juniperus communis

 

0820060

 

 

korenie (čierne, zelené a biele)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

vanilka

Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

tamarinda

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

iné (2)

 

 

0830000

 

Koreniny získané z kôry

 

 

 

0830010

 

 

škorica

Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

iné (2)

 

 

0840000

 

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

0840010

 

 

sladké drievko

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

zázvor

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

kurkuma

Curcuma longa; syn: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

chren dedinský

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

iné (2)

 

 

0850000

 

Koreniny z púčikov

 

 

 

0850010

 

 

klinčeky

Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

kapara tŕnitá

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

iné (2)

 

 

0860000

 

Koreniny z piestika kvetov

 

 

 

0860010

 

 

šafran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

iné (2)

 

 

0870000

 

Koreniny z mieška

 

 

 

0870010

 

 

muškátový kvet

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

iné (2)

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

 

 

 

celý produkt po odstránení vňate a priľnutej pôdy opláchnutím pod tečúcou vodou alebo očistením kefkou (okrem cukrovej trstiny)

0900010

 

 

koreň cukrovej repy

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

cukrová trstina

Saccharum officinarum

celý produkt po odstránení poškodených tkanív, pôdy a koreňov

0900030

 

 

korene čakanky

Cichorium intybus skupina Sativum

 

0900990

 

 

iné (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

1010000

 

Tkanivá z

 

 

celý produkt (okrem svalu)

1011000

 

a)

ošípaných

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1011020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1011030

 

 

pečeň

 

 

1011040

 

 

obličky

 

 

1011050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1011990

 

 

iné (2)

 

 

1012000

 

b)

hovädzieho dobytka

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1012020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1012030

 

 

pečeň

 

 

1012040

 

 

obličky

 

 

1012050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1012990

 

 

iné (2)

 

 

1013000

 

c)

oviec

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1013020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1013030

 

 

pečeň

 

 

1013040

 

 

obličky

 

 

1013050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1013990

 

 

iné (2)

 

 

1014000

 

d)

kôz

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1014020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1014030

 

 

pečeň

 

 

1014040

 

 

obličky

 

 

1014050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1014990

 

 

iné (2)

 

 

1015000

 

e)

koňovitých

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1015020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1015030

 

 

pečeň

 

 

1015040

 

 

obličky

 

 

1015050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1015990

 

 

iné (2)

 

 

1016000

 

f)

hydiny

 

 

 

1016010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1016020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1016030

 

 

pečeň

 

 

1016040

 

 

obličky

 

 

1016050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1016990

 

 

iné (2)

 

 

1017000

 

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

1017010

 

 

svalovina

 

mäso po odstránení orezateľného tuku

1017020

 

 

tukové tkanivo

 

 

1017030

 

 

pečeň

 

 

1017040

 

 

obličky

 

 

1017050

 

 

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1017990

 

 

iné (2)

 

 

1020000

 

Mlieko

 

 

celý produkt na báze obsahu tuku vo výške 4 % hmotnosti (3)

1020010

 

 

dobytok

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

ovce

Ovis aries

 

1020030

 

 

kozy

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

kone

Equus caballus

 

1020990

 

 

iné (2)

 

 

1030000

 

Vtáčie vajcia

 

 

celý produkt po odstránení škrupiny (4)

1030010

 

 

slepačie

Gallus gallus

 

1030020

 

 

kačacie

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

husacie

Anser anser

 

1030040

 

 

prepeličie

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

iné (2)

 

 

1040000

 

Med sa iné včelárske produkty

 

neuvádza sa

 

1050000

 

Obojživelníky a plazy

 

 

 

1060000

 

suchozemské bezstavovce

 

 

 

1070000

 

Voľne žijúce suchozemské stavovce

 

 

 

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV  (5)

 

 

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ  (5)

 

 

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY  (5)

 

 

 

 

neuvádza sa

neuplatňuje sa.

ČASť B

Iné výrobky uvedené v článku 2 ods. 1

Odkazy na časť A

 

Číslo kódu

Iné produkty, na ktoré sa uplatňujú rovnaké MRL  (6)

Kategória

Číslo kódu

Hlavný produkt skupiny alebo podskupiny alebo  názov skupiny alebo podskupiny

 

Bežné názvy/synonymá

Vedecké názvy

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

„Grapefruity

 

0110010-001

citrónovník letný

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

šedok/pomelo

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

citrónovník oroblanco

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

tangelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

tangelo (okrem odrody minneola)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

iné hybridy Citrus paradisi, neuvedené inde

 

0110020

Pomaranče

 

0110020-001

bergamoty

Citrus bergamia

 

0110020-002

horké pomaranče/kyslé pomaranče

Citrus aurantium

 

0110020-003

krvavé pomaranče (citrónovník pomarančový, odrody s krvavočervenou dužinou)

Citrus sinensis

 

0110020-004

cara caras pomaranče

Citrus sinensis

 

0110020-005

citrónovník myrtolistý

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

citrónovníkovec trojlistý

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

iné hybridy Citrus sinensis,, neuvedené inde

 

0110030

Citróny

 

0110030-001

citrónovník citronátový (tzv. cedrát), „Buddhova ruka“/„Buddhove prsty“

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

citróny

Citrus medica

0110040

Limety

 

0110040-001

indické sladké limety/palestínske sladké limety (odrody citrónovníka limónového)

Citrus limettioides

 

0110040-002

citrónovník tŕnitý

Citrus hystrix

 

0110040-003

sladké limety/mosambis

Citrus limetta

 

0110040-004

tahitské limety

Citrus latifolia

0110050

Mandarínky

 

0110050-001

kumkvát japonský

Citrus madurensis

 

0110050-002

klementínky

Citrus clementina

 

0110050-003

citrónovník Reshnov/ mandarínky Cleopatra

Citrus reshni

 

0110050-004

mineola

Citrus tangelo

 

0110050-005

citrónovník unshiu/satsumy

Citrus unshiu

 

0110050-006

citrónovník tangerinský/tangeriny

Citrus tangerina

 

0110050-007

citrónovník kráľovský /tangory

Citrus nobilis

 

0110050-990

iné hybridy Citrus reticulata, neuvedené inde

 

0120010

Mandle

 

0120010-001

marhuľové jadrá

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

horké mandle

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulci

 

0120010-003

kanárium Harveyove

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

kanárium vajcovité

Canarium ovatum

0120050

Kokosové orechy

 

0120050-001

arekové orechy/betelové orechy

Areca catechu

0120060

Lieskovce

 

0120060-001

žalude

Quercus spp.

 

0120060-002

filbert

Corylus maxima

0120080

Pekanové orechy

 

0120080-001

semená hikórie bielej

Carya ovata

0120090

Píniové oriešky

 

0120090-001

píniové oriešky iných druhov ako Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus Koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Iné druhy rodu Pinius neuvedené inde

 

0130010

Jablká

 

0130010-001

plané jablká

Malus sylvestris

 

0130010-002

tejokoty/plody hlohu mexického

Crataegus mexicana

0130020

Hrušky

 

0130020-001

orientálne hrušky

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

plané hrušky

Pyrus pyraster

 

0130020-003

hrušky Ya/hruška Bretshneiderova/čínske biele hrušky

Pyrus bretschneideri

0130030

Dule

 

0130030-001

dulovec čínsky/čínske dule

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

dulovec japonský

Chaenomeles japonica

0140010

Marhule

 

0140010-001

marhuľa japonská/ume

Prunus mume

 

0140010-002

nektakoty/marhuľobroskyne

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Čerešne (sladké)

 

0140020-001

čremcha neskorá

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

čremcha neskorá

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

čremcha červená

Prunus virginiana

 

0140020-004

drieň obyčajný

Cornus mas

 

0140020-005

čerešňa vlnatá

Prunus tomentosa

 

0140020-006

čerešňa višňová, višňa

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Broskyne

 

0140030-001

broskyňa obyčajná ploskoplodá

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

nektárinky

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

iné hybridy Persica vulgaris; syn: Prunus persica, neuvedené inde

 

0140040

Slivky

 

0140040-001

americké slivky

Prunus americana

 

0140040-002

slivka prímorská

Prunus maritima

 

0140040-003

slivka čerešňoplodá/myrobalány

Prunus cerasifera

 

0140040-004

slivka úzkolistá

Prunus angustifolia

 

0140040-005

čínska jujube/červené datle/čínske datle

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

slivka guľatoplodá ringlótová/ringlóta

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

slivy/ringlóty

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

japonské slivky/slivka japonská

Prunus salicina

 

0140040-009

slivky Klamath/slivka oregonská

Prunus subcoradata

 

0140040-010

mirabelky/slivka domáca mirabelková

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

slivkomarhuľa

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

trnky/slivka trnková

Prunus spinosa

0151010

Stolové hrozno

 

0151010-001

aktinídia význačná (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

bobule schizandry/schizandra čínska/klanopraška

Schisandra chinenesis

0151020

Muštové hrozno

 

0151020-001

vinič amurský

Vitis amurensis

 

0151020-002

vinič okrúhlolistý

Vitis rotundifolia

0152000

Jahody

 

0152000-001

jahoda drúzgavica

Fragaria moschata

 

0152000-002

divorastúce jahody

Fragaria vesca

0153020

Ostružiny ožinové

 

0153020-001

ostružiny

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

ostružiny

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

ostružiny

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

ostružiny

Rubus spectabilis

 

0153020-005

ostružiny

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

ostružiny

Rubus parviflorus

 

0153020-007

ostružiny

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

iné druhy a hybridy rodu Rubus neuvedené inde

 

0153030

Maliny (červené a žlté)

 

0153030-001

ostružiny

Rubus arcticus

 

0153030-002

ostružiny

Rubus occidentalis

 

0153030-003

ostružiny

Rubus coreanus

 

0153030-004

ostružiny

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

ostružiny

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

ostružiny

Rubus phoenicolasius

0154010

Čučoriedky

 

0154010-001

plody arónií (arónia jahodovolistá, arónia čiernoplodá a arónia slivkolistá)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

medvedica lekárska

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

brusnica čučoriedková, čučoriedky

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

brusnica barinná

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

dráč obyčajný

Berberis vulgaris

 

0154010-008

ríbezľa zlatá

Ribes aureum

 

0154010-009

zemolez belasý

Lonicera caerulea

 

0154010-010

americké čučoriedky (brusnica drobnolistá)

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

josta

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

muchovník Lamarckov

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

myrta

Myrtus communis

 

0154010-014

akrotriche ovisnutá

Acrotriche depressa

 

0154010-015

brusnica obyčajná pravá/brusnice

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

brusnica obyčajná drobnolistá/ brusnice

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

gaultéria indiánska

Gaultheria shallon

 

0154010-018

rakytník rešetliakovitý

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

muchovník vajcovitý

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

čilska guava/myrtovka ovocná

Ugni molinae

 

0154010-021

ríbezľa rozčapená

Ribes divaricatum

 

0154010-990

iné druhy a hybridy rodov Ribes a Vaccinium inde neuvedené

 

0154020

Brusnice

 

0154020-001

ostružina morušková

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

šucha obojpohlavná, šucha čierna

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

kunzea oranžová

Kunzea pomifera

 

0154020-007

mitchela plazivá

Mitchella repens

 

0154020-008

kľukva močiarna

Vaccinium oxycoccus

0154080

Plody bazy čiernej

 

0154080-001

vresna červená

Morella rubra

 

0154080-002

šeperdia strieborná

Shepherdia argentea

 

0154080-003

maklura trojhrotá

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

baza chabzdová

Sambucus ebulus

 

0154080-005

kalina obyčajná

Viburnum opulus

 

0154080-006

hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

 

0154080-007

hloh obyčajný

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

grévia ázijská/falsa

Grewia asiatica

 

0154080-009

klinčekovec Luehmanov

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

jarabina vtáčia

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

muchovník jelšolistý

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

hošina úzkolistá

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

jarabina oskorušová

Sorbus domestica

0161010

Datle

 

0161010-001

plody euterpy zeleninovej

Euterpe oleracea

 

0161010-002

awara obyčajná

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

duma tébska

Hyphaene thebaica

0161030

Stolové olivy

 

0161030-001

kanárium čierne/čínske čierne olivy

Canarium tramdenum

 

0161030-002

kanárium biele/čínske biele olivy

Canarium album

 

0161030-003

morigovník egyptský/púštne datle

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkváty

 

0161040-001

krížence limetky a kumkváta

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

kumkvát japonský

Fortunella japonica

 

0161040-003

kumkvát nagami

Fortunella margarita

 

0161040-990

iné druhy a hybridy rodu Fortunella, inde neuvedené

 

0161050

Karambola

 

0161050-001

ambarela/slivkovec sladký

Spondias cytherea

 

0161050-002

ambla/fylant amblový

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

vaskoncelea × Heilbornova

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

bilimbi/egrešovec hranatý

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

obličkovec západný

Anacardium occidentale

 

0161050-006

jujuba plstnatá

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

jaboticabas/myrciaria stonkokvetá

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

klinčekovec malajský

Syzygium malaccense

 

0161050-009

slivkovec mangový/mango

Spondias pinnata

 

0161050-010

buea ovocná

Bouea macrophylla

 

0161050-011

karisa veľkoplodá

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

morinda citrusolistá

Morinda citrifolia

 

0161050-013

jambos/klinčekovec jambosový

Syzygium jambos

 

0161050-014

slivkovec purpurový

Spondias purpurea

 

0161050-015

sandorika indická

Sandoricum koetjape

0161070

Jambolany/klinčekovec jambolanový

 

0161070-001

malpígia holá/barbadoská čerešňa

Malpighia glabra

 

0161070-002

jahodovec obyčajný

Arbutus unedo

 

0161070-003

myrciaria pochybná

Myrciaria dubia

 

0161070-004

karisa karandová/karanda

Carissa carandas

 

0161070-005

zlatoplod ikakový/ikako

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

eugénia brazílska/grumichama

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

slivkovec mombínový/mombín

Spondias mombin

 

0161070-008

klinčekovec jávsky

Syzygium samarangense

 

0161070-009

fylant kyslý

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

cocoloba bobuľnatá/morské hrozno

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

eugénia jenokvetá/pitanga

Eugenia uniflora

 

0161070-012

klinčekovec vodnatý

Syzygium aqueum

 

0161070-013

klinčekovec srdcovitý

Syzygium cordatum

 

0161070-014

klinčekovec guínejský

Syzygium guineense

0162020

Dvojslivka/liči

 

0162020-001

longan

Dimocarpus longan

 

0162020-002

marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

salak/salaka jedlá

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

melikok dvojarmový

Melicoccus bijugatus

0162030

Múčenka jedlá/plody marakuje

 

0162030-001

mučenka banánová

Passiflora mollissima

 

0162030-002

mučenka štvorhraná

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

mučenka jazykovitá

Passiflora ligularis

 

0162030-004

monstera

Monstera deliciosa

 

0162030-005

plody mučenky krídlatej

Passiflora alata

0162040

Plody opuncie (nopál)plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162040-001

pitaya/dračie ovocie

Hylocereus undatus

 

0162040-002

hylocereus trojrohý

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

kaktusovec obrovský/saguaro

Carnegiea gigantea

0162060

Ebenovník virgínsky

 

0162060-001

ebenovník dvojbliznový

Diospyros digyna

 

0162060-002

zelený ebenovník (zelené sapote)

Pouteria viridis

 

0162060-003

biely ebenovník (biele sapote)

Casimiroa edulis

 

0162060-004

poutéria kampešková (žlté sapote)

Pouteria campechiana

0163010

Avokádo

 

0163010-001

avokádo na výrobu oleja

Persea americana

0163020

Banány

 

0163020-001

banánovníky Cavendish

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

banánovník končistolistý

Musa acuminata

 

0163020-005

plantajny

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papáje

 

0163040-001

blígia akiová/aki

Blighia sapida

 

0163040-002

aka ovocná

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

lansium ovocné

Lansium domesticum

 

0163040-004

mangostany

Garcinia mangostana

 

0163040-005

narančila/lulo

Solanum quitoense

 

0163040-006

asimina trojlaločná/indiánsky banán/banán severu/paw paw

Asimina triloba

 

0163040-007

tamarilo

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Limónia kyslá/slonie jablko

 

0163060-001

slonie jablká

Limonia acidissima

 

0163060-002

anona rôznolistá

Annona diversifolia

 

0163060-003

poutéria sapotová

Pouteria sapota

 

0163060-004

genipa americká/jagua

Genipa americana

 

0163060-005

pulasan/obličkovník pulasanový

Nephelium mutabile

 

0163060-006

rambutan/(chlpatý) rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

manilka gumová/sapota

Manilkara zapota

 

0163060-008

anona šupinatá

Annona squamosa

 

0163060-009

anona sieťkovaná

Annona reticulata

0163070

Guajava guinejská

 

0163070-001

araka

Psidium guineense

 

0163070-002

guajava Cattleyova

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

guajava Friedrichsthalova

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

guajava krajčírska

Psidium sartorianum

 

0163070-005

guajava ostrouhlá

Psidium acutangulum

0163090

Chlebovník obyčajný

 

0163090-001

chlebovník celistvolistý

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

iné druhy rodu Artocarpus, neuvedené inde

 

0200000

0211000

Podskupina

a)

Zemiaky

 

0211000-001

ľuľok zemiakový andský

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Korene kasavy/manioku jedlého

 

0212010-001

xantozóma fialková

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

kana jedlá

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

chajota jedlá

Sechium edule

 

0212010-004

kolokázia jedlá pravá

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

kolokázia jedlá čínska

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

konjakový zemiak

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

xantozóma šípovolistá

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamy

 

0212030-001

hrubokoreňovec hľuznatý

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

apios americký

Apios americana

 

0212030-003

hrubokoreňovec ahipový/ahipa

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

hrubokoreňovec hranatý

Pachyrhizus erosus

0212040

Marantove korene/korene maranty trsťovitej

 

0212040-001

podzemky lotosu indického

Nelumbo nucifera

0213020

Mrkva

 

0213020-001

farebné odrody mrkvy

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

mrkva obyčajná siata

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Chren

 

0213040-001

púpavy zo sekcie Ruderalia

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

horec žltý

Gentiana lutea

0213050

Jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

0213050-001

čistec príbuzný/japonské artičoky

Stachys affinis

0213070

Koreň petržlenu

 

0213070-001

koreň angeliky

Angelica archangelica

 

0213070-002

bedrovník lomikameňový

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

korene ligurčeka lekárskeho

Levisticum officinale

 

0213070-004

korene žihľavy

Urtica dioica

 

0213070-005

Iné druhy rodu Urtica, neuvedené inde

 

 

0213070-006

krkoška hľuznatá

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Reďkev siata

 

0213080-001

reďkev čierna/reďkev siata čierna

Raphanus sativus

 

0213080-002

reďkev čierna Daikon/reďkev siata čierna Daikon

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

korene žeruchy peruánskej/maka

Lepidium meyenii

 

0213080-004

reďkev siata pravá/reďkovka

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

šachorník jedlý

Cyperus esculentus

0213090

Kozobrada pórolistá

 

0213090-001

lopúch väčší

Arctium lappa

 

0213090-002

kozobrada pórolistá/zvonček repkový

Campanula rapunculus

 

0213090-003

hadomor španielsky

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

potočník sladký

Sium sisarum

 

0213090-005

španielska kozia brada

Scolymus hispanicus

0213110

Okrúhlica

 

0213110-001

kapusta sitinová repkotvará

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Cesnak

 

0220010-001

cesnak vystúpavý

Allium obliquum

0220020

Cibuľa

 

0220020-001

cibuľa kuchynská pravá/cesnak cibuľový

Allium cepa skupina Cepa

 

0220020-002

cesnak pórový pestovaný

Allium ampeloprasum ampeloprasum skupina Poorum; syn: Allium porrum

 

0220020-003

cesnak čínsky

Allium chinense

 

0220020-004

cibuľa kuchynská pravá na zavárenie/cesnak cibuľový

Allium cepa Common skupina Cepa

0220030

Šalotka

 

0220030-001

cesnak lesný

Allium oschaninii

 

0220030-002

cesnak stopkatý

Allium stipitatum

0220040

Cibuľa kuchynská jarná a cesnak zimný

 

0220040-001

cesnak cibuľový prerastavý/cesnak cibuľový

Allium ×proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

0231010

Rajčiaky

 

0231010-001

machovka čerešňová/židovská čerešňa

Physalis alkekengi

 

0231010-002

machovka peruánska

Physalis peruviana

 

0231010-003

rajčiak jedlý drobnoplodý

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

machovka hranatá

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

kustovnica cudzia/kustovnica čínska

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

ľuľok huľavníkolistý

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

rajčiak jedlý hruškovitý

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

machovka lepkavá

Physalis philadelphica

0231020

Sladká paprika

 

0231020-001

paprika čili

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Baklažány

 

0231030-001

ľuľok veľkoplodý/gboma

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

ľuľok etiópsky/gilo

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

ľuľok mäkoostnatý - pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

ľuľok sivý

Solanum incanum

 

0231030-005

ľuľok tmavý

Solanum torvum

0232010

Uhorky šalátové

 

0232010-001

arménske uhorky šalátové

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

melón siaty sprehýbaný

Cucumis sativus

0232020

Uhorka vodová

 

0232020-001

uhorky nakladačky bur

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Cukety

 

0232030-001

lufa ostro hranná

Luffa acutangula

 

0232030-002

fľaškovec obyčajný

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

čajota jedlá

Sechium edule

 

0232030-004

kokcínia srdcovitolistá/kundru

Coccinia grandis

 

0232030-005

uhorkovec dvojdomý

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

tekvica hadia

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

momordika/horká tekvička

Momordica charantia

 

0232030-008

tekvica obyčajná

Cucurbita pepo

0233010

Melóny

 

0233010-001

kiwano, uhorka rohatá

Cucumis metuliferus

0233020

Tekvice

 

0233020-001

tekvica mošusová

Cucurbita moschata

 

0233020-002

beninkáza vosková

Benincasa hispida

 

0233020-003

tekvica obrovská (neskoré odrody)

Cucurbita maxima

0234000

Podskupina

d)

Kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0234000-001

nezrelé zrná kukurice

Zea mays:

0241010

Brokolica

 

0241010-001

brokolica Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

čínska brokolica/kai-lan

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

kapusta poľná kvitnúca/tsoi-sam (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

kapusta poľná skupina Broccoletto

Brassica rapa skupina Broccoletto

0241020

Karfiol

 

0241020-001

karfiol/kapusta obyčajná karfiolová

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Hlávková kapusta

 

0242020-001

špicatá kapusta

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

červená kapusta

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

kel hlávkový

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

biela kapusta

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Čínska kapusta/pe-tsai

 

0243010-001

čínska nekučeravá kapusta/tatsoi/tai goo choi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

kapusta sitinová

Brassica juncea

 

0243010-003

komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

kapusta poľná sk. Nipposinica  (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

kapusta čínska/pak-choi

Brassica chinensis

 

0243010-006

kapusta poľná pravá (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Kel

 

0243020-001

kel kučeravý/kapusta obyčajná kučeravá

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

kapusta obyčajná hlúbová

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

kapusta obyčajná predĺžená

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

listy kalerábu (11)

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-005

kapusta repková stopková

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

kapusta obyčajná bezhlávková

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Valeriánka poľná

 

0251010-001

valeriánka talianska

Valerianella eriocarpa

0251020

Šaláty

 

0251020-001

šalát siaty hlávkový ľadový

Lactuca sativa skupina Capitata, typ Crisphead

 

0251020-002

šalát siaty listový typ Lollo roso

Lactuca sativa skupina Secalina

 

0251020-003

hlávkový šalát, šalát siaty hlávkový maslový

Lactuca sativa skupina Capitata, typ Butterhead

 

0251020-004

rímsky šalát

Lactuca sativa skupina Longifolia

0251030

Eskariol/širokolistá endívia

 

0251030-001

endívia kučeravolistá

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

púpavy zo sekcie Ruderalia

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

čakanka obyčajná

Cichorium intybus

 

0251030-004

čakanka radicchio/červenolistá čakanka

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

čakanka obyčajná šalátová

Cichorium intybus Sugar loaf group

 

0251030-006

čakanka obyčajná

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Žerucha siata a iné klíčky a mladé rastliny

 

0251040-001

výhonky lucerny siatej

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

cesnak pažitkový (pažítka)

Allium tuberosum

 

0251040-003

výhonky brokolice

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

klíčky reďkve čiernej Daikon/reďkve siatej čiernej

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

zázvorové výhonky

Zingiber officinale

 

0251040-006

výhonky vigny lúčovitej/fazule mungo

Vigna radiata

 

0251040-007

hrachové výhonky a klíčky

Pisum sativum

 

0251040-008

klíčky eruky siatej

Eruca sativa

 

0251040-009

klíčky sóje fazuľovej

Glycine max

 

0251040-010

slnečnicové výhonky a klíčky

Helianthus annuus

 

0251040-011

mladá pšenica/pšeničné výhonky

Triticum aestivum

 

0251040-990

iné druhy používané na produkciu klíčkov alebo výhonkov

 

0251060

Eruka siata

 

0251060-001

dvojradovka tenkolistá

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Mladé rastliny plodín (vrátane druhov čeľ. kapustovité)

 

0251080-001

mangold (listová repa, špenátová repa)

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

čakanka štrbáková širokolistá

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

indická horčica

Brassica juncea

 

0251080-004

šaláty

Lactuca sativa

 

0251080-005

špenáty

Spinacia oleracea

 

0251080-990

iné druhy zozbierané v štádiu mladých rastlín

 

0252010

Špenáty

 

0252010-001

láskavec bledý/čínsky špenát/pak-khom (láskavec bledý, láskavec metlinatý, láskavec pochybný, láskavec trojfarebný, láskavec zelený)

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

divý jazmín/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

vernónie (rôzne druhy)

Vernonia spp.

 

0252010-008

vigna čínska pravá

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

listy manioku jedlého/kasava

Manihot esculenta

 

0252010-010

chryzantémovka vencovitá

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

novozélandský špenát

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

loboda záhradná

Atriplex hortensis

 

0252010-013

listy povojníka batátového

Ipomoea batatas

 

0252010-014

xantozóma fialková

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Portulaka zeleninová

 

0252020-001

slanobyľ soľná (agretti)

Salsola soda

 

0252020-002

slanorožec európsky

Salicornia europea

 

0252020-003

fenyklovec prímorský

Crithmum maritimum

 

0252020-004

astrička panónska

Aster tripolium

 

0252020-005

limonka

Limonium vulgare

 

0252020-006

zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná

Montia perfoliata

0252030

Listová repa, špenátová repa

 

0252030-001

listy cvikly

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

mangold

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Podskupina

c)

Listy viniča a podobné druhy

 

0253000-001

akácia/výhonky akácie

Acacia pennata

 

0253000-002

indický špenát

Basella alba

0254000

Podskupina

d)

Potočnica lekárska

 

0254000-001

povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina

Ipomea aquatica

 

0254000-002

vodná ďatelina/marsilea vrúbkovaná

Marsilea crenata

 

0254000-003

neptúnia zeleninová

Neptunia oleracea

0255000

Podskupina

e)

Čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

 

0255000-001

púpava zo sekcie Ruderalia

Taraxacum sect. Ruderalia syn: Taraxacum officinale

0256020

Cesnak pažítkový (pažítka)

 

0256020-001

cesnak pažítkový (pažítka)

Allium tuberosum

 

0256020-002

cesnak medvedí

Allium ursinum

0256030

Zelerová vňať

 

0256030-001

archangelika lekárska (listy a stonky)

Angelica archangelica

 

0256030-002

krvavec lekársky

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

vňať rasce lúčnej

Carum carvii

 

0256030-004

koriander siaty

Coriandrum sativum

 

0256030-005

listy kotúča vodného

Eryngium foetidum

 

0256030-006

vňať kôpru

Anethum graveolens

 

0256030-007

vňať feniklu

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

listy senovky gréckej

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

ruta voňavá

Ruta graveolens

 

0256030-010

listy ligurčeka lekárskeho

Levisticum officinale

 

0256030-011

bedrovník väčší

Pimpinella major

 

0256030-012

krvavec menší

Sanguisorba minor

 

0256030-013

šťaveľ/štiavec

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

čechrica voňavá

Myrrhis odorata

0256040

Petržlen

 

0256040-001

vňať petržlenu záhradného

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Šalvia

 

0256050-001

borák lekársky

Borago officinalis

 

0256050-002

slamiha talianska

Helichrysum italicum

 

0256050-003

šalvia kríčkovitá

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

šalvia bledá

Salvia leucantha

 

0256050-990

iné druhy a hybridy rodu Salvia, neuvedené inde

 

0256060

Rozmarín

 

0256060-001

santolina rozmarínolistá

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

0256070

tymian

 

0256070-001

dúška materina

Thymus serpyllum

 

0256070-002

pamajorán krétsky

Origanum onites

 

0256070-003

mikroméria dvojkvetá

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

dúška × citrusová

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

majorán

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

dúška tmelová

Thymus mastichina

 

0256070-007

pamajorán obyčajný

Origanum vulgare

 

0256070-008

saturejka letná

Satureja hortensis

 

0256070-009

pamajorán sýrsky

Origanum syriacum

 

0256070-010

saturejka zimná

Satureja montana

0256080

Bazalka a jedlé kvety

 

0256080-001

mäta voňavá

Mentha suaveolens

 

0256080-002

centela ázijská

Centella asiatica

 

0256080-003

mäta pieporná citrónová

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

mäta Requienova

Mentha requienii

 

0256080-005

tekvica obyčajná cuketová/cukety (jedlé kvety)

Cucurbita pepo Skupina Giromontiina

 

0256080-006

mäta zázvorová

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

bazalka pravá najmenšia

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

bazalka americká

Ocimum americanum

 

0256080-009

bazalka posvätná/tulsi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

medovka lekárska

Melissa officinalis

 

0256080-011

bazalka x citrusová

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

marulka kocúrnikovitá

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

jaštericovec srdcovitý

Houttuynia cordata

 

0256080-014

aksamietnica najmenšia/aksamietnica drobnokvetá (jedlé kvety)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Iné druhy rodu Tagetes neuvedené inde

 

 

0256080-017

kapucínka (listy a jedlé kvety)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

mäta sivá

Mentha pulegium

 

0256080-020

mäta pieporná

Mentha ×piperita

 

0256080-021

nechtík lekársky (jedlé kvety)

Calendula officinalis

 

0256080-022

bahnatka voňavá

Limnophila aromatica

 

0256080-023

mäta klasnatá

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

bazalka pravá konáristá

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

horčiak voňavý

Persicaria odorata

 

0256080-026

mäta vodná

Mentha aquatica

 

0256080-990

iné jedlé kvety

 

 

0256080-991

iné druhy a hybridy rodu Mentha, neuvedené inde

 

0256090

Vavrínový/bobkový list

 

0256090-001

muraja Koenigova

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

citrónovník tŕnitý

Citrus hystrix

 

0256090-003

sena siamská

Senna siamea

 

0256090-004

piepor dlhý

Piper sarmentosum

0256100

Estragón

 

0256100-001

lipia sladká/taragon

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

mrlík voňavý

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

yzop lekársky

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

vôňovec citrónový

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

lipia voňavá

Lippia graveolens

 

0256100-006

pŕhľava dvojdomá

Urtica dioica

 

0256100-007

Iné druhy rodu Urtica, neuvedené inde

 

 

0256100-008

palina dračia

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

stévia cukrová

Stevia rebaudiana

0260010

Fazuľa (so strukmi)

 

0260010-001

vigna zahnutá

Vigna angularis

 

0260010-002

vigna čínska pravá (cowpeas)

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

bôb obyčajný (akékoľvek poddruhy a variety)

Vicia faba (akékoľvek subspp. a var.)

 

0260010-004

fazuľa záhradná (akékoľvek poddruhy a variety)

Phaseolus vulgaris (akékoľvek subspp. a var.)

 

0260010-005

vika šošovicová

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

cyamopsis paľadencový

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

kanavália mečovitá

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

lablab obyčajný

Lablab purpureus

 

0260010-009

fazuľa mesiacovitá pravá

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

vika článkovaná

Vicia monanthos

 

0260010-011

fazuľa mungo

Vigna radiata

 

0260010-012

vigna okolíkatá

Vigna umbellata

 

0260010-013

fazuľa šarlátová

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

sója fazuľová

Glycine max

 

0260010-015

parkia nádherná

Parkia speciosa

 

0260010-016

vika

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

vigna čínska dlhoplodá

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Fazuľa (bez strukov)

 

0260020-001

druhy uvedené pod číslami kódov 0260010-xxx, bez strukov

 

0260030

Hrach (so strukmi)

 

0260030-001

paľadenec purpurový

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

hrachor siaty

Lathyrus sativus

 

0260030-003

cícer baraní

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

hrach siaty

Pisum sativum (akékoľvek subspp. a var.)

 

0260030-005

plody moringy olejovej

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

kajan obyčajný

Cajanus cajan

0260040

Hrach (bez strukov)

 

0260040-001

druhy uvedené pod číslami kódov 0260030-xxx, bez strukov

 

0260050

Šošovica

 

0260050-001

lupiny

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Špargľa/asparágus lekársky

 

0270010-001

chmeľ obyčajný

Humulus lupulus

0270020

Artičoky kardové (kardy)

 

0270020-001

stonky boráka lekárskeho

Borago officinalis

0270050

Artičoky pravé

 

0270050-001

banánové kvety

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

hybridy Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Pór

 

0270060-001

cesnak pórový pestovaný egyptský/kurrat

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Pestované huby

 

0280010-001

bežne rastúce huby/pečiarka dvojvýtrusná/šampiňóny

Agaricus bisporus

 

0280010-002

sneť kukuricová

Ustilago maydis

 

0280010-003

plamienka zimná

Flammulina velutipes

 

0280010-004

fuzárium jedovaté

Fusarium venenatum

 

0280010-005

pečiarka ovčia

Agaricus arvensis

 

0280010-006

uchovec bazový

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

šupinovka nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

hliva ustricová

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

pošvovec čiernovláknitý

Volvariella volvacea

 

0280010-010

koralovec ježovitý

Hericium erinaceus

 

0280010-011

húževnatec jedlý (shiitake)

Lentinula edodes

 

0280010-012

mramorovec rozpukaný/Shimeji/bunashimeji

Hypsizygus tessulatus: syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

rôsolovka chrastavcová

Tremella fuciformis

 

0280010-014

pôvabnica fialová

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

iné pestované huby

 

 

0280010-991

iné druhy rodu Pleurotus, neuvedené inde

 

0280020

Divorastúce huby

 

0280020-001

hríb smrekový

Boletus edulis

 

0280020-002

kuriatka

Cantharellus spp.

 

0280020-003

jelenka poprehýbaná

Hydnum repandum

 

0280020-004

lievik trúbkovitý

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

smrčky

Morchella spp.

 

0280020-006

hľuzovka čierna

Tuber melanosporum

 

0280020-007

hľuzovka belavá

Tuber magnatum

 

0280020-008

čírovnica májová

Calocybe gambosa

 

0280020-009

tanečnica poľná

Marasmius oreades

 

0280020-010

letné hľuzovky

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

iné divorastúce huby

 

 

0280020-991

iné druhy rodu Tuber, neuvedené inde

 

0280990

Machy a lišajníky

 

0280990-001

pľuzgierka islandská

Cetraria islandica

 

0280990-990

iné machy a lišajníky

 

0290000

Skupina

Riasy a prokaryotické organizmy

 

0290000-001

červená riasa

Chondrus crispus

 

0290000-002

laminária japonská/riasa kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

spirulína obrovská

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

iné riasy

 

 

0290000-991

iné prokaryotické organizmy

 

0300000

0300010

Fazuľa

 

0300010-001

druhy uvedené pod číslami kódov 0260010-xxx, vysušené semená

 

0300030

Hrach

 

0300030-001

druhy uvedené pod číslami kódov 0260030-xxx, vysušené semená

 

0400000

0401060

Repkové semeno/canola

 

0401060-001

reďkev siata olejná

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

kapusta poľná olejnatá okrúhlicové semená/semená kapusty poľnej pravej

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sója fazuľová

 

0401070-001

moringa olejová

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Semená tekvice

 

0401100-001

semená dyne červenej

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

iné semená čeľade Cucurbitaceae, neuvedené inde

 

0401110

Semená požltu farbiarskeho

 

0401110-001

semená pestreca mariánskeho

Silybum marianum

 

0401110-002

nigerové semená

Guizotia abyssinica

0401120

Semená boráka lekárskeho

 

0401120-001

semená kamienky roľnej

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

semená pupalky dvojročnej

Oenothera biennis

 

0401120-003

semená mesačnice ročnej

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

semená perily krovitej

Perilla frutescens

 

0401120-006

semená hadinca skorocelového

Echium plantagineum

0401150

Ricín obyčajný

 

0401150-001

hroznové semená

Vitis vinifera

 

0401150-002

rakytník rešetliakovitý

Hippophaë rhamnoides

0402020

Jadrá z paliem olejových

 

0402020-001

argánové orechy

Argania spinosa

 

0402020-002

palmové orechy Babassu

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

jojobové orechy

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

orechy z maslovníka

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500020-001

láskavec chvostnatý

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

mrlík bledý

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

mrlík čílsky

Chenopodium quinoa

0500030

Kukurica

 

0500030-001

kukurica siata tvrdá

Zea mays var. indurata

0500040

Proso siate

 

0500040-001

prstovka fonio

Digitaria iburua

 

0500040-002

lesknica kanárska

Phalaris canariensis

 

0500040-003

prstové proso

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

mohár taliansky/foxtail

Setaria italica

 

0500040-005

slzovka tvrdoplodá

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

proso sumatranské

Panicum sumatrense

 

0500040-007

perovec sivý

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

milička habešská/teff

Eragrostis tef

 

0500040-009

prstovka útla

Digitaria exilis

0500060

Ryža

 

0500060-001

ryža africká

Oryza glaberrima

 

0500060-002

hybrid Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

zizánia vodná/indická ryža

Zizania aquatica

0500080

Cirok

 

0500080-001

cirok dvojfarebný

Sorghum bicolor

 

0500080-002

sudánska tráva

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

iné druhy rodu Sorghum, neuvedené inde

 

0500090

Pšenica

 

0500090-001

pšenica tvrdá

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

pšenica jednozrnová/jednozrnka

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

pšenica hrubozrnová

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

pšenica khorasan

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

pšenica špaldová

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

tritikale

×Triticosecale

 

0500090-990

iné druhy rodu Triticum, neuvedené inde

 

0600000

0631030

Ruža

 

0631030-001

mandľa

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0631030-002

monarda dvojmocná