03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32001L0103


L 313/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2001/103/CE A COMISIEI

din 28 noiembrie 2001

de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, prin includerea acid 2,4-diclorofenoxiacetic (2,4-D) ca substanță activă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 cu privire la introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/99/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape din programul de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (4), prevede adoptarea unei liste de substanțe active pentru produsele fitosanitare, ce trebuie evaluate în vederea posibilei includeri a acestora în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă este inclusă în Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei din 27 aprilie 1994 de stabilire a substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), și include acidul 2,4-diclorofenoxiacetic („2,4-D”).

(2)

Efectele 2,4-D asupra sănătății publice și a mediului înconjurător au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 pentru o serie de utilizări propuse de către autorii notificărilor. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 933/94, Grecia a fost desemnată ca stat membru raportor pentru 2,4-D. Statul membru raportor a prezentat Comisiei raportul de evaluare relevant cu recomandările la data de 17 ianuarie 1997, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(3)

Statele membre și Comisia au examinat raportul de evaluare în cadrul Comitetului permanent pentru sectorul fitosanitar. Acest raport a fost definitivat la data de 2 octombrie 2001 sub forma raportului de examinare al Comisiei pentru 2,4-D.

(4)

Dosarele și informațiile obținute în urma examinării 2,4-D au fost prezentate și Comitetului științific pentru plante. În avizul său (7) din 21 mai 2001, Comitetul a făcut observații cu privire la alegerea unui model animal care urmează a fi utilizat pentru evaluarea riscurilor pentru om. Recomandarea a fost luată în considerare în elaborarea prezentei directive și a raportului de examinare relevant.

(5)

În urma diferitelor examinări, a rezultat că se poate considera că produsele fitosanitare ce conțin substanța 2,4-D îndeplinesc, în general, condițiile stabilite în articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special cu privire la utilizările care au fost examinate și detaliate în raportul de examinare al Comisiei. Prin urmare, ar trebui să se includă substanța activa în cauză în anexa I la această directivă, pentru a se asigura acordarea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare ce conțin substanța 2,4-D în toate statele membre, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE.

(6)

Ar trebui să se prevadă un termen rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE pentru a se permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din includere. În plus, Directiva 91/414/CEE prevede ca, după includerea unei substanțe active în anexa I la aceasta, statele membre trebuie, pe parcursul unui termen determinat, să analizeze și să acorde, să modifice sau să retragă, după caz, autorizațiile pentru produsele fitosanitare ce conțin substanța activă în cauză. Prin urmare, ar trebui să se asigure acest termen. Ar trebui să se prevadă un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet pentru fiecare produs fitosanitar, în conformitate cu principiile uniforme stabilite în Directiva 91/414/CEE. Pentru produsele fitosanitare ce conțin mai multe substanțe active, evaluarea completă pe baza principiilor uniforme se poate realiza numai în situația în care toate substanțele active în cauză au fost incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Statele membre au nevoie de raportul de examinare pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a câtorva secțiuni din principiile uniforme stabilite în Directiva 91/414/CEE. Statele membre ar trebui să păstreze și să pună la dispoziție în vederea consultării de către orice parte interesată raportul de examinare definitiv, cu excepția informațiilor confidențiale. În cazul în care este necesar ca raportul de examinare să fie actualizat pentru a ține seama de realizările științifice și tehnice, condițiile pentru includerea substanței în cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE ar trebui modificate, în conformitate cu această directivă.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu specificațiile din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre păstrează și pun la dispoziție, la cerere, raportul de examinare pentru 2,4-D, cu excepția informațiilor confidențiale în sensul articolului 14 din Directiva 91/414/CEE în vederea consultării de către orice parte interesată.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 aprilie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

În special, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, statele membre modifică sau retrag, după caz, autorizațiile existente pentru produsele fitosanitare ce conțin 2,4-D ca substanță activă până la această dată.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   În ceea ce privește activitățile de evaluare și decizionale, în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește condițiile din anexa III la directivă, termenul limită pentru modificarea sau retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare ce conțin 2,4-D ca substanță activă unică este 1 octombrie 2006.

(3)   Pentru produsele fitosanitare ce conțin 2,4-D împreună cu o altă substanță activă care este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, termenul pentru modificarea sau retragerea autorizațiilor expiră la patru ani după intrarea în vigoare a directivei care a modificat anexa I, astfel încât să se adauge la aceasta ultima dintre substanțele menționate.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 octombrie 2002.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2001.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 304, 21.11.2001, p. 14.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 259, 13.10.2000, p. 27.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.

(7)  Avizul Comitetului științific pentru plante cu privire la evaluarea acidului 2,4-diclorofenoxiacetic (2,4-D) în contextul Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare – SCP/2,4d/002-final.


ANEXĂ

La sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE se adaugă următoarea poziție:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Intrare în vigoare

Expirarea includerii

Dispoziții specifice

„27

2,4-D

Nr. CAS: 94-75-7

Nr. CIPAC: 1

Acid (2,4-diclorofenoxi)acetic

960g/kg

1.10.2002

30.9.2012

Se pot autoriza numai utilizările în calitate de erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, trebuie să se țină seama de concluziile raportului de examinare pentru 2,4-D și, în special, de apendicele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent fitosanitar la data de 2 octombrie 2001. În această evaluare generală, statele membre:

trebuie să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice, în cazul în care substanța activă este utilizată în regiuni cu condiții vulnerabile de sol și/sau climatice;

trebuie să acorde o atenție deosebită absorbției dermice;

trebuie să acorde o atenție deosebită protecției artropodelor nețintă și trebuie să se asigure includerea în condițiile de autorizare a măsurilor de atenuare a riscului, după caz.


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea și specificația substanței active sunt prezentate în raportul de examinare.”