22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/40


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 138/14)

1.

На 14 юни 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие CEVA Group Logistics Plc („CEVA“, Обединеното кралство), под контрола на фонда за инвестиции в обикновени акции Apollo Group („Apollo“, САЩ), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие EGL, Inc. („EGL“, САЩ) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за CEVA: предоставяне на договорни логистични услуги,

за Apollo Group: фонда за инвестиции в обикновени акции,

за EGL: предоставяне на спедиционни и договорни логистични услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересовани трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.