4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 30.4.2009 — CAS Succhi di Frutta SpA v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-497/06 P) (1)

(Muutoksenhaku - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Hankintamenettely - Maksu luontoissuorituksena - Muina kuin hankintailmoituksessa mainituilla hedelmillä tarjouskilpailun voittajille suoritettu maksu - Syy-yhteys)

2009/C 153/07

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: CAS Succhi di Frutta SpA (edustajat: asianajajat F. Sciaudone, R. Sciaudone ja D. Fioretti)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: C. Cattabriga, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Muutoksenhaku ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA vastaan komissio, 13.9.2006 antamaan tuomioon, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kanteen, jonka kohteena oli korvausvaatimus vahingosta, jonka väitettiin aiheutuneen hedelmämehun ja hedelmähillon toimittamisesta Armenian ja Azerbaidzanin väestölle 7.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 228/96 (EYVL L 30, s. 18) yhteydessä 22.7.1996 tehdystä päätöksestä K(96) 1916 ja 6.9.1996 tehdystä päätöksestä K(96) 2208

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

CAS Succhi di Frutta SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 42, 24.2.2007.