22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/37


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

(2007/C 138/12)

Kommissionen har på eget initiativ besluttet at indlede en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen). Undersøgelsen er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår de eksporterende producenter/medlemmer af TMK-gruppen (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant og Seversky Tube Works) og forretningsmæssigt forbundne virksomheder (virksomheden).

1.   Varen

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er visse sømløse rør af jern eller stål, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder, med en kulstofværdi (2) på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding med oprindelse i Rusland (»den pågældende vare«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 og ex 7304 59 93 (3). KN-koderne er kun angivet til orientering.

2.   Gældende foranstaltninger

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold, som er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 954/2006.

3.   Begrundelse for undersøgelsen

Kommissionen har fået forelagt tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig karakter. Kommissionens oplysninger tyder på, at virksomhedens struktur er ændret markant og varigt siden den periode, der lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger.

En sammenligning af den normale værdi baseret på virksomhedens hjemmemarkedspriser og dens eksportpriser ville endvidere føre til en reduktion af dumpingen til et niveau væsentligt under niveauet for den gældende foranstaltning. Det er derfor ikke længere nødvendigt fortsat at anvende foranstaltningerne på de nuværende niveauer, som byggede på det tidligere konstaterede dumpingniveau, for at afhjælpe virkningerne af dumpingen.

4.   Procedure for fastsættelse af dumping

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og indleder derfor en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Undersøgelsen vil vise, om der er behov for at videreføre, fjerne eller ændre de eksisterende foranstaltninger for så vidt angår ovennævnte gruppe af virksomheder.

a)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige til undersøgelsen, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til gruppen af virksomheder og til myndighederne i det pågældende eksportland. Disse oplysninger og supplerende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i punkt 5, litra a), i denne meddelelse.

b)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter, fremsende oplysninger ud over de udfyldte spørgeskemaer og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 5, litra a), i denne meddelelse.

Kommissionen kan endvidere høre berørte parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. En sådan anmodning skal indgives inden for fristen i punkt 5, litra b).

5.   Frister

a)   For parter til at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og eventuelle andre oplysninger

Medmindre andet er fastsat, skal alle berørte parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 40 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den ovennævnte frist.

b)   Høringer

Alle berørte parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

6.   Skriftlige indlæg, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance

Alle indlæg og anmodninger fra berørte parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er fastsat) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited«  (4) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

fax (32-2) 295 65 05.

7.   Manglende samarbejde

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 18 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  Kulstofværdien fastlægges i overensstemmelse med den tekniske rapport, 1967, IIW doc. IX-535-67, som er offentliggjort af International Institute of Welding (IIW).

(3)  Som for øjeblikket defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1). Hvilke varer der er omfattet, bestemmes ved at kombinere varebeskrivelsen i artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 954/2006 (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 4) med varebeskrivelsen for de tilsvarende KN-koder set under ét.

(4)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

(5)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.