22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/37


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки прилагани при вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с произход, inter alia, от Русия

(2007/C 138/12)

Комисията реши по собствена инициатива да започне частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“). Обхватът на преразглеждането е ограничен до дъмпинговите аспекти, доколкото са засегнати производителите-износители, членове на групата ТМК (Волжки тръбен завод, Таганрогски металургичен комбинат, Синарски тръбен завод и Северски тръбен комбинат) и свързаните с тях фирми („фирмата“).

1.   Продукт

Подлежащият на преразглеждане продукт са някои видове железни или стоманени безшевни тръби, с кръгло сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглероден еквивалент (CEV) 0,86, съгласно приетите от Международния Институт по Заваряване (IIW) формула и химичен анализ (2), с произход от Русия („разглежданият продукт“), понастоящем класифицирани под следните кодове по КН: ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93 (3). Кодовете по КН са посочени само за информация.

2.   Съществуващи мерки

Мярката, която е в сила понастоящем, е окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 954/2006.

3.   Основания за преразглеждане

Комисията разполага с достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата, на основата на които са установени вече съществуващите мерки, са се променили, и че тези промени са с дълготраен характер. Информацията, с която Комисията разполага, показва, че корпоративната структура на фирмата се е изменила съществено и трайно в сравнение с периода, на базата на който са установени съществуващите мерки.

Наред с това, сравнението на нормалната стойност, основана на местните цени на фирмата, и на тази, базирана на експортните цени, би довело до значително редуциране на дъмпинга под нивото за налагане на настоящата мярка. Следователно от сега нататък няма да е необходимо налагането на мерки за компенсиране на дъмпинга при настоящите нива, базирани на по-рано установени нива на дъмпинг.

4.   Процедура за определяне на дъмпинга

Като установи, след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на започването на частично междинно преразглеждане, Комисията започва частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Основния регламент.

Разследването ще оцени необходимостта от продължаване, премахване или изменение на съществуващите мерки по отношение на гореспоменатата група от фирми.

а)   Въпросници

С цел получаване на информацията, която смята за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на групата фирми и на съответните органи на засегнатата страна износител. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 5, буква a) на настоящото известие.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

С настоящото всички заинтересовани страни се приканват да заявят становищата си, да предоставят информация, несъдържаща се в отговорите на въпросника, и да предоставят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 5, буква a) на настоящото известие.

В допълнение, Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие, че те подадат заявление, доказващо, че са налице особени причини, поради които те следва да бъдат изслушани. Заявлението следва да бъде подадено в рамките на срока, посочен в точка 5, буква б) на настоящото известие.

5.   Срокове

а)   За представяне на страните, за предоставяне на попълнения въпросник и всяка друга информация

За да може представените от тях сведения да бъдат взети предвид по време на разследването, всички заинтересовани страни следва да се представят на Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си и подадат попълнения въпросник и всяка друга информация, в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако няма друго указание. Обръща се внимание и върху факта, че упражняването на повечето процедурни права, изложени в основния регламент, зависи от представянето на страните в рамките на гореспоменатия период.

б)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат да поискат изслушване от страна на Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

6.   Коментари, подадени в писмена форма, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички документи и заявления, подадени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмена форма (не електронна, освен ако няма друго указание) и трябва да посочват наименованието, пощенския адрес, електронния адрес, номерата на телефона и факса на заинтересованата страна. Всички писмени документи, включително изискваната в настоящото известие информация, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, следва да носят надпис „Ограничено (4) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от Основния регламент, следва да бъдат придружени от неповерителна версия с надпис „ЗА СПРАВКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Факс: (32-2) 295 65 05

7.   Неоказване на съдействие

В случаите, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави необходимата информация в срок, или сериозно възпрепятства разследването, в съответствие с член 18 от Основния регламент, могат да се правят заключения, положителни или отрицателни, на основата на наличните факти.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация няма да бъде взета под внимание, а съгласно член 18 от Основния регламент могат да бъдат използвани наличните факти. Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и се използват наличните факти, резултатът за съответната страна може да бъде по-малко благоприятен отколкото ако страната е сътрудничила.

8.   Програма на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от Основния регламент, разследването следва да бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на лични данни

Важно е да се отбележи, че с всички лични данни събрани в хода на упоменатото разследване следва да се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  Стойността на въглеродния еквивалент се определя в съответствие с Технически доклад IX-535-67 на Международния институт по заваряване /IIW/ от 1967 г.

(3)  Така, както понастоящем са определени в Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 301, 31.10.2006 г., стр. 1). Обхватът на продукта се определя посредством съчетаване на описанието на продукта в член 1, параграф 1 от Регламент (EO) № 954/2006 на Съвета (OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 4) и описанието на продукта по съответните кодове по КН.

(4)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от Основния регламент и член 6 от Споразумението на Световната търговска организация за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията, 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.