4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/25


A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pannon GSM Távközlési Rt. kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(C-143/09. sz. ügy)

2009/C 153/46

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Pannon GSM Távközlési Rt.

Alperes: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Alkalmazható-e az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK (1) irányelve (továbbiakban egyetemes szolgáltatási irányelv), különösen a 13. cikk (2) bekezdése és IV. melléklete, a közösségi jog, különösen a Csatlakozási Okmány (Hivatalos Lap 2003. L 236) és az EK Szerződés 10. és 249. cikke alapján, olyan támogatási-megosztási mechanizmusok vonatkozásában, amely Magyarország, mint tagállam 2004. május 1-e előtti csatlakozása előtti, 2003. évben nyújtott egyetemes szolgáltatásokra tekintettel került bevezetésre, de Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után indult és lefolytatott közigazgatási eljárásban hozott határozatokon alapul a finanszírozásra történő kötelezés, illetve a támogatások megítélése és teljesítése?

2)

Amennyiben az 1/ kérdésre igenlő a válasz, akkor értelmezhető-e akként az egyetemes szolgáltatási irányelv, különösen annak 13. cikke és IV. melléklete, hogy az egyetemes szolgáltató az általa nyújtott kedvezményes és normál díjcsomag előfizetői díja közötti különbségnek megfelelő összegű támogatás kifizetésére jogosult?

3)

Amennyiben a 2/ kérdésre nemleges a válasz, akkor az EK szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti közös piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül-e az olyan egyetemes szolgáltatás finanszírozását szolgáló támogatás, amelynek alapjául nem az egyetemes szolgáltatási irányelvvel összhangban történt a számítás, hanem a nettó szintnél magasabb költségek szolgáltak alapjául?

4)

Az egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek helyes értelmezése lehetővé teszi-e a tagállam azon átmeneti jellegű intézkedését, amely kizárólag a csatlakozás előtti 2003. évben nyújtott egyetemes szolgáltatások tekintetében rendeli alkalmazni az egyetemes szolgáltatási irányelvtől eltérő szabályokat, ugyanakkor az ezen szabályon alapuló támogatási-elosztási mechanizmus működtetésére vonatkozó döntések, különösen a befizetésre és támogatások kifizetésére vonatkozó döntések meghozatalát — ténylegesen — időkorlát nélkül teszi alkalmazhatóvá?

5)

Értelmezhető-e az egyetemes szolgáltatási irányelv finanszírozásra vonatkozó szabályai, különösen a 13. cikk (2) bekezdés utolsó mondata illetve a IV. melléklet előírásai akként, hogy azok közvetlen hatállyal bírnak?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv); HL L 108., 2002.4.24., 51 — 77. o., magyar különkiadás 13. fejezet 29. kötet 367 — 393. o.