4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Bíróság (Unkarin tasavalta) on esittänyt 23.4.2009 — Pannon GSM Távközlési Rt. v. Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Asia C-143/09)

2009/C 153/46

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Pannon GSM Távközlési Rt.

Vastaaja: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/22/EY (1) (jäljempänä yleispalveludirektiivi) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohtaa ja IV liitettä soveltaa yhteisön oikeuden, etenkin liittymissopimuksen (EYVL 2003, L 236) ja EY 10 ja EY 249 artiklan perusteella sellaisten tuen ja kustannusten jakojärjestelmien osalta, jotka Unkari oli ottanut käyttöön vuonna 2003 yleispalvelujen alalla ennen 1.5.2004 toteutunutta Euroopan unionin jäsenyyttään, mutta joihin liittyvä rahoitusvelvollisuus, tuen myöntäminen ja maksaminen perustuvat sellaisessa hallintomenettelyssä annettuihin päätöksiin, jonka käsittely on aloitettu ja saatettu päätökseen sen jälkeen kun Unkari liittyi Euroopan unioniin?

2)

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko yleispalveludirektiiviä, etenkin sen 13 artiklaa ja liitettä IV tulkita siten, että yleispalvelun tarjoajalla on oikeus tarjoamiensa etuhintapaketin ja normaalihintapaketin tilausmaksun välisen erotuksen suuruiseen tukeen?

3)

Siinä tapauksessa, että toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yhteismarkkinoille soveltuvana valtiontukena pitää sellaista yleispalvelujen rahoittamiseen tarkoitettua tukea, jonka määrää laskettaessa perusteena ei käytetä yleispalveludirektiiviä vaan nettokustannukset ylittäviä kustannuksia?

4)

Antaako yleispalveludirektiivin säännösten asianmukainen tulkinta mahdollisuuden siihen, että jäsenvaltio toteuttaa sellaisen siirtymätoimenpiteen, jonka perusteella yleispalveludirektiivin säännöksistä poikkeavia säännöksiä voidaan soveltaa yksinomaan niihin yleispalveluihin, joita tarjottiin vuonna 2003 ennen yhteisön jäsenyyttä, silloinkin kun tämä sallii tuki- ja jakojärjestelmän toimintaa koskevien päätösten ja etenkin maksujen suorittamista ja tuen maksamista koskevien päätösten tekemisen näiden säännösten perusteella todellisuudessa täysin ajallisitta rajoituksitta?

5)

Voidaanko yleispalveludirektiivin rahoitusta koskevia säännöksiä, erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan viimeistä virkettä ja IV liitteen määräyksiä tulkita siten, että ne ovat suoraan sovellettavissa?


(1)  Käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) EYVL, L 108, 24.4.2002, s. 51.