27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/7


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/08)

1.

W dniu 19 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo OBI GmbH (Niemcy) należące do grupy Tengelmann przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Brico Business Cooperation Srl (Włochy), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa OBI GmbH: zarządzanie siecią franchisingową sklepów z artykułami do majsterkowania w Europie, oznaczonych znakiem towarowym „OBI”,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Brico Business Cooperation Srl: zarządzanie i świadczenie usług franchisingowych dla ponad 50 sklepów z artykułami do majsterkowania we Włoszech, oznaczonych znakiem towarowym „OBI”. Brico Business Cooperation Srl jest obecnie wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa OBI GmbH i UNICOOP Firenze.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.