22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/5


Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

(2007/C 138/05)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013) (KOM(2004) 469 endelig)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerbeskyttelsespolitik (2007-2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til afgørelse om programmet »Europa for Borgerne« (2007-2013) (KOM(2005) 116 endelig)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det Indre Marked

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (»forkyndelse af dokumenter«)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Kommissionens udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direkiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Kommissionens udtalelse i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (omarbejdet)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Forslag til Rådets forordning (EF) Nr. om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af visse forordninger

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af gyldighedsperioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia, Republikken Korea, Thailand og Taiwan efter en udløbsundersøgelse og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2026/97

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i det blandede udvalg EF-Mexico

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om EF's holdning i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst (1992)

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EF's holdning i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsudvalget EU-Chile, vedrørende opstilling af en liste over voldgiftsmænd i henhold til artikel 185, stk. 2, i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 2597/97 for så vidt angår konsummælk produceret i Estland

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Forslag til afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om underskrivelse og foreløbig anvendelse af en aftale i form af brevveksling om »Aftalte principper for modernisering af det eksisterende system for udnyttelse af de transsibiriske ruter« mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Forslag til afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om »Aftalte principper for modernisering af det eksisterende system for udnyttelse af de transsibiriske ruter« mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet til en beslutning om at ændre AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2001 om tildeling til Somalia af midler fra 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om ændring af associeringsaftalen EF-Jordan

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistik

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og boligtællinger

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår den genopretningsplan for almindelig tun, som Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet har anbefalet

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Forslag til Rådets forordning om dispensation til Bulgarien og Rumænien fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende referenceniveauerne for fiskerflåderne

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den tilhørende valgfrie protokol

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til gennemførelsen af artikel 80 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Forslag til Rådets forordning om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Saudi-Arabien, Belarus og Republikken Korea

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Forslag til Rådets forordning om restriktive foranstaltninger over for Iran

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger og frigivelse af den midlertidige told på importen af visse frosne jordbær med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu