03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

148


32002R0493


L 077/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 493/2002 AL COMISIEI

din 19 martie 2002

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor și a Regulamentului (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre în ceea ce privește codurile Nomenclaturii Combinate pentru anumite produse

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (3) modifică Nomenclatura Combinată pentru anumite produse.

(2)

Prin urmare, ar trebui modificate anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1516/96 (5) al Comisiei, și articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (6), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 (7) al Comisiei.

(3)

Modificările ar trebui aplicate începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2031/2001.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2771/75, rândul:

„1905 30

– Biscuiți dulci; diferite tipuri de napolitane”

se înlocuiește cu următorul text:

„1905 31

– Biscuiți dulci”

și

„1905 32

– Diferite tipuri de napolitane.”

Articolul 2

La articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2777/75, codurile NC „0210 90 71 și 0210 90 79” se înlocuiesc cu codurile NC „0210 99 71 și 0210 99 79”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1979, p. 2.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 279, 23.10.2001, p. 1.

(4)  JO L 282, 1.11.1975, p. 49.

(5)  JO L 189, 30.7.1996, p. 99.

(6)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77.

(7)  JO L 305, 19.12.1995, p. 49.