16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/15


Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Lidl Stiftung/ITSB (“Deluxe”)

(Lieta T-344/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes “Deluxe” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 056/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lidl Stiftung & CoKG (Neckarsulm, Vācija) (pārstāvji – MKefferpütz un AWrage, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – ASchifko)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 6. marta lēmumu lietā R 1223/2013–1 par pieteikumu grafisku apzīmējumu “Deluxe” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Lidl Stiftung & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 235, 21.7.2014.