03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

57


32002R0256


L 041/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 256/2002 AL COMISIEI

din 12 februarie 2002

privind autorizarea provizorie a unor noi aditivi, prelungirea autorizației provizorii pentru un aditiv și autorizarea permanentă a unui aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2205/2001 al Comisiei (2), în special articolele 3, 9d și 9e,

întrucât:

(1)

Directiva 70/524/CEE prevede că se pot autoriza noi aditivi, în urma examinării unei cereri întocmite în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată.

(2)

Articolul 9e alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE prevede că se poate acorda o autorizație provizorie pentru un nou aditiv dacă se respectă condițiile prevăzute la articolul 3a literele (b)-(e) și dacă este rezonabil să se presupună, având în vedere rezultatele disponibile, că atunci când aditivul se va folosi în nutriția animalelor va avea unul din efectele menționate în articolul 2 litera (a). Astfel de autorizații provizorii pot fi acordate pentru o perioadă de până la patru ani în cazul aditivilor menționați în partea II din anexa C la Directiva menționată anterior.

(3)

Evaluarea dosarelor depuse pentru agenții antiaglutinanți „ferocianură de sodiu” și „ferocianură de potasiu” descriși în anexa I arată că acești aditivi îndeplinesc condițiile menționate anterior. Comitetul științific pentru nutriția animalelor (SCAN) a emis un aviz favorabil privind siguranța acestor agenți antiaglutinanți la 3 decembrie 2001. În consecință, ei pot fi autorizați provizoriu pe o perioadă de patru ani.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 937/2001 al Comisiei (3) a reînnoit autorizația provizorie pentru preparatul de microorganisme Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112; Toyocerin®) pentru categoriile de animale: pui pentru îngrășat, găini ouătoare, viței, vite pentru îngrășat, iepuri pentru reproducție și iepuri pentru îngrășat. Autorizația a fost acordată numai până la 1 martie 2002, pentru a acorda suficient timp pentru reexaminarea siguranței tulpinii din punctul de vedere al rezistenței la tetraciclină, după cum a solicitat SCAN având în vedere dovezile care i-au fost puse la dispoziție după prima autorizare provizorie a substanței.

(5)

Datele necesare au fost primite de Comisie la 17 septembrie 2001. Pe baza acestora, SCAN a concluzionat în raportul său privind produsul Toyocerin®, adoptat la 5 decembrie 2001, că evaluarea dosarelor depuse arată că produsul poate fi considerat sigur din punctul de vedere al producției de toxine și al rezistenței la antibiotice.

(6)

Deoarece noile date au asigurat Comisia că se întrunesc condițiile din articolul 3a literele (b)-(e) din Directiva 70/524/CEE, autorizația provizorie pentru preparatul Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pentru categoriile de animale: pui pentru îngrășat, găini ouătoare, viței, vite pentru îngrășat, iepuri pentru reproducție și iepuri pentru îngrășat trebuie acordată pentru tot restul perioadei maxime de cinci ani permise. Luând în considerare întreruperea autorizației provizorii între 21 februarie 2001 și 31 mai 2001, autorizația provizorie ar trebui să expire la 7 octombrie 2004.

(7)

Autorizația provizorie a preparatului din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pentru categoriile de animale: purcei, porci și scroafe a expirat la 21 aprilie 1999, la sfârșitul perioadei maxime de cinci ani permise.

(8)

SCAN, în raportul său privind produsul Toyocerin® adoptat la 5 decembrie 2001, a confirmat că produsul, atunci când este utilizat la categoriile de animale: purcei, porci și scroafe îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3a literele (b)-(e) din Directiva 70/524/CEE. De asemenea, raportul SCAN a tras concluzii favorabile privind eficacitatea produsului Toyocerin®, atunci când este utilizat la categoriile de animale: purcei până la 2 luni și scroafe.

(9)

În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile din articolul 3a din Directiva 70/524/CEE, trebuie să se acorde o autorizație permanentă pentru preparatul din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pentru folosirea acestuia la categoriile de animale: purcei și scroafe, în condițiile descrise în anexa III.

(10)

Din examinarea dosarului s-a constatat că pot fi necesare anumite proceduri pentru protejarea lucrătorilor împotriva expunerii la aditivi. Cu toate acestea, protecția trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de natură să încurajeze ameliorarea sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă (4).

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru hrana animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aditivii care fac parte din grupul „lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți”, enumerați în anexa I, sunt autorizați pentru a fi utilizați ca aditivi în nutriția animalelor în condițiile enunțate în anexa în cauză.

Articolul 2

Autorizația provizorie pentru preparatul din grupa „microorganisme” din anexa II se prelungește în condițiile prevăzute de anexa în cauză.

Articolul 3

Preparatul din grupul „microorganisme” din anexa III este autorizat fără limită de timp pentru a fi utilizat ca aditiv în nutriția animalelor, în condițiile enunțate în anexa în cauză.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(2)  JO L 297, 15.11.2001, p. 3.

(3)  JO L 130, 12.5.2001, p. 25.

(4)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.


ANEXA I

Lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți

Număr (sau număr CE)

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet

E 535

Ferocianură de sodiu

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Toate speciile sau categoriile de animale

Conținut maxim:

80 mg/kg NaCl (calculat ca anion al ferocianurii)

1.3.2006

E 536

Ferocianură de potasiu

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Toate speciile sau categoriile de animale

Conținut maxim:

80 mg/kg NaCl (calculat ca anion al ferocianurii)

1.3.2006


ANEXA II

Microorganisme

Număr (sau număr CE)

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de furaj complet

1

Bacillus cereusvar. toyoi

NCIMN 40112/

CNCM I-1012

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi conținând o cantitate minimă de aditiv de 1 × 1010 CFU/g

Pui pentru îngrășat

0,2 × 109

1 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Poate fi folosit în furajele combinate care conțin cocciostații permiși: sodiu monensin, sodiu lasalocid, sodiu salinomicin, decochinat, narazin, halofuginon

7.10.2004

Găini ouătoare

0,2 × 109

1 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

7.10.2004

Viței

6 luni

0,5 × 109

1 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

7.10.2004

Vite pentru îngrășat

0,2 × 109

0,2 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Cantitatea de Bacillus cereus var. toyoi în rația zilnică nu trebuie să depășească 1,0 × 109 CFU la 100 kg de masă corporală. Se adaugă 0,2 × 109 CFU la fiecare 100 kg de masă corporală suplimentară.

7.10.2004

Iepuri pentru reproducție

0,1 × 109

5 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Poate fi folosit în furajele combinate care conțin cocciostatul permis: robenidină

7.10.2004

Iepuri pentru îngrășat

0,1 × 109

5 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Poate fi folosit în furajele combinate care conțin cocciostații permiși: robenidină, sodiu salinomicin

7.10.2004


ANEXA III

Microorganisme

Număr (sau număr CE)

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de furaj complet

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMN 40112/

CNCM I-1012

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi care conține o cantitate minimă de aditiv de 1 × 1010 CFU/g

Purcei

2 luni

1 × 109

1 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Fără limită de timp

Scroafe

De la o săptămână înainte de a făta până la înțărcat

0,5 × 109

2 × 109

În instrucțiunile de folosire ale aditivului și preamestecului, se menționează temperatura de păstrare, durata de valabilitate și stabilitatea la granulare.

Fără limită de timp