4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-170/09. sz. ügy)

2009/C 153/57

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság — mivel nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit és

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/60/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásakor azonban az alperes még nem hozta meg az irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi intézkedést, vagy legalábbis ezeket az intézkedéseket nem közölte a Bizottsággal.


(1)  HL L 309., 15. o.