02013R1352 — SV — 01.01.2021 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1352/2013

av den 4 december 2013

om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(EGT L 341 18.12.2013, s. 10)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/582 av den 12 april 2018

  L 98

4

18.4.2018

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1209 av den 13 augusti 2020

  L 274

3

21.8.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2035 av den 7 december 2020

  L 416

11

11.12.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1352/2013

av den 4 december 2013

om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheterArtikel 1

1.  
Den ansökan om att tullmyndigheterna ska ingripa mot varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet (nedan kallad ansökan) som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 608/2013 ska göras på formuläret i bilaga I till denna förordning.
2.  
Den begäran om förlängning av den period under vilken tullmyndigheterna ska ingripa (nedan kallad begäran om förlängning) som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 608/2013 ska göras på formuläret i bilaga II till denna förordning.
3.  
Formulären i bilagorna I och II ska fyllas i i enlighet med anmärkningarna om ifyllande av ansökan i bilaga III.

Artikel 2

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EU) nr 608/2013 får formulären i bilagorna I och II till den här förordningen, där så är nödvändigt, fyllas i läsligt för hand.

Dessa formulär ska inte innehålla några raderingar, överskrivna ord eller andra ändringar och ska utfärdas i två exemplar.

Om formuläret fylls i för hand ska det fyllas i med bläck och med versaler.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1891/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3
BILAGA I