02013R1352 — PL — 01.01.2021 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013

z dnia 4 grudnia 2013 r.

ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne

(Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 10)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

  L 98

4

18.4.2018

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1209 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

  L 274

3

21.8.2020

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2035 z dnia 7 grudnia 2020 r.

  L 416

11

11.12.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013

z dnia 4 grudnia 2013 r.

ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celneArtykuł 1

1.  
Wniosek o podjęcie przez organy celne działań w sprawie towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej („wniosek”), o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, składa się na formularzu określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2.  
Wniosek o przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie („wniosek o przedłużenie”), o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, składa się na formularzu określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
3.  
Formularze określone w załącznikach I i II wypełnia się zgodnie z instrukcją określoną w załączniku III.

Artykuł 2

Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, formularze określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia można w razie potrzeby wypełnić czytelnie pismem odręcznym.

Formularze nie mogą zawierać żadnych skreśleń, dopisków ani innych zmian i sporządza się je w dwóch egzemplarzach.

Formularze wypełniane odręcznie należy wypełniać atramentem, literami drukowanymi.

Artykuł 3

Rozporządzenie (WE) nr 1891/2004 traci moc.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M3
ZAŁĄCZNIK I