02013R1352 — LT — 01.01.2021 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2013

2013 m. gruodžio 4 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

(OL L 341 2013.12.18, p. 10)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/582 2018 m. balandžio 12 d.

  L 98

4

18.4.2018

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1209 2020 m. rugpjūčio 13 d.

  L 274

3

21.8.2020

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2035 2020 m. gruodžio 7 d.

  L 416

11

11.12.2020
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2013

2013 m. gruodžio 4 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos1 straipsnis

1.  
Reglamento (ES) Nr. 608/2013 6 straipsnyje nurodytas prašymas, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė (prašymas imtis veiksmų), teikiamas naudojant šio reglamento I priede pateiktą formą.
2.  
Reglamento (ES) Nr. 608/2013 12 straipsnyje nurodytas prašymas pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė turi imtis veiksmų (prašymas pratęsti laikotarpį), teikiamas naudojant šio reglamento II priede pateiktą formą.
3.  
I ir II prieduose pateiktos formos pildomos pagal III priede pateiktas pildymo instrukcijas.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 608/2013 5 straipsnio 6 dalies nuostatų, šio reglamento I ir II prieduose pateiktos formos prireikus gali būti įskaitomai pildomos ranka.

Formose negali būti išbrauktų, perrašytų žodžių ar kitų pakeitimų, jos sudaromos dviem egzemplioriais.

Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1891/2004 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS