02013R1352 — HU — 01.01.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1352/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 4.)

a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról

(HL L 341, 2013.12.18., 10. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/582 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. április 12.)

  L 98

4

18.4.2018

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1209 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. augusztus 13.)

  L 274

3

21.8.2020

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2035 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 7.)

  L 416

11

11.12.2020
▼B

A BIZOTTSÁG 1352/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 4.)

a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról1. cikk

(1)  
A 608/2013/EU rendelet 6. cikkében említett, a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelmet az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.
(2)  
A 608/2013/EU rendelet 12. cikkében említett, a vámhatóságok általi intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítása iránti kérelmet (határidő-hosszabbítás iránti kérelem) az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.
(3)  
Az I. és II. mellékletben meghatározott formanyomtatványokat a III. mellékletben foglalt felhasználói útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

2. cikk

A 608/2013/EU rendelet 5. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat szükség esetén olvasható kézírással is ki lehet tölteni.

A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak törléseket, átírt szavakat vagy egyéb módosításokat, valamint két példányban kell azokat benyújtani.

A kézzel írt formanyomtatványokat tollal és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

3. cikk

Az 1891/2004/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET