02013R1352 — BG — 01.01.2021 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1352/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2013 година

за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

(ОВ L 341, 18.12.2013 г., стp. 10)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/582 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2018 година

  L 98

4

18.4.2018

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1209 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2020 година

  L 274

3

21.8.2020

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2035 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2020 година

  L 416

11

11.12.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1352/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2013 година

за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органиЧлен 1

1.  
Заявлението за искане на намеса на митническите органи по отношение на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост (заявление), посочено в член 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013, се подава чрез попълване на формуляра, изложен в приложение I към настоящия регламент.
2.  
Искането за удължаване на периода, по време на който митническите органи трябва да предприемат намеса (искане за удължаване), посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № 608/2013, се подава чрез попълване на формуляра, изложен в приложение II към настоящия регламент.
3.  
Формулярите, изложени в приложения I и II, се попълват в съответствие с бележките относно попълването, съдържащи се в приложение III.

Член 2

Независимо от разпоредбите на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013, изложените в приложения I и II към настоящия регламент формуляри могат при необходимост да бъдат попълвани четливо на ръка.

Посочените формуляри не трябва да съдържат зачерквания, поправки или други промени и се изготвят в два екземпляра.

При попълване на ръка формулярите се попълват с мастило и с главни печатни букви.

Член 3

Регламент (ЕО) № 1891/2004 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I