5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/36


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2007

2007 m. gegužės 25 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 3/2001 dėl išteklių iš aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų skyrimo Somaliui

(2007/462/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), ir į Susitarimą (2), iš dalies keičiantį minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo 93 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 93 straipsnio 6 dalį AKR ir EB Ministrų Taryba turi galimybę skirti specialią paramą AKR valstybėms, ankstesnių AKR ir EB konvencijų šalims, kurios dėl jose tinkamai neįsteigtų vyriausybinių institucijų negalėjo pasirašyti ar ratifikuoti šio AKR ir EB partnerystės susitarimo. Ši parama gali būti skiriama institucinei plėtrai bei ekonominio ir socialinio vystymosi veiklai, ypač atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius. Ši nuostata taikoma Somaliui.

(2)

2001 m. gruodžio 20 d. Sprendimu Nr. 3/2001 (3) AKR ir EB Ministrų Taryba Somaliui iš devintojo Europos plėtros fondo (EPF) skyrė 149 mln. EUR finansiniam ir techniniam bendradarbiavimui. Nacionaliniu įgaliojimus suteikiančiu pareigūnu šiai paramai programuoti ir įgyvendinti buvo paskirtas EPF vyriausiasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas.

(3)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 3 straipsnio 5 dalį Bendrija, atsižvelgdama į specialius poreikius ar išskirtinius veiklos rezultatus, gali padidinti šaliai skiriamų išteklių sumą.

(4)

IV priedo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė išimtiniais atvejais, kurie nurodyti nuostatose dėl humanitarinės pagalbos ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju, atlikti peržiūrą. Atsižvelgiant į bendradarbiavimo su Somaliu programos ad hoc peržiūros išvadas, būtina skirti papildomų lėšų iš devintojo EPF, siekiant užtikrinti paramos Somalio gyventojams tęstinumą, kol įsigalios dešimtasis EPF,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Į AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 3/2001 įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Remiantis ad hoc peržiūros išvadomis, Somaliui iš devintojo EPF, iš AKR ir EB partnerystės susitarimo I priede išdėstyto Finansinio protokolo 3 dalies a punkte numatyto ilgalaikio plėtros finansavimo paketo, papildomai skiriama 36 144 798 EUR finansiniam ir techniniam bendradarbiavimui.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas, laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).

(3)  OL L 56, 2002 2 27, p. 23.