27.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/307 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. február 26.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a triklopir hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre, valamint 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/74/EK bizottsági irányelv (2) a triklopirt mint hatóanyagot felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe azzal a feltétellel, hogy az érintett tagállamok biztosítják, hogy a triklopirnak az említett mellékletbe történő felvételét kérelmező bejelentő további megerősítő információkat nyújtson be a madarakra és emlősökre jelentett akut és hosszú távú kockázatok értékeléséről, valamint a vízi szervezetekre jelentett, a 6-klór-2-piridinol metabolitból eredő expozíció miatti kockázatokról.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében fel vannak sorolva.

(3)

A bejelentő a meghatározott határidőn belül további információkat nyújtott be Írországnak, a referens tagállamnak, hogy megerősítse a madarakra, emlősökre és a vízi szervezetekre vonatkozó kockázatértékelést.

(4)

Írország elvégezte a bejelentő által szolgáltatott kiegészítő információk értékelését. Írország 2011. január 25-én és 2013. november 22-én az értékelő jelentéstervezethez fűzött két kiegészítés formájában benyújtotta értékelését a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

(5)

A Bizottság megállapította, hogy a bejelentő által szolgáltatott kiegészítő információ alapján a madarakra és emlősökre jelentett elfogadhatatlan kockázat csupán újabb korlátozások bevezetésével zárható ki.

(6)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be a triklopirról szóló vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételeit.

(7)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kért további megerősítő információk benyújtása nem történt meg teljes körűen, és a madarakra és emlősökre jelentett elfogadhatatlan kockázatot csupán újabb korlátozások bevezetésével lehet kizárni.

(8)

Megerősítést nyert, hogy a triklopir az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő. A madarak és emlősök expozíciójának lehető legkisebbre való csökkentése érdekében azonban – különösen felhasználásának korlátozása révén – módosítani kell e hatóanyag felhasználási feltételeit.

(9)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a triklopirt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosítására vagy visszavonására.

(11)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a triklopirt tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak e rendelet hatálybalépésétől számítva legfeljebb tizennyolc hónapig tarthat.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EK rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a triklopir hatóanyagú növényvédő szerekre érvényben lévő engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően 2015. szeptember 19-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2016. szeptember 19-én le kell járnia.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. augusztus 21-i 2006/74/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (HL L 235., 2006.8.30., 17. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 136. sorában („Triklopir”) az „Egyedi rendelkezések” oszlopban lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető. Kizárólag összesen legfeljebb évi 480 g hektáronkénti hatóanyag felhasználása engedélyezhető.

B. RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2014. december 12-én véglegesített, a triklopirról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny felszín alatti vizek védelmére. Adott esetben az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, és ellenőrzési programokat kell indítani az érzékeny régiókban,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazására vonatkozó követelmény,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek és a nem célzott növények védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”