27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/307

оd 26. veljače 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari triklopir

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz članka 21. stavka 3. i njezin članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Aktivna tvar triklopir uvrštena je Direktivom Komisije 2006/74/EZ (2) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) uz uvjet da države članice na koje se to odnosi osiguraju da podnositelj prijave na čiji je zahtjev triklopir uvršten u taj Prilog dostavi dodatne potvrdne informacije o ocjeni rizika od akutne i dugotrajne izloženosti za ptice i sisavce te o riziku od izloženosti metabolitu 6-kloro-2-piridinol za vodene organizme.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Podnositelj prijave dostavio je u roku predviđenom za dostavu državi članici izvjestiteljici Irskoj dodatne informacije u cilju potvrđivanja ocjene rizika za ptice, sisavce i vodene organizme.

(4)

Irska je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio podnositelj prijave. Svoju je ocjenu u obliku dviju dopuna nacrtu izvješća o ocjeni 25. siječnja 2011. i 22. studenoga 2013. dostavila drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu „Agencija”).

(5)

Komisija je smatrala da dodatne informacije koje je dostavio podnositelj prijave pokazuju da se neprihvatljiv rizik za ptice i sisavce ne može ukloniti nikako, osim dodatnim ograničenjima.

(6)

Komisija je pozvala podnositelja prijave da dostavi primjedbe o izvješću o pregledu za triklopir.

(7)

Komisija je zaključila da dodatne informacije o potvrdi koje su bile potrebne nisu dostavljene u potpunosti i da se neprihvatljiv rizik za ptice i sisavce može ukloniti samo dodatnim ograničenjima.

(8)

Potvrđuje se da se aktivna tvar triklopir smatra odobrenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009. Kako bi se izloženost ptica i sisavaca smanjila na najmanju moguću mjeru, primjereno je, međutim, izmijeniti uvjete za upotrebu te aktivne tvari, posebno ograničavanjem njezine upotrebe.

(9)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Potrebno je državama članicama osigurati dovoljno vremena da izmijene ili povuku odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju triklopir.

(11)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju triklopir, ako države članice odobre razdoblje odgode u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje moralo isteći najkasnije osamnaest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EZ) br. 540/2011

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice dužne su prema potrebi izmijeniti ili povući postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju triklopir kao aktivnu tvar najkasnije 19. rujna 2015.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i istječu najkasnije 19. rujna 2016.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2006/74/EZ od 21. kolovoza 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja aktivnih tvari diklorprop-P, metkonazol, pirimetanil i triklopir (SL L 235, 30.8.2006., str. 17.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG

Stupac „Posebne odredbe” retka 136., triklopir, dijela A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Dopušten za ukupnu godišnju uporabu od najviše 480 g aktivne tvari po hektaru.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za triklopir, a posebice dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 12. prosinca 2014.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni države članice trebaju:

obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uvjeti za odobrenje trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i treba započeti programe praćenja u osjetljivim područjima, prema potrebi,

obratiti posebnu pozornost na sigurnost korisnika sredstva i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,

obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj skupini. Uvjeti odobrenja prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.”