27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/307,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen triklopyyri hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2006/74/EY (2) sisällytettiin tehoaine triklopyyri neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I sillä edellytyksellä, että asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä triklopyyri sisällytettiin kyseiseen liitteeseen, toimittaa lisää vahvistavia tietoja lintujen ja nisäkkäiden akuuttia ja pitkän aikavälin altistumista koskevasta riskinarvioinnista ja vesieliöille metaboliitti 6-kloori-2-pyridiinille altistumisesta aiheutuvasta riskistä.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Ilmoittaja toimitti tietojen toimittamista varten asetetussa määräajassa esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Irlannille lisätietoja, joiden tarkoituksena on vahvistaa linnuille ja nisäkkäille ja vesieliöille aiheutuvan riskin arviointi.

(4)

Irlanti arvioi ilmoittajan toimittamat lisätiedot. Se toimitti arviointinsa kahtena arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 25 päivänä tammikuuta 2011 ja 22 päivänä marraskuuta 2013.

(5)

Komissio katsoi, että ilmoittajan toimittamat lisätiedot osoittivat, että linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaa kohtuutonta riskiä ei voida sulkea pois muutoin kuin asettamalla lisärajoituksia.

(6)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan triklopyyria käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(7)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että vaadittuja vahvistavia lisätietoja ei ollut toimitettu täysimääräisinä eikä lintuihin ja nisäkkäisiin kohdistuvaa kohtuutonta riskiä voida sulkea pois muutoin kuin asettamalla lisärajoituksia.

(8)

Vahvistetaan, että tehoaine triklopyyri katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Lintujen ja nisäkkäiden altistumisen minimoimiseksi on kuitenkin aiheellista muuttaa kyseisen tehoaineen käyttöä koskevia edellytyksiä, erityisesti rajoittamalla sen käyttöä.

(9)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava.

(10)

Jäsenvaltioille olisi annettava aikaa triklopyyria sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät triklopyyria sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava triklopyyria tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 19 päivänä syyskuuta 2015.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 19 päivänä syyskuuta 2016.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2006/74/EY, annettu 21 päivänä elokuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta diklorproppi-P:n, metkonatsolin, pyrimetaniilin ja triklopyyrin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 235, 30.8.2006, s. 17).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 136 (triklopyyri) sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena. Lupa myönnetään ainoastaan sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa tehoainetta käytetään vuodessa yhteensä enintään 480 g hehtaaria kohden.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 12. joulukuuta 2014 valmiiksi saadun triklopyyria koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun herkillä alueilla. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja herkillä vyöhykkeillä on tarvittaessa aloitettava seurantaohjelmia,

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöohjeissa määrätään asianmukaisten henkilönsuojainten käyttämisestä,

kiinnitettävä erityistä huomioita lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”