27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/307 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество триклопир

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, втората хипотеза и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/74/ЕО на Комисията (2) триклопир бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3), при условие че съответните държави членки гарантират, че нотификаторът, по чието искане триклопир е включен в посоченото приложение, предостави допълнителна потвърждаваща информация относно оценката на риска за птиците и бозайниците, подложени на интензивна и продължителна експозиция, и риска за водните организми при излагане на метаболита.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

В рамките на предвидения за тази цел срок нотификаторът предостави на докладващата държава членка — Ирландия — допълнителна информация с оглед на потвърждаване на оценката на риска за птиците, бозайниците и водните организми.

(4)

Ирландия направи оценка на допълнителната информация, представена от нотификатора, и представи на 25 януари 2011 г. и на 22 ноември 2013 г. своята оценка пред останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органа“) под формата на две допълнения към проектодоклада за оценка.

(5)

Комисията счете, че допълнителната информация, предоставена от нотификатора, показва, че съществуването на неприемлив риск за птиците и бозайниците не може да бъде изключено освен ако не бъдат наложени допълнителни ограничения.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари по доклада за преглед на триклопир.

(7)

Комисията достигна до заключението, че изискваната допълнителна потвърждаваща информация не е била предоставена в пълен обем и че съществуването на неприемлив риск за птиците и бозайниците не може да бъде изключено освен ако не бъдат наложени допълнителни ограничения.

(8)

Потвърждава се, че активното вещество триклопир следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. За да се сведе до минимум експозицията на птиците и бозайниците обаче, е целесъобразно да се изменят условията за употреба на това активно вещество, по-специално чрез ограничаването му.

(9)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(10)

На държавите членки следва да се предостави време да изменят или отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триклопир.

(11)

За продуктите за растителна защита, съдържащи триклопир, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този срок следва да изтече най-късно 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

При необходимост, до 19 септември 2015 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество триклопир.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 19 септември 2016 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2006/74/ЕО на Комисията от 21 август 2006 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества дихлорпроп-Р, метконазол, пириметанил и триклопир (ОВ L 235, 30.8.2006 г., стр. 17).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът в графа „Специфични разпоредби“ на ред 136 — триклопир — в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид. Може да бъде разрешена единствено употребата в концентрации, които не надвишават 480 g активно вещество на хектар на година.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед на триклопир, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 12 декември 2014 г.

При тази цялостна оценка държавите членки:

да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води в рискови условия. Когато е целесъобразно, условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, а в уязвимите райони се въвеждат програми за наблюдение;

отделят особено внимание на безопасността на операторите и гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита;

отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните растения. Условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.“