11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола

(нотифицирано под номер C(2010) 772)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/85/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО (2).

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да бъде разработена по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с циментовите замазки, замазките от калциев сулфат и подовите замазки от синтетична смола е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителството,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са посочени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са дадени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Продуктите се разглеждат според условията на тяхното крайно приложение, когато това е необходимо.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблиците, дадени в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на експлоатационната характеристика „реакция на огън“ без необходимост от изпитване.

Таблица 1

Класове на реакция на огън на циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола

Продукт (1)

Максимална дебелина на слоя

(mm)

Съдържание на органични вещества

(тегловни %)

Клас (2)

Циментови замазки в съответствие с EN 13813

30

< 20

E

Замазки от калциев сулфат в съответствие с EN 13813


Таблица 2

Класове на реакция на огън на подови замазки от синтетична смола

Продукт (3)

Максимална дебелина на слоя

(mm)

Съдържание на органични вещества

(тегловни %)

Клас (4)

Подови замазки от синтетична смола без пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола в съответствие с EN 13813

4

100

E или Efl

Подови замазки от синтетична смола с пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с EN 13813

10

< 75

Подови замазки от синтетична смола с пълнител и добавен кварцов пясък, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с EN 13813

10

< 75


(1)  Положена върху долен пласт от клас най-малко D-s2,d0 с минимална дебелина 12 mm и минимална плътност 680 kg/m3.

(2)  Клас E според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за основа.

(3)  Положена върху долен пласт от клас най-малко А2-s1,d0 с минимална дебелина 6 mm и минимална плътност 1 800 kg/m3.

(4)  Клас E според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за основа, или клас Efl според таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за покритие.