02012R0792 — PL — 19.01.2022 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 792/2012

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006

(Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/57 z dnia 15 stycznia 2015 r.

  L 10

19

16.1.2015

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2281 z dnia 16 grudnia 2021 r.

  L 473

131

30.12.2021
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 792/2012

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006Artykuł 1

Postanowienia ogólne

Wzory i specyfikacje techniczne dotyczące formularzy zezwoleń, świadectw oraz innych dokumentów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 338/97 i rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 są opisane w niniejszym rozporządzeniu. Wzory i specyfikacje techniczne ustalono dla następujących dokumentów:

1) 

zezwolenia na przywóz;

2) 

zezwolenia na wywóz;

3) 

świadectwa powrotnego wywozu;

4) 

świadectwa własności osobistej;

5) 

świadectwa kolekcji próbek;

▼M1

5a) 

świadectwa dla instrumentów muzycznych;

▼B

6) 

powiadomienia o przywozie;

7) 

świadectwa dla wystaw objazdowych;

▼M1

8) 

arkusze dodatkowe do świadectw własności osobistej, świadectw dla wystaw objazdowych oraz świadectw dla instrumentów muzycznych;

▼B

9) 

świadectwa określone w art. 5 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz w jego art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 lit. b);

10) 

etykiety, o których mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97.

Artykuł 2

Formularze

▼M1

1.  
Formularze, na których sporządza się zezwolenia na przywóz, zezwolenia na wywóz, świadectwa powrotnego wywozu, świadectwa własności prywatnej, świadectwa kolekcji próbek, świadectwa dla instrumentów muzycznych oraz wnioski o wydanie takich dokumentów, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku I, z wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego.

▼B

2.  
Formularze, na których sporządza się powiadomienia o przywozie, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II, z wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego. Formularze te mogą zawierać numery seryjne.

▼M2

Do dnia 19 stycznia 2023 r. powiadomienia o przywozie mogą być sporządzone przy użyciu formularzy określonych w załączniku II w wersji obowiązującej w dniu 18 stycznia 2022 r.

▼B

3.  
Formularze, na których sporządza się świadectwa dla wystaw objazdowych oraz wnioski o wydanie takich dokumentów, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku III, z wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego.
4.  
Formularze, na których sporządza się załączniki do świadectw własności osobistej oraz świadectw dla wystawy objazdowej, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV.
5.  
Formularze, na których sporządza się świadectwa określone w art. 5 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 338/97, oraz wnioski o wydanie takich świadectw są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego.

Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że zamiast wcześniej wydrukowanego tekstu, pola 18 i 19 zawierają wyłącznie stosowne poświadczenie i/lub upoważnienie.

6.  
Forma etykiet, o których mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97, jest zgodna ze wzorem zamieszczonym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Specyfikacje techniczne dotyczące formularzy

1.  
Papier wykorzystywany w formularzach, o których mowa w art. 2, nie zawiera ścieru drzewnego, nadaje się do zapisania, a jego gramatura nie może być mniejsza niż 55 g/m2.
2.  
Rozmiar formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 1–5, wynosi 210 × 297 mm (A4), dopuszczalne są maksymalne odchylenia w odniesieniu do długości do 18 mm mniej oraz 8 mm więcej.
3.  

Kolor papieru formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest następujący:

a) 

biały dla formularza 1, oryginału, z tłem giloszowym, drukowanym na szaro na pierwszej stronie, w celu ujawnienia wszelkich prób podrobienia metodami mechanicznymi lub chemicznymi;

b) 

żółty dla formularza 2, kopii dla posiadacza;

c) 

jasnozielony dla formularza 3, kopii dla kraju wywozu lub powrotnego wywozu w przypadku zezwolenia na przywóz, lub kopii do zwrotu przez służby celne organowi wydającemu w przypadku zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu;

d) 

różowy dla formularza 4, kopii dla wydającego organu zarządzającego;

e) 

biały dla formularza 5, wniosku.

4.  

Kolor papieru formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 2, jest następujący:

a) 

biały dla formularza 1, oryginału;

b) 

żółty dla formularza 2, kopii dla importera.

5.  

Kolor papieru formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 5, jest następujący:

a) 

żółty dla formularza 1, oryginału, z tłem giloszowym, drukowanym na szaro na pierwszej stronie, w celu ujawnienia wszelkich prób podrobienia metodami mechanicznymi lub chemicznymi;

b) 

różowy dla formularza 2, kopii dla wydającego organu zarządzającego;

c) 

biały dla formularza 3, wniosku.

6.  
Kolor papieru załączników i etykiet, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 4 i 6, jest biały.
7.  
Formularze, o których mowa w art. 2, są drukowane i wypełniane w jednym z urzędowych języków Unii określonym przez organy zarządzające poszczególnych państw członkowskich. Tam gdzie to konieczne formularze zawierają tłumaczenie treści na jeden z urzędowych języków roboczych Konwencji.
8.  
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za druk formularzy, o których mowa w art. 2, mogących stanowić, w przypadku formularzy określonych w art. 2 ust. 1–5, część skomputeryzowanego procesu wydawania zezwoleń/świadectw.

Artykuł 4

Rozporządzenie (WE) nr 865/2006 otrzymuje brzmienie:

1) 

skreśla się art. 2 i 3;

2) 

skreśla się załączniki I–VI.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 27 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I