02012R0792 — HU — 19.01.2022 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. augusztus 23.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

(HL L 242, 2012.9.7., 13. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/57 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. január 15.)

  L 10

19

16.1.2015

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2281 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 16.)

  L 473

131

30.12.2021
▼B

A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. augusztus 23.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról1. cikk

Általános rendelkezések

A 338/97/EK rendeletben és a 865/2006/EK rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és egyéb okmányok formanyomtatványainak mintáit és a szóban forgó formanyomtatványokra vonatkozó műszaki előírásokat e rendelet ismerteti. A minta és a műszaki előírások a következő okmányok tekintetében kerülnek meghatározásra:

1. 

behozatali engedélyek;

2. 

kiviteli engedélyek;

3. 

újrakiviteli bizonyítványok;

4. 

személyitulajdon-bizonyítványok;

5. 

mintagyűjtemény-bizonyítványok;

▼M1

5a. 

hangszerre vonatkozó bizonyítványok;

▼B

6. 

behozatali bejelentések;

7. 

vándorkiállítás-bizonyítványok;

▼M1

8. 

a személyitulajdon-bizonyítványok, a vándorkiállítás- bizonyítványok és a hangszerre vonatkozó bizonyítványok pótlapjai;

▼B

9. 

a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, valamint 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok;

10. 

a 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék.

2. cikk

Formanyomtatványok

▼M1

(1)  
A behozatali engedélyek, a kiviteli engedélyek, az újrakiviteli bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok és a hangszerre vonatkozó bizonyítványok kiállításához, valamint a szóban forgó okmányok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak – a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével – meg kell egyezniük az I. mellékletben szereplő mintával.

▼B

(2)  
A behozatali bejelentések kiállításához használt formanyomtatványoknak – a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével – meg kell egyezniük a II. mellékletben szereplő mintával. E formanyomtatványok sorozatszámmal láthatók el.

▼M2

2023. január 19-ig, a behozatali bejelentések ehelyett a kiállíthatók a 2022. január 18-én hatályos verziójának II. mellékletben szereplő formanyomtatvány alapján

▼B

(3)  
A vándorkiállítás-bizonyítványok kiállításához és a szóban forgó bizonyítványok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak – a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével – meg kell egyezniük a III. mellékletben szereplő mintával.
(4)  
A személyitulajdon-bizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok pótlapjainak kiállításához használt formanyomtatványoknak meg kell egyezniük a IV. mellékletben szereplő mintával.
(5)  
A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok kiállításához és a szóban forgó bizonyítványok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak – a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével – meg kell egyezniük az e rendelet V. mellékletében szereplő mintával.

A tagállamok azonban rendelkezhetnek úgy, hogy a 18. és a 19. rovat az előrenyomtatott szövegek helyett csak a vonatkozó bizonyítványt vagy felhatalmazást, illetve ezek mindegyikét tartalmazza.

(6)  
A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék formanyomtatványának meg kell egyeznie az e rendelet VI. mellékletében szereplő mintával.

3. cikk

A formanyomtatványokra vonatkozó műszaki előírások

(1)  
A 2. cikkben említett formanyomtatványokhoz famentes, írás céljára megfelelő és legalább 55 g/m2 tömegű papírt kell használni.
(2)  
A 2. cikk (1)–(5) bekezdésében említett formanyomtatványoknak 210 × 297 mm-es (A4-es) méretűnek kell lenniük; a hosszúság tekintetében legfeljebb mínusz 18 mm-es, illetve plusz 8 mm-es eltérés megengedett.
(3)  

A 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) 

az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében fehér, az előlapon a háttérben szürkével nyomtatott gilosminta látható, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b) 

a 2. formanyomtatvány, azaz a tulajdonosi példány esetében sárga;

c) 

a 3. formanyomtatvány – amely behozatali engedély esetében a kiviteli vagy újrakiviteli ország példánya, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány esetében a vámhatóság által a kiállító igazgatási hatóság számára visszaküldendő példány – esetében halványzöld;

d) 

a 4. formanyomtatvány, azaz a kiállító igazgatási hatóság példánya esetében rózsaszínű;

e) 

az 5. formanyomtatvány, azaz a kérelem esetében fehér.

(4)  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) 

az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében fehér;

b) 

a 2. formanyomtatvány, azaz az importőr példánya esetében sárga.

(5)  

A 2. cikk (3) és (5) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) 

az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében sárga, az előlapon a háttérben szürkével nyomtatott gilosminta látható, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b) 

a 2. formanyomtatvány, azaz a kiállító igazgatási hatóság példánya esetében rózsaszínű;

c) 

a 3. formanyomtatvány, azaz a kérelem esetében fehér.

(6)  
A 2. cikk (4) és (6) bekezdésében említett pótlapok és címkék papírjának színe fehér.
(7)  
A 2. cikkben említett formanyomtatványokat az Európai Unió valamelyik – az egyes tagállamok igazgatási hatóságai által meghatározandó – hivatalos nyelvén kell kinyomtatni és kitölteni. Ezen formanyomtatványoknak szükség esetén tartalmazniuk kell tartalmuknak az egyezmény valamelyik hivatalos munkanyelvén készült fordítását.
(8)  
A tagállamok felelősek a 2. cikkben említett formanyomtatványok nyomtatásáért, amire a 2. cikk (1)–(5) bekezdésében említett formanyomtatványok esetében számítógépes engedély-/bizonyítványkiadási eljárás keretében is sor kerülhet.

4. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. 

A 2. és a 3. cikket el kell hagyni.

2. 

Az I–VI. mellékletet el kell hagyni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. szeptember 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET