25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 781/2006

z dne 24. maja 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu s splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 te preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 486/2006 (UL L 88, 25.3.2006, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Škatla iz trdega kartona z ločenim pokrovom (brez tečajev ali zaponk), z zunanjo površino obeh delov iz papirja. Škatla meri 5,5 cm (dolžina) × 4,5 cm (širina) × 3 cm (višina). Na pokrovu je okrasni tekstilni trak.

V škatlo je vstavljena odstranljiva sintetična goba debeline 1 cm. Goba je iz celičaste plastične mase, njena zgornja površina je prekrita s plastjo tekstilnega materiala, prevlečenega s tekstilnim flokom, ki imitira lasasto površino. Natančno na sredini gobe je polkrožna zareza, v katero se vstavi kos nakita, npr. prstan.

(Škatla za nakit)

(Glej fotografije št. 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(h) k poglavju 48 in besedilo k oznakam KN 4202 in 4202 99 00.

Trdnost kartona kaže, da je izdelek primeren za dolgoročno uporabo. Poleg tega mere gobe (prileganje škatli, debelina gobe), njen zunanji izgled (podoben materialu z lasasto površino) in zlasti oblika zareze izdelek uvrščajo med embalažo s pokrovom, podobno „škatlam za nakit“, za shranjevanje enega kosa nakita. Glej pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 4202, sedmi odstavek.

Poleg tega je izdelek prekrit s papirjem, kar ustreza zahtevam za embalažo iz drugega dela besedila tarifne številke 4202.

Izdelek je glede na svoje objektivne značilnosti (trd karton, posebne značilnosti gobe) oblikovan za shranjevanje določenih predmetov, tj. nakita. To je torej izdelek iz drugega dela besedila tarifne številke 4202 in kot tak izključen iz poglavja 48 v skladu z opombo 2(h) k poglavju 48. Glej tudi prvi stavek prvega odstavka pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 4819, A.

Image

Image

Image


(1)  Fotografije so zgolj informativne.