25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/15


A BIZOTTSÁG 781/2006/EK RENDELETE

(2006. május 24.)

bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk osztályozásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más nómenklatúrára vonatkozóan, amely teljesen a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt adott esetben további bontással egészíti ki, és amelyet valamely különös közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazásának céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett okok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell osztályozni.

(4)

Szükséges kikötni, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult egy három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell osztályozni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás egy három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 486/2006/EK rendelettel (HL L 88., 2006.3.25., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Árubesorolás KN-kód

Indokok

(1)

(2)

(3)

Kemény kartonból készült doboz, amelynek különálló fedele van (sarokpántok vagy rögzítők nélkül), mindkét alkotóelem külső felülete papírral fedett. A doboz mérete 5,5 cm (hosszúság) × 4,5 cm (szélesség) × 3 cm (magasság). A fedélen textilből készült díszítő szalag található.

A dobozba 1 cm vastagságú elmozdítható szintetikus szivacsot helyeztek. A porózus műanyagból készült szivacs felső felületét műanyagréteg borítja, amelyen textilpehelyre emlékeztető bolyhosszövet-utánzat van. Középen, a szivacson keresztül vágott, félkör alakú metszés van, amelyet ékszer, pl. gyűrű tartására terveztek.

(ékszertartó)

(Lásd a 637 A + B + C fényképet) (1)

4202 99 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályának rendelkezései, a 48. árucsoporthoz fűzött 2. megjegyzés h) pontja, valamint a 4202 és 4202 99 00 KN-kód megfogalmazása határozza meg.

A kartondoboz keménysége mutatja, hogy az árucikk nem csupán csomagolóanyagként szolgál, hanem tartós tárolásra is alkalmas. Ezenkívül a szivacs mérete (a dobozba illik, vastagsága), kinézete (bolyhos szövetre emlékeztet) és mindenekelőtt a metszés megtervezése következtében az áru olyan ékszertartóhoz hasonló fedeles tartódoboz, amelyet ékszer tárolására terveztek. Lásd a HR 4202 vtsz.-hez fűzött magyarázó megjegyzésének hetedik bekezdését.

Ezenkívül az árut papír borítja, ami megfelel a 4202 vtsz. második részében a tartók számára megállapított követelményeknek.

Figyelembe véve az áru objektív jellemzőit (kemény karton, a szivacs különleges alakja) megállapítható, hogy azt egy meghatározott árucikk, jelen esetben ékszer tárolására tervezték. Ebből kifolyólag az áru a 4202 vtsz. második része alá sorolandó, és így a 48. árucsoport 2. megjegyzése h) pontjának megfelelően nem tartozik a 48. árucsoportba. Lásd a HR 4819 vtsz. fűzött magyarázó megjegyzés A. része első bekezdésének első mondatát is.

Image

Image

Image


(1)  A képek csupán tájékoztató jellegűek.