02017R1151 — HU — 27.07.2017 — 001.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1151 RENDELETE

(2017. június 1.)

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 175, 2017.7.7., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1154 RENDELETE (2017. június 7.)

  L 175

708

7.7.2017

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1347 RENDELETE (2017. július 13.)

  L 192

1

24.7.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 256, 4.10.2017, o 11  (1154/2017)

►C2

Helyesbítés, HL L 056, 28.2.2018, o 66  (1151/2017)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1151 RENDELETE

(2017. június 1.)

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 715/2007/EK rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedéseket határoz meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„járműtípus a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében” :

olyan járművek csoportja, amelyek:

a) a XXI. melléklet 5.6. pontja szerinti „interpolációs családot” meghatározó szempontok tekintetében nem különböznek egymástól;

b) ugyanabba a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.2. pontja szerinti „szén-dioxid-interpolációs tartományba” tartoznak;

c) nem különböznek egymástól a kipufogógáz-kibocsátásra nem elhanyagolható hatást gyakoroló jellemzők tekintetében, mint például többek között a következők:

 a kibocsátáscsökkentő berendezések (pl. hármas hatású katalizátor, oxidációs katalizátor, soványkeverékes NOx-csapda, szelektív redukciós katalizátor, soványkeverékes NOx-katalizátor, részecskeszűrő vagy ezek kombinációja egyetlen egységben) típusa és sorrendje;

 kipufogógáz-visszavezetés (van vagy nincs, belső/külső, hűtött/nem hűtött, alacsony/magas nyomáson);

2.

„jármű EK-típusjóváhagyása a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében” : a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében egy járműtípusba tartozó járművek EK-típusjóváhagyása a kipufogógáz-kibocsátás, a forgattyúsházból származó kibocsátások, a párolgási kibocsátások, a tüzelőanyag-fogyasztás, továbbá a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében;

▼M2

3.

„kilométer-számláló” : olyan műszer, amely a jármű által a gyártása óta megtett teljes távolságot mutatja a járművezetőnek;

▼B

4.

„indító segédberendezés” : izzítógyertyák, az injektálás vezérlésének módosítása és más eszközök, amelyek a levegő/tüzelőanyag keverék dúsítása nélkül segítik a motor indítását;

5.

„motortérfogat” :

az alábbiak valamelyike:

a) alternáló dugattyús motorok esetében a névleges lökettérfogat;

b) forgódugattyús (Wankel) motorok esetében a névleges teljes lökettérfogat kétszerese;

6.

„periodikusan regeneráló rendszer” : olyan kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezés (pl. katalitikus átalakító, részecskeszűrő), amely szabályos időközönként – mielőtt a jármű szokásos üzemmódban 4 000 km utat tenne meg – regenerálást igényel;

7.

„eredeti kibocsátáscsökkentő csereberendezés” : olyan, az e rendelet I. mellékletének 4. függelékében felsorolt típusú kibocsátáscsökkentő berendezés vagy ilyen kibocsátáscsökkentő berendezésekből álló rendszer, amelyet a járműtípus-jóváhagyás jogosultja a piacon önálló műszaki egységként kínál;

8.

„kibocsátáscsökkentő berendezés típusa” :

olyan katalitikus átalakítók és részecskeszűrők, amelyek a következő alapvető szempontokból nem különböznek egymástól:

a) a hordozórétegek száma, szerkezete és anyaga;

b) az egyes hordozórétegek működésének típusa;

c) térfogat, a homlokfelület és a hordozóréteg hosszának aránya;

d) a katalizáló anyag mennyisége;

e) a katalizáló anyag aránya;

f) cellasűrűség;

g) méretek és alak;

h) hővédelem;

9.

„egyfajta tüzelőanyaggal működő jármű” : olyan jármű, amely tervezése alapján elsődlegesen egyfajta tüzelőanyagot használ;

10.

„egyfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű jármű” : olyan jármű, amely elsődlegesen LPG-t, földgázt/biometánt vagy hidrogént használ, azonban – csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra – benzinrendszerrel is rendelkezhet, ha a benzintartálya legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas;

11.

„kétfajta tüzelőanyaggal működő jármű” : olyan, két különálló tüzelőanyag-tároló rendszerrel rendelkező jármű, amely adott ideig képes két különböző tüzelőanyag bármelyikével működni, és tervezése alapján egyszerre csak egyféle tüzelőanyagot használ;

12.

„kétfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű jármű” : olyan jármű, amely képes benzinnel is és LPG-vel, földgázzal/biometánnal vagy hidrogénnel is működni;

13.

„rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű” : olyan jármű, amely egy tüzelőanyag-tároló rendszerrel rendelkezik, és képes két vagy több tüzelőanyag különböző keverékeivel működni;

14.

„rugalmas tüzelőanyag-felhasználású, etanollal működő jármű” : olyan rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű, amely benzinnel vagy legfeljebb 85 % etanolt tartalmazó benzin/etanol keverékkel (E85) működik;

15.

„rugalmas tüzelőanyag-felhasználású, biodízellel működő jármű” : olyan rugalmas tüzelőanyag-felhasználású jármű, amely ásványi dízellel vagy ásványi dízel–biodízel keverékkel működik;

16.

„hibrid elektromos jármű” (HEV) : olyan hibrid jármű, amelynek az egyik meghajtóenergia-átalakítója egy elektromos gép;

17.

„megfelelő karbantartás és használat” : a vizsgált jármű szempontjából azt jelenti, hogy a jármű megfelel a 83. sz. ENSZ EGB-előírás ( 1 ) 3. függelékének 2. szakaszában rögzített, a kiválasztott jármű elfogadásához szükséges feltételeknek;

18.

„kibocsátáscsökkentő rendszer” : a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) összefüggésben az elektronikus motorvezérlő egység és a kipufogó- vagy a párolgási rendszerben található, kibocsátással kapcsolatos azon alkatrészek, amelyek adatokat küldenek a motorvezérlő egységhez, illetve adatokat fogadnak tőle;

19.

„hibajelző” (MI) : olyan fény- vagy hangjelző készülék, amely egyértelműen tájékoztatja a jármű vezetőjét bármely, az OBD-rendszerhez csatlakoztatott, a kibocsátással kapcsolatos alkatrésznek vagy magának az OBD-rendszernek a működési hibájáról;

20.

„működési hiba” : a kibocsátással kapcsolatos valamely alkatrész vagy rendszer olyan meghibásodása, amely a XI. melléklet 2.3. pontjában meghatározott határértékeket meghaladó kibocsátást eredményezhet, vagy olyan eset, amikor a fedélzeti diagnosztikai rendszer nem képes eleget tenni a XI. mellékletben meghatározott alapvető ellenőrzési követelményeknek;

21.

„másodlagos levegő” : a kipufogórendszerbe szivattyú, szívószelep vagy más eszköz segítségével bevezetett levegő, amely arra szolgál, hogy segítse a kipufogógáz-áramban lévő szénhidrogén és szén-monoxid oxidációját;

22.

„menetciklus” : a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszerei tekintetében olyan folyamat, amely a motor beindításából, egy menetüzemmódból – amelynek során észlelhető az esetleges működési hiba (ha van ilyen) – és a motor leállításából áll;

23.

„információhoz való hozzáférés” : a jármű összes fedélzeti diagnosztikai információjához, valamint járműjavítási és -karbantartási információjához való hozzáférés, amely szükséges a jármű ellenőrzéséhez, diagnosztizálásához, szervizeléséhez vagy javításához;

24.

„hiányosság” : a fedélzeti diagnosztikai rendszer szempontjából az, ha az ellenőrzött alkatrészek vagy rendszerek közül legfeljebb kettő olyan ideiglenes vagy tartós működési jellemzőket mutat, amelyek hátrányosan befolyásolják ezeknek az alkatrészeknek vagy rendszereknek a fedélzeti diagnosztika által történő, egyébként hatékony ellenőrzését, vagy nem felelnek meg a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel szemben támasztott összes többi részletes követelménynek;

25.

„lerontott kibocsátáscsökkentő csereberendezés” : a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének (11) bekezdésében meghatározott olyan kibocsátáscsökkentő berendezés, amelyet a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 1. szakaszában meghatározott követelményeknek megfelelő mértékben elöregítettek vagy mesterségesen lerontottak;

26.

„jármű fedélzeti diagnosztikai információja” : a jármű valamely elektronikus rendszerének fedélzeti diagnosztikai rendszerével kapcsolatos információ;

27.

„reagens” : a járműben tárolt anyag, a tüzelőanyag kivételével, amelynek a kipufogógáz-utókezelő rendszerbe történő adagolását a kibocsátáscsökkentő rendszer szabályozza;

28.

„menetkész tömeg” : a jármű tömege a tüzelőanyag-tartály(ok) legalább a tárolókapacitása (tárolókapacitásuk) 90 %-áig feltöltve, a járművezető, a tüzelőanyag, a folyadékok és a gyártó előírásai szerinti alapfelszerelés tömegével együtt, és adott esetben a felépítmény, a vezetőfülke, a csatlakozó-alkatrész és a pótkerék (pótkerekek), valamint a szerszámok tömegét is beleértve;

29.

„gyújtáskihagyás” : a szikragyújtású motor hengerében szikra hiánya, rossz tüzelőanyag-adagolás, gyenge kompresszió vagy bármely más ok miatt be nem következett elégés;

30.

„hidegindító rendszer vagy berendezés” : olyan rendszer, amely ideiglenesen dúsítja a motor levegő-tüzelőanyag keverékét, ezzel segítve a motor indítását;

31.

„teljesítményleadó tengely vagy egység” : a motor által meghajtott egység, amely a járműre szerelt segédberendezéseket hajtja;

▼M1

32.

„kis sorozatú gyártó” :

olyan járműgyártó, amelynek éves termelése világviszonylatban nem éri el a 10 000 darabot a típusjóváhagyás megadásának évét megelőző évben, és:

a) nem tagja kapcsolt gyártók csoportjának; vagy

b) olyan kapcsolt gyártók csoportjának tagja, amelyek éves termelése világviszonylatban nem éri el a 10 000 darabot a típusjóváhagyás megadásának évét megelőző évben; vagy

c) kapcsolt gyártók csoportjának tagja, de saját gyártóüzemet és tervezési központot üzemeltet;

▼M1

32a.

„saját gyártóüzem” : a gyártó által a gyártó számára készülő új járművek – beleértve adott esetben a kivitelre szánt járműveket is – gyártásához vagy összeszereléséhez használt gyártó- vagy összeszerelő üzem;

32b.

„saját tervezési központ” : olyan, a gyártó ellenőrzése alatt álló és használatában lévő létesítmény, amelyben a jármű egészének tervezése és fejlesztése történik;

32c.

„ultrakis sorozatú gyártó” : olyan, a 32. pont szerinti kis sorozatú gyártó, amely a típusjóváhagyás megadásának évét megelőző évben 1 000 -nél kevesebb járművét vették nyilvántartásba a Közösségben;

▼M2 —————

▼B

34.

„tisztán elektromos jármű” (PEV) : olyan erőátviteli rendszerrel felszerelt jármű, amely meghajtóenergia-átalakítóként kizárólag elektromos gépeket és meghajtóenergia-tároló rendszerként kizárólag újratölthető energiatároló rendszereket foglal magában;

35.

„tüzelőanyag-cella” : olyan energiaátalakító, amely a kémiai energiát elektromos energiává alakítja át, vagy fordítva;

36.

„tüzelőanyag-cellás jármű” (FCV) : olyan erőátviteli rendszerrel felszerelt jármű, amely kizárólag tüzelőanyag-cellá(ka)t és meghajtóenergia-átalakítóként elektromos gépe(ke)t foglal magában;

37.

„hasznos teljesítmény” : próbapadon a forgattyústengely vagy annak megfelelője végén, segédberendezéseknek megfelelő motorsebességnél vagy fordulatszámnál, a XX. melléklet (Az elektromos hajtáslánc hasznos teljesítményének és legnagyobb 30 perces teljesítményének mérése) szerint mért és a légköri referenciaviszonyok mellett meghatározott teljesítmény;

38.

„névleges motorteljesítmény” (Prated) : a motor legnagyobb teljesítménye kW-ban az e rendelet XX. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően;

39.

„legnagyobb 30 perces teljesítmény” : az elektromos hajtásláncnak a 85. sz. ENSZ EGB-előírás 5.3.2. szakasza szerint meghatározott, egyenáramon mért legnagyobb hasznos teljesítménye ( 2 );

40.

„hidegindítás” : a fedélzeti diagnosztikai ellenőrző rutinok használat közbeni működési arányával összefüggésben a motor hűtőközegének hőmérséklete (vagy azzal egyenértékű hőmérséklet) a motor indításakor legfeljebb 35 °C, és legfeljebb 7 °C-kal magasabb a környezeti hőmérsékletnél (amennyiben az ismert);

41.

„valós vezetési feltételek melletti kibocsátás” (RDE) : a gépjármű szokásos használati körülmények között keletkező kibocsátása;

42.

„hordozható kibocsátásmérő rendszer” (PEMS) : a IIIA. melléklet 1. függelékében meghatározott követelményeknek megfelelő, hordozható kibocsátásmérő rendszer;

43.

„kibocsátáscsökkentési alapstratégia” (BES) : olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a gépjármű teljes sebesség- és terheléstartományában mindaddig kifejti hatását, amíg valamelyik kibocsátáscsökkentési segédstratégia működésbe nem lép;

44.

„kibocsátáscsökkentési segédstratégia” (AES) : olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely valamely konkrét cél érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely együttesére válaszként lép működésbe, és kizárólag e feltételek fennállásának ideje alatt felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát;

45.

„tüzelőanyag-tároló rendszer” : a tüzelőanyag tárolására szolgáló eszközök, beleértve a tüzelőanyag-tartályt, a tüzelőanyag-töltő csövet, a tanksapkát és a tüzelőanyag-szivattyút;

46.

„áteresztési tényező” (PF) : a tüzelőanyag-tároló rendszer által áteresztett szénhidrogén-kibocsátások;

▼M2

47.

„egyrétegű tartály” : egyetlen anyagrétegből álló tüzelőanyag-tartály, kivéve a fém tüzelőanyag-tartályt, de ideértve fluorozott/szulfonált anyagokat;

48.

„többrétegű tartály” : legalább két különböző anyagréteg használatával kialakított tüzelőanyag-tartály, melyben a rétegek egyike a szénhidrogének számára áthatolhatatlan;

▼M2

49.

„tehetetlenségi kategória” : a jármű vizsgálati tömegének az ENSZ EGB 83. sz. előírása 4a. mellékletének A4a/3 táblázatában meghatározottal azonos tehetetlenségnek megfelelő kategóriája, ha a vizsgálati tömeg a referenciatömeggel egyenlő.

▼B

3. cikk

A típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények

(1)  A kibocsátás és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártónak igazolnia kell, hogy a járművek a IIIA–VIII., XI., XIV., XVI., XX. és XXI. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások szerint vizsgálva megfelelnek e rendelet követelményeinek. A gyártónak arról is gondoskodnia kell, hogy a referencia-tüzelőanyagok megfeleljenek a IX. mellékletben ismertetett specifikációknak.

(2)  A járművön az I. melléklet I.2.4. ábráján meghatározott vizsgálatokat kell elvégezni.

(3)  A II., V–VIII., XI., XVI. és XXI. melléklet előírásainak alternatívájaként a kis sorozatú gyártók kérhetnek EK-típusjóváhagyást olyan járműtípusra, amelyet egy harmadik ország hatósága már jóváhagyott az I. melléklet 2.1. pontjában szereplő jogszabályok alapján.

A kibocsátások, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyás e bekezdés szerinti megszerzéséhez ugyanakkor ez esetben is el kell végezni a IV. mellékletben előírt, a közúti közlekedésre való alkalmasság megállapításához szükséges kibocsátási vizsgálatokat, a XXI. mellékletben a tüzelőanyag-fogyasztásra és a szén-dioxid-kibocsátásra előírt vizsgálatokat, illetve teljesíteni kell a XIV. mellékletben a jármű fedélzeti diagnosztikai információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak az elérhetőségére vonatkozó előírásokat.

A jóváhagyó hatóság tájékoztatja a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott minden egyes típusjóváhagyás feltételeiről.

(4)  A tüzelőanyag-tartály töltőelemeire és az elektronikus rendszerek biztonságára vonatkozó egyedi előírásokat az I. melléklet 2.2. és 2.3. pontja tartalmazza.

(5)  A gyártónak olyan műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, amelyek szokásos üzemi körülmények között a jármű teljes szokásos élettartama alatt biztosítják a kipufogógáz- és a párolgási kibocsátások e rendeletnek megfelelő hatékony korlátozását.

Ezek közé tartozik a kibocsátáscsökkentő rendszerekben használt tömlők és csatlakozók biztonsága is, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek az eredetileg tervezett célnak.

(6)  A gyártó biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott vizsgálati feltételek mellett végzett kibocsátásvizsgálat eredményei megfeleljenek a vonatkozó határértékeknek.

(7)  A XXI. mellékletben meghatározott 1. típusú vizsgálat esetében az LPG- vagy földgáz-/biometán-üzemű járműveknél az 1. típusú vizsgálat során meg kell vizsgálni az LPG vagy földgáz/biometán tüzelőanyag összetételének változását a XII. mellékletben előírtak szerint. A benzinnel vagy LPG-vel, illetve földgázzal/biometánnal is üzemeltethető járműveket mindkét tüzelőanyag használatával meg kell vizsgálni, és az LPG vagy földgáz/biometán tüzelőanyag használatával végzett vizsgálatok során ellenőrizni kell azok összetételének változását a XII. melléklet előírásai szerint.

Az előző albekezdés követelményeitől eltérve azok a járművek, amelyek benzinnel vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal is üzemeltethetők, de olyan, csak vészhelyzet esetén vagy csak indításhoz használható benzinüzemű rendszerrel vannak felszerelve, amelyhez egy legfeljebb 15 literes benzintartály tartozik, az 1. típusú vizsgálat szempontjából olyan járműveknek minősülnek, amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működtethetők.

(8)  A IV. melléklet 1. függelékében ismertetett 2. típusú vizsgálat esetében a normál alapjárati fordulatszámon a legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalom az, amelyet a járműgyártó a kipufogógáz legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalmaként megadott. A legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalom azonban nem haladhatja meg a 0,3 térfogatszázalékot.

Magas alapjárati fordulatszámon a szén-monoxidnak a kipufogógáz térfogatára vonatkoztatott mennyisége nem haladhatja meg a 0,2 térfogatszázalékot akkor, amikor a fordulatszám legalább 2 000 min–1 és a lambda 1 ± 0,03 vagy a gyártó specifikációi szerinti.

(9)  A gyártó biztosítja, hogy az V. mellékletben ismertetett 3. típusú vizsgálat esetében a motor szellőztető rendszere ne engedjen kartergázokat a levegőbe.

(10)  A VIII. mellékletben ismertetett, alacsony hőmérsékleten kibocsátásokat mérő 6. típusú vizsgálatot dízelüzemű járművekre nem kell alkalmazni.

A típusjóváhagyás kérésekor azonban a gyártónak be kell nyújtania a jóváhagyó hatósághoz olyan információkat, amelyek bizonyítják, hogy az NOx-utókezelő elegendően nagy hőmérsékletet ér el ahhoz, hogy a 6. típusú vizsgálatban leírt –7 °C-os hidegindítás után 400 másodpercen belül hatékonyan működjön.

Ezenkívül a gyártónak információkat kell szolgáltatnia a jóváhagyó hatóság számára a kipufogógáz-visszavezető rendszer működési stratégiájáról, beleértve az alacsony hőmérsékleteken való működéssel kapcsolatos információkat is.

Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a kibocsátásokra gyakorolt hatások leírását is.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg a típusjóváhagyást, ha a benyújtott információ nem elégséges annak igazolására, hogy az utókezelő a megadott időn belül ténylegesen eléri a hatékony működéshez elegendően magas hőmérsékletet.

A Bizottság kérésére a jóváhagyó hatóság információkat ad az NOx-utókezelő és a kipufogógáz-visszavezető rendszer alacsony hőmérsékleteken való működéséről.

(11)  A gyártónak biztosítania kell, hogy a 715/2007/EK rendelet szerinti típusjóváhagyással rendelkező gépjárművek szokásos élettartama alatt a gépjárműveknek a IIIA. mellékletben foglalt követelmények alapján meghatározott és az említett mellékletnek megfelelően elvégzett RDE-vizsgálat során keletkező kibocsátásai ne haladják meg az említett mellékletben foglalt értékeket.

A 715/2007/EK rendelet szerinti típusjóváhagyást csak akkor lehet megadni, ha a gépjármű a IIIA. melléklet 7. függeléke alapján tagja a hitelesített PEMS-vizsgálati családok valamelyikének.

▼M1

A IIIA. melléklet követelményei nem alkalmazandók az ultrakis sorozatú gyártók számára a 715/2007/EK rendelet szerint megadott kibocsátási típusjóváhagyásokra.

▼B

4. cikk

A fedélzeti diagnosztikai rendszer tekintetében történő típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények

(1)  A gyártó biztosítja, hogy az összes jármű el legyen látva fedélzeti diagnosztikai rendszerrel.

(2)  A fedélzeti diagnosztikai rendszereket úgy kell kialakítani, legyártani és a járműbe beépíteni, hogy képesek legyenek a jármű teljes élettartama alatt a funkciócsökkenések vagy működési hibák típusainak felismerésére.

(3)  A fedélzeti diagnosztikai rendszernek a szokásos használati körülmények között meg kell felelnie e rendelet előírásainak.

(4)  A XI. melléklet 1. függeléke szerinti hibás alkatrésszel történő vizsgálat során a fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzőjének be kell kapcsolódnia.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzője a XI. melléklet 2.3. pontjában megadott diagnosztikai küszöbértékek alatti kibocsátások esetén is bekapcsolódhat ebben a vizsgálatban.

(5)  A gyártó biztosítja, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer minden észszerűen feltételezhető vezetési körülmény között megfeleljen a használat közbeni működésre e rendelet XI. melléklete 1. függelékének 3. pontjában előírt követelményeknek.

(6)  A gyártó biztosítja a használat közbeni működésre vonatkozó, a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszere által a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 7.6. szakasza szerint tárolt és továbbított adatok kódolás nélküli könnyű elérhetőségét a nemzeti hatóságok és független gazdasági szereplők számára.

5. cikk

Járműnek a kibocsátások, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyására irányuló kérelem

(1)  A gyártó benyújtja a jóváhagyó hatósághoz a járműnek a kibocsátások, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmét.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 3. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3)  A gyártó benyújtja továbbá a következő információkat:

a) szikragyújtású motorral felszerelt járművek esetében a gyártó nyilatkozata a gyújtáskihagyásoknak arról a legkisebb számáról az összes gyújtási esemény százalékában, amelyek – ha az e rendelet XI. mellékletében leírt 1. típusú vizsgálatnál annak kezdetétől fogva előfordulnak – a XI. melléklet 2.3. pontjában megadott kibocsátási határértékek túllépését okozhatják, vagy pedig a kipufogórendszer katalizátorának vagy katalizátorainak visszafordíthatatlan károsodáshoz vezető túlhevülését okozhatják;

b) részletes írásbeli információ, amely teljeskörűen leírja a fedélzeti diagnosztikai rendszer funkcionális működési jellemzőit, beleértve a jármű kibocsátáscsökkentő rendszere minden olyan elemének felsorolását, amelyet a fedélzeti diagnosztikai rendszer ellenőriz;

c) leírás arról a hibajelzőről, amellyel a fedélzeti diagnosztikai rendszer hiba előfordulását jelzi a járművezetőnek;

d) a gyártó nyilatkozata arról, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer az észszerűen feltételezhető vezetési körülmények között megfelel a használat közbeni működés tekintetében a XI. melléklet 1. függelékének 3. szakaszában előírt követelményeknek;

e) egy olyan terv, amely részletesen leírja a számláló és a nevező megnövelésének műszaki kritériumait és annak indoklását azokban az ellenőrző rutinokban, amelyeknek meg kell felelniük a 83. sz. ENSZ EGB-előírás előírás XI. melléklete 1. függelékének 7.2. és 7.3. szakaszában előírt követelményeknek, valamint tartalmazza a számlálóknak, a nevezőknek és az általános nevezőnek a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 7.7. szakaszában ismertetett feltételek miatti letiltásának műszaki kritériumait és annak indoklását;

f) a kibocsátáscsökkentő számítógép és a kilométer-számláló manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések ismertetése, ideértve a futásteljesítmény-értékeknek a XI. és a XVI. mellékletben előírt követelmények céljára történő rögzítését;

g) adott esetben a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 11. melléklete 2. függelékében említett járműcsalád adatai;

h) adott esetben más típusjóváhagyások másolatai, azokkal az adatokkal, melyek lehetővé teszik a jóváhagyás kiterjesztését és a romlási tényezők meghatározását.

(4)  A (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában a gyártónak azt a dokumentummintát kell használnia, amelyet az I. melléklet 7. függelékében a fedélzeti diagnosztikai rendszer használat közbeni működésére vonatkozó előírásoknak való megfelelést igazoló gyártói megfelelőségi tanúsítványra megad.

(5)  A (3) bekezdés e) pontja alkalmazásában a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a szóban forgó pontban említett információkat kérésre a jóváhagyó hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(6)  A (3) bekezdés d) és e) pontja alkalmazásában a jóváhagyó hatóságok nem adhatnak jóváhagyást a járműre, ha a gyártó által benyújtott információk nem felelnek meg a XI. melléklet 1. függelékének 3. szakaszában előírt követelményeknek.

A 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 7.2., 7.3. és 7.7. szakasza alkalmazandó minden észszerűen feltételezhető vezetési körülmény esetén.

Az e bekezdésekben ismertetett előírások végrehajtásának értékelésekor a jóváhagyó hatóságoknak figyelembe kell venniük a technológia mindenkori fejlettségi szintjét.

(7)  A (3) bekezdés f) pontja alkalmazásában a kibocsátáscsökkentő számítógép manipulálásának és beállításai megváltoztatásának megakadályozására tett intézkedések között lennie kell olyan frissítési lehetőségnek, amely a gyártó által jóváhagyott programot vagy kalibrációt használja.

(8)  Az I. melléklet I.2.4. ábráján ismertetett vizsgálatokhoz a gyártó a típusjóváhagyási vizsgálat végrehajtásáért felelős műszaki szolgálat rendelkezésére bocsát egy, a jóváhagyásra benyújtott típust képviselő járműpéldányt.

(9)  Az egyfajta tüzelőanyaggal működő, a kétfajta tüzelőanyaggal működő és a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművekre vonatkozó típusjóváhagyási kérelemnek meg kell felelnie az I. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában előírt kiegészítő követelményeknek.

(10)  Egy rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártmányának a típusjóváhagyás utáni megváltozása nem jár automatikusan a típusjóváhagyás érvénytelenítésével, kivéve, ha eredeti jellemzői vagy műszaki paraméterei oly mértékben megváltoztak, hogy az érinti a motor működését vagy a kibocsátáscsökkentő rendszert.

▼M1

(11)  Annak érdekében, hogy a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében a hatástalanító berendezésekre vonatkozó tilalmat is figyelembe véve a jóváhagyó hatóságok a kibocsátáscsökkentési segédstratégia megfelelő alkalmazását értékelhessék, a gyártók kötelesek az e rendelet I. mellékletének 3a. függelékében ismertetett részletes dokumentációcsomagot is rendelkezésre bocsátani.

A (11) bekezdésben említett részletes dokumentációcsomagot szigorúan bizalmasan kell kezelni. A csomagot a jóváhagyó hatóságnak azonosító számmal és keltezéssel kell ellátnia, és a jóváhagyás megadását követően legalább tíz évig meg kell őriznie. A részletes dokumentációcsomagot kérésre el kell juttatni a Bizottsághoz.

▼M1 —————

▼B

6. cikk

Járműnek a kibocsátások, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)  Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típusjóváhagyási számot ad ki.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve a típusjóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 6. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot másik járműtípusnak.

(2)  Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a gyártó kérésére fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott jármű akkor is kaphat típusjóváhagyást a kibocsátások, valamint a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információk tekintetében, ha a rendszernek egy vagy több hiányossága van – például ha a XI. melléklet egyedi előírásai nem teljesülnek maradéktalanul –, feltéve, hogy az említett melléklet 3. pontjában előírt egyedi közigazgatási rendelkezések teljesülnek.

A jóváhagyó hatóság az ilyen típusjóváhagyás megadásáról szóló döntéséről a 2007/46/EK irányelv 8. cikke szerint tájékoztatja a többi tagország összes jóváhagyó hatóságát.

(3)  Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 4. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

7. cikk

A típusjóváhagyások módosításai

A 715/2007/EK rendelet alapján megadott típusjóváhagyások módosításaira a 2007/46/EK irányelv 13., 14. és 16. cikke vonatkozik.

Az I. melléklet 3. pontjában előírt rendelkezések a gyártó kérésére csak akkor alkalmazhatók anélkül, hogy szükség lenne további vizsgálatokra, ha ugyanolyan típusú járművekről van szó.

8. cikk

Gyártásmegfelelőség

(1)  A gyártás megfelelőségének biztosítása érdekében hozott intézkedéseknek meg kell felelniük a 2007/46/EK irányelv 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

Továbbá az e rendelet I. mellékletének 4. pontjában meghatározott rendelkezéseket és az említett melléklet 1. és 2. függelékében leírt vonatkozó statisztikai módszereket is alkalmazni kell.

(2)  A gyártás megfelelőségét az e rendelet I. mellékletének 4. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni.

9. cikk

A használatban lévő járművek megfelelősége

(1)  Az e rendelet szerint típusjóváhagyást kapott, használatban lévő járművek megfelelőségének biztosítására a 2007/46/EK irányelv X. melléklete és e rendelet II. melléklete szerint intézkedéseket kell hozni.

(2)  A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére hozott intézkedéseknek alkalmasaknak kell lenniük a kibocsátáscsökkentő rendszerek működésének ellenőrzésére a jármű hasznos élettartama alatt, a szokásos használati körülmények között, az e rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint.

(3)  A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére hozott intézkedéseket a jármű ötéves koráig, illetve 100 000 km megtételéig kell ellenőrizni (amelyik hamarabb bekövetkezik).

(4)  A gyártó nem kötelezhető a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére, ha az értékesített járművek száma miatt nem lehet a vizsgálathoz megfelelő méretű mintát venni. Nem írható ezért elő ellenőrzés, ha az adott járműtípusból az Unión belül évente 5 000 -nél kevesebbet értékesítenek.

Az ilyen kis sorozatú járművek gyártójának azonban jelentést kell beadnia a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátással kapcsolatos garanciális és javítási igénybejelentésekről és a fedélzeti diagnosztika meghibásodásairól, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 9.2.3. szakasza szerint. Ezenkívül a típusjóváhagyó hatóság előírhatja az ilyen járműtípusoknak a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3. függeléke szerinti vizsgálatát.

(5)  Ha az e rendelet szerint típusjóváhagyást kapott járművek tekintetében a jóváhagyó hatóság nem fogadja el a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. függelékében meghatározott kritériumok szerinti vizsgálatok eredményeit, akkor a 2007/46/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésében és X. mellékletében említett korrekciós intézkedések a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3. függelékének 6. szakasza szerint kiterjesztendők az ugyanolyan járműtípushoz tartozó, használatban lévő olyan járművekre, amelyeket ugyanezek a hibák valószínűleg szintén érintenek.

A gyártó által a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3. függelékének 6.1. szakasza szerint készített korrekciós intézkedési tervet a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia. A jóváhagyott javítási terv végrehajtásáért a gyártó felelős.

A jóváhagyó hatóság döntéséről 30 napon belül értesíti az összes tagállamot. A tagállamok előírhatják, hogy ugyanezeket a korrekciós intézkedéseket a területükön regisztrált összes ugyanilyen típusú járművön is hajtsák végre.

(6)  Ha egy jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy egy járműtípus nem felel meg a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3. függeléke vonatkozó előírásainak, akkor erről késedelem nélkül értesíti azt a tagállamot, amely az eredeti típusjóváhagyást a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (3) bekezdése szerint megadta.

Az értesítés után és a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (6) bekezdésétől függően az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság tájékoztatja a gyártót, hogy a járműtípus nem felel meg e rendelkezések előírásainak, és hogy a gyártótól bizonyos intézkedéseket várnak. A gyártó a fenti értesítéstől számított két hónapon belül beadja a hatóságnak a hibák kiküszöbölését célzó intézkedések tervét, amelynek lényegét tekintve meg kell felelnie a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3. függelékének 6.1–6.8. szakaszában foglalt előírásoknak. Az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság két hónapon belül konzultál a gyártóval, hogy megállapodjanak egy intézkedési tervről és a terv végrehajtásáról. Ha az eredeti típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság arra a következtetésre jut, hogy nem lehet megállapodást elérni, akkor el kell indítani a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt eljárást.

10. cikk

Kibocsátáscsökkentő berendezések

(1)  A gyártónak biztosítani kell, hogy a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó EK-típusjóváhagyással rendelkező járművekbe a 2007/46/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése értelmében vett önálló műszaki egységként beszerelendő kibocsátáscsökkentő csereberendezések rendelkezzenek EK-típusjóváhagyással, e rendelet 12. és 13. cikke, valamint XIII. mellékletének megfelelően.

E rendelet alkalmazásában a katalitikus átalakítók és a részecskeszűrők kibocsátáscsökkentő berendezésnek minősülnek.

A vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) a 13. cikkben foglalt előírások teljesülnek;

b) a kibocsátáscsökkentő csereberendezést a 103. sz. ENSZ EGB-előírás ( 3 ) alapján hagyták jóvá.

A harmadik albekezdésben hivatkozott esetben a 14. cikk rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2)  Az I. melléklet 4. függelékéhez fűzött kiegészítés 2.3. pontjában megadott típusú és a vonatkozó típusbizonyítványban szereplő járműbe való beszerelésre tervezett eredeti kibocsátáscsökkentő csereberendezéseknek nem kell megfelelniük a XIII. melléklet előírásainak, feltéve, hogy eleget tesznek az említett melléklet 2.1. és 2.2. pontja előírásainak.

(3)  A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéseken fel legyenek tüntetve az azonosító jelölések.

(4)  A (3) bekezdésben említett azonosító jelölések a következőket tartalmazzák:

a) a jármű vagy motor gyártójának neve vagy védjegye;

b) az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés gyártmánya és termékazonosító száma, ahogy az az I. melléklet 3. függelékének 3.2.12.2. pontjában említett információkban szerepel.

11. cikk

Kibocsátáscsökkentő csereberendezés típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem

(1)  A gyártó benyújtja a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátáscsökkentő csereberendezés egy típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmét.

A kérelmet a XIII. melléklet 1. függelékében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(2)  Az (1) bekezdésben előírtak mellett a gyártó a típusjóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálatnak a következőket nyújtja be:

a) egy vagy több olyan jármű, melynek típusát e rendelet szerint hagyták jóvá, és amely új eredeti kibocsátáscsökkentő berendezéssel van felszerelve;

b) a kibocsátáscsökkentő csereberendezés típusának egy mintapéldánya;

c) a kibocsátáscsökkentő csereberendezés típusának egy további mintapéldánya, ha a kibocsátáscsökkentő csereberendezést fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott járműbe tervezik beépíteni.

(3)  A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a vizsgálandó járműveket a műszaki szolgálattal egyeztetve a kérelmező választja ki.

A vizsgálati járműveknek meg kell felelniük a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában előírt követelményeknek.

A vizsgálati járműveknek meg kell felelniük a következő követelmények mindegyikének:

a) nem lehetnek hibák kibocsátáscsökkentő rendszerükben;

b) minden túlzott mértékben elhasználódott vagy hibásan működő, kibocsátással kapcsolatos eredeti alkatrészt meg kell javítani vagy ki kell cserélni,

c) a vizsgálati járművet a kibocsátásvizsgálat előtt a gyártó specifikációinak megfelelően be kell állítani és be kell szabályozni.

(4)  A (2) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában a mintapéldányon egyértelműen és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a kérelmező márkanevét vagy védjegyét, és a kereskedelmi megnevezést.

(5)  A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a mintapéldánynak a 2. cikk 25. pontjában meghatározottak szerint lerontott alkatrésznek kell lennie.

12. cikk

Kibocsátáscsökkentő csereberendezés önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések

(1)  Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja a kibocsátáscsökkentő csereberendezésre mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típusjóváhagyási számot ad ki.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot a kibocsátáscsökkentő csereberendezés másik típusának.

Ugyanaz a típusjóváhagyási szám vonatkozhat a kibocsátáscsökkentő csereberendezés adott típusának több különböző járműtípuson vagy motortípuson való használatára is.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóság a XIII. melléklet 2. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.

(3)  Ha a típusjóváhagyást kérelmező igazolni tudja a jóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat számára, hogy a kibocsátáscsökkentő csereberendezés az I. melléklet 4. függelékéhez fűzött kiegészítés 2.3. pontjában meghatározott típusba tartozik, akkor a típusjóváhagyás megadása nem függ a XIII. melléklet 4. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzésétől.

13. cikk

Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz

(1)  A gyártók a 715/2007/EK rendelet 6. és 7. cikke és e rendelet XIV. melléklete szerint bevezetik a szükséges intézkedéseket és eljárásokat annak érdekében, hogy a jármű fedélzeti diagnosztikai, valamint járműjavítási és -karbantartási információi azonnal elérhetők legyenek.

(2)  A jóváhagyó hatóságok csak akkor adhatnak meg típusjóváhagyást, ha a gyártótól kaptak egy „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot.

(3)  A „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat igazolja a 715/2007/EK rendelet 6. cikke (7) bekezdésének való megfelelőséget.

(4)  A „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylatot a XIV. melléklet 1. függelékében előírt mintának megfelelően kell kiállítani.

(5)  Ha a típusjóváhagyás kérelmezésekor a jármű fedélzeti diagnosztikai információi, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk nem állnak rendelkezésre vagy nem felelnek meg a 715/2007/EK rendelet 6. és 7. cikkének és e rendelet XIV. mellékletének, akkor a gyártónak a típusjóváhagyástól számított hat hónapon belül be kell nyújtania ezeket az információkat.

(6)  Az információknak az (5) bekezdésben meghatározott időszakon belül való benyújtását előíró kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha a járművet a típusjóváhagyást követően azonnal forgalomba hozzák.

Ha a járművet több mint hat hónappal a típusjóváhagyás megadása után hozzák forgalomba, az információkat a jármű forgalomba hozásának napján kell közölni.

(7)  A jóváhagyó hatóság a benyújtott „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat alapján feltételezheti, hogy a gyártó a jármű fedélzeti diagnosztikájára és a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférés tekintetében megfelelő intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, feltéve, hogy nem érkezett panasz, és hogy a gyártó az (5) bekezdésben előírt határidőre szolgáltatja ezeket az információkat.

(8)  A fedélzeti diagnosztikára vonatkozó információkhoz való hozzáférésre a XI. melléklet 4. szakaszában előírt követelmények mellett a gyártó az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja a következő információkat is:

a) olyan cserealkatrészek kifejlesztését lehetővé tévő idevágó információk, amelyek kritikus fontosságúak a fedélzeti diagnosztikai rendszer helyes működése szempontjából;

b) általános diagnosztikai eszközök kifejlesztését lehetővé tévő információk.

Az a) pont alkalmazásában a cserealkatrészek kifejlesztését nem korlátozhatják a következők: a szükséges információk hozzáférhetetlensége, a működési hiba jelzésére szolgáló stratégiákkal kapcsolatos műszaki követelmények a diagnosztikai küszöbértékek túllépése esetére, illetve arra az esetre, ha a fedélzeti diagnosztikai rendszer nem képes az e rendeletben előírt alapvető ellenőrzési követelmények teljesítésére; a fedélzeti diagnosztikai információk kezelését érintő módosítások, melyek célja a benzin- és a gázüzem egymástól független kezelése; és az olyan gázüzemű járművek típusjóváhagyása, amelyek korlátozott számban kisebb hiányosságokat mutatnak.

A b) pont alkalmazásában, ha a gyártó az ISO 22900 szabvány (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabvány (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) szerinti diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, akkor az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán elérhetővé kell tenni.

(9)  A jármű-információkhoz való hozzáférés fóruma (a továbbiakban: fórum)

A fórum mérlegelni fogja, hogy az információkhoz való hozzáférés érinti-e a járműlopások csökkentésében elért haladást, és ajánlásokat készít az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások fejlesztésére. A fórum kiemelt feladata, hogy tanácsot adjon a Bizottságnak egy olyan eljárás bevezetésével kapcsolatban, amely során akkreditált szervezetek független gazdasági szereplőket hagynak jóvá, illetve engedélyezik számukra, hogy hozzáférjenek a járműbiztonsági információkhoz.

A Bizottság dönthet úgy, hogy a fórumon folytatott megbeszéléseket és azok eredményeit bizalmasan kezeli.

14. cikk

A jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése

(1)  A jóváhagyó hatóság a saját kezdeményezésére, panasz alapján vagy műszaki szolgálat értékelése alapján bármikor ellenőrizheti, hogy a gyártó teljesíti-e a 715/2007/EK rendelet és e rendelet előírásait, valamint a „Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz” bizonylat feltételeit.

(2)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a jármű fedélzeti diagnosztikai információi, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségével kapcsolatos kötelezettségeit, akkor a szóban forgó típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet orvoslása érdekében.

(3)  A (2) bekezdésben említett lépések közé tartozhat a típusjóváhagyás visszavonása vagy felfüggesztése, bírság vagy a 715/2007/EK rendelet 13. cikke szerint elfogadott más intézkedés.

(4)  A jóváhagyó hatóságnak ellenőrzést kell végeznie, megvizsgálva, hogy a gyártó teljesítette-e a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségeit, ha független gazdasági szereplő vagy a független gazdasági szereplők érdekképviseleti szervezete panaszt nyújt be a jóváhagyó hatósághoz.

(5)  Az ellenőrzés végrehajtása során a jóváhagyó hatóság felkérhet egy műszaki szolgálatot vagy más független szakértőt annak értékelésére, hogy az érintett teljesítette-e e kötelezettségeket.

15. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  A gyártók az M1 és az M2 kategóriájú járművek, valamint az N1 kategóriájú I. osztályú járművek esetében 2017. augusztus 31-ig, az N1 kategóriájú II. és III. osztályú járművek és az N2 kategóriájú járművek esetében pedig 2018. augusztus 31-ig kérhetik a típusjóváhagyás e rendelet alapján történő megadását. Ilyen kérés esetén a 692/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

▼M2

(2)  Az M1 és az M2 kategóriájú járművek, valamint az N1 kategóriájú I. osztályú járművek esetében 2017. szeptember 1-jétől, az N1 kategóriájú II. és III. osztályú járművek és az N2 kategóriájú járművek esetében pedig 2018. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságok a kibocsátásokkal és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos indokkal megtagadják az EK-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás megadását az olyan új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek.

A 2019. szeptember 1-je előtt kért új típusjóváhagyások esetében a gyártó kérésére a jármű párolgási kibocsátásának meghatározása céljából az e rendelet VI. mellékletében megállapított eljárás helyett az ENSZ-EGB 83. sz. előírásának 7. mellékletében a párolgási kibocsátás mérésére megállapított vizsgálati eljárást is lehet alkalmazni.

(3)  Az M1 és az M2 kategóriájú járművek, valamint az N1 kategóriájú I. osztályú járművek esetében 2018. szeptember 1-jétől, az N1 kategóriájú II. és III. osztályú járművek és az N2 kategóriájú járművek esetében pedig 2019. szeptember 1-jétől az olyan új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, a nemzeti hatóságok a kibocsátásokkal és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos indokkal nem tekintik érvényesnek a megfelelőségi bizonyítványokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában, és megtiltják az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

A 2019. szeptember 1-je előtt nyilvántartásba vett új járművek esetében a gyártó kérésére a jármű párolgási kibocsátásának meghatározása céljából az e rendelet VI. mellékletében megállapított eljárás helyett az ENSZ-EGB 83. sz. előírásának 7. mellékletében a párolgási kibocsátás mérésére megállapított vizsgálati eljárást is lehet alkalmazni.

▼B

(4)  Új járműtípusok esetében a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított három évig, új járművek esetében pedig az említett rendelet 10. cikkének (5) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított négy évig a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

▼M1

a) a részecskeszámra (PN) vonatkozó követelmények kivételével a IIIA. melléklet 2.1. pontjának követelményei nem alkalmazandók;

▼B

b) a IIIA. mellékletnek a 2.1. pont követelményeitől eltérő követelményeit, beleértve az RDE-vizsgálatok elvégzésére, valamint az adatok rögzítésére és rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményeket a 715/2007/EK rendelet szerint megadott új típusjóváhagyások esetében csak […][PO, please add date of entry into force of this Regulation]-tól/-től kell alkalmazni;

c) a IIIA. melléklet követelményei nem vonatkoznak a kis sorozatú gyártók számára megadott típusjóváhagyásokra;

d) amennyiben a IIIA. melléklet 5. és 6. függelékében meghatározott követelmények az e függelékekben leírt két adatértékelési módszer közül csak az egyik alkalmazásával teljesülnek, végre kell hajtani egy további RDE-vizsgálatot;

ha az említett követelmények újfent csak egy módszer esetében teljesülnek, mindkét módszerre vonatkozóan rögzíteni kell a teljesség és a normalitás elemzését, és ezt követően a IIIA. melléklet 9.3. pontjában előírt számítást arra a módszerre lehet korlátozni, amely esetében teljesülnek a teljességre és a normalitásra vonatkozó követelmények; mindkét RDE-vizsgálat, valamint a teljességre és a normalitásra vonatkozó elemzés adatait rögzíteni kell, és rendelkezésre kell bocsátani a két adatértékelési módszer eredményei közötti különbség vizsgálata céljából;

e) a vizsgálati gépjármű kerekeire jutó teljesítményt vagy a kerékagy forgatónyomatékának mérésével, vagy a IIIA. melléklet 6. függeléke 4. pontjának megfelelően a CO2 tömegáramából, „Veline-ok” használatával kell meghatározni.

▼M1

Amennyiben a jármű a 715/2007/EK rendelet és annak végrehajtási jogszabályai alapján, az M kategóriába tartozó és az N1 kategóriába tartozó I. osztályú járművek esetében 2017. szeptember 1-je előtt, illetve az N1 kategóriába tartozó II. vagy III. osztályú és az N2 kategóriába tartozó járművek esetében 2018. szeptember 1-je előtt kapott típusjóváhagyást, az első albekezdés alkalmazásában nem minősül új típushoz tartozónak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kizárólag az e rendelet 2. cikkének 1. pontja szerinti új típusmeghatározás alkalmazása miatt hoznak létre új típusokat az eredeti típusból. Ezekben az esetekben ezen albekezdés alkalmazását fel kell tüntetni az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függeléke szerinti EK-típusbizonyítvány II. részének Megjegyzések című 5. pontjában.

▼B

(5)  A 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított nyolc évig:

▼M2

a) a jóváhagyó hatóság a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumokat követő három évig elfogadja a 692/2008/EK rendelet III. melléklete szerint, azzal a céllal elvégzett 1/I. típusú vizsgálatokat, hogy az e rendelet XI. mellékletében szereplő követelmények értékelésekor hiba szimulációjához elhasználódott vagy hibás alkatrészek álljanak rendelkezésre;

▼B

b) a 692/2008/EK rendelet III. melléklete 3.13. pontjának megfelelően végrehajtott eljárásokat a jóváhagyó hatóság a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított három évig elfogadja az e rendelet XXI. melléklete 6. almelléklete 1. függeléke 1.1. pontja második bekezdése követelményeinek teljesítése céljából;

▼M2

c) a jóváhagyó hatóság a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumokat követő három évig az e rendelet VII. mellékletében szereplő követelmények teljesítése szempontjából egyenértékűként fogadja el a tartóssági bemutatókat, ha a 692/2008/EK rendelet VII. melléklete szerint az 1/I. típusú első vizsgálatot elvégezték és befejezték.

▼B

(6)  A korábban megadott típusjóváhagyások méltányos kezelésének biztosítása érdekében a Bizottság megvizsgálja, hogy a 2007/46/EK irányelv V. fejezete milyen következményekkel jár az e rendelet alkalmazására nézve.

▼M1

(7)  A 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 5 évig és 4 hónapig a IIIA. melléklet 2.1. pontjának követelményei nem alkalmazandók a 2. cikk 32. pontja szerinti kis sorozatú gyártók számára megadott, 715/2007/EK rendelet szerinti kibocsátási típusjóváhagyásokra. Azonban a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott időpontok után 3 évvel kezdődő és 5 év 4 hónappal végződő időszakban, valamint a 10. cikkének (5) bekezdésében meghatározott időpontok után 4 évvel kezdődő és 5 év 4 hónappal végződő időszakban a kis sorozatú gyártóknak ellenőrizniük és jelenteniük kell járműveik RDE-értékeit.

▼B

16. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv e rendelet XVIII. mellékletének megfelelően módosul.

17. cikk

A 692/2008/EK rendelet módosításai

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Ha az összes vonatkozó követelmény teljesül, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban típusjóváhagyási számot ad ki.

A 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a típusjóváhagyási szám 3. részét az e rendelet I. mellékletének 6. függeléke szerint kell meghatározni.

A jóváhagyó hatóság nem adhatja ugyanazt a számot másik járműtípusnak.

A 715/2007/EK rendelet követelményei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) az e rendelet 3. cikkének (10) bekezdésében foglalt előírások teljesülnek;

b) az e rendelet 13. cikkében foglalt előírások teljesülnek;

c) a gépjárművet a 07. módosítássorozattal módosított 83. sz. ENSZ EGB-előírás, a 85. sz. ENSZ EGB-előírás és kiegészítései, a 101. sz. ENSZ EGB-előírás 3. javított változata (amely magában foglalja a 01. módosítássorozatot és annak kiegészítéseit) és kompressziós gyújtású járművek esetében a 03. módosítássorozattal módosított 24. sz. ENSZ EGB-előírás III. része alapján hagyták jóvá;

d) az 5. cikk (11) és (12) bekezdésében foglalt előírások teljesülnek.”

(2) a szöveg a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az M1 és az M2 kategóriájú járművek, valamint az N1 kategóriájú I. osztályú járművek esetében 2017. szeptember 1-jétől, az N1 kategóriájú II. és III. osztályú járművek és az N2 kategóriájú járművek esetében pedig 2018. szeptember 1-jétől ezt a rendeletet csak az említett időpontok előtt e rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járművek alábbi követelményeknek való megfelelésének értékelésére kell alkalmazni:

a) gyártásmegfelelőség a 8. cikknek megfelelően;

b) a használatban lévő járművek megfelelősége a 9. cikknek megfelelően;

c) hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a 13. cikknek megfelelően;

Ezt a rendeletet kell alkalmazni továbbá az (EU) 2017/1152 ( *1 ) és (EU) 2017/1153 végrehajtási rendeletben meghatározott megfeleltetési eljárás céljából is ( *2 ).

(3) Az I. melléklet e rendelet XVII. mellékletének megfelelően módosul.

18. cikk

Az 1230/2012/EU rendelet módosításai

Az 1230/2012/EU rendelet 2. cikke (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)

»nem kötelező felszerelés tömege« : az alapfelszerelésen kívül a gyártó előírásai szerint a járműbe beszerelhető nem kötelező felszereléskombinációk megengedett legnagyobb tömege;”.

▼M1

18bis. cikk

Hibrid és hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek

A Bizottság a rendelet következő módosításában való rögzítés céljából felülvizsgált módszertant dolgoz ki annak érdekében, hogy a hibrid és a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek esetében megbízható és átfogó értékelési módszer álljon rendelkezésre azok RDE-értékeinek a hagyományos járművek RDE-értékeivel való közvetlen összehasonlításhoz.

▼B

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 692/2008/EK rendeletet 2022. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

20. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
A MELLÉKLETEK JEGYZÉKEI. MELLÉKLET

Az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezések

1. függelék

A gyártásmegfelelőség ellenőrzése az 1. típusú vizsgálathoz – Statisztikai módszer

2. függelék

Gyártásmegfelelőségi számítások elektromos járművek esetében

3. függelék

Adatközlő lap mintája

3a. függelék

Részletes dokumentációcsomag

4. függelék

EK-típusbizonyítvány mintája

5. függelék

A fedélzeti diagnosztikára vonatkozó információk

6. függelék

EK-típusbizonyítvány számozási rendszere

7. függelék

A gyártó tanúsítványa a használatban lévő fedélzeti diagnosztikára vonatkozó működési követelmények teljesüléséről

8a. függelék

1. típusú vizsgálati jegyzőkönyv sablon (környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálattal), a minimális jegyzőkönyvezési követelményekkel

Co2mpass jegyzőkönyvezési melléklet

8b. függelék

Kigurulási menetellenállási vizsgálati jegyzőkönyv sablon a minimális jegyzőkönyvezési követelményekkel

8c. függelék

Vizsgálati ív sablon

II. MELLÉKLET

A használatban lévő járművek megfelelősége

1. függelék

A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése

2. függelék

Statisztikai eljárás a használatban lévő járműveknek az égéstermék-kibocsátások tekintetében vett megfelelőségének vizsgálatára

3. függelék

A használatban lévő járművek megfelelőségére vonatkozó felelősségek

IIIA. MELLÉKLET

Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE)

1. függelék

Vizsgálati eljárás a járművek hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) történő kibocsátásméréséhez

2. függelék

A PEMS részei és jelei: előírások és kalibrálás

3. függelék

A PEMS és a nem visszavezethető kipufogógáz-tömegáram hitelesítése

4. függelék

A kibocsátások meghatározása

5. függelék

A vizsgálati út dinamikus feltételeinek ellenőrzése és a valós vezetési feltételek melletti végső kibocsátási eredmény kiszámítása az 1. módszerrel (mozgóablakos átlagolás)

6. függelék

A vizsgálati út dinamikus feltételeinek ellenőrzése és a valós vezetési feltételek melletti végső kibocsátási eredmény kiszámítása a 2. módszerrel (teljesítménykategorizálás)

7. függelék

A járművek kiválasztása a kezdeti típusjóváhagyáskor lefolytatott PEMS-vizsgálathoz

7a. függelék

A vizsgálati út általános dinamikájának ellenőrzése

7b. függelék

A PEMS-vizsgálati út összesített pozitív magasságnövekedésének meghatározására szolgáló eljárás

7c. függelék

A vizsgálati út feltételeinek ellenőrzése és az RDE-kibocsátások végső eredményének kiszámítása a külső feltöltésű hibrid elektromos járművek esetében

8. függelék

Az adatcserére és a jegyzőkönyvekre vonatkozó követelmények

9. függelék

A gyártó tanúsítványa

IV. MELLÉKLET

A közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok

1. függelék

Szén-monoxid-kibocsátás mérése motor-üresjárati fordulatszámon (2. típusú vizsgálat)

2. függelék

Füst opacitásának mérése

V. MELLÉKLET

A kartergáz-kibocsátás ellenőrzése (3. típusú vizsgálat)

VI. MELLÉKLET

A párolgási kibocsátások meghatározása (4. típusú vizsgálat)

VII. MELLÉKLET

A kibocsátáscsökkentő berendezések tartósságának ellenőrzése (5. típusú vizsgálat)

1. függelék

Normál próbapadi ciklus (SBC)

2. függelék

Normál próbapadi dízel ciklus

3. függelék

Normál közúti ciklus

VIII. MELLÉKLET

Az átlagos kipufogógáz-kibocsátások ellenőrzése kis környezeti hőmérsékleten (6. típusú vizsgálat)

IX. MELLÉKLET

A referencia-tüzelőanyagok specifikációi

X. MELLÉKLET

Fenntartva

XI. MELLÉKLET

Fedélzeti diagnosztika (OBD) gépjárművekhez

1. függelék

A fedélzeti diagnosztikai rendszerek működési vonatkozásai

2. függelék

A járműcsalád alapvető jellemzői

XII. MELLÉKLET

Ökoinnovációs technológiával rendelkező járművek típusjóváhagyása, valamint CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás meghatározása többlépcsős típusjóváhagyásra benyújtott N1 járművek alapján

XIII. MELLÉKLET

Kibocsátáscsökkentő csereberendezések önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása

1. függelék

Adatközlő lap mintája

2. függelék

EK-típusbizonyítvány mintája

3. függelék

EK-típusjóváhagyási jel mintája

XIV. MELLÉKLET

Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz

1. függelék

Megfelelőségi tanúsítvány

XV. MELLÉKLET

Fenntartva

XVI. MELLÉKLET

A kipufogógáz-utókezelő rendszerükben reagenst használó járművekre vonatkozó követelmények

XVII. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet módosításai

XVIII. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosításai

XIX. MELLÉKLET

Az 1230/2012/EU rendelet módosításai

XX. MELLÉKLET

A motor hasznos teljesítményének mérése

XXI. MELLÉKLET

1. típusú kibocsátás-vizsgálati eljárások
I. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.   KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK EK–TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSÁRA

1.1.    Kiegészítő követelmények tiszta gázüzemű járművekre és kétfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű járművekre

1.1.1. A tiszta gázüzemű járművekre és a kétfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű járművekre a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 12. mellékletének 1., 2. és 3. szakaszában, valamint 1. és 2. függelékében meghatározott típusjóváhagyás megadására vonatkozó kiegészítő követelmények vonatkoznak, az alábbi kivételekkel.

1.1.2. A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 12. melléklete 3.1.2. és 3.1.4. szakaszában a 10a. mellékletbeli referencia-tüzelőanyagokra történő hivatkozás az e rendelet IX. mellékletének A. szakaszában ismertetett megfelelő referencia-tüzelőanyag specifikációira való hivatkozásként értendő.

1.2.    Kiegészítő követelmények rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművekre

A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek típusjóváhagyás megadására vonatkozó kiegészítő követelményekre a 83. sz. ENSZ EGB előírás 4.9. szakasza vonatkozik.

2.   KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATOK

2.1.    Kis sorozatú gyártók

2.1.1. A 3. cikk (3) bekezdésében említett jogszabályok felsorolása:Jogszabály

Követelmények

A Kaliforniai Törvénykönyv (California Code of Regulations), 13. címének 1961 (a) és 1961(b)(1)(C)(1) bekezdései a 2001-es és későbbi évjáratú járműmodellek esetében, valamint 1968.1., 1968.2., 1968.5., 1976. és 1975. bekezdései (kiadó: Barclay's Publishing).

A típusjóváhagyást a Kaliforniai Törvénykönyv szerint kell megadni a könnyűgépjármű legújabb évjáratú modelljére.

2.2.    A tüzelőanyag-tartály töltőelemei

2.2.1. A tüzelőanyag-tartály töltőelemeire vonatkozó követelményeket a XXI. melléklet 5.4.1. és 5.4.2. pontja, valamint az alábbi 2.2.2. pont határozza meg.

2.2.2. Gondoskodni kell arról, hogy a tanksapka hiánya esetén se következhessen be túlzott mértékű párolgási kibocsátás, illetve tüzelőanyag-kiömlés. Ez az alábbi megoldások egyikével érhető el:

a) automatikusan nyíló és záródó, nem levehető tanksapka;

b) olyan tervezési jellemzők, amelyekkel elkerülhető a túlzott párolgási kibocsátás a tanksapka elvesztése esetén,

c) minden más megoldás, amellyel ugyanez a hatás érhető el. Ilyen megoldások lehetnek például (a teljesség igénye nélkül) a rögzített vagy láncra fűzött tanksapka, vagy ugyanannak a kulcsnak a használata a tanksapkához, amely a jármű indítására is szolgál. Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a kulcsot csak akkor lehessen kivenni a tanksapkából, ha az zárt állásban van.

2.3.    Az elektronikus rendszer biztonságára vonatkozó rendelkezések

2.3.1. Az elektronikus rendszer biztonságára vonatkozó rendelkezéseket a XXI. melléklet 5.5. pontja, valamint az alábbi 2.3.2. és 2.3.3. pont határozza meg.

2.3.2. Mechanikus tüzelőanyag-befecskendező szivattyúval felszerelt kompressziós gyújtású motor esetében a gyártóknak megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozniuk, hogy használat közben illetéktelenül meg lehessen változtatni a maximálisan betölthető tüzelőanyag-mennyiséget.

2.3.3. A gyártóknak hatékonyan meg kell akadályozniuk a kilométer-számláló által jelzett értékeknek a fedélzeti hálózatban, az erőátviteli rendszer bármely vezérlőegységében, valamint adott esetben a táv-adatcserére szolgáló jeladó egységben történő átprogramozását. A gyártóknak szisztematikus manipulálás elleni stratégiákat és írásvédelmi funkciókat kell alkalmazniuk a kilométer-számláló által jelzett értékek sértetlenségének védelme érdekében. A manipulálás elleni védelem megfelelő szintjét nyújtó módszereket a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia.

2.4.    A vizsgálatok végrehajtása

2.4.1. Az I.2.4. ábrán láthatók a jármű típusjóváhagyásához szükséges vizsgálatok. A konkrét vizsgálati eljárások leírása a II., IIIA., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XVI., XX. és XXI. mellékletben található.

▼M2I.2.4. ábra

A típusjóváhagyásokhoz és kiterjesztésekhez szükséges mérések

Jármű-kategória

Szikragyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket is (1)

Kompressziós gyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket is

Tisztán elektromos járművek

Hidrogénalapú tüzelőanyag-cellával működő járművek

 

Egyfajta tüzelőanyag-felhasználás

Kétfajta tüzelőanyag-felhasználás (3)

Rugalmas tüzelőanyag-felhasználás (3)

 

 

 

Referencia-tüzelőanyag

Benzin

(E10)

LPG

Földgáz/biometán

Hidrogén (ICE)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Dízelolaj

(B7) (5)

Hidrogén (tüzelőanyag-cella)

LPG

Földgáz/biometán

Hidrogén (ICE) (4)

Etanol

(E85)

Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok

(1. típusú mérés)

Igen

Igen

Igen

Igen (4)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

PM

(1. típusú mérés)

Igen (2)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

PN

Igen (2)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(csak benzin)

Igen (2)

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok, RDE (1A. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen (4)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Részecskeszám, valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (1A. típusú vizsgálat)

Igen (2)

Igen

(mindkét tüzelőanyag) (2)

Igen

(mindkét tüzelőanyag) (2)

Igen

(mindkét tüzelőanyag) (2)

Igen

(mindkét tüzelőanyag) (2)

Igen

Üresjárati kibocsátások

(2. típusú mérés)

Igen

Igen

Igen

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Forgattyúházból származó kibocsátások

(3. típusú mérés)

Igen

Igen

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Párolgási kibocsátások

(4. típusú mérés)

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Tartósság

(5. típusú mérés)

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

Kibocsátás kis hőmérsékleten

(6. típusú mérés)

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Használatban lévő járművek megfelelősége

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Fedélzeti diagnosztika

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Igen

Igen

Füst opacitása

Igen

Motorteljesítmény

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(1)   A hidrogénüzemű és a rugalmas üzemanyag-felhasználású biodízelüzemű járművek konkrét mérési eljárásainak meghatározása egy későbbi időpontban történik.

(2)   A részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek, illetve a vonatkozó mérési eljárások csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.

(3)   Egy kétfajta üzemanyaggal működő és egy rugalmas üzemanyag-felhasználású jármű kombinációja esetén mindkét mérést el kell végezni.

(4)   Ha a jármű hidrogénnel működik, csak a NOx-kibocsátást kell meghatározni.

(5)   A biodízelre vonatkozó további előírások később kerülnek meghatározásra.

3.   A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK KITERJESZTÉSEI

3.1.    Kiterjesztések az égéstermék-kibocsátások tekintetében (1. típusú és 2. típusú vizsgálat)

3.1.1.

A típusjóváhagyás kiterjeszthető a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő járművekre.

3.1.2.

Periodikusan regeneráló rendszerekkel rendelkező járművek

A típusjóváhagyás a XXI. melléklet VI. almellékletének 1. függeléke alapján végrehajtott Ki vizsgálatok (WLTP) esetében kiterjeszthető a XXI. melléklet 5.9. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő járművekre.

A típusjóváhagyás a 83. sz. ENSZ EGB előírás 13. melléklete alapján végrehajtott Ki vizsgálatok (NEDC) esetében kiterjeszthető a 692/2008 rendelet I. mellékletének 3.1.4. pontja szerinti követelményeknek megfelelő járművekre.

3.2.    Kiterjesztések a párolgási kibocsátások tekintetében (4. típusú vizsgálat)

3.2.1. A típusjóváhagyás kiterjeszthető párolgási kibocsátást csökkentő rendszerrel felszerelt olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

3.2.1.1. A tüzelőanyag-/levegőadagolás alapelve (pl. egyedi befecskendezés) megegyezik.

3.2.1.2. A tüzelőanyag-tartály formája, valamint a tüzelőanyag-tartály és a folyékony tüzelőanyagot szállító tömlők anyaga azonos.

3.2.1.3. A tömlők keresztmetszete és megközelítő hosszúsága tekintetében legkedvezőtlenebb járművön vizsgálatokat kell végezni. A típusjóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálat határozza meg, hogy nem ugyanolyan gőz/folyadék szétválasztók elfogadhatók-e.

3.2.1.4. A tüzelőanyag-tartályok térfogata ± 10 % tűréssel megegyezik.

3.2.1.5. A tüzelőanyag-tartály megkerülőszelepének azonos beállításúnak kell lennie.

3.2.1.6. A tüzelőanyaggőzök tárolási módjának – például a csapda alakja és térfogata, a tárolóközeg, a légszűrő (ha ilyet használnak a párolgási kibocsátás szabályozására) stb. – azonosnak kell lennie.

3.2.1.7. A tárolt gőz kifúvatási módszerei azonosak (például levegőáram, kiindulási pont vagy kifúvatási térfogat az előkondicionálási ciklusban).

3.2.1.8. A tüzelőanyag-adagoló rendszer tömítési és szellőztetési módjai azonosak.

3.2.2. A típusjóváhagyás kiterjeszthető olyan járművekre is, amelyek:

3.2.2.1. motormérete különböző;

3.2.2.2. motorteljesítménye különböző;

3.2.2.3. automata és kézi sebességváltóval rendelkeznek;

3.2.2.4. két- és négykerék-meghajtásúak;

3.2.2.5. különböző karosszériakialakításúak; valamint

3.2.2.6. kerék- és gumiabroncs mérete különböző.

3.3.    Kiterjesztések a kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága tekintetében (5. típusú vizsgálat)

3.3.1.

A típusjóváhagyás kiterjeszthető különböző járműtípusokra, ha a jármű, motor vagy kibocsátásszabályozó rendszer alábbiakban megadott paraméterei azonosak vagy az előírt tűréseken belül maradnak:

3.3.1.1.

Jármű:

Tehetetlenségi kategória: a következő két magasabb és bármely alacsonyabb tehetetlenségi kategória.

Teljes kigurulási menetellenállás 80 km/h sebességnél: 5 % felette és bármilyen érték alatta.

3.3.1.2.

Motor

a) hengerek űrtartalma (± 15 %),

b) szelepek száma és vezérlése,

c) tüzelőanyag-ellátó rendszer,

d) hűtőrendszer típusa,

e) égési folyamat.

3.3.1.3.

Kibocsátásszabályozó rendszer paraméterei:

a) Katalizátorok és részecskeszűrők:

a katalitikus átalakítók, szűrők és elemek darabszáma

a katalitikus átalakítók és szűrők mérete (monolit-térfogat ± 10 %),

a katalitikus reakció típusa (oxidáció, háromutas, szegénykeverékes NOx-csapda, szelektív redukciós katalizátor, szegénykeverékes NOx-katalizátor vagy más),

nemesfémtöltés (azonos vagy nagyobb),

nemesfém típusa és aránya (± 15 %),

hordozó (szerkezeti kialakítás és anyag),

cellasűrűség,

a hőmérséklet-változás nem haladhatja meg az 50 K értéket a katalitikus átalakító vagy szűrő bemenetén. Ezt a hőmérséklet-változást 120 km/h értékű járműsebességnél a stabil állapot kialakulása után és az 1. típusú vizsgálat szerinti terhelési beállítások mellett kell ellenőrizni.

b) Levegőbefúvás:

van vagy nincs

típus (szakaszos levegőadagoló, légszivattyúk, egyéb [egyebek]).

c) Kipufogógáz-visszavezető rendszer:

van vagy nincs

típus (hűtött vagy nem hűtött, aktív vagy passzív vezérlés, nagy nyomás vagy alacsony nyomás);

3.3.1.4.

A tartóssági vizsgálat lefolytatható olyan járművel, amelynek karosszériakialakítása, sebességváltója (automata vagy kézi kapcsolású), valamint kerék- és gumiabroncsméretei mások, mint annak a járműtípusnak, amelyre a típusjóváhagyást kérik.

3.4.    Kiterjesztések fedélzeti diagnosztikához

3.4.1. A típusjóváhagyás kiterjeszthető azonos motorral és kibocsátáscsökkentő rendszerrel rendelkező más járművekre is, a XI. melléklet 2. függelékében meghatározottak szerint. A típusjóváhagyást a jármű következő jellemzőitől függetlenül kell kiterjeszteni:

a) motortartozékok;

b) gumiabroncsok;

c) egyenértékű tehetetlenség;

d) hűtőrendszer;

e) összáttételi arány;

f) erőátvitel típusa; valamint

g) a karosszéria típusa.

3.5.    Kiterjesztések alacsony környezeti hőmérsékleten végzett vizsgálathoz (6. típusú vizsgálat)

3.5.1.   Különböző referenciatömegű járművek

3.5.1.1. A jóváhagyást csak olyan referenciatömegű járművekre szabad kiterjeszteni, amelyeknél a használandó ekvivalens tehetetlenségi nyomaték a két következő nagyobb, vagy bármely kisebb osztályba esik.

3.5.1.2. N kategóriájú járművek esetében a jóváhagyást csak a kisebb referenciatömegű járművekre lehet kiterjeszteni, ha a már jóváhagyott jármű kibocsátásai az arra a járműre előírt határértékeken belül vannak, amelyre a jóváhagyás kiterjesztését kérik.

3.5.2.   Különböző összáttételi aránnyal rendelkező járművek

3.5.2.1. A típusjóváhagyást csak bizonyos feltételek mellett szabad kiterjeszteni különböző áttételű járművekre.

3.5.2.2. Annak eldöntéséhez, hogy a típusjóváhagyás kiterjeszthető-e, a 6. típusú vizsgálatnál alkalmazott valamennyi áttételre meg kell határozni az alábbi arányt:

image

ahol 1 000 min–1 fordulatszám mellett a V1 a típusjóváhagyást kapott jármű sebessége, a V2 pedig annak a járműtípusnak a sebessége, amelyre a jóváhagyás kiterjesztését kérik.

3.5.2.3. Ha minden áttételnél E ≤ 8 %, akkor a kiterjesztés a 6. típusú vizsgálat megismétlése nélkül megadható.

3.5.2.4. Ha legalább egy áttételnél E > 8 %, és ha minden áttételnél E ≤ 13 %, a 6. típusú vizsgálatot meg kell ismételni. A vizsgálatokat végezheti a gyártó által a műszaki szolgálat jóváhagyásával kiválasztott laboratórium. A vizsgálati jegyzőkönyvet meg kell küldeni a típusjóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálatnak.

3.5.3.   Különböző referenciatömegű és különböző összáttételi aránnyal rendelkező járművek

A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető a különböző referenciatömegű és különböző összáttételi aránnyal rendelkező járműtípusokra, feltéve hogy a 3.5.1. és a 3.5.2. pontban előírt feltételek teljesülnek.

4.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

4.1.    Bevezetés

4.1.1. Az e rendelet szerinti típusjóváhagyás alapján gyártott valamennyi járművet úgy kell legyártani, hogy megfeleljen az e rendelet típusjóváhagyásra vonatkozó követelményeinek. A gyártónak megfelelő intézkedéseket és dokumentált ellenőrzési terveket kell megvalósítania, és az e rendeletben megadottak szerint meghatározott időközönként végre kell hajtania a szükséges kibocsátási és fedélzeti diagnosztikai vizsgálatokat a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelőség igazolása érdekében. A jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell és el kell fogadnia a gyártó szóban forgó intézkedéseit és ellenőrzési terveit, továbbá ellenőrzéseket kell végrehajtania, és az e rendeletben megadottak szerint meghatározott időközönként kibocsátási és fedélzeti diagnosztikai vizsgálatokat kell végeznie a gyártó telephelyein, a gyártó- és vizsgálati létesítményeket is beleértve, a 2007/46/EK irányelv X. mellékletében ismertetett termékmegfelelőségi és a folyamatos ellenőrzési intézkedések részeként.

4.1.2. A gyártónak (a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott) szennyezőanyag-kibocsátások, a CO2-kibocsátás (az elektromosenergia-fogyasztás mérésével együtt), a kartergáz-kibocsátások, a párolgási kibocsátások és a fedélzeti diagnosztikai rendszer vizsgálatával ellenőriznie kell a gyártásmegfelelőséget. Az ellenőrzésnek a fentiek miatt az 1., a 3. és a 4. típusú vizsgálatokat, valamint a fedélzeti járműdiagnosztikai rendszer vizsgálatát is tartalmaznia kell, az e melléklet 2.4. pontjában és az ott idézett vonatkozó mellékletekben ismertetettek szerint. A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló konkrét eljárásokat a 4.2–4.7. pont, valamint az 1. és a 2. függelék tartalmazza.

4.1.3. A gyártók gyártásmegfelelőségének ellenőrzése során a járműcsalád alatt a CO2 interpolációs járműcsalád értendő az 1. típusú és a 3. típusú vizsgálatoknál, az e melléklet 3.2. pontjában ismertetett kiterjesztésekkel a 4. típusú vizsgálatnál, illetve a fedélzeti jármű-diagnosztikai család értendő az e melléklet 3.3. pontjában ismertetett kiterjesztésekkel a fedélzeti járműdiagnosztikai vizsgálatoknál.

4.1.4. A gyártó által végzett termékellenőrzés gyakoriságát az ISO 31000:2009 – Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek nemzetközi szabvánnyal összhangban lévő kockázatelemzési módszer alapján kell meghatározni, de az 1. típus esetében legalább járműcsaládonként legyártott 5 000 járművenként vagy évenként el kell végezni, aszerint, hogy melyik következik be hamarabb.

4.1.5. A típusjóváhagyást megadó hatóság bármikor ellenőrizheti az egyes gyártóüzemekben alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket.

Az e rendelet alapján a jóváhagyó hatóságnak ellenőrzéseket kell végrehajtania a gyártó telephelyein a gyártó intézkedéseinek és dokumentált ellenőrzési terveinek ellenőrzése érdekében az ISO 31000:2009 – Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek nemzetközi szabvánnyal összhangban lévő kockázatelemzési módszer alapján, de minden esetben legalább évenként egy ellenőrzés gyakorisággal.

Ha a jóváhagyó hatóság nem tekinti megfelelőnek a gyártó ellenőrzési eljárását, akkor a 4.2–4.9. pontban ismertetettek szerint fizikai vizsgálatokat kell végrehajtani közvetlenül a sorozatgyártású járműveken.

4.1.6. A jóváhagyó hatóság által fizikai vizsgálatok révén végzett ellenőrzés normál gyakoriságát a gyártó ellenőrzési eljárásának eredményei alapján, kockázatelemzési módszerrel kell meghatározni, de a gyakoriságnak minden esetben el kell érnie a három évente legalább egy ellenőrző vizsgálatot. A jóváhagyó hatóságnak ezeket a fizikai kibocsátás-vizsgálatokat és fedélzeti járműdiagnosztikai vizsgálatokat a sorozatgyártású járműveken a 4.2–4.9. pontban ismertetettek szerinti kell végrehajtania.

Abban az esetben, ha a fizikai vizsgálatokat a gyártó hajtja végre, akkor a jóváhagyó hatóságnak meg kell tekintenie a vizsgálatokat a gyártó létesítményében.

4.1.7. A jóváhagyó hatóságnak a gyártók megfelelőségének ellenőrzése érdekében valamennyi végrehajtott ellenőrzési vizsgálat és fizikai vizsgálat eredményeit jegyzőkönyveznie kell, és azt legalább 10 éves időtartamon át meg kell őriznie. Ezeket a jegyzőkönyveket más típusjóváhagyó hatóság vagy az Európai Bizottság kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

4.1.8. Nem megfelelés esetén a 2007/46/EK irányelv 30. cikkét kell alkalmazni.

4.2.    A jármű megfelelőségének ellenőrzése az 1. típusú vizsgálat tekintetében

4.2.1.

Az 1. típusú vizsgálatot a típusbizonyítványban leírt CO2 interpolációs járműcsalád valamely érvényes tagjának sorozatgyártású járművein kell végrehajtani. A szennyező anyagok tekintetében való megfelelőség ellenőrzéséhez a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni. A CO2-kibocsátásra vonatkozó határértéknek a gyártó által a XXI. melléklet 7. almellékletében meghatározott interpolációs módszernek megfelelően kiválasztott járműre megállapított értéket kell alkalmazni. A jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell az interpolációs számítást.

4.2.2.

Véletlenszerűen ki kell választani három járművet a járműcsaládból. A jóváhagyó hatóság által végzett kiválasztás után a gyártó már nem végezhet semmilyen beállítást a kiválasztott járműveken.

4.2.2.1.

A kiválasztott járművek közé csak olyan kész sorozatgyártású járművek kerülhetnek, amelyek futásteljesítménye legfeljebb 80 km. Ezekre a járművekre nulla kilométeres járművekként kell hivatkozni az 1. típusú vizsgálat tekintetében való megfelelés ellenőrzése során. A járművet az e rendelet XXI. mellékletében ismertetett megfelelő, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján kell vizsgálni, a vizsgálat megismétléseire, illetve a járművek futásteljesítményére vonatkozó követelmények ellenére. A vizsgálati eredmények az e rendelet alapján elvégzett valamennyi korrekció után eredményül kapott értékek.

4.2.3.

A vizsgálati feltételek kiszámítására szolgáló statisztikai módszer leírása az 1. függelékben található.

Valamely járműcsalád gyártása nem tekinthető megfelelőnek, ha az 1. függelékbeli vizsgálati feltételek szerint egy vagy több szennyező anyag és a CO2 értéke meghaladja az elutasítási küszöbértéket.

Valamely járműcsalád gyártása akkor tekinthető megfelelőnek, ha az 1. függelékbeli vizsgálati feltételek szerint valamennyi szennyező anyag és a CO2 értéke az elfogadási küszöbértéken belüli.

Ha egy szennyező anyag tekintetében elfogadó döntés született, ezt a döntést nem változtathatja meg a többi szennyező anyag és a CO2 értékeinek vonatkozásában végzett további vizsgálatok eredménye.

Ha a valamennyi szennyező anyagra és a CO2-re vonatkozó értékek nem az elfogadási küszöbértéken belüliek, akkor vizsgálatot kell végrehajtani további, legfeljebb 16 járművön, és az elfogadó, illetve az elutasító döntés meghozatala érdekében az 1. függelékben meghatározott eljárást kell ismételten alkalmazni (lásd az I.4.2. ábrát).

I.4.2. ábra

image

4.2.4.

A gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével, a járműcsaládba tartozó, legfeljebb 15 000 km futásteljesítményű járművön is végezhetők vizsgálatok, az egyes járműcsaládok számára mért szennyező anyagok/CO2 EvC változási együtthatók megállapítása érdekében. A bejáratási eljárást a gyártó hajtja végre, akinek vállalnia kell, hogy semmilyen beállítást sem végez ezeken a járműveken.

4.2.4.1.

A mért változási együtthatók bejáratott járművekkel történő megállapítása érdekében az alábbi eljárást kell alkalmazni:

a) a szennyező anyagok/CO2 értékét az első vizsgált jármű esetében legfeljebb 80 km futásteljesítménynél és „x” km-nél meg kell mérni;

b) az alábbiak szerinti ki kell számítani a szennyező anyagok/CO2 80 km és „x” km közötti változási együtthatóját (EvC):

image

c) az interpolációs járműcsaládba tartozó többi járművet nem kell bejáratni, de a nulla km-nél mért kibocsátásukat/elektromosenergia-fogyasztásukat/CO2-értéküket meg kell szorozni az első bejáratott jármű változási együtthatójával. Ebben az esetben az 1. függelék szerinti vizsgálathoz a következő értékeket kell figyelembe venni:

i. az első jármű esetében az „x” km-nél mért értékek;

ii. a többi jármű esetében a nulla km-nél mért értékek szorozva a vonatkozó változási együtthatóval.

4.2.4.2.

Az összes ilyen vizsgálatot kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal kell elvégezni. A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben leírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók.

4.2.4.3.

A gyártásmegfelelőség CO2-kibocsátás tekintetében való ellenőrzésekor a 4.2.4.1. pontban említett eljárás alternatívájaként a járműgyártó 0,98 értékű rögzített EvC változási együtthatót alkalmazhat, minden 0 km-nél mért CO2-értéket ezzel az együtthatóval szorozva.

4.2.5.

LPG vagy földgáz/biometán üzemű járművek esetében a gyártás megfelelőségére vonatkozó vizsgálatokat el lehet végezni olyan kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal, amelynek C3/C4 aránya a referencia-tüzelőanyagok aránya közé esik LPG esetében, illetve a nagy és a kis fűtőértékű tüzelőanyagok valamelyikének aránya közé esik földgáz/biometán esetében. Minden esetben be kell nyújtani a tüzelőanyag-elemzést a jóváhagyó hatósághoz.

4.2.6.

Ökoinnovációs technológiákkal felszerelt járművek

4.2.6.1. Egy vagy több, M1 jármű esetében a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, illetve N1 jármű esetében az 510/2011/EU rendelet 12. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt járműtípus esetében a gyártásmegfelelőséget az ökoinnovációs technológiák tekintetében a szóban forgó megfelelő ökoinnovációs technológia (technológiák) meglétének ellenőrzésével kell igazolni.

4.3.    Tisztán elektromos járművek

4.3.1.

A gyártás elektromosenergia-fogyasztás tekintetében való megfelelőségét biztosító intézkedéseket az e melléklet 4. függelékében meghatározott típusbizonyítvány alapján kell ellenőrizni.

4.3.2.

Az elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzése a gyártásmegfelelőség szempontjából

4.3.2.1. A gyártásmegfelelőségi eljárás során az 1. típusú vizsgálati eljárásra vonatkozó, az e rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3.4.4.1.3. pontja szerinti megszakítási feltételt (egymást követő szakaszokból álló vizsgálati program) és az e rendelet XXI. mellékletének 8. almelléklete 3.4.4.2.3. pontja szerinti megszakítási feltételt (rövidített vizsgálati eljárás) az alábbiakkal kell helyettesíteni:

A megszakítási feltétel a gyártásmegfelelőségi eljárás során az első alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus befejezésekor következik be.

4.3.2.2. Ezen első alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus során az újratölthető energiatároló rendszer(ek)ből származó egyenáramú energiát az e rendelet XXI. mellékletének 8. almelléklete 3. függelékében ismertetett eljárással kell megmérni, majd el kell osztani az ezen alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus alatt megtett távolsággal.

4.3.2.3. A 4.3.2.2. pont szerint meghatározott értéket össze kell vetni a 2. függelék 1.2. pontja szerint meghatározott értékkel.

4.3.2.4. Az elektromosenergia-fogyasztás tekintetében való megfelelőséget az 1. függelék 4.2. pontjában leírt statisztikai eljárásokkal kell ellenőrizni. E megfelelőségi ellenőrzés esetében a szennyező anyagok/CO2 kifejezéseket az elektromosenergia-fogyasztás kifejezéssel kell helyettesíteni.

4.4.    Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV)

4.4.1.

A gyártás külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege és elektromosenergia-fogyasztása tekintetében való megfelelőségét biztosító intézkedéseket az e melléklet 4. függelékében meghatározott típusbizonyítványban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni.

4.4.2.

A kibocsátott CO2-tömeg ellenőrzése a gyártásmegfelelőség szempontjából

4.4.2.1. A járművet 1. típusú töltést fenntartó vizsgálati eljárással kell vizsgálni az e rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3.2.5. pontjában ismertettek szerint.

4.4.2.2. E vizsgálat során az e rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének A8/5. táblázata alapján meg kell határozni a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegét, majd azt össze kell vetni a 2. függelék 2.3. pontja szerinti töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegével.

4.4.2.3 A CO2-kibocsátás tekintetében való megfelelőséget az 1. függelék 4.2. pontjában leírt statisztikai eljárásokkal kell ellenőrizni.

4.4.3.

Az elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzése a gyártásmegfelelőség szempontjából

4.4.3.1. A gyártásmegfelelőségi eljárás során az 1. típusú töltést fogyasztó vizsgálati eljárás e rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3.2.4.4. pontja szerinti végét az alábbiakkal kell helyettesíteni:

Az 1. típusú töltést fogyasztó vizsgálati eljárás vége a gyártásmegfelelőségi eljárás során az első alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus befejezésekor következik be.

4.4.3.2. Ezen első alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus során az újratölthető energiatároló rendszer(ek)ből származó egyenáramú energiát az e rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3. függelékében ismertetett eljárással kell megmérni, majd el kell osztani az ezen alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus alatt megtett távolsággal.

4.4.3.3. Az e rendelet 4.5.3.2. szakasza szerint meghatározott értéket össze kell vetni a 2. függelék 2.4. pontja szerint meghatározott értékkel.

4.4.1.4. Az elektromosenergia-fogyasztás tekintetében való megfelelőséget az 1. függelék 4.2. pontjában leírt statisztikai eljárásokkal kell ellenőrizni. E megfelelőségi ellenőrzés esetében a szennyező anyagok/CO2 kifejezéseket az elektromosenergia-fogyasztás kifejezéssel kell helyettesíteni.

4.5.    A jármű megfelelőségének ellenőrzése a 3. típusú vizsgálat tekintetében

4.5.1. Ha a 3. típusú vizsgálat ellenőrzése szükséges, akkor azt az alábbi követelmények szerint kell elvégezni:

4.5.1.1. Ha a jóváhagyó hatóság úgy határoz, hogy a gyártás minősége nem tűnik kielégítőnek, akkor egy járművet véletlenszerűen ki kell választani a járműcsaládból, és azt alá kell vetni az V. melléklet szerinti vizsgálatoknak.

4.5.1.2. A gyártás megfelelőnek tekinthető, ha ez a jármű megfelel az V. mellékletben leírt vizsgálatok követelményeinek.

4.5.1.3. Ha a vizsgált jármű nem felel meg a 4.5.1.1. pont szerinti követelményeknek, akkor ugyanabból a járműcsaládból véletlenszerűen ki kell választani négy további járművet, és azokat alá kell vetni a V. mellékletben leírt vizsgálatoknak. A vizsgálatokat olyan járműveken is el lehet végezni, amelyek módosítások nélkül legfeljebb 15 000 kilométert futottak.

4.5.1.4. A gyártás megfelelőnek tekinthető, ha legalább három jármű megfelel az V. mellékletben leírt vizsgálatok követelményeinek.

4.6.    A jármű megfelelőségének ellenőrzése a 4. típusú vizsgálat tekintetében

4.6.1. Ha a 4. típusú vizsgálat ellenőrzése szükséges, akkor azt az alábbi követelmények szerint kell elvégezni:

4.6.1.1. Ha a jóváhagyó hatóság úgy határoz, hogy a gyártás minősége nem kielégítő, akkor egy járművet véletlenszerűen ki kell választani a járműcsaládból, és azt alá kell vetni a VI. mellékletben, vagy legalább a 83. sz. ENSZ előírás 7. mellékletének 7. szakaszában leírt vizsgálatoknak.

4.6.1.2. A gyártás megfelelőnek tekinthető, ha ez a jármű a végrehajtott vizsgálat függvényében megfelel a VI. mellékletben vagy a 83. sz. ENSZ előírás 7. mellékletének 7. szakaszában leírt vizsgálatok követelményeinek.

4.6.1.3. Ha a vizsgált jármű nem felel meg a 4.6.1.1. szakasz szerinti követelményeknek, akkor ugyanabból a járműcsaládból véletlenszerűen ki kell választani négy további járművet, és azokat alá kell vetni a VI. mellékletben, vagy legalább a 83. sz. ENSZ előírás 7. mellékletének 7. szakaszában leírt vizsgálatoknak. A vizsgálatokat olyan járműveken is el lehet végezni, amelyek módosítások nélkül legfeljebb 15 000 kilométert futottak.

4.6.1.4. A gyártás megfelelőnek tekinthető, ha legalább három jármű a végrehajtott vizsgálat függvényében megfelel a VI. mellékletben vagy a 83. sz. ENSZ előírás 7. mellékletének 7. szakaszában leírt vizsgálatok követelményeinek

4.7.    A jármű megfelelőségének ellenőrzése a fedélzeti diagnosztika tekintetében

4.7.1. Ha a fedélzeti diagnosztikai rendszer teljesítményének ellenőrzése szükséges, akkor azt az alábbi követelmények szerint kell elvégezni:

4.7.1.1. Ha a jóváhagyó hatóság úgy határoz, hogy a gyártás minősége nem tűnik kielégítőnek, akkor egy járművet véletlenszerűen ki kell választani a járműcsaládból, és azt alá kell vetni a XI. melléklet 1. függeléke szerinti vizsgálatoknak.

4.7.1.2. A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha ez a jármű kielégíti a XI. melléklet 1. függelékében leírt követelményeket.

4.7.1.3. Ha a vizsgált jármű nem teljesíti a 4.7.1.1. pont követelményeit, akkor ugyanabból a járműcsaládból egy további, négy járműből álló véletlen mintát kell venni, és ezeken kell elvégezni a XI. melléklet 1. függelékében leírt vizsgálatot. A vizsgálatokat olyan járműveken is el lehet végezni, amelyek módosítások nélkül legfeljebb 15 000 kilométert futottak.

4.7.1.4. A gyártás megfelelőnek tekinthető, ha legalább három jármű megfelel a XI. melléklet 1. függelékében leírt vizsgálatok követelményeinek.
1. függelék

A gyártásmegfelelőség ellenőrzése az 1. típusú vizsgálathoz – Statisztikai módszer

1. Az e függelék a gyártásmegfelelőségnek a szennyező anyagok/CO2 vonatkozásában végzett 1. típusú vizsgálat szempontjából történő ellenőrzéséhez alkalmazott eljárást ismerteti, a tisztán elektromos járművekre és a külső feltöltésű hibrid elektromos járművekre (OVC-HEV) vonatkozó megfelelőségi követelményeket is beleértve.

2. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott szennyező anyagok és a CO2-kibocsátás mérését legalább 3 járművön kell elvégezni, és folyamatosan növelni kell az elfogadási vagy az elutasítási küszöbérték eléréséig.

Az N számú x1, x2, … xN vizsgálatból meg kell határozni az Xtests átlagértéket és a VAR varianciát, valamennyi N mérésből:

image

és

image

3. Valamennyi vizsgálat esetében az alábbi három eredmény (lásd az alábbi i–iii. pontokat) egyike érhető el a minden egyes szennyező anyagra vonatkozó L határértéken alapuló szennyező anyagok tekintetében, az összes N vizsgálat átlaga: Xtests , a vizsgálati eredmények VAR varianciája és a vizsgálatok N száma alapján:

i. A járműcsalád elfogadható, ha
image

ii. A járműcsalád nem fogadható el, ha
image

iii. További mérést kell végezni, ha

image

A szennyező anyagok mérése során az A tényezőt 1,05-re kell beállítani a mérési pontatlanságok figyelembevétele érdekében.

4. A CO2 és az elektromosenergia-fogyasztás esetében a normalizált CO2 és elektromosenergia-fogyasztás értékeket kell alkalmazni:

image

image

A CO2 és az elektromosenergia-fogyasztás esetében az A tényezőt 1,01-re, míg az L értéket 1-re kell beállítani. Így a CO2 és az elektromosenergia-fogyasztás esetében a feltételek az alábbiakra egyszerűsödnek:

i. A járműcsalád elfogadható, ha
image

ii. A járműcsalád nem fogadható el, ha
image

iii. További mérést kell végezni, ha

image

A szennyező anyagokra, az elektromosenergia-fogyasztásra és a CO2-ra vonatkozó A értékeket ellenőrizni kell, és azok a rendelkezésre álló adatok alapján módosíthatók. Ezért a típusjóváhagyó hatóság köteles minden vonatkozó adatot a Bizottság számára rendelkezésre bocsátani, legalább a kezdeti 5 éves időszakra vonatkozóan.
2. függelék

Gyártásmegfelelőségi számítások elektromos járművek esetében

1.   Gyártásmegfelelőségi számítások tisztán elektromos járművek esetében

1.1.   Tisztán elektromos járművek egyedi elektromosenergia-fogyasztásának interpolációja

image

ahol:

ECDC–ind,COP

valamely konkrét jármű elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

ECDC–L,COP

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

ECDC–H,COP

a magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

Kind

a szóban forgó konkrét jármű interpolációs együtthatója az alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus esetében.

1.2.   Tisztán elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

Meg kell határozni az alábbi értéket, és azt kell használni a gyártásmegfelelőség elektromosenergia-fogyasztás tekintetében történő ellenőrzésére:

image

ahol:

ECDC,COP

az elektromosenergia-fogyasztás az újratölthető energiatároló rendszernek a gyártásmegfelelőség vizsgálati eljárásának részeként az ellenőrzésre szolgáló első alkalmazandó WLTC vizsgálati ciklus alatti lemerítése alapján;

ECDC,CD,first WLTC

az elektromosenergia-fogyasztás az újratölthető energiatároló rendszernek a XXI. melléklet 8. almellékletének 4.3. pontja szerinti első alkalmazandó WLTC vizsgálati ciklusbeli lemerítése alapján, Wh/km mértékegységben;

AFEC

a gyártó által a homologizáció során elvégzett 1. típusú vizsgálati eljárás végrehajtása után megadott töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztás, és a gyártásmegfelelőségi eljárás során meghatározott, mért vizsgálati eredmény közötti eltérést kiegyenlítő módosító tényező

és

image

ahol

ECWLTC,declared

a tisztán elektromos járműveknek a gyártó által a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.1.2.3. pontja alapján megadott elektromosenergia-fogyasztása

ECWLTC

a tisztán elektromos járműveknek a XXI. melléklet 8. almellékletének 4.3.4.2. pontja alapján mért elektromosenergia-fogyasztása.

2.   Gyártásmegfelelőségi számítások külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) esetében

2.1.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) egyedi, töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegét a gyártásmegfelelőség szempontjából

image

ahol:

MCO2–ind,CS,COP

valamely konkrét jármű töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegét a gyártásmegfelelőség szempontjából, g/km;

MCO2–L,CS,COP

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegét a gyártásmegfelelőség szempontjából, g/km;

MCO2–H,CS,COP

a magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátás tömegét a gyártásmegfelelőség szempontjából, g/km;

Kind

a szóban forgó konkrét jármű interpolációs együtthatója az alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus esetében.

2.2.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) egyedi, töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából

image

ahol:

ECDC–ind,CD,COP

valamely konkrét jármű töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

ECDC–L,CD,COP

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

ECDC–H,CD,COP

a magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztása a gyártásmegfelelőség szempontjából, Wh/km;

Kind

a szóban forgó konkrét jármű interpolációs együtthatója az alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus esetében.

2.3.   A töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó kibocsátott CO2 tömege a gyártásmegfelelőség szempontjából

Meg kell határozni az alábbi értéket, és azt kell használni a gyártásmegfelelőség töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó kibocsátott CO2 tömege tekintetében történő ellenőrzésére:

image

ahol:

MCO2,CS,COP

a CO2-kibocsátás tömege a töltést fenntartó üzemmódban a gyártásmegfelelőség vizsgálati eljárásának részeként az ellenőrzésre szolgáló 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat során;

MCO2,CS

a XXI. melléklet 4.1.1. pontja szerint végrehajtott 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó CO2-kibocsátásának tömege, g/km;

AFCO2,CS

a gyártó által a homologizáció során elvégzett 1. típusú vizsgálati eljárás végrehajtása után megadott érték és a gyártásmegfelelőségi eljárás során meghatározott, mért vizsgálati eredmény közötti eltérést kiegyenlítő módosító tényező

És

image

ahol

MCO2,CS,c,declared

a gyártó által megadott, a XXI. melléklet 8. almelléklete A8/5. táblázatának 7. lépése szerint végrehajtott 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó kibocsátott CO2 tömege.

MCO2,CS,c,6

a XXI. melléklet 8. almelléklete A8/5 táblázatának 6. lépése szerint végrehajtott 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó mért kibocsátott CO2 tömege.

2.4.   A töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztás a gyártásmegfelelőség szempontjából

Meg kell határozni az alábbi értéket, és azt kell használni a gyártásmegfelelőség töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztás tekintetében történő ellenőrzésére

image

ahol:

ECDC,CD,COP

a töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztás az újratölthető energiatároló rendszernek a gyártásmegfelelőség vizsgálati eljárásának részeként az ellenőrzésre szolgáló 1. típusú töltést fogyasztó vizsgálat első alkalmazandó WLTC vizsgálati ciklusa alatti lemerítése alapján;

ECDC,CD,first WLTC

a töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztás az újratölthető energiatároló rendszernek a XXI. melléklet 8. almellékletének 4.3. pontja szerinti 1. típusú töltést fogyasztó vizsgálat első alkalmazandó WLTC vizsgálati ciklusa alatti lemerítése alapján, Wh/km;

AFEC,AC,CD

a töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztásnak a gyártó által a homologizáció során elvégzett 1. típusú vizsgálati eljárás végrehajtása után megadott érték és a gyártásmegfelelőségi eljárás során meghatározott, mért vizsgálati eredmény közötti eltérést kiegyenlítő módosító tényezője

és

image

ahol

ECAC,CD,declared

a gyártó által megadott, a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.1.2.3. pontja szerint végrehajtott 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó elektromosenergia-fogyasztása.

ECAC,CD

a XXI. melléklet 8. almellékletének 4.3.1. pontja szerint végrehajtott 1. típusú töltést fenntartó vizsgálat töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó mért elektromosenergia-fogyasztása.
3. függelék

MINTA

… sz. ADATKÖZLŐ LAP

JÁRMŰ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA A KIBOCSÁTÁSOK, VALAMINT A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE TEKINTETÉBEN

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.0.

ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): …

0.2.

Típus: …

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): …

0.4.

Jármű-kategória (c): …

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: …

1.

ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK

1.1.

A jóváhagyandó típust képviselő járműről/alkotóelemről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (1):

1.3.3.

Hajtott tengelyek (számuk, helyzetük, összekapcsolásuk módja): …

2.

TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (Lásd a rajzokon, amennyiben vannak)

2.6.

Menetkész tömeg (h)

a)  minden változatra a legnagyobb és legkisebb érték: …

b)  az egyes kivitelek tömege (táblázatos formában meg kell adni): …

2.8.

A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (i) (3): …

3.

HAJTÁSI ENERGIAÁTALAKÍTÓ (k)

3.1.

A meghajtóenergia-átalakító(k) gyártója: …

3.1.1.

A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): …

3.2.

Belső égésű motor

3.2.1.1.

Működési elv: szikragyújtású/kompressziógyújtású/vegyes üzemű motor (1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (1)

3.2.1.2.

A hengerek száma és elrendezése: …

3.2.1.2.1.

Furat (l): … mm

3.2.1.2.2.

Löket (l): … mm

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend: …

3.2.1.3.

A motor hengerűrtartalma (m): … cm3

3.2.1.4.

Sűrítési arány (2): …

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyúfenék és szikragyújtású motornál a dugattyúgyűrűk rajzai: …

3.2.1.6.

Normál üresjárati fordulatszám (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Magas üresjárati fordulatszám (2): … min–1

3.2.1.8.

Névleges motorteljesítmény (n): … KW, … min–1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9.

A gyártó által megadott legnagyobb megengedett fordulatszám: … min–1

3.2.1.10.

Legnagyobb hasznos forgatónyomaték (n): … Nm, … min–1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.2.

Tüzelőanyag

3.2.2.1.

Könnyű személy- és haszongépjárművek: gázolaj/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E85)/biodízel/hidrogén/hidrogén-földgáz keverék (1) (6)

3.2.2.1.1.

Kísérleti oktánszám, ólommentes: …

3.2.2.4.

A jármű tüzelőanyagának típusa: egyfajta tüzelőanyag, kétfajta tüzelőanyag, rugalmas tüzelőanyag-felhasználás (1)

3.2.2.5.

A bio-tüzelőanyag legnagyobb megengedett mennyisége a tüzelőanyagban (a gyártó által megadott érték): … térfogatszázalék

3.2.4.

Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1.

Porlasztó(ko)n keresztül: igen/nem (1)

3.2.4.2.

Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziógyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (1)

3.2.4.2.1.

Rendszerleírás (közös nyomócső/egyedi befecskendezők/elosztószivattyú stb.): …

3.2.4.2.2.

Működési elv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (1)

3.2.4.2.3.

Befecskendező/továbbítószivattyú

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok): …

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb tüzelőanyag-szállítás (1) (2): … mm3 /löket vagy ciklus… min–1 fordulatszámon, vagy választhatóan jelleggörbe:… (Feltöltőnyomás-szabályozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó feltöltőnyomást)

3.2.4.2.4.

Motorfordulatszámot korlátozó vezérlés

3.2.4.2.4.2.1.

Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Terhelés nélküli legnagyobb fordulatszám: … min–1

3.2.4.2.6.

Befecskendező(k)

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok): …

3.2.4.2.8.

Kiegészítő indító segédberendezés

3.2.4.2.8.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.2.8.2.

Típus(ok): …

3.2.4.2.8.3.

Rendszerleírás: …

3.2.4.2.9.

Elektronikusan vezérelt befecskendezés: igen/nem (1)

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.2.9.2.

Típus(ok):

3.2.4.2.9.3

A rendszer leírása: …

3.2.4.2.9.3.1.

Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: …

3.2.4.2.9.3.1.1.

A vezérlőegység szoftververziója: …

3.2.4.2.9.3.2.

A tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: …

3.2.4.2.9.3.3.

A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa: …

3.2.4.2.9.3.4.

A tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa: …

3.2.4.2.9.3.5.

A fojtószelepház gyártmánya és típusa: …

3.2.4.2.9.3.6.

A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.2.9.3.7.

A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.2.9.3.8.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.3.

Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak szikragyújtás): igen/nem (1)

3.2.4.3.1.

Működési elv: szívó gyűjtőcső (egy-/többpontos/közvetlen befecskendezés (1)/egyéb (adja meg): …

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.3.3.

Típus(ok): …

3.2.4.3.4.

A rendszer leírása (nem folyamatos befecskendezésű rendszerek esetében az ezzel egyenértékű adatokat kell megadni): …

3.2.4.3.4.1.

Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: …

3.2.4.3.4.1.1.

A vezérlőegység szoftververziója: …

3.2.4.3.4.3.

A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.3.4.8.

A fojtószelepház gyártmánya és típusa: …

3.2.4.3.4.9.

A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.3.4.10.

A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.3.4.11.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: …

3.2.4.3.5.

Befecskendező fúvókák

3.2.4.3.5.1.

Gyártmány: …

3.2.4.3.5.2.

Típus: …

3.2.4.3.7.

Hidegindító berendezés

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek): …

3.2.4.3.7.2.

Működési tartomány határai/beállítási értékei (1) (2): …

3.2.4.4.

Tápszivattyú

3.2.4.4.1.

Nyomás (2): … kPa, vagy jelleggörbe (2): …

3.2.4.4.2.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.4.3.

Típus(ok): …

3.2.5.

Elektromos rendszer

3.2.5.1.

Névleges feszültség: … V, pozitív/negatív földelés (1)

3.2.5.2.

Generátor

3.2.5.2.1.

Típus: …

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: … VA

3.2.6.

Gyújtásrendszer (csak szikragyújtású motorok esetében)

3.2.6.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.6.2.

Típus(ok): …

3.2.6.3.

Működési elv: …

3.2.6.6.

Gyújtógyertyák

3.2.6.6.1.

Gyártmány: …

3.2.6.6.2.

Típus: …

3.2.6.6.3.

A hézag beállítása: … mm

3.2.6.7.

Gyújtótekercs(ek)

3.2.6.7.1.

Gyártmány: …

3.2.6.7.2.

Típus: …

3.2.7.

Hűtőrendszer: folyadék/levegő (1)

3.2.7.1.

A motorhőmérséklet-szabályozó rendszer névleges beállítási értéke: …

3.2.7.2.

Folyadék

3.2.7.2.1.

A folyadék jellege: …

3.2.7.2.2.

Keringető szivattyú(k): van/nincs (1)

3.2.7.2.3.

Jellemzők: …vagy

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok): …

3.2.7.2.4.

Áttétel(ek): …

3.2.7.2.5.

A ventilátor és hajtószerkezetének leírása: …

3.2.7.3.

Levegő

3.2.7.3.1.

Ventilátor: van/nincs (1)

3.2.7.3.2.

Jellemzők: …vagy

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.7.3.2.2.

Típus(ok): …

3.2.7.3.3.

Áttétel(ek): …

3.2.8.

Szívórendszer

3.2.8.1.

Feltöltő: van/nincs (1)

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.8.1.2.

Típus(ok): …

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. a legnagyobb feltöltőnyomás: … kPa; lefúvatószelep, adott esetben): …

3.2.8.2.

Közbenső hűtő: van/nincs (1)

3.2.8.2.1.

Típus: levegő-levegő/levegő-víz (1)

3.2.8.3.

Szívótorki nyomásesés névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

3.2.8.4.

A szívócsövek és tartozékaik leírása és rajzai (csillapítókamra, előmelegítő, kiegészítő levegőnyílások stb.): …

3.2.8.4.1.

A szívó gyűjtőcső leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): …

3.2.8.4.2.

Levegőszűrő, rajzok: … vagy

3.2.8.4.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.8.4.2.2.

Típus(ok): …

3.2.8.4.3.

Szíváshangtompító, rajzok: … vagy

3.2.8.4.3.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.8.4.3.2.

Típus(ok): …

3.2.9.

Kipufogórendszer

3.2.9.1.

A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajzai: …

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajzai: …

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): … kPa

3.2.10.

A beömlő- és kiömlőnyílások legkisebb keresztmetszete: …

3.2.11.

Szelepvezérlés beállítása vagy egyenértékű adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelkedés, nyitási és zárási szögek, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Állítható vezérlés esetében a vezérlés legkisebb és legnagyobb értékei: …

3.2.11.2.

Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1): …

3.2.12.

Légszennyezés-csökkentő megoldások

3.2.12.1.

Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés (leírás és rajzok): …

3.2.12.2.

Kibocsátáscsökkentő berendezések (ha más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1.

Katalitikus átalakító

3.2.12.2.1.1.

A katalitikus átalakítók és elemek darabszáma (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre): …

3.2.12.2.1.2.

A katalitikus átalakító(k) mérete, alakja és térfogata: …

3.2.12.2.1.3.

A katalitikus folyamat típusa: …

3.2.12.2.1.4.

Teljes nemesfémtöltet: …

3.2.12.2.1.5.

Relatív koncentráció: …

3.2.12.2.1.6.

Hordozó (szerkezet és anyag): …

3.2.12.2.1.7.

Cellasűrűség: …

3.2.12.2.1.8.

A katalizátorház(ak) típusa: …

3.2.12.2.1.9.

A katalitikus átalakító(k) elhelyezkedése (hely és vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben): …

3.2.12.2.1.10.

Hőpajzs: van/nincs (1)

3.2.12.2.1.11.

Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: …°C

3.2.12.2.1.12.

A katalitikus átalakító gyártmánya: …

3.2.12.2.1.13.

Termékazonosító szám: …

3.2.12.2.2.

Érzékelők

3.2.12.2.2.1.

Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Gyártmány: …

3.2.12.2.2.1.2.

Elhelyezkedés: …

3.2.12.2.2.1.3.

Szabályozási tartomány: …

3.2.12.2.2.1.4.

Típus vagy működési elv: …

3.2.12.2.2.1.5.

Termékazonosító szám: …

3.2.12.2.2.2.

NOx-érzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Gyártmány: …

3.2.12.2.2.2.2.

Típus: …

3.2.12.2.2.2.3.

Elhelyezkedés

3.2.12.2.2.3.

Részecskeérzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Gyártmány: …

3.2.12.2.2.3.2.

Típus: …

3.2.12.2.2.3.3.

Elhelyezkedés: …

3.2.12.2.3.

Levegőbefúvás: van/nincs (1)

3.2.12.2.3.1.

Típus (szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.): …

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): van/nincs (1)

3.2.12.2.4.1.

Jellemzők (gyártmány, típus, magas nyomású/alacsony nyomású/kombinált nyomású stb.): …

3.2.12.2.4.2.

Vízhűtéses rendszer (minden egyes pl. alacsony nyomású/magas nyomású/kettős nyomású kipufogógáz-visszavezetési rendszerre meg kell adni): van/nincs (1)

3.2.12.2.5.

Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (1)

3.2.12.2.5.1.

A berendezések részletes leírása: …

3.2.12.2.5.2.

A párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza: …

3.2.12.2.5.3.

Az aktívszén-tartály rajza: …

3.2.12.2.5.4.

A száraz aktív szén tömege: … g

3.2.12.2.5.5.

A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza, a befogadóképesség és a tartályanyag feltüntetésével (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): …

3.2.12.2.5.6.

A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs leírása és vázlatos rajza: …

3.2.12.2.6.

Részecskecsapda (PT): van/nincs (1)

3.2.12.2.6.1.

A részecskecsapda méretei, alakja és űrtartalma: …

3.2.12.2.6.2.

A részecskecsapda kialakítása: …

3.2.12.2.6.3.

Elhelyezkedés (vonatkoztatási távolság a kipufogócsőben): …

3.2.12.2.6.4.

A részecskecsapda gyártmánya: …

3.2.12.2.6.5.

Termékazonosító szám: …

3.2.12.2.7

Fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszer: van/nincs (1)

3.2.12.2.7.1.

A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza: …

3.2.12.2.7.2.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által ellenőrzött valamennyi alkotóelem felsorolása, a rendeltetésével együtt: …

3.2.12.2.7.3.

Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében:

3.2.12.2.7.3.1

Szikragyújtású motorok

3.2.12.2.7.3.1.1.

Katalizátor ellenőrzése: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Gyújtáshiba észlelése: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Oxigénérzékelő ellenőrzése: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb alkotóelemek: …

3.2.12.2.7.3.2.

Kompressziós gyújtású motorok: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalizátor ellenőrzése: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Részecskecsapda ellenőrzése: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Az elektronikusan szabályozott tüzelőanyag-adagoló rendszer ellenőrzése: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyéb alkotóelemek: …

3.2.12.2.7.4.

A hibajelző működésbe lépésének feltételei (a menetciklusok állandó száma vagy statisztikai módszer): …

3.2.12.2.7.5.

Az összes használt fedélzeti diagnosztikai kimeneti kód és formátum felsorolása (magyarázattal együtt): …

3.2.12.2.7.6.

A jármű gyártójának a következő kiegészítő információkat kell rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy lehetővé tegye az OBD-rendszerrel kompatibilis csere- és pótalkatrészek, valamint diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártását.

3.2.12.2.7.6.1.

A jármű eredeti típusjóváhagyásához használt előkondicionáló ciklusok típusának és számának leírása.

3.2.12.2.7.6.2.

A járműnek a fedélzeti diagnosztikai rendszer által ellenőrzött alkotóelem tekintetében történt eredeti típusjóváhagyása során a fedélzeti diagnosztika igazolására használt eljárás típusának leírása.

3.2.12.2.7.6.3.

Az összes ellenőrzött alkotóelem átfogó leírása, a hibaészlelés és a hibajelző aktiválásának stratégiájával (meghatározott számú menetciklus vagy statisztikai módszer) együtt, beleértve az OBD-rendszer által ellenőrzött egyes alkotóelemek másodlagosan érzékelt paramétereinek listáját. Az erőátviteli rendszer kibocsátással kapcsolatos egyes alkotóelemeihez, illetve az erőátviteli rendszer kibocsátással nem kapcsolatos egyes alkotóelemeihez kapcsolódó valamennyi OBD kimeneti kód és formátum felsorolása (és ezek tételes magyarázata), amennyiben az adott alkotóelem ellenőrzésének szerepe van a hibajelző aktiválásában, ideértve különösen a $05 mód ($21–FF vizsgálati azonosítók) adatainak, valamint a $06 mód adatainak átfogó ismertetését.

Az ISO 15765-4 „Közúti járművek – Diagnosztika az ellenőrzőfelület-hálózaton (CAN). 4. rész: Az emisszióval összefüggő rendszerek követelményei.” szabvány szerinti adatátviteli kapcsolattal rendelkező járműtípusok esetében átfogó magyarázatot kell adni az $06 üzemmód $00-tól FF-ig terjedő vizsgálati azonosítóira vonatkozó adatairól a fedélzeti diagnosztikai rendszer által támogatott egyes azonosítók tekintetében.

3.2.12.2.7.6.4.

Az alábbiakban előírt információk a következő táblázat kitöltésével meghatározhatók.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Könnyű személy- és haszongépjárművekAlkotóelem

Hibakód

Ellenőrzési stratégia

Hibaészlelési feltételek

Hibajelző működésbe lépésének feltételei

Másodlagos paraméterek

Előkondicionálás

Igazolási eljárás

Katalizátor

P0420

Az 1. és 2. oxigénérzékelő jelei

Az 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség

3. ciklus

Motor fordulatszáma, terhelése, levegő/tüzelőanyag üzemmód, katalizátor hőmérséklete

Két I. típusú ciklus

I. típus

3.2.12.2.8.

Egyéb rendszer: …

3.2.12.2.8.2.

Használatkorlátozó rendszer

3.2.12.2.8.2.3.

Használatkorlátozó rendszer típusa: visszaszámlálás után nincs motor-újraindítás/a motor tankolás után nem indul/tüzelőanyag-kizárás/teljesítménykorlátozás

3.2.12.2.8.2.4.

A használatkorlátozó rendszer leírása

3.2.12.2.8.2.5.

Annak az átlagos távolságnak megfelelő szint, amelyet a jármű teli tankkal meg tud tenni, azaz: … Km

3.2.12.2.10.

Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre):

3.2.12.2.10.1.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: …

3.2.12.2.10.2.

Az 1. típusú működési ciklusok vagy hasonló próbapadi ciklusok száma, amelyek két olyan ciklus között játszódnak le, amelyek alatt regenerálás történik az 1. típusú vizsgálatnak megfelelő körülmények között (a „D” távolság az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almelléklete 1. függelékének A6.App1/1. ábráján vagy (adott esetben) a 83. sz. ENSZ EGB előírás 13. mellékletének A13/1. ábráján): …

3.2.12.2.10.2.1.

Alkalmazandó 1. típusú ciklus (adja meg az alkalmazandó eljárást: a XXI. melléklet 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás): …

3.2.12.2.10.3.

A regenerálási fázist tartalmazó két ciklus közötti ciklusok számának megállapítására használt módszer leírása: …

3.2.12.2.10.4.

A regenerálás kiváltásához szükséges terhelés mértékét meghatározó paraméterek (azaz hőmérséklet, nyomás stb.): …

3.2.12.2.10.5.

A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 13. mellékletének 3.1. szakaszában leírt vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: …

3.2.12.2.11.

Fogyó reagenseket használó katalizátorrendszerek (az információkat az alábbiakban minden egységre külön meg kell adni): vannak/nincsenek (1)

3.2.12.2.11.1.

A szükséges reagens típusa és koncentrációja: …

3.2.12.2.11.2.

A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: …

3.2.12.2.11.3.

Nemzetközi szabvány: …

3.2.12.2.11.4.

A reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (adott esetben):

3.2.12.2.11.5.

Reagenskijelző: (leírás és elhelyezkedés)

3.2.12.2.11.6.

Reagenstartály

3.2.12.2.11.6.1.

Hengerűrtartalom: …

3.2.12.2.11.6.2.

Fűtési rendszer: van/nincs

3.2.12.2.11.6.2.1.

Leírás vagy rajz:

3.2.12.2.11.7.

Reagensadagoló egység: van/nincs (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Gyártmány: …

3.2.12.2.11.7.2.

Típus: …

3.2.12.2.11.8.

Reagensbefecskendező (gyártmány, típus és elhelyezkedés): …

3.2.13.

Füst opacitása

3.2.13.1.

A fényelnyelési együttható jelének helye (csak kompressziós gyújtású motoroknál): …

3.2.14.

A tüzelőanyag-gazdaságosság befolyásolására tervezett berendezések részletezése (ha még nem szerepelnek más tételek alatt):.

3.2.15.

LPG-tüzelőanyag-adagoló rendszer: van/nincs (1)

3.2.15.1.

Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet szerint (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.): …

3.2.15.2.

Elektronikus motorvezérlő egység LPG tüzelőanyag adagolásához

3.2.15.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.15.2.2.

Típus(ok): …

3.2.15.2.3.

A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: …

3.2.15.3.

További dokumentáció

3.2.15.3.1.

A benzin- és az LPG-üzem közötti átváltáskor a katalizátor védelmét szolgáló rendszer leírása: …

3.2.15.3.2.

A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): …

3.2.15.3.3.

A szimbólum rajza: …

3.2.16.

Földgáz-tüzelőanyag-adagoló rendszer: van/nincs (1)

3.2.16.1.

Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet szerint: …

3.2.16.2.

A motorszabályozás elektronikus vezérlőegysége a földgáz-tüzelőanyag-ellátó rendszerhez

3.2.16.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.16.2.2.

Típus(ok): …

3.2.16.2.3.

A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: …

3.2.16.3.

További dokumentáció

3.2.16.3.1.

A katalizátorvédelem leírása a benzinüzemről földgázüzemre és vissza történő átkapcsolás során: …

3.2.16.3.2.

A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): …

3.2.16.3.3.

A szimbólum rajza: …

3.2.18.

Hidrogén-tüzelőanyag-adagoló rendszer: van/nincs (1)

3.2.18.1.

EK-típusjóváhagyási szám a 79/2009/EK rendelet szerint: …

3.2.18.2.

Elektronikus motorvezérlő egység hidrogén tüzelőanyag adagolásához

3.2.18.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.18.2.2.

Típus(ok): …

3.2.18.2.3.

A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: …

3.2.18.3.

További dokumentáció

3.2.18.3.1.

A katalizátorvédelem leírása a benzinüzemről hidrogénüzemre és vissza történő átkapcsolás során: …

3.2.18.3.2.

A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): …

3.2.18.3.3.

A szimbólum rajza: …

3.2.19.4.

További dokumentáció

3.2.19.4.1.

A benzin- és a hidrogén-földgázüzem közötti átváltáskor a katalizátor védelmét szolgáló rendszer leírása: …

3.2.19.4.2.

A rendszer elrendezési rajza (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): …

3.2.19.4.3.

A szimbólum rajza: …

3.2.20.

Hőtárolásra vonatkozó információ

3.2.20.1.

Aktív hőtároló berendezés: van/nincs (1)

3.2.20.1.1.

Entalpia: … (J)

3.2.20.2.

Szigetelőanyagok

3.2.20.2.1.

Szigetelőanyag: …

3.2.20.2.2.

Szigetelés térfogata: …

3.2.20.2.3.

Szigetelés tömege: …

3.2.20.2.4.

Szigetelés elhelyezkedése: …

3.3.

Elektromos gép

3.3.1.

Típus (tekercselés, gerjesztés): …

3.3.1.2.

Üzemi feszültség: … V

3.4.

Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi:

3.4.1.

Hibrid elektromos jármű: igen/nem (1)

3.4.2.

Hibrid elektromos jármű kategóriája: külső feltöltésű/nem külső feltöltésű: (1)

3.4.3.

Üzemmódkapcsoló: van/nincs (1)

3.4.3.1.

Választható üzemmódok

3.4.3.1.1.

Tisztán elektromos: van/nincs (1)

3.4.3.1.2.

Tisztán tüzelőanyag-fogyasztó: van/nincs (1)

3.4.3.1.3.

Hibrid üzemmódok: vannak/nincsenek (1)

(ha vannak, rövid leírás): …

3.4.4.

Az energiatároló eszköz leírása: (újratölthető energiatároló rendszer, kondenzátor, lendkerék/generátor)

3.4.4.1.

Gyártmány(ok): …

3.4.4.2.

Típus(ok): …

3.4.4.3.

Azonosító szám: …

3.4.4.4.

Az elektrokémiai pár fajtája: …

3.4.4.5.

Energia: … (újratölthető energiatároló rendszer esetében: feszültség és kapacitás, amperóra 2 órára, kondenzátor esetében: J, …)

3.4.4.6.

Töltő: fedélzeti/külső/nincs (1)

3.4.5.

Elektromos gép (külön részletezze az egyes elektromos gépek típusát)

3.4.5.1.

Gyártmány: …

3.4.5.2.

Típus: …

3.4.5.3.

Elsődleges használat: hajtómotor/generátor (1)

3.4.5.3.1.

Hajtómotorként való használat esetén: egyes motor/több motor (számuk) (1): …

3.4.5.4.

Legnagyobb teljesítmény: … kW

3.4.5.5.

Működési elv

3.4.5.5.5.1

Egyenáram/váltakozó áram/fázisok száma: …

3.4.5.5.2.

Külön gerjesztés/soros/összetett (1)

3.4.5.5.3.

Szinkron/aszinkron (1)

3.4.6.

Vezérlőegység

3.4.6.1.

Gyártmány(ok): …

3.4.6.2.

Típus(ok): …

3.4.6.3.

Azonosító szám: …

3.4.7.

Teljesítményszabályozó

3.4.7.1.

Gyártmány: …

3.4.7.2.

Típus: …

3.4.7.3.

Azonosító szám: …