16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/22


Vispārējās tiesas 2014. gada 28. novembra rīkojums – Quanzhou Wouxun Electronics/ITSB – Locura Digital (“WOUXUN”)

(Lieta T-345/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Termiņš prasības celšanai - Nokavējums - Neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas neesamība - Acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 056/31)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd (Quanzhou, Ķīna) (pārstāvji – ASebastião un JPimenta, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Locura Digital, SL (Granollers, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 17. februāra lēmumu lietā R 407/2013–4 attiecībā uz pieteikumu par vārdiska apzīmējuma “WOUXUN” kā Kopienas preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 235, 21.7.2014.