ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 250

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. szeptember 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1623 határozata (2016. június 1.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Gazdasági partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok között

3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

16.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 250/1


A TANÁCS (EU) 2016/1623 HATÁROZATA

(2016. június 1.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) és (4) bekezdésére és 209. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. június 12-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjával gazdasági partnerségi megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat kezdjen.

(2)

A tárgyalásokat lezárták, és az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok (melyek a következők: Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Szváziföld és Dél-Afrika) között létrejött gazdasági partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2014. július 15-én parafálták.

(3)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött, Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás a WTO-val összeegyeztethető gazdasági partnerségi megállapodások megkötését irányozza elő.

(4)

A megállapodás 113. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a megállapodást a hatálybalépéséig az Uniónak, valamint az SADC-GPM-államoknak ideiglenesen alkalmazniuk kell.

(5)

A megállapodást alá kell írni az Unió nevében, és az Unió hatáskörébe tartozó elemei tekintetében a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

(2)   A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

(1)   A megállapodást a 113. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint az Unió hatáskörébe tartozó elemek vonatkozásában a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig az Uniónak ideiglenesen alkalmaznia kell. Ez nem érinti az Unió és tagállamai közötti, a Szerződések szerinti hatáskörmegosztást.

(2)   A megállapodás 12. cikke (4) bekezdését az Unió nem alkalmazza ideiglenesen.

(3)   A Bizottság értesítést tesz közzé a megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdődátumáról.

4. cikk

A megállapodás nem értelmezhető úgy, mint amely olyan jogokat biztosít vagy kötelességeket ír elő, amelyekre az uniós és tagállami bíróságok és törvényszékek előtt közvetlenül hivatkozni lehet.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


16.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 250/3


GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok között

PREAMBULUM

A MEGÁLLPODÁS RÉSZES FELEI

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,

valamint

az EURÓPAI UNIÓ egyrészről, és

A BOTSWANAI KÖZTÁRSASÁG,

A LESOTHÓI KIRÁLYSÁG,

A MOZAMBIKI KÖZTÁRSASÁG,

A NAMÍBIAI KÖZTÁRSASÁG,

A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG és

A SZVÁZIFÖLDI KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban együttesen: a „Dél-afrikai Fejlesztési Közösség gazdasági partnerségi megállapodást kötött államai” másrészről (a továbbiakban: SADC-GPM-államok),

FIGYELEMBE VÉVE a Felek azon kívánságát, hogy erősítsék kereskedelmi kapcsolataikat, valamint partnerségen és együttműködésen alapuló szoros és tartós kapcsolatokat hozzanak létre;

AZZAL A MEGGYŐZŐDÉSSEL, hogy ez a megállapodás tovább mélyíti és ösztönzi a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek területén új foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek, befektetéseket vonzzanak és növeljék az életszínvonalat, miközben elősegítik a fenntartható fejlődést;

ELISMERVE a fejlesztésfinanszírozási együttműködés jelentőségét a megállapodás végrehajtása érdekében;

ELISMERVE az SADC-GPM-államok azon erőfeszítéseit, hogy a regionális integráció elmélyítésével a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség térségében (a továbbiakban: SADC-térség) gazdasági és társadalmi fejlődést biztosítsanak népeik számára;

MEGERŐSÍTVE a Felek az iránti elkötelezettségét, hogy az SADC-térségben előmozdítsák a regionális együttműködést és a gazdasági integrációt, valamint ösztönözzék a kereskedelem liberalizálását;

ELISMERVE az SADC-GPM-államok sajátos igényeit és érdekeit és annak szükségességét, hogy foglalkozni kell különböző szintű gazdasági fejlettségükkel, valamint földrajzi és társadalmi-gazdasági aggályaikkal;

ELISMERVE Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld (a továbbiakban: BLNS-államok) különleges körülményeit e megállapodás vonatkozásában, valamint annak szükségességét, hogy figyelembe vegyék a Dél-Afrika, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 1999. október 11-én aláírt kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: TDCA) szerinti kereskedelmi liberalizáció rájuk gyakorolt hatásait;

ELISMERVE az SADC-GPM-államok közül a legkevésbé fejlett országok közé tartozók sajátos körülményeit és igényeit, sajátos és differenciált elbánás és aszimmetria alkalmazása útján;

ELISMERVE Lesotho mint a Dél-afrikai Vámunió (a továbbiakban: SACU) egyetlen legkevésbé fejlett országának sajátos körülményeit, valamint azt, hogy a TDCA és e megállapodás eredményeképpen csökkent vámbevételek hatása elsőbbséget tesz szükségessé a kereskedelemösztönző támogatások terén;

ELISMERVE a hosszan tartó fegyveres konfliktusból kilábaló SADC-GPM-államok sajátos körülményeit, melyek különleges és kiegyenlítő elbánást és aszimmetriát tesznek szükségessé;

FIGYELEMMEL a Feleknek a Kereskedelmi Világszervezetben (a továbbiakban: WTO) betöltött tagságából eredő jogaira és kötelezettségeire, és újólag megerősítve a többoldalú kereskedelmi rendszer jelentőségét;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a többoldalú kereskedelmi rendszert irányító elveknek és szabályoknak, illetve annak, hogy ezeket átlátható és megkülönböztetésmentes módon szükséges alkalmazni;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni (a továbbiakban: AKCS) Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség (a továbbiakban: EK) és tagállamai között 2000. június 23-án aláírt és 2005. június 25-én felülvizsgált partnerségi megállapodást (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás),

MEGERŐSÍTVE a Feleknek az SADC-GPM-államok gazdasági fejlődése iránti elkötelezettségét és ehhez nyújtott támogatását annak érdekében, hogy elérjék a millenniumi fejlesztési célokat;

SZEM ELŐTT TARTVA a Dél-Afrika, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 1999. október 11-én aláírt kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: TDCA);

SZEM ELŐTT TARTVA a Felek annak biztosítása iránti elkötelezettségét, hogy kölcsönös rendelkezéseik támogassák a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségről szóló, 1992. augusztus 17-én aláírt, módosított szerződés (a továbbiakban: SADC-szerződés) szerinti regionális integrációt;

ELISMERVE a Botswanai Köztársaság, a Lesothói Királyság, a Namíbiai Köztársaság, a Dél-afrikai Köztársaság és a Szváziföldi Királyság kormányai között 2002. október 21-én aláírt, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségről szóló szerződéssel (a továbbiakban: SACU-szerződés) létrejött Dél-afrikai Vámunió (a továbbiakban: SACU) különleges helyzetét;

MEGERŐSÍTVE a Felek által a kereskedelem liberalizációjának folyamatához adott támogatást és ösztönzést;

HANGSÚLYOZVA a mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés jelentőségét a szegénység enyhítésében az SADC-GPM-államokban;

ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik ezt a megállapodást:

I. RÉSZ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS TERÜLETEI

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Célkitűzések

E megállapodás célkitűzései a következők:

a)

a szegénység csökkentéséhez és felszámolásához való hozzájárulás a fenntartható fejlődés célkitűzésével, a millenniumi fejlesztési célokkal és a Cotonoui Megállapodással összhangban álló kereskedelmi partnerség létrehozásának segítségével;

b)

a regionális integráció, a gazdasági együttműködés és a felelős kormányzás előmozdítása, ennélfogva a Felek közötti és az SADC-GPM-államok közötti kereskedelemre és befektetésekre vonatkozó, hatékony, kiszámítható és átlátható szabályozási keret létrehozása és végrehajtása;

c)

az SADC-GPM-államok világgazdaságba való fokozatos integrációjának elősegítése, politikai döntéseiknek és fejlesztési prioritásaiknak megfelelően;

d)

az SADC-GPM-államok kapacitásának fejlesztése a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések terén;

e)

a befektetések és a magánszektor kezdeményezéseinek növelésére vonatkozó feltételek támogatása, valamint az ellátási kapacitás, a versenyképesség és a gazdasági növekedés fokozása az SADC-GPM-államokban; valamint

f)

a szolidaritás és a kölcsönös érdekek alapján a Felek között meglévő kapcsolatok erősítése. E célból – a WTO-kötelezettségekkel összhangban – a megállapodás erősíti a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatokat, megszilárdítja az 1996. augusztus 24-én aláírt kereskedelmi jegyzőkönyv (a továbbiakban: SADC kereskedelmi jegyzőkönyv) és a SACU-megállapodás végrehajtását a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség térségében, a Felek közötti kereskedelem fokozatos, aszimmetrikus liberalizációja révén támogatja a Felek közötti új kereskedelmi dinamikát, valamint megerősíti, szélesíti és elmélyíti az együttműködést a kereskedelem szempontjából lényeges valamennyi területen.

2. cikk

Elvek

1.   Ez a megállapodás a Cotonoui Megállapodás 2., illetve 9. cikkében meghatározott alapvető elveken, valamint lényeges és alapvető elemeken alapul. A megállapodás a Cotonoui Megállapodás vívmányaira, a TDCA-ra, valamint a korábbi regionális együttműködési és integrációs, illetve gazdasági és kereskedelmi együttműködési AKCS–EK partnerségi megállapodásokra épül.

2.   Ezt a megállapodást a Cotonoui Megállapodásra és a TDCA-ra való tekintettel kiegészítő és egymást kölcsönösen erősítő módon kell végrehajtani, a 110. és a 111. cikk szerint.

3.   A Felek megállapodnak, hogy oly módon működnek együtt a megállapodás végrehajtásában, amely összhangban áll azzal a fejlesztéspolitikával és azokkal a regionális integrációs programokkal, amelyekben az SADC-GPM-államok részt vesznek vagy vehetnek.

4.   A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek vállalásaik és kötelezettségeik teljesítése érdekében, továbbá avégett, hogy megkönnyítsék az SADC-GPM-államok számára a megállapodás végrehajtásához szükséges kapacitás kialakítását.

3. cikk

Regionális integráció

1.   A Felek elismerik, hogy a regionális integráció partnerségük szerves része, és hatásos eszköz a megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez.

2.   A Felek újólag megerősítik az SADC-GPM-államok körében a regionális és szubregionális integráció jelentőségét, mert ezáltal az említett államok jobb gazdasági lehetőségeket és fokozott politikai stabilitást érhetnek el, a fejlődő országok pedig ténylegesen integrálódhatnak a világgazdaságba.

3.   A Felek különösen támogatják a SACU-megállapodáson, az SADC-szerződésen, valamint az Afrikai Unió 2000. július 11-én elfogadott Alapító Okmányán alapuló integrációt, valamint az ilyen folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztési politikákat és szakpolitikai célkitűzéseket. A Felek törekednek arra, hogy ezt a megállapodást és az említett eszközöket egymást kölcsönösen támogató módon hajtsák végre, figyelembe véve a fejlettség, az igények, a földrajzi adottságok és a fenntartható fejlődési stratégiák megfelelő szintjeit.

4. cikk

Monitoring

1.   A Felek vállalják, hogy az ezzel a megállapodással létrehozott és saját meglévő részvételi folyamataikon és intézményeiken belül megfelelő mechanizmusokkal és időzítéssel folyamatosan monitorozzák a megállapodás működését és hatását, biztosítandó, hogy annak célkitűzései megvalósuljanak, a megállapodás megfelelően végrehajtásra kerüljön, és hogy népességük – különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok – számára a megállapodásból a legtöbb haszon származzon.

2.   A Felek vállalják, hogy a megállapodás végrehajtását érintő bármely kérdésben haladéktalanul konzultálnak egymással.

5. cikk

Nemzetközi fórumokon való együttműködés

A Felek törekednek arra, hogy valamennyi nemzetközi fórumon együttműködjenek, ahol a megállapodás szempontjából lényeges kérdésekről tárgyalnak.

II. FEJEZET

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

6. cikk

Háttér és célkitűzések

1.   A Felek emlékeztetnek az 1992. évi környezetről és a fejlődésről szóló Agenda 21-re, az alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló 1998. évi ILO-nyilatkozatra, a fenntartható fejlődés végrehajtásáról szóló 2002. évi johannesburgi tervre, az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa által a teljes foglalkoztatottságról és a tisztességes munkáról tett 2006. évi miniszteri nyilatkozatra, az ILO tisztességes globalizációhoz szükséges társadalmi igazságosságról szóló 2008. évi nyilatkozatára, valamint a 2012. évi fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ-konferencia „A jövő, amelyet mi akarunk” című záródokumentumára.

2.   A Felek megerősítik elkötelezettségüket a nemzetközi kereskedelem oly módon történő fejlesztésének ösztönzése mellett, amely hozzájárul a fenntartható fejlődés célkitűzésének három pilléréhez (gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem) a jelen és jövő nemzedékek jóléte érdekében, és törekedni fognak annak biztosítására, hogy ezt a célkitűzést integrálják és tükrözzék kereskedelmi kapcsolataik valamennyi szintjén.

3.   E fejezet rendelkezései a 7. cikk kivételével nem tartoznak a III. RÉSZ rendelkezéseinek hatálya alá.

7. cikk

Fenntartható fejlődés

1.   A Felek újólag megerősítik, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzését gazdasági partnerségük minden szintjén alkalmazni és minden szintjébe integrálni kell a Cotonoui Megállapodás 1., 2. és 9. cikkében meghatározott átfogó kötelezettségvállalások – különösen a szegénység csökkentésére és végleges felszámolására vonatkozó általános kötelezettségvállalás – oly módon történő teljesítése során, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel.

2.   A Felek a megállapodás tekintetében úgy értelmezik ezt a célkitűzést, mint amelyet a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásként kell alkalmazni:

a)

a megállapodás alkalmazása teljes mértékben figyelembe veszi az érintett országok lakosságának és a jövő nemzedékeinek emberi, kulturális, gazdasági, szociális, egészségügyi és környezeti érdekeit; valamint

b)

a döntéshozatali módszerek magukban foglalják a felelősségvállalás, a részvétel és a párbeszéd alapvető elveit.

3.   Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az emberközpontú fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.

8. cikk

Többoldalú környezetvédelmi és munkaügyi előírások és megállapodások

1.   A Felek elismerik a nemzetközi környezetvédelmi irányítás és megállapodások értékét mint a nemzetközi közösség globális vagy regionális környezetvédelmi problémákra adott válaszát, valamint a mindenki számára elérhető tisztességes munkáét mint az összes ország fenntartható fejlődésének kulcselemét és mint a nemzetközi együttműködés prioritásként kezelt célját.

2.   Figyelembe véve a Cotonoui Megállapodást és különösen annak 49. és 50. cikkét, a Felek – e cikk összefüggésében – megerősítik a multilaterális környezetvédelmi megállapodások, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: ILO) általuk megerősített egyezményei szerinti jogaikat, és az ezekből eredő kötelezettségeik végrehajtása iránti elkötelezettségüket.

9. cikk

A szabályozási jog és a védelem szintje

1.   A Felek elismerik az egyes Felek jogát a hazai környezetvédelem és munkavédelem saját szintjeinek meghatározására, valamint a vonatkozó jogszabályok ennek megfelelő kiigazítására vagy módosítására, összhangban azokkal a nemzetközileg elismert normákkal és megállapodásokkal, amelyeknek részes felei.

2.   A Felek elismerik a hazai munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályaiknak megfelelően biztosított védelem fontosságát.

3.   Elismerve, hogy nem helyénvaló a munkaügyi védelem és a környezetvédelem hazai szintjének gyengítése vagy csökkentése útján ösztönözni a kereskedelmet vagy a beruházást, a Felek e célból nem térnek el környezetvédelmi és munkaügyi jogszabályaiktól vagy nem mulasztják el azokat tartósan érvényesíteni.

10. cikk

A fenntartható fejlődést elősegítő kereskedelem és beruházások

1.   A Felek újólag megerősítik az iránti elkötelezettségüket, hogy növeljék a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődés célkitűzésének eléréséhez annak gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióiban.

2.   Valamely Fél a kereskedelmi és fejlesztési bizottság keretében konzultációt kérhet a másik Féllel az e fejezet alá tartozó valamennyi kérdés tekintetében.

3.   A Felek között a kereskedelmi és fejlesztési bizottság keretében e fejezetről folytatott párbeszédbe és együttműködésbe más érintett hatóságok és felek is bevonhatók.

11. cikk

Együttműködés a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén

1.   A Felek elismerik, hogy e megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása céljából fontos együttműködést folytatni a környezetvédelmi és munkaügyi politikák kereskedelmi vonatkozású kérdéseiről.

2.   A Felek információt cserélhetnek és megoszthatják egymással tapasztalataikat a kereskedelmi, társadalmi és környezeti célkitűzések közötti koherencia és kölcsönös támogatás ösztönzésére irányuló tevékenységeikről, és megerősítik párbeszédüket és együttműködésüket azokról a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kérdésekről, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben merülnek fel.

3.   Az (1) és (2) bekezdés vonatkozásában a Felek többek között a következő területeken működhetnek együtt:

a)

a munkaügyi vagy környezetvédelmi politikák kereskedelmi szempontjai olyan nemzetközi fórumokon, mint az ILO tisztes munka programja és a multilaterális környezetvédelmi megállapodások;

b)

e megállapodás hatása a fenntartható fejlődésre;

c)

vállalati társadalmi felelősségvállalás és elszámoltathatóság;

d)

a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható kiaknázásának ösztönzésére irányuló kölcsönös érdek kereskedelmi vonatkozásai;

e)

a fenntartható erdőgazdálkodás kereskedelmi vonatkozásai; valamint

f)

a fenntartható halászati gyakorlatok kereskedelmi vonatkozásai.

III. FEJEZET

Az együttműködés területei

12. cikk

Fejlesztési együttműködés

1.   A Felek elkötelezik magukat az együttműködés iránt annak érdekében, hogy végrehajtsák a megállapodást, és az átfogó SADC regionális integrációs folyamaton belül támogassák az SADC-GPM-államok kereskedelmi és fejlesztési stratégiáit. Az együttműködés pénzügyi és nem pénzügyi formát is ölthet.

2.   A Felek elismerik, hogy a fejlesztési együttműködés partnerségük döntő fontosságú eleme, valamint nélkülözhetetlen tényező a megállapodás 1. cikkében megállapított célkitűzések megvalósításához. A regionális gazdasági együttműködésre és integrációra irányuló – a Cotonoui Megállapodásban meghatározott – fejlesztésfinanszírozási együttműködést úgy kell végrehajtani, hogy elősegítse és támogassa az SADC-GPM-államoknak e megállapodás célkitűzései elérésére irányuló erőfeszítéseit, és maximalizálja annak várható hasznát. Az együttműködés és a technikai segítségnyújtás területeit adott esetben e megállapodás rögzíti. Az együttműködést e cikk rendelkezései szerint kell végrehajtani. E rendelkezéseket folyamatosan át kell tekinteni, és szükség esetén a 116. cikk rendelkezései szerint felül kell vizsgálni.

3.   Az SADC-GPM-államok és az EU (1) közötti, a megállapodás végrehajtását támogató fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos uniós finanszírozást a Cotonoui Megállapodásban meghatározott szabályok és vonatkozó eljárások – elsősorban az Európai Fejlesztési Alap programozási eljárásai –, valamint az Unió általános költségvetéséből finanszírozott, vonatkozó eszközök keretében kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben prioritást élvez a megállapodás végrehajtásának támogatása.

4.   Az Európai Unió tagállamai közösen vállalják, hogy saját fejlesztési politikáikkal és eszközeikkel támogatják a regionális gazdasági együttműködésre és integrációra, valamint a megállapodásnak az SADC-GPM-államokban és regionális szinten történő végrehajtására irányuló fejlesztési együttműködési tevékenységeket, a komplementaritás és a segélyhatékonyság elveivel összhangban, ahogy azok a 2005. évi segélyhatékonyságról szóló párizsi nyilatkozatban és a 2008. évi accrai cselekvési programban szerepelnek.

5.   A Felek elismerik, hogy a megállapodás végrehajtása és előnyeinek legteljesebb kiaknázása megfelelő forrásokat kíván. Ebben a tekintetben a Felek együttműködnek abban, hogy az SADC-GPM-államok hozzáférjenek más pénzügyi eszközökhöz is, valamint abban, hogy elősegítsék más donorok hajlandóságát arra, hogy támogassák az SADC-GPM-államoknak a megállapodás célkitűzéseinek elérésére irányuló további erőfeszítéseit.

6.   A Felek egyetértenek abban, hogy egy regionális fejlesztésfinanszírozási mechanizmus, például egy GPM-alap, hasznos eszközt jelentene a fejlesztésfinanszírozási források hatékony összegyűjtéséhez és továbbításához, valamint a GPM kísérő intézkedéseinek végrehajtásához. Az EU beleegyezik, hogy támogatja a régiónak egy ilyen mechanizmus létrehozására irányuló erőfeszítéseit. Kielégítő auditot követően az EU hozzájárul az alapoz.

13. cikk

Együttműködési prioritások

1.   A megállapodás végrehajtásának alkalmazásában és figyelembe véve az SADC-GPM-államok fejlesztéspolitikáját, a Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és gazdasági együttműködés prioritást élvező területei a jelen cikkben és a 14. cikkben felsorolt területek.

2.   Az árukereskedelem terén folytatott együttműködés célja az árukereskedelem fokozása és az SADC-GPM-államok kereskedelmi kapacitásának javítása, többek közt a díjak és a vámok e megállapodásban megállapított liberalizációs kötelezettségvállalásaival összhangban történő fokozatos megszüntetésével, a származási szabályok, a kereskedelemvédelmi eszközök, a nem tarifális jellegű intézkedések, az egészségügyi és növény-egészségügyi (a továbbiakban: SPS) intézkedések és a kereskedelem technikai akadályai (a továbbiakban: TBT) lebontásának megfelelő végrehajtásával, a nem tarifális intézkedések kezelésével, valamint a vámügyi együttműködés és a kereskedelemkönnyítés előmozdításával.

3.   A kínálat oldali versenyképesség terén folytatott együttműködés célja az SADC-GPM-államok versenyképességének növelése és a kínálati oldalon lévő akadályok felszámolása nemzeti, intézményi és különösen vállalati szinten. Ez az együttműködés többek között olyan területekre terjed ki, mint a termelés, a technológiafejlesztés és innováció, a marketing, a finanszírozás, a terjesztés, a közlekedés és a gazdasági alap diverzifikálása, valamint a magánszektor fejlesztése, a kereskedelmi és üzleti környezet javítása, továbbá a mezőgazdasági, halászati, ipari és szolgáltatásokat nyújtó kis- és középvállalkozások támogatása.

4.   A vállalkozásokat segítő infrastruktúrák javítása terén folytatott együttműködés célja a versenyképes, üzleti életet támogató környezet fejlesztése olyan területeken, mint az információs és kommunikációs technológiák, a közlekedés és az energiaügy.

5.   A Felek megállapodnak, hogy a megállapodás 73. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a szolgáltatások kereskedelmének fejlesztése és fokozása céljából.

6.   A Felek megállapodnak, hogy a megállapodás 8–11., 16–19. és 73. és 74. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések fejlesztése és javítása céljából.

7.   A kereskedelmi adatok terén folytatott együttműködés célja az SADC-GPM-államok kapacitásának fokozása a kereskedelmi adatok gyűjtése, elemzése és terjesztése terén.

8.   A GPM intézményi kapacitásépítésre irányuló együttműködés célja a GPM végrehajtását irányító intézményi struktúrák támogatása, a kereskedelmi tárgyalásokra és kereskedelempolitikára irányuló kapacitásépítés az SADC-szerződés és a SACU-megállapodás, vagy az érintett SADC-GPM-államok által létrehozott, vonatkozó intézményi mechanizmusokkal együttműködésben.

14. cikk

Együttműködés a költségvetési kiigazítások terén

1.   A Felek elismerik, hogy a vámoknak a megállapodásban lefektetett fokozatos eltörlése vagy csökkentése hatással lehet az SADC-GPM-államok költségvetési bevételeire, és megállapodnak, hogy együttműködnek az ügyben.

2.   A Felek megállapodnak, hogy a 12. cikkel összhangban együttműködnek különösen az alábbiakban:

a)

költségvetési reformok támogatása; valamint

b)

a költségvetési reformokat kiegészítő intézkedések támogatása e megállapodás nettó költségvetési hatásának enyhítése végett, amelyet egy közösen elfogadott mechanizmussal fognak meghatározni.

3.   A Felek elismerik, hogy a vámcsökkentés hatása különösen Lesotho költségvetési bevételeit érinti, és megállapodnak abban, hogy különös figyelmet fordítanak Lesotho helyzetére a 12. cikk alkalmazása során.

15. cikk

A beavatkozások típusai

A megállapodás szerinti fejlesztési együttműködés az e megállapodáshoz kapcsolódó alábbi beavatkozásokra terjedhet ki, ám nem korlátozódik ezekre:

a)

szakpolitika-fejlesztés;

b)

a jogszabályok és szabályozási keret fejlesztése;

c)

intézmény- / szervezetfejlesztés;

d)

kapacitásépítés és képzés (2);

e)

technikai tanácsadó szolgáltatások;

f)

adminisztratív szolgáltatások;

g)

az egészségügy és növényegészségügy, valamint a kereskedelem technikai akadályainak lebontása területén nyújtott támogatás; valamint

h)

működési támogatás, ideértve a felszerelést, az anyagot és az ezekhez kapcsolódó munkát.

16. cikk

Együttműködés a szellemitulajdon-jogok védelme terén

1.   A Felek megerősítik a Cotonoui Megállapodás 46. cikke szerinti kötelezettségvállalásaikat, valamint a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény IC. mellékletébe foglalt, a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásban (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) foglalt jogaikat, kötelességeiket és rugalmassági lehetőségeiket.

2.   A Felek megállapodnak, hogy megfelelő, hatékony és megkülönböztetésmentes védelmet nyújtanak és biztosítanak a szellemitulajdon-jogoknak, valamint az ilyen jogok érvényesítését célzó intézkedéseket vezetnek be ezek megsértése ellen, azon nemzetközi megállapodások rendelkezéseivel összhangban, amelyeknek részes felei.

3.   A Felek együttműködhetnek a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos kérdésekben a TRIPS-megállapodás 3. szakaszának (22–24. cikkének) rendelkezéseivel összhangban. A Felek elismerik a földrajzi árujelzők és a származási helyhez kapcsolódó termékek fontosságát a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés szempontjából.

4.   A Felek egyetértenek abban, hogy fontos válaszolni egymás földrajzi árujelzőire és más, szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó, információt vagy pontosítást kérő ésszerű megkereséseire. Az ilyen jellegű együttműködés általánosságának sérelme nélkül a Felek kölcsönös megállapodással a földrajzi árujelzők terén szakértelemmel rendelkező nemzetközi vagy regionális szervezeteket is bevonhatnak az együttműködésbe.

5.   A Felek a hagyományos ismereteket fontos területnek tartják, és a jövőben együttműködhetnek ezen a területen.

6.   A Felek mérlegelhetik, hogy a jövőben tárgyalásokat kezdenek a szellemitulajdon-jogok védelméről, és az SADC-GPM-államok célja és törekvése, hogy kollektívan tárgyaljanak. Amennyiben tárgyalások kezdődnek, az EU mérlegelni fogja az együttműködésről, valamint különleges és megkülönböztetett bánásmódról szóló rendelkezések tárgyalásra bocsátását.

7.   Amennyiben egy olyan Fél szeretne csatlakozni a (6) bekezdésnek megfelelően megtárgyalt, a szellemitulajdon-jogok védelméről szóló jövőbeli megállapodáshoz, amely annak nem részes fele, tárgyalásokat folytathat a megállapodáshoz való csatlakozásának feltételeiről.

8.   Amennyiben a (6) és a (7) bekezdésben körvonalazott tárgyalások eredményeképpen született megállapodás kimenetele nem bizonyul összeegyeztethetőnek az SADC szellemitulajdon-jogokra vonatkozó regionális keretének jövőbeli alakulásával, a Felek együttesen vállalják e megállapodás oly módon történő kiigazítását, hogy az összhangba kerüljön a regionális kerettel, az előnyök egyensúlyának biztosítása mellett.

17. cikk

Együttműködés a közbeszerzés terén

1.   A Felek elismerik az átlátható közbeszerzés fontosságát a gazdasági fejlődés és az iparosodás előmozdításában. A Felek egyetértenek az együttműködés fontosságát illetően egymás közbeszerzési rendszerei kölcsönös megértésének javítása céljából. A Felek megerősítik elkötelezettségüket az átlátható és kiszámítható közbeszerzési rendszerek mellett, nemzeti jogszabályaikkal összhangban.

2.   A Felek elismerik annak fontosságát, hogy továbbra is közzétegyék jogszabályaikat, vagy másképpen tegyék nyilvánosan elérhetővé általánosan alkalmazandó jogszabályaikat, rendeleteiket és közigazgatási határozataikat és azok valamennyi módosítását, egy e célra hivatalosan kijelölt elektronikus vagy nyomtatott formában, amelyet széles körben terjesztenek és amely hozzáférhető marad a nyilvánosság számára. A Felek egyetértenek abban, hogy fontos válaszolni egymás fenti kérdésekre vonatkozó, információt vagy pontosítást kérő ésszerű megkereséseire.

3.   A Felek mérlegelhetik, hogy a jövőben tárgyalásokat kezdenek a közbeszerzésről, és az SADC-GPM-államok célja és törekvése, hogy kollektívan tárgyaljanak. Amennyiben tárgyalások kezdődnek, az EU beleegyezik abba, hogy az együttműködésről, valamint különleges és megkülönböztetett bánásmódról szóló rendelkezéseket belefoglalják a megállapodásba.

4.   Amennyiben egy olyan Fél, amely nem részes fele a közbeszerzésről szóló jövőbeli megállapodásnak, csatlakozni szeretne ahhoz, tárgyalásokat folytathat a megállapodáshoz való csatlakozásának feltételeiről.

5.   Amennyiben a (3) és a (4) bekezdésben körvonalazott tárgyalások eredményeképpen született megállapodás kimenetele nem bizonyul összeegyeztethetőnek az SADC közbeszerzésre vonatkozó regionális keretének jövőbeli alakulásával, a Felek együttesen vállalják e megállapodás oly módon történő kiigazítását, hogy az összhangba kerüljön a regionális kerettel, az előnyök egyensúlyának biztosítása mellett.

18. cikk

Versenyjogi együttműködés

1.   A Felek elismerik, hogy bizonyos üzleti gyakorlatok, mint például a versenyellenes megállapodások vagy az összehangolt magatartás és az erőfölénnyel való visszaélés, korlátozhatják a Felek közötti kereskedelmet, és ezáltal aláássák a megállapodás célkitűzéseinek teljesülését.

2.   A Felek megállapodnak, hogy a 13. cikk (6) bekezdésével összhangban együttműködnek a versenyjogi kérdések terén.

3.   A Felek mérlegelhetik, hogy a jövőben tárgyalásokat kezdenek a versenyről, és az SADC-GPM-államok célja és törekvése, hogy kollektívan tárgyaljanak. Amennyiben tárgyalások kezdődnek, az EU beleegyezik abba, hogy az együttműködésről, valamint különleges és megkülönböztetett bánásmódról szóló rendelkezéseket belefoglalják a megállapodásba.

4.   Amennyiben egy olyan Fél, amely nem részes fele a versenyről szóló jövőbeli megállapodásnak, csatlakozni szeretne a megállapodáshoz, tárgyalásokat folytathat a megállapodáshoz való csatlakozásának feltételeiről.

5.   Amennyiben a (3) és a (4) bekezdésben körvonalazott tárgyalások eredményeképpen született megállapodás kimenetele nem bizonyul összeegyeztethetőnek az SADC versenyre vonatkozó regionális keretének jövőbeli alakulásával, a Felek együttesen vállalják e megállapodás oly módon történő kiigazítását, hogy az összhangba kerüljön a regionális kerettel, az előnyök egyensúlyának biztosítása mellett.

19. cikk

Együttműködés az adóügyi kormányzás terén

A Felek elismerik a jó adóügyi kormányzás elveivel kapcsolatos, az érintett hatóságok között megvalósuló együttműködés fontosságát.

II. RÉSZ

KERESKEDELEM ÉS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

I. FEJEZET

Árukereskedelem

20. cikk

Szabadkereskedelmi térség

1.   A megállapodás szabadkereskedelmi övezetet hoz létre a Felek között, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (a továbbiakban: 1994. évi GATT) és különösen annak XXIV. cikkével összhangban.

2.   E megállapodás tiszteletben tartja az aszimmetria elvét, amely – a megállapodás szerinti kötelezettségvállalások szintjében és időzítésében – arányos az SADC-GPM-államok sajátos igényeivel és kapacitásbeli korlátaival.

21. cikk

Hatály

E fejezet rendelkezései a Felek közötti árukereskedelemre alkalmazandók (3).

22. cikk

Származási szabályok

Az e megállapodás szerinti vámkedvezmények azokra az árukra alkalmazandók, amelyek az 1. jegyzőkönyvben rögzített származási szabályok szerint jogosultak erre.

23. cikk

Vámok

1.   A vám magában foglal minden olyan illetéket vagy díjat, köztük a különadót és a pótdíjat is, amelyet áru behozatalára vagy azzal kapcsolatban vetnek ki, a következők kivételével:

a)

a 40. cikkel összhangban kivetett belső adók vagy egyéb belső díjak; vagy

b)

a II. RÉSZ II. fejezete szerint kivetett vámok; vagy

c)

a 27. cikkel összhangban kivetett illetékek vagy egyéb díjak.

2.   A Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a liberalizáció hatálya alá tartozó egyik termék esetében sem vezethető be új vám, és a már alkalmazott vámok sem növelhetők a Felek közötti kereskedelemben, a következők kivételével:

a)

(7) bekezdés;

b)

(9) bekezdés;

c)

az I. MELLÉKLET 1. RÉSZE A. szakaszának (7) bekezdése; valamint

d)

a II. MELLÉKLET 1. RÉSZE A. szakaszának (8) bekezdése.

3.   Amennyiben a megállapodás másképp nem rendelkezik, minden olyan termék esetében, amelyre alkalmazandók a megállapodás vámcsökkentési kötelezettségvállalásai, az alapvám az a legnagyobb kedvezményes vámtétel, amely a megállapodás hatálybalépésének napján alkalmazandó.

4.   Azokban az esetekben, amikor a vámok csökkentésének folyamata nem indul meg a megállapodás hatálybalépésekor, az az alapvám, amelyre a megállapodásban szereplő vámcsökkentési kötelezettségvállalások alkalmazandók, vagy az e cikk (3) bekezdésében említett vámtétel, vagy a megfelelő vámcsökkentési menetrend első napján alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel, amelyik a kettő közül az alacsonyabb.

5.   A megállapodás hatálybalépésének napján az EU értesítést küld a SACU titkárságának és Mozambik ipari és kereskedelmi minisztériumának azon alapvámjainak jegyzékéről, amelyekre a megállapodásban foglalt vámcsökkentési kötelezettségvállalások alkalmazandók. A megállapodás hatálybalépésének napján a SACU és Mozambik értesítést küldenek az Európai Bizottságnak azon alapvámjaik jegyzékéről, amelyekre a megállapodásban foglalt vámcsökkentési kötelezettségvállalások alkalmazandók. Az értesítést követően e bekezdés rendelkezései szerint valamennyi Fél saját belső eljárásainak megfelelően és az értesítések kicserélését követő egy hónapon belül közzéteszi ezeket a jegyzékeket. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság az értesítéseket és a közzétételt követő első ülésén elfogadja a Felek, illetve adott esetben a SACU által megküldött jegyzékeket. Az I. MELLÉKLET II. RÉSZÉBEN szereplő uniós menetrend vámjai és a III. MELLÉKLET II. RÉSZÉBEN szereplő mozambiki menetrend indikatív célokat szolgálnak, és nem minősülnek a (3) bekezdés értelmében alapvámnak.

6.   A megállapodásban található vámcsökkentési menetrendekkel összhangban kiszámolt csökkentett vámokat egy tizedesjegyre – vagy specifikus vámok esetében két tizedesjegyre – kerekítve kell alkalmazni.

7.   Az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel százalékában kifejezett vámkedvezmények esetében amennyiben valamely Fél a megállapodás hatálybalépését követően növeli vagy csökkenti az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtételt, a másik Fél vonatkozásában alkalmazott vámtételt is növelni vagy csökkenteni kell ezzel párhuzamosan úgy, hogy változatlan maradjon a kedvezmény érintett Fél menetrendje szerinti mértéke.

8.   Azon vámkedvezmények esetében, amelyek e megállapodásban teljes mértékben fix vámtételként kerültek meghatározásra, amennyiben valamely Fél a megállapodás hatálybalépését követően csökkenti az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtételt, a másik Fél vonatkozásában ez a csökkentett vámtétel alkalmazandó, amennyiben az alacsonyabb, mint az érintett Fél menetrendje szerint számított fix vámtétel.

9.   E cikk rendelkezései nem alkalmazandók a vámcsökkentési kötelezettségvállalásokból kizárt azon termékekre, amelyek „X” jelzésű szakaszolási kategóriában szerepelnek az egyes Felek I., II., illetve III. MELLÉKLETBEN szereplő menetrendjében.

24. cikk

Az SADC-GPM-államokból származó termékekre vonatkozó uniós vámok

1.   A Botswanából, Lesothóból, Mozambikból, Namíbiából és Szváziföldről származó termékeket a fenti országok vonatkozásában az I. MELLÉKLETBEN meghatározott vámmentes és kvótamentes elbánásnak megfelelően importálják az EU-ba.

2.   A Dél-Afrikából származó termékeket a Dél-Afrika vonatkozásában az I. MELLÉKLETBEN meghatározott elbánásnak megfelelően importálják az EU-ba.

25. cikk

Az SADC-GPM-államok EU-ból származó termékekre vonatkozó vámjai

1.   Az EU-ból származó termékeket a II. MELLÉKLETBEN meghatározott elbánásnak megfelelően importálják a SACU-ba.

2.   Az EU-ból származó termékeket a III. MELLÉKLETBEN meghatározott elbánásnak megfelelően importálják Mozambikba.

26. cikk

Kiviteli vámok vagy adók

1.   A megállapodás hatálybalépésének napjától a Felek közötti kereskedelem vonatkozásában nem vetnek ki új vámokat vagy adókat az áruk kivitelére vagy azzal kapcsolatban, és nem emelik a már alkalmazottakat, kivéve, ha arról ez a cikk másképpen rendelkezik.

2.   Különleges körülmények fennállása esetén, ha sajátos bevételi szükségletek igazolják, vagy ha arra a fiatal iparágak vagy a környezet védelme érdekében van szükség, vagy amennyiben az kritikus általános vagy helyi élelmiszerhiány vagy más, az élelmezésbiztonság szempontjából lényeges termékek hiányának megelőzése vagy enyhítése érdekében elengedhetetlen, Botswana, Lesotho, Namíbia, Mozambik és Szváziföld az EU-val folytatott konzultációt követően korlátozott számú további termék vonatkozásában ideiglenes vámokat vagy adókat vethet ki az áruexportra vagy azzal kapcsolatosan.

3.   Különleges körülmények fennállása esetén, amennyiben az SADC-GPM-államok igazolják, hogy arra az iparuk fejlesztése miatt van szükség, az SADC-GPM-államok ideiglenes vámokat vagy adókat vethetnek ki korlátozott számú termék tekintetében az EU-ba irányuló exportra vagy azzal kapcsolatban. Az ilyen ideiglenes vámokat vagy adókat kivetni szándékozó SADC-GPM-állam értesítést küld az EU-nak az ilyen vámokról, amelyben közöl minden vonatkozó információt és indoklást, továbbá az EU kérése esetén konzultál az EU-val. Ilyen ideiglenes vámok vagy adók bármely időszakban SADC-GPM-államonként legfeljebb nyolc (8) darab, a HR hatjegyű szintjén, illetve „ércek és dúsított ércek” esetében a HR négyjegyű szintjén meghatározott termék tekintetében alkalmazhatók, és nem alkalmazhatók összesen tizenkét (12) évnél hosszabb időtartamra. Ez az időtartam meghosszabbítható vagy megújítható ugyanazon termék esetében, az EU-val való megállapodást követően.

4.   A következő feltételek alkalmazandók a (3) bekezdésre, de a (2) bekezdésre nem:

a)

az SADC-GPM-állam az exportra kivetett adó vagy vám bevezetésének napjától számított első hat (6) évben mentesíti ezen adó vagy vám alkalmazása alól az EU-ba irányuló export éves mennyiségének azt a részét, amely megegyezik az ilyen adó vagy vám bevezetését megelőző három (3) évben az EU-ba exportált ilyen termékek mennyiségének átlagával. Az SADC-GPM-állam az említett adó vagy vám bevezetésének napjától számított hetedik évtől annak (3) bekezdés szerinti megszűnéséig mentesíti ezen adó vagy vám alkalmazása alól az EU-ba irányuló export éves mennyiségének azt a részét, amely megegyezik az ilyen adó vagy vám bevezetését megelőző három (3) évben az EU-ba exportált ilyen termékek mennyisége átlagának 50 %-ával; valamint

b)

az exportvámok vagy adók nem haladhatják meg a termék ad valorem exportértékének 10 százalékát.

5.   A megállapodás hatálybalépésének napjától az SADC-GPM-államok által bármely jelentősebb kereskedő gazdaságba exportált termékre alkalmazott bármely, vámok vagy adók formájában vagy azokkal kapcsolatban alkalmazott kedvezőbb elbánást alkalmazzák az EU területére szánt hasonló termékek vonatkozásában is. E cikk vonatkozásában a „jelentősebb kereskedő gazdaság” fogalmát a 28. cikk (6) bekezdése határozza meg.

6.   Amennyiben egy SADC-GPM-államnak reális gyanúja merül fel azt illetően, hogy egy olyan szállítmányt, amelyre nem alkalmazandók exportvámok az (1), a (3) és a (4) bekezdés értelmében, újraexportáltak az EU-ból egy vagy több harmadik országba vagy az EU érintése nélkül átirányítottak egy vagy több harmadik országba, az érintett SADC-GPM-állam felvetheti a kérdést a kereskedelmi és fejlesztési bizottságban.

7.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság kilencven (90) napon belül megvizsgálja a kérdést. A vizsgálatot követően, amennyiben a kereskedelmi és fejlesztési bizottság nem hoz döntést, az érintett SADC-GPM-állam vámhatóságai felkérhetik a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, hogy határozzon úgy, hogy az érintett terméket az EU-ba behozó importőrnek nyilatkozatot kell tennie, miszerint az importált terméket az EU-ban fogják feldolgozni, és nem exportálják újra harmadik országokba.

8.   Amennyiben az ilyen nyilatkozatokat használó rendszer már legalább kilencven (90) napja működik, és az SADC-GPM-államnak továbbra is reális gyanúja áll fenn azt illetően, hogy egy olyan szállítmányt, amelyre nem alkalmazandók exportvámok az (1), a (3) és a (4) bekezdés értelmében, újraexportáltak az EU-ból egy vagy több harmadik országba vagy az EU érintése nélkül átirányítottak egy vagy több harmadik országba, az érintett SADC-GPM-állam tájékoztathatja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot gyanújának alapjáról.

9.   Amennyiben e lépéseket követően nem találnak megoldást harminc (30) napon belül, az érintett SADC-GPM-állam hatékony intézkedéseket hozhat az ilyen kijátszás megelőzése érdekében feltéve, hogy ezek az intézkedések a lehető legkisebb mértékben korlátozzák a kereskedelmet, és nem érintik azokat a gazdasági szereplőket, akik bizonyítottan nem érintettek a kijátszásban. Alternatív lehetőségként az EU-ból egy vagy több harmadik országba újraexportált szállítmányokra visszamenőleges hatállyal kivethetőek az exportvámok.

10.   A Felek megállapodnak, hogy legkésőbb a megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül felülvizsgálják e cikk rendelkezéseit az SADC-GPM-államok–EU Vegyes Tanácsban (a továbbiakban: vegyes tanács), teljes mértékben figyelembe véve azoknak az SADC-GPM-államok gazdaságának fejlődésére és diverzifikációjára gyakorolt hatását.

27. cikk

Díjak és illetékek

1.   Az import- és exportvámoktól és adóktól eltérő bármely jellegű díj és illeték, amelyet a 40. cikk hatálya alá tartozóan vetnek ki az importra vagy exportra vagy azokkal kapcsolatban, nem haladhatja meg a nyújtott szolgáltatások költségeit, és nem jelentheti a hazai termékek közvetett védelmét vagy az import vagy az export fiskális célú megadóztatását.

2.   A 30. cikk sérelme nélkül egyik Fél sem vethet ki jelentős bírságot a vámügyi szabályozás vagy az eljárási követelmények kisebb megsértéséért. Különösen nem lehet a pusztán figyelmeztetés célját szolgálónál magasabb az a bírság, amelyet a vámügyi dokumentációban vétett, könnyen orvosolható és nyilvánvalóan nem csalárd szándékkal vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kihagyás vagy hiba miatt vetnek ki.

3.   E cikk rendelkezései kiterjednek a kormányzati hatóságok által importtal és exporttal kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre is, többek között a következőkkel kapcsolatosan:

a)

konzuli intézkedések, mint például konzuli számlák és tanúsítványok;

b)

mennyiségi korlátozások;

c)

engedélyezés;

d)

devizakorlátozás;

e)

statisztikai szolgáltatások;

f)

dokumentumok, dokumentáció és tanúsítás;

g)

elemzés és ellenőrzés; valamint

h)

karantén, higiénia és füstöléssel történő fertőtlenítés.

4.   Konzuli szolgáltatásért nem számítható fel díj vagy illeték.

28. cikk

Szabadkereskedelmi megállapodásból származó kedvezőbb elbánás

1.   A 23. cikk (1) bekezdésében és a 26. cikk (1) bekezdésében meghatározott vámok, valamint a 27. cikkben meghatározott díjak tekintetében az EU kiterjeszti az SADC-GPM-államokra az annak eredményeképpen alkalmazandó kedvezőbb elbánást, hogy az EU e megállapodás aláírása után harmadik felekkel kötött preferenciális kereskedelmi megállapodások részes felévé válik.

2.   A 23. cikk (1) bekezdésében és a 26. cikk (1) bekezdésében meghatározott vámok, valamint a 27. cikkben meghatározott díjak tekintetében az SADC-GPM-államok az EU kérésére kiterjesztik az EU-ra az annak eredményeképpen alkalmazandó kedvezőbb elbánást, hogy az SADC-GPM-államok – adott esetben egyénileg vagy kollektíven – e megállapodás aláírása után valamely jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás részes felévé válnak.

3.   A (2) bekezdéstől eltérve az SADC-GPM-államok nem terjesztik ki az EU-ra az annak eredményeképpen alkalmazandó elbánást, hogy az SADC-GPM-államok – adott esetben egyénileg vagy kollektíven – az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának országaival vagy más afrikai országokkal vagy régiókkal kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás részes felévé válnak.

4.   A (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben egy SADC-GPM-állam igazolja, hogy egy jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás eredményeképpen összességében jelentősen több kedvező elbánásban részesül, mint amit az EU kínál, a Felek konzultációt folytatnak és együttesen határoznak arról, hogyan hajthatják végre a leghatékonyabban a (2) bekezdés rendelkezéseit.

5.   E cikk rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mintha az EU-t vagy valamely SADC-GPM-államot arra köteleznék, hogy kölcsönösen kiterjesszenek minden olyan preferenciális elbánást, amelyet annak eredményeként kell alkalmazni, hogy az EU vagy valamely SADC-GPM-állam a megállapodás aláírásának időpontjában részes fele egy harmadik féllel kötött preferenciális kereskedelmi megállapodásnak.

6.   E cikk alkalmazásában „jelentősebb kereskedő gazdaság” bármely fejlett ország, illetve bármely olyan ország, amely a (2) bekezdésben említett megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint egy 1 %-át adta, vagy bármely, önállóan, közösen vagy gazdasági integrációs megállapodás révén működő országcsoport, amely együttesen a (2) bekezdésben említett megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint 1,5 %-át adta.

7.   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az EU harmadik féllel kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás részes felévé válik e megállapodás aláírását követően, és az a preferenciális kereskedelmi megállapodás kedvezőbb elbánást biztosít a harmadik fél számára annál, mint amit az EU e megállapodás alapján Dél-Afrikának biztosít, az EU és Dél-Afrika konzultációt kezdenek annak eldöntése érdekében, hogy kiterjesszék-e és milyen módon a preferenciális kereskedelmi megállapodásban foglalt kedvezőbb elbánást Dél-Afrikára. A vegyes tanács a 117. cikkel összhangban e megállapodás rendelkezéseire vonatkozó módosítási javaslatokat fogadhat el.

8.   A (2) bekezdéstől eltérve, ha a SACU vagy egy legkevésbé fejlett SADC-GPM-állam egy jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás részes felévé válik, és ez a preferenciális kereskedelmi megállapodás úgy rendelkezik, hogy a SACU vagy az érintett legkevésbé fejlett SADC-GPM-állam kedvezőbb elbánást biztosít a jelentősebb kereskedő gazdaság számára, mint amit az e megállapodás alapján az EU számára biztosít, a SACU vagy az érintett legkevésbé fejlett SADC-GPM-állam és az EU konzultációt kezdenek annak eldöntése érdekében, hogy kiterjesszék-e és milyen módon a preferenciális kereskedelmi megállapodásban foglalt kedvezőbb elbánást az EU-ra. A vegyes tanács a 117. cikkel összhangban e megállapodás rendelkezéseire vonatkozó módosítási javaslatokat fogadhat el.

29. cikk

Szabad forgalom

1.   Az EU-ból vagy az SADC-GPM-államokból származó termékekre csak egyszer vetnek ki adót, ha az EU, illetve az SADC-GPM-államok területére importálják őket.

2.   Az egyidejűleg SACU-tagállam SADC-GPM-államba történt import esetén fizetett vámot teljes mértékben megtérítik, ha az árukat az első importálás szerinti SADC-GPM-állam vámterületéről újra exportálják egy olyan SADC-GPM-államba, amely nem tagja egyidejűleg a SACU-nak is. Erre a termékre ezután a fogyasztás szerinti ország vámja vonatkozik. Az SADC-GPM-államokkal az e bekezdés vonatkozásában alkalmazandó eljárásokról történő megegyezésig e bekezdés működése összhangban áll az alkalmazandó vámjogszabályokkal és eljárásokkal.

3.   A Felek megállapodnak, hogy különösen a 13. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint együttműködnek az áruforgalom megkönnyítése és a vámeljárások egyszerűsítése végett az SADC-GPM-államokon belül.

30. cikk

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különös rendelkezések

1.   A Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés elengedhetetlen az e fejezet alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

2.   A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek annak biztosításában, hogy a szükséges intézményi struktúrák lehetővé tegyék a felelős hatóságok számára, hogy a segítségkérésekre hatékonyan és időben adhassanak választ.

3.   E cikk alkalmazásában és a 2. jegyzőkönyv 9. cikkének sérelme nélkül az igazgatási együttműködés elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a)

az érintett termék vagy termékek származó helyzetének 1. jegyzőkönyv 38. cikke szerinti igazolására vonatkozó kötelezettségek ismételt elmulasztása;

b)

a származási igazolás utólagos ellenőrzésének 1. jegyzőkönyv 38. cikk szerinti végrehajtásával és/vagy eredményeinek közlésével kapcsolatos ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

c)

az érintett preferenciális elbánás szempontjából lényeges dokumentumok valódiságának vagy az információk helyességének ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködő látogatások 2. jegyzőkönyv 7. cikk szerinti elvégzéséhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem.

4.   E cikk alkalmazásában szabálytalanságokat vagy csalást lehet megállapítani többek között, ha a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, legitim magyarázat nélkül gyorsan nő a termékimport, és ehhez a szabálytalanságokra és csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

5.   Amennyiben az egyik Fél objektív információ alapján az igazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanság vagy csalás előfordulását állapítja meg, az érintett Fél – rendkívüli körülmények között – e cikkel összhangban ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre vagy termékekre és az érintett különleges specifikus származásra vonatkozó preferenciális elbánást.

6.   E cikk alkalmazásában rendkívüli az a körülmény, amelynek jelentős negatív hatása van vagy lehet az egyik Félre, amennyiben folytatódik az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó preferenciális elbánás.

7.   Az (5) bekezdés értelmében vett ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának feltételei a következők:

a)

az a Fél, amelyik objektív információk alapján az igazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások – ideértve a kapacitásra és/vagy strukturális korlátokra vonatkozó információkat is – alapján konzultációkat kezd a kereskedelmi és fejlesztési bizottság keretében a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében;

b)

amennyiben a kereskedelmi és fejlesztési bizottság megvizsgálta a kérdést, és az értesítés kézhezvételétől számított négy (4) hónapon belül nem sikerült elfogadható megoldásról megállapodnia, az érintett Fél ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre vagy termékekre, valamint az érintett különleges származásra vonatkozó preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. Az elfogadható megoldásról való megállapodáshoz rendelkezésre álló idő bármely Fél kérésére megfelelően indokolt esetben öt (5) hónapra meghosszabbítható;

c)

az e cikkben foglalt ideiglenes felfüggesztések csak az érintett Fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre korlátozódnak. Nem léphetik túl a hat (6) hónapos időtartamot, amely időtartam megújítható, miután a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak lehetősége volt újra megvizsgálni a kérdést. Elfogadását követően az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. A kereskedelmi és fejlesztési bizottságon belül időszakonként konzultálni kell róla, elsősorban megszüntetése érdekében, mihelyt az alkalmazására vonatkozó feltételek már nem állnak fönn.

31. cikk

Igazgatási hibák kezelése

A Felek elismerik egymás jogát arra, hogy a megállapodás végrehajtása során kijavítsák az igazgatási hibákat. Amennyiben hibára derül fény, bármely Fél kérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, hogy minden megfelelő intézkedés elfogadásának lehetőségét vizsgálja meg a helyzet megoldása végett.

II. FEJEZET

Piacvédelmi eszközök

32. cikk

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

A Felek dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedések alkalmazásának tekintetében fennálló jogait és kötelezettségeit a megfelelő WTO-megállapodások szabályozzák. E cikk rendelkezéseire nem vonatkoznak a III. RÉSZ rendelkezései.

33. cikk

Többoldalú védintézkedések

1.   E cikk rendelkezéseire is figyelemmel a megállapodásban semmi sem akadályozhatja meg a Feleket abban, hogy intézkedéseket fogadjanak el az 1994. évi GATT XIX. cikkével, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodással, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezményhez (a továbbiakban: WTO-megállapodás) csatolt, mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodás 5. cikkével, és a többi megfelelő WTO-megállapodással összhangban.

2.   Az (1) bekezdés ellenére – figyelembe véve a megállapodás általános fejlesztési célkitűzéseit és az SADC-GPM-államok gazdaságának kis méretét – az EU kizárja az SADC-GPM-államokból származó behozatalt az 1994. évi GATT XIX. cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás és a mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodás 5. cikke értelmében hozott intézkedések hatálya alól.

3.   A (2) bekezdés rendelkezései e megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig alkalmazandók. Legkésőbb az említett időszak vége előtt százhúsz (120) nappal a vegyes tanács – az SADC-GPM-államok fejlesztési igényeit figyelembe véve – felülvizsgálja a (2) bekezdés működését azt megállapítandó, hogy alkalmazását esetleg kiterjesszék-e egy újabb időszakra.

4.   Az (1) bekezdés rendelkezéseire nem vonatkoznak a III. rész rendelkezései.

34. cikk

Általános kétoldalú védintézkedések

1.   A 33. cikktől eltérve az alternatív megoldások megvizsgálását követően a Felek, vagy adott esetben a SACU – az ebben a cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően – korlátozott időtartamú védintézkedéseket alkalmazhatnak, amelyek eltérnek a 24. és 25. cikk rendelkezéseitől.

2.   Az (1) bekezdésben említett védintézkedésekre akkor kerülhet sor, amennyiben valamely Fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek – ideértve a vámengedményeket is – eredményeképpen az egyik Fél területéről származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel viszik be a másik Fél vagy adott esetben a SACU területére, hogy az a következőket okozza vagy a következők előidézésével fenyeget:

a)

komoly kár az importáló Fél vagy adott esetben a SACU területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket gyártó hazai ipar tekintetében;

b)

zavarok valamely hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó gazdasági ágazatban, különösen, ha ezek a zavarok jelentős társadalmi problémákat vagy olyan nehézségeket okoznak, amelyek az importáló Fél vagy adott esetben a SACU gazdasági helyzetében komoly romlást idézhetnének elő;

c)

zavar az importáló Fél vagy adott esetben a SACU területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző mezőgazdasági termékek piacán.

E védintézkedések nem lépik túl a komoly kár vagy zavar elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértéket.

3.   Az e cikkben hivatkozott védintézkedések a következő formák valamelyikét vagy valamelyikeit öltik:

a)

az érintett termékre vonatkozó importvám további csökkentésének felfüggesztése a megállapodás alapján előírtak szerint;

b)

az érintett termékre vonatkozó vám növelése addig a mértékig, amely nem haladja meg az intézkedés meghozásakor alkalmazandó legnagyobb kedvezményes vámtételt; vagy

c)

vámkontingensek bevezetése az érintett termék tekintetében.

4.   Az (1)–(3) bekezdések sérelme nélkül, amennyiben valamely SADC-GPM-államból származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az az EU egy vagy több legkülső régiójának hasonló vagy közvetlenül versenyző termelő ágazatában előidézi a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett valamely helyzetet vagy ilyen előidézésével fenyeget, az EU az érintett régióra vagy régiókra korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (6)–(8) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

5.   Az (1)–(3) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az EU-ból származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az valamely SADC-GPM-államban vagy adott esetben a SACU-ban előidézi a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett valamely helyzetet vagy ilyen előidézésével fenyeget, az érintett SADC-GPM-állam, vagy adott esetben a SACU a területére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (6)–(8) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

6.   Az e cikkben említett védintézkedések:

a)

csak annyi ideig tarthatók fenn, amennyi idő a (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott kár vagy zavarok megelőzéséhez vagy orvoslásához szükséges;

b)

nem alkalmazhatók két (2) évnél hosszabb időtartamra. Amennyiben a védintézkedések előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, az ilyen intézkedések legfeljebb egy újabb kétéves (2) időszakra hosszabbíthatók meg. Amennyiben egy SADC-GPM-állam, vagy adott esetben a SACU védintézkedést alkalmaz, vagy amennyiben az EU egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedést alkalmaz, ez az intézkedés legfeljebb négy (4) évig alkalmazható, és – amennyiben a védintézkedés kiszabását indokoló körülmények továbbra is fennállnak – legfeljebb egy újabb négyéves (4) időszakra hosszabbítható meg.

c)

közül azok, amelyek meghaladják az egy (1) évet, olyan egyértelmű elemeket tartalmaznak, amelyek legkésőbb a meghatározott időszak végéig történő fokozatos eltörlésükhöz vezetnek; valamint

d)

nem alkalmazandók olyan termék importjára, amelyre korábban már alkalmaztak ilyet, az intézkedés megszűnésétől számított legalább egyéves (1) időszakon belül.

7.   Az (1)–(6) bekezdés végrehajtása érdekében a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

amennyiben valamelyik Fél vagy adott esetben a SACU úgy véli, hogy a (2) bekezdés a)–c) pontjában, a (4) és/vagy (5) bekezdésben hivatkozott helyzetek valamelyike fennáll, kivizsgálás céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet;

b)

a kereskedelmi és fejlesztési bizottság a kialakult körülmények orvoslásához szükséges ajánlásokat tehet. Ha a kereskedelmi és fejlesztési bizottság nem tesz a körülmények orvoslására irányuló ajánlást, vagy az ügynek a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé történő utalásától számított harminc (30) napon belül nem születik kielégítő megoldás, az importáló Fél a körülmények orvoslása céljából megfelelő intézkedéseket fogadhat el e cikkel összhangban;

c)

mielőtt az e cikkben meghatározott bármely intézkedést megteszi, vagy azon esetekben, amelyekre a (8) bekezdés vonatkozik, az érintett Fél vagy adott esetben a SACU a lehető legrövidebb időn belül megadja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak a helyzet alapos vizsgálatához szükséges valamennyi vonatkozó információt, hogy az érintett felek számára elfogadható megoldást találjanak;

d)

az e cikk szerinti védintézkedés kiválasztása során azt kell előnyben részesíteni, amely a legkevésbé zavarja a megállapodás működését. Amennyiben a megállapodás hatálybalépését közvetlenül megelőző napon hatályos, alkalmazott legnagyobb kedvezményes ráta alacsonyabb, mint az intézkedés meghozatalakor alkalmazott legnagyobb kedvezményes ráta, a (3) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel összhangban alkalmazott intézkedések meghaladhatják a megállapodás hatálybalépését közvetlenül megelőző napon hatályos legnagyobb kedvezményes rátát. Ilyen esetben az érintett Fél vagy adott esetben a SACU a c) pont rendelkezéseinek megfelelően ellátja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot az azt mutató vonatkozó információkkal, hogy a vámnak a hatálybalépés idejekor alkalmazott legnagyobb kedvezményes szintig történő növelése nem elegendő, és hogy az ilyen vámot meghaladó intézkedésre van szükség a (2) bekezdés szerinti súlyos kár vagy zavar orvoslása vagy megelőzése érdekében;

e)

haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot az e cikk alapján hozott védintézkedésről, amelyről rendszeres időközönként konzultálnak a szerv keretében, különösen – amint azt a körülmények lehetővé teszik – a védintézkedés eltörlése ütemezésének kialakítása céljából.

8.   Amennyiben a késlekedés nehezen helyrehozható kárt okozna, az érintett importáló Fél vagy adott esetben a SACU ideiglenes alapon hozhat a (3), (4) és/vagy (5) bekezdésben meghatározott intézkedést, anélkül, hogy az megfelelne a (7) bekezdés követelményeinek.

a)

Ilyen intézkedést az EU legfeljebb száznyolcvan (180) napra, az SADC-GPM-államok vagy adott esetben a SACU, illetve egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedés esetében az EU, legfeljebb kétszáz (200) napra hozhat.

b)

Az ilyen ideiglenes intézkedés időtartama a (6) bekezdésben említett kezdeti időszak és hosszabbítások részének minősül.

c)

Az említett ideiglenes intézkedés meghozatalakor figyelembe veszik valamennyi érintett Fél érdekét.

d)

Az importáló Fél vagy adott esetben a SACU tájékoztatja a másik érintett Felet, és vizsgálat céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

9.   Ha valamelyik importáló Fél vagy adott esetben a SACU egy termék importját közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja, hogy gyors tájékoztatást nyújtson a kereskedelmi forgalom azon tendenciájáról, amely előidézheti az ebben a cikkben említett problémákat, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

10.   Az e cikk rendelkezései alapján elfogadott védintézkedésekre nem vonatkoznak a WTO vitarendezési rendelkezései.

35. cikk

Mezőgazdasági védintézkedések

1.   A 34. cikktől eltérve, importvám formáját öltő védintézkedés akkor alkalmazható, ha bármely húsz hónapos időszak során a IV. mellékletben felsorolt, az EU-ból származó és a SACU-ba irányuló mezőgazdasági termékek importjának volumene meghaladja a termék IV. mellékletben feltüntetett referenciamennyiségét.

2.   Az (1) bekezdésben hivatkozott mezőgazdasági termékekre kivethető vám nem haladhatja meg a jelenlegi kötött WTO-vámtarifa 25 %-át vagy a 25 százalékpontot, amelyik a kettő közül a magasabb. Az ilyen vám nem haladhatja meg az aktuálisan alkalmazott legnagyobb kedvezményes rátát.

3.   Az e cikkben hivatkozott védintézkedéseket a naptári év hátralévő részéig vagy öt (5) hónapon át tartják fenn, amelyik a kettő közül hosszabb.

4.   Az e cikkben hivatkozott védintézkedéseket nem tartják fenn vagy nem alkalmazzák ugyanazon termék vonatkozásában a következőkkel egyidejűleg:

a)

a 34. cikk szerinti általános kétoldalú védintézkedés;

b)

az 1994. évi GATT XIX. cikke szerinti és a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás szerinti intézkedés; vagy

c)

a mezőgazdasági WTO-megállapodás 5. cikke szerinti különleges védintézkedés.

5.   Az e cikk szerinti védintézkedéseket átlátható módon hajtják végre. Az ilyen intézkedés alkalmazásától számított tíz (10) napon belül a SACU írásban értesíti az EU-t, és megküld minden, az intézkedésre vonatkozó adatot. Kérésre a SACU konzultál az EU-val az intézkedés alkalmazása tekintetében. Az ilyen intézkedést követően a SACU harminc (30) napon belül értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot is.

6.   E cikk végrehajtása és alkalmazása tekintetében a kereskedelmi és fejlesztési bizottság megbeszéléseket folytathat és felülvizsgálatot végezhet. Bármely Fél kérésére a kereskedelmi és fejlesztési bizottság felülvizsgálhatja a jelen cikk rendelkezéseiben szereplő referenciamennyiségeket és mezőgazdasági termékeket.

7.   E cikk rendelkezései kizárólag az e megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított tizenkét (12) éves időszak során alkalmazhatók.

36. cikk

Élelmezésbiztonsági védintézkedések

1.   A Felek tudomásul veszik, hogy a Felek közötti kereskedelem akadályainak megszüntetése – ahogy azt e megállapodás előirányozza – az agrár- és élelmiszerágazatban jelentős kihívásokat jelenthet az SADC-GPM-államok termelői számára, és megállapodnak abban, hogy ezekről a kérdésekről konzultációt folytatnak egymással.

2.   A 34. cikktől eltérve, amennyiben ez elengedhetetlen az élelmiszerek vagy az élelmezésbiztonság célját szolgáló más termékek kritikus általános vagy helyi hiányának megelőzése vagy enyhítése érdekében valamely SADC-GPM-államban, és amennyiben ez a helyzet komoly nehézséget okoz vagy komoly nehézség kialakulásával fenyeget ezen SADC-GPM-állam számára, ez az SADC-GPM-állam védintézkedéseket fogadhat el a 34. cikk (7) bekezdésének b)–d) pontjában, valamint (8) és (9) bekezdésében szereplő eljárásoknak megfelelően. Az intézkedéseket legalább évente felülvizsgálják, és haladéktalanul megszüntetik őket, amint az elfogadásukhoz vezető körülmények már nem állnak fenn.

37. cikk

A BLNS-államok átmeneti védintézkedései

1.   A Felek elismerik az V. mellékletben felsorolt, a BLNS-államok számára liberalizált termékek érzékeny jellegét.

2.   A 34. cikktől eltérve, abban az esetben, ha az EU-ból származó, az V. mellékletben felsorolt termékek valamelyikét olyan megnövekedett mennyiségben importálják valamely BLNS-állam területére, hogy az komoly kárt okoz vagy azzal fenyeget valamelyik BLNS-államban, ez a BLNS-állam átmeneti védintézkedést alkalmazhat.

3.   A (2) bekezdésben hivatkozott védintézkedés az V. mellékletben szereplő, érintett termékre kivetett vám formáját öltheti, melynek szintje nem haladhatja meg az intézkedés elfogadásakor alkalmazott legnagyobb kedvezményes rátát, vagy nulla tarifás vámkontingenst vezethet be, feltéve, hogy a kvótán felüli termékekre kivetett vám szintje nem haladja meg az intézkedés elfogadásakor alkalmazott legnagyobb kedvezményes rátát.

4.   Harminc (30) nappal a védintézkedés alkalmazását megelőzően az érintett BLNS-állam írásban értesíti az EU-t. Az értesítést követően az érintett BLNS-államnak hatvan (60) nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megküldje az intézkedésre vonatkozó valamennyi információt.

5.   A (2) bekezdés sérelme nélkül, az érintett BLNS-állam és az EU bármely Fél kérésére konzultációt kezd a védintézkedést illetően.

6.   Az e cikkben említett védintézkedések alkalmazásának időtartama nem haladja meg a négy (4) évet. Amennyiben az intézkedés előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, az ilyen intézkedés legfeljebb egy újabb négyéves (4) időszakra hosszabbítható meg.

7.   Az e cikkben említett védintézkedések egyike sem fogadható el a megállapodás hatálybalépése után tizenkét (12) évvel.

38. cikk

A fiatal iparágak védelmét szolgáló intézkedések

1.   A 34. cikktől eltérve, Botswana, Lesotho, Namíbia, Mozambik és Szváziföld ideiglenesen felfüggesztheti a vámok további csökkentését vagy növelheti a vámokat legfeljebb az alkalmazandó legnagyobb kedvezményes ráta szintjéig, amennyiben egy EU-ból származó terméket a vámok csökkentésének következtében olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak az érintett ország területére, hogy az egy fiatal iparág létrejöttét fenyegeti, illetve zavart okoz vagy zavar okozásával fenyeget a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó fiatal iparág tekintetében.

2.   Az (1) bekezdéssel összhangban egy olyan SADC-GPM-állam által elfogadott védintézkedések, amely egyben a SACU-nak is tagállama, kizárólag az ilyen rendelkezést meghozó SADC-GPM-állam által kivetett további vámok formáját öltik.

3.   Az (1) bekezdésben említett védintézkedés legfeljebb nyolcéves (8) időszakra alkalmazható, és alkalmazása a vegyes tanács határozatával meghosszabbítható.

4.   Az (1) és (2) bekezdés végrehajtása tekintetében a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

amennyiben egy SADC-GPM-állam úgy véli, hogy az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállnak, kivizsgálás céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet. Az érintett SADC-GPM-állam a kereskedelmi és fejlesztési bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához;

b)

a kereskedelmi és fejlesztési bizottság bármilyen ajánlást tehet azzal a céllal, hogy elfogadható megoldást találjanak a felmerült körülmények orvosolására. Ha a kereskedelmi és fejlesztési bizottság nem tesz ajánlást, vagy az ügynek a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé történő utalásától számított harminc (30) napon belül nem születik kielégítő megoldás, az érintett SADC-GPM-állam intézkedéseket fogadhat el e cikkel összhangban;

c)

az (1) bekezdés szerinti védintézkedések alkalmazása során azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését; valamint

d)

az e cikk alapján hozott intézkedésekről haladéktalanul értesítik a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, és azok e szerv keretében időszakos konzultációk tárgyát képezik.

5.   Kritikus körülmények között, amennyiben a késlekedés nehezen helyrehozható kárt okozna, az érintett SADC-GPM-állam ideiglenes alapon az (1) bekezdésben meghatározott intézkedést hozhat anélkül, hogy az megfelelne a (4) bekezdés követelményeinek. Ilyen intézkedés legfeljebb kétszáz (200) napos időszakra hozható. Az ilyen ideiglenes intézkedés időtartama a (3) bekezdésben említett időszak részének minősül. Az említett ideiglenes intézkedés meghozatalakor figyelembe veszik valamennyi érintett Fél érdekét. Az érintett importáló SADC-GPM-állam tájékoztatja az EU-t, és az ilyen ideiglenes intézkedés vizsgálata céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

6.   A SACU-tagállamoknak jogukban áll a SACU-megállapodás 26. cikkéhez folyamodni.

III. FEJEZET

Nem tarifális intézkedések

39. cikk

A mennyiségi korlátozások tilalma

A Felek alkalmazhatnak mennyiségi korlátozásokat, amennyiben ezeket a korlátozásokat a WTO-egyezménnyel összhangban alkalmazzák.

40. cikk

A belső adózással és szabályozással kapcsolatos nemzeti elbánás

1.   A Felek elismerik, hogy a belső adók, továbbá a termékek belső értékesítését, értékesítési ajánlatát, beszerzését, szállítását, forgalmazását vagy felhasználását érintő más belső díjak, jogszabályok, rendeletek és előírások, továbbá a termékeknek meghatározott mennyiségben vagy arányban történő összetételét, feldolgozását vagy felhasználását előíró belső mennyiségi szabályozások nem alkalmazhatók oly módon az importált vagy hazai termékekre, hogy az a hazai termelés védelmének minősüljön.

2.   Másik Féltől származó importált termékre sem közvetlenül, sem közvetve nem vethető ki a hasonló hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetettet meghaladó belső adó vagy egyéb belső díj. Ezenkívül a Felek másképpen sem alkalmaznak belső adókat vagy más belső díjakat az importált vagy hazai termékek tekintetében oly módon, amely ellentétes az (1) bekezdésben foglalt elvekkel (4).

3.   A másik Féltől származó importált termék nem részesülhet kevésbé kedvező elbánásban, mint a hasonló nemzeti származású hazai termék a belső értékesítést, eladási ajánlatot, beszerzést, szállítást, forgalmazást vagy felhasználást érintő valamennyi törvény, előírás és követelmény tekintetében. E bekezdés rendelkezései nem akadályozzák meg az olyan differenciált belső szállítási díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállító eszköz gazdasági működésén – és nem a termék származásán – alapulnak.

4.   A Felek nem hozhatnak létre vagy tarthatnak fenn a termék meghatározott mennyiségű vagy arányú összetételére, feldolgozására vagy felhasználására vonatkozó olyan belső mennyiségi szabályozást, amely közvetlenül vagy közvetve megköveteli, hogy a szabályozás hatálya alá tartozó termék meghatározott mennyiségét vagy arányát hazai forrásból kelljen beszerezni. Ezenkívül a Felek más módon sem alkalmaznak belső mennyiségi előírásokat oly módon, amely ellentétes az (1) bekezdésben foglalt elvekkel.

5.   A termék meghatározott mennyiségű vagy arányú összetételére, feldolgozására vagy felhasználására vonatkozó belső mennyiségi szabályozás nem alkalmazható oly módon, hogy az bármilyen ilyen mennyiséget vagy arányt külső szállítási forrásokhoz allokáljon.

6.   E cikk rendelkezései nem vonatkoznak azokra a törvényekre, szabályokra és követelményekre, amelyek a kormányszervek által, kormányzati célokra vásárolt termékeket érintenek, amennyiben nincs szó ezek kereskedelmi viszonteladásáról, vagy kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítása során történő felhasználásról.

7.   E cikk rendelkezései nem tiltják, hogy kizárólag hazai gyártók részesüljenek szubvencióban, ideértve az e cikk rendelkezéseivel összhangban alkalmazott belső adók és díjak bevételeiből származó kifizetéseket, valamint a hazai termékek kormányzati vásárlásai révén nyújtott szubvenciókat.

8.   A Felek elismerik, hogy bár a maximális árkontrollt célzó belső intézkedések megfelelnek e cikk többi rendelkezésének, olyan hatásuk lehet, ami sértheti az importált termékeket szállító Felek érdekeit. Ennek megfelelően az ilyen intézkedéseket alkalmazó Felek figyelembe veszik az exportáló Felek érdekeit azzal a céllal, hogy a megvalósítható legnagyobb mértékben elkerüljék az ilyen sértő hatásokat.

9.   E cikk rendelkezései nem akadályozhatják a Feleket abban, hogy belső mennyiségi előírásokat hozzanak vagy tartsanak fenn exponált filmművészeti alkotásokkal kapcsolatban, és hogy teljesítsék az 1947. évi GATT IV. cikkének előírásait.

IV. FEJEZET

Vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítése

41. cikk

Célkitűzések

E fejezet célkitűzései a következők:

a)

Az együttműködés erősítése a vámügyek és a kereskedelem könnyítése terén annak biztosítása végett, hogy a vonatkozó jogszabályok és eljárások, illetve a vámhatóságok közigazgatási kapacitása teljesítse a hatékony ellenőrzésére és a kereskedelemkönnyítés előmozdítására vonatkozó célkitűzést;

b)

a vámügyi jogszabályok és eljárások harmonizációjának előmozdítása;

c)

annak biztosítása, hogy semmiképpen se kelljen engedményeket tenni az olyan legitim közpolitikai célkitűzések tekintetében, mint például a vámügyek és a kereskedelemkönnyítés terén a biztonsághoz és a csalásmegelőzéshez kapcsolódók; valamint

d)

a megállapodás hatékony végrehajtásához szükséges támogatás megadása az SADC-GPM-államok vámigazgatásainak.

42. cikk

Vámügyi és igazgatási együttműködés

1.   Az e fejezetben található rendelkezések teljesítésének biztosítása és a 41. cikkben megállapított célkitűzésekre való hatékony válaszadás érdekében a Felek:

a)

információt cserélnek a vámjogszabályokról és -eljárásokról;

b)

a vámügyekkel, a kereskedelem könnyítésével valamint az igazgatási kapacitás erősítésével kapcsolatos közös kezdeményezéseket dolgoznak ki

c)

tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a korrupció és csalás elleni küzdelem terén az ehhez a fejezethez kapcsolódó ügyekben;

d)

tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek az import-, export- és tranziteljárásokhoz, valamint az üzleti közösségnek nyújtott szolgáltatások javításához kapcsolódó kérdésekben;

e)

tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a tranzit könnyítéséről;

f)

megkönnyítik a vámigazgatások közötti szakértőcseréket; valamint

g)

országon belül és a határokon átívelve egyaránt előmozdítják az összes kapcsolódó ügynökség közötti koordinációt.

2.   A Felek megerősített együttműködést készítenek elő és alakítanak ki, végrehajtandó a Vámigazgatások Világszervezetének (a továbbiakban: WCO) a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló 2005. évi szabványkeretét (World Customs Organisation Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade). Ez az együttműködés kiterjed az engedélyezett gazdálkodó státus kölcsönös elismerésére irányuló munkát célzó kezdeményezésekre és a hatékony biztonsági célú kockázatértékelést és -kezelést lehetővé tevő kölcsönös előzetes tájékoztatásra.

3.   A Felek a 2. jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban kölcsönös igazgatási segítséget nyújtanak vámügyekben.

43. cikk

Vámügyi jogszabályok és eljárások

1.   A Felek megállapodnak, hogy kereskedelmi és vámügyi jogszabályaik és eljárásaik a lehető legnagyobb mértékben az alábbiakon alapulnak:

a)

a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló 1999. évi felülvizsgált kiotói egyezményen, a WCO globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványkeretének lényeges elemein, a harmonizált rendszerről szóló nemzetközi egyezményen, valamint a vámügyek és a kereskedelem terén alkalmazandó többi nemzetközi eszközön és szabványon;

b)

a jogszerű kereskedelem védelmének és megkönnyítésének szükségességén;

c)

a gazdálkodókra nehezedő szükségtelen és diszkriminatív terhek elkerülésének szükségességén, a csalás és a korrupció elleni védelem szükségességén, illetve az előírásokat magas szinten betartó gazdálkodóknak nyújtandó további könnyítések szükségességén;

d)

annak szükségességén, hogy a Felek egyetlen igazgatási dokumentumot vagy annak elektronikus megfelelőjét alkalmazzák;

e)

korszerű vámeljárások alkalmazásán, ideértve a kockázatértékelést, az áru beléptetésére és kiadására vonatkozó egyszerűsített eljárásokat, az áru kiadását követő ellenőrzéseket, valamint a vállalatok ellenőrzését;

f)

átláthatóságon, hatékonyságon és arányosságon annak érdekében, hogy a gazdálkodók számára csökkenjenek a költségek és növekedjék a kiszámíthatóság;

g)

a megkülönböztetésmentesség szükségessége a behozatalra, a kivitelre és a tranzitárukra alkalmazandó követelmények és eljárások tekintetében, bár elfogadott, hogy a szállítmányok az objektív kockázatértékelési kritériumok szerint eltérően kezelhetők;

h)

a – többek között az információtechnológián alapuló – export- és importműveletekre vonatkozó rendszerek fokozatos fejlesztésén a gazdálkodók, a vámigazgatások és más ügynökségek közötti információcsere megkönnyítéséért;

i)

olyan rendszerek alkalmazásán, amelyek egyszerűsített vámeljárásokkal és vámkezelési folyamatokkal – köztük megérkezés előtti vámkezeléssel – könnyítik az áruimportot;

j)

a szállítás előtti kötelező áruvizsgálatok – vagy ezeknek megfelelő eljárások – összes követelményének kiküszöbölésén a szállítási előtti áruvizsgálatról szóló WTO-megállapodásnak megfelelően (WTO Agreement on Preshipment Inspection);

k)

azt biztosító szabályok alkalmazásán, hogy a vámszabályozások vagy eljárási követelmények kisebb megsértéseiért kiszabott büntetések arányosak legyenek, alkalmazásuk során pedig ne késleltessék indokolatlanul a vámkezelést;

l)

kötelező vámügyi döntések rendszerén, különösen a tarifális besorolás és a származási szabályok esetében, összhangban a megfelelő jogszabályokban megállapított szabályokkal;

m)

a tranzitforgalom megkönnyítésén;

n)

a vámügynökségek kötelező igénybe vételére vonatkozó összes követelmény kiküszöbölésén; valamint

o)

a vámügynökségek engedélyezése tekintetében átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos szabályokon.

2.   A munkamódszerek javítása és a vámműveletek átláthatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Felek:

a)

a területen korrupcióellenes intézkedések alkalmazásával biztosítják a legmagasabb feddhetetlenségi normák fenntartását;

b)

további lépéseket tesznek a vámhatóságok és más kapcsolódó ügynökségek által megkívánt dokumentációban használatos adatok csökkentése, egyszerűsítése és szabványosítása felé;

c)

ahol csak lehet, egyszerűsítik az előírásokat és a formai követelményeket az áru gyors kiadása és vámkezelése tekintetében;

d)

olyan hatékony, gyors és megkülönböztetésmentes eljárásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a behozatalt, a kivitelt és az árutranzitot érintő vám- vagy más hivatali közigazgatási intézkedés, döntés és határozat elleni fellebbezést. A fellebbezési eljárás mindenki számára – köztük a kis- és középvállalkozások számára is – könnyen hozzáférhető; valamint

(e)

megteremtik a jogszabályi követelmények tényleges betartatásához szükséges környezetet.

44. cikk

A tranzitforgalom megkönnyítése

1.   A Felek biztosítják a tranzitforgalom szabadságát területeiken keresztül, a tranzit számára legalkalmasabb útvonalon. Az ellenőrzések és a követelmények megkülönböztetésmentesek, arányosak és egységesen alkalmazzák őket.

2.   A törvényes vámellenőrzés sérelme nélkül a Felek a tranzitforgalmat nem részesítik kedvezőtlenebb elbánásban, mint a hazai árut, exportot, importot és ezek forgalmát.

3.   A Felek:

a)

vámzár alá helyezett szállítási rendszereket működtetnek, amelyek megfelelő garanciák biztosítása mellett vám és más díj befizetése nélküli árutranzitot tesznek lehetővé;

b)

előmozdítják és végrehajtják a regionális tranzitmegállapodásokat;

c)

a tranzittal kapcsolatos nemzetközi szabványokat és eszközöket használják; valamint

d)

országon belül és a határokon átívelve egyaránt előmozdítják az összes érintett ügynökség közötti koordinációt.

45. cikk

Kapcsolatok az üzleti közösséggel

A Felek megállapodnak a következőkben:

a)

biztosítják, hogy valamennyi vámügyi jogszabály, eljárás, illetve díj és illeték, valamint lehetőség szerint a szükséges magyarázatok nyilvánosan hozzáférhető legyenek, lehetőleg elektronikus úton;

b)

a kereskedelmi érdekképviseletekkel lehetőség szerint időben és rendszeresen konzultálnak jogszabályjavaslatokról és a vámügyi és vámmal kapcsolatos kereskedelmi kérdésekre vonatkozó eljárásokról;

c)

adott esetben gondoskodnak róla, hogy az új vagy módosított jogszabályok és eljárások bevezetése, illetve hatálybalépése oly módon történik, hogy a kereskedők kellően felkészülve megfelelhessenek ezeknek. A Felek nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a lényeges igazgatási jellegű értesítéseket, köztük az ügynökségi követelményeket és a beléptetési eljárásokat, a kikötőkben és határállomásokon lévő vámhivatalok nyitvatartási idejét és működési eljárásait, valamint az információkéréssel megkereshető kapcsolattartó pontokat; valamint

d)

egyetértési nyilatkozatokkal és hasonló eszközökkel támogatják a gazdálkodók és a megfelelő közigazgatások közötti együttműködést.

46. cikk

Vámérték-megállapítás

1.   A megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemben alkalmazott vámérték-megállapítási szabályokra nézve az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a WTO vámérték-megállapítási egyezménye) az irányadó.

2.   A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a vámérték-megállapítással kapcsolatos kérdések tekintetében közös megoldást érjenek el.

47. cikk

A vámügyi szabványok regionális szintű harmonizációja

1.   A Felek előmozdítják a vámügyi jogszabályok, eljárások, szabványok és követelmények harmonizációját.

2.   Az egyes Felek meghatározzák e folyamat tartalmát és ütemezését.

48. cikk

Támogatás nyújtása az SADC-GPM-államok vámigazgatásainak

1.   A Felek elismerik annak jelentőségét, hogy az SADC-GPM-államok vámigazgatásai e fejezet végrehajtásához – az I. rész III. fejezetének rendelkezéseivel összhangban – támogatásban részesüljenek.

2.   Az ilyen támogatás prioritást élvező területei a következők:

a)

modern vámügyi technikák alkalmazása, többek között:

i.)

kockázatkezelés;

ii.

kiadás utáni ellenőrzés; valamint

iii.

vámeljárások automatizálása;

b)

a vámérték-megállapítás, a besorolás és a származási szabályok ellenőrzése, többek között tekintettel a 43. cikk (1) bekezdésének j) pontjában található követelményeknek való megfelelésre;

c)

a tranzit könnyítése és a regionális tranzitrendelkezések hatékonyságának fokozása;

d)

átláthatósági kérdések az összes kereskedelmi szabályozás közzétételével és alkalmazásával, valamint a vonatkozó illetékekkel és formaságokkal kapcsolatban;

e)

olyan eljárások és gyakorlatok bevezetése és végrehajtása, amelyek tükrözik a vámügy és a kereskedelem terén alkalmazandó nemzetközi eszközöket és szabványokat, többek között a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló felülvizsgált kiotói egyezményt és a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló WCO-szabványkeretet.

3.   A Felek elismerik, hogy speciális igényfelmérő tanulmányokra van szükség, amelyek a WTO és a WCO igényfelmérő eszközeinek vagy más kölcsönösen elfogadott eszköznek a felhasználásával az összes ország helyzetét figyelembe veszik.

49. cikk

Átmeneti intézkedések

1.   A Felek elismerik, hogy e fejezet rendelkezéseinek gördülékeny végrehajtásához átmeneti rendelkezésekre van szükség.

2.   Tekintettel a vámügy és a kereskedelemkönnyítés terén meglévő kapacitásaik fokozásának szükségességére és WTO-tagságukból eredő jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül az SADC-GPM-államok nyolcéves (8) átmeneti időszakban részesülnek ahhoz, hogy megfelelhessenek a 27., 43., 44. és 45. cikkben említett azon követelményeknek, amelyek esetében a megállapodás hatálybalépésének idején kapacitásépítésre van szükség.

3.   A vegyes tanács határozhat úgy, hogy két (2) évvel meghosszabbítja ezt az átmeneti időszakot, ha az érintett államok még nem érték el a kapacitások szükséges szintjét.

50. cikk

A vámügyekkel és kereskedelemkönnyítéssel foglalkozó különbizottság

1.   A Felek létrehozzák a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságot, amely a Felek képviselőiből áll.

2.   A vámügyekkel és kereskedelemkönnyítéssel foglalkozó különbizottság feladatai közé tartozik:

a)

e fejezet és az I. jegyzőkönyv végrehajtásának és igazgatásának monitoringja;

b)

konzultációs és vitafórum biztosítása minden vámügyi kérdésben, többek között a származási szabályok, az általános vámeljárások, a vámérték-megállapítás, a vámtarifa-besorolás, a tranzit és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség ügyében;

c)

a származási szabályok és a hozzájuk kapcsolódó vámeljárások, általános vámeljárások és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség fejlesztésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos együttműködés fokozása;

d)

az együttműködés fokozása a kapacitásépítés és a technikai segítségnyújtás területén;

e)

a 47. cikk végrehajtásának nyomon követése;

(f)

saját eljárási szabályzatának meghatározása; valamint

g)

a Felek által e fejezet tekintetében elfogadott minden más ügy kezelése.

3.   A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság azon a napon és olyan napirenddel ülésezik, amelyben a Felek előzőleg megállapodtak.

4.   A Felek felváltva elnökölnek a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságban.

5.   A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak tesz jelentést.

V. FEJEZET

A kereskedelem technikai akadályai

51. cikk

Többoldalú kötelezettségek

1.   A Felek megerősítik elkötelezettségüket a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodásban (a továbbiakban: WTO TBT-megállapodás) meghatározott jogok és kötelezettségek iránt.

2.   Az említett jogok és kötelezettségek képezik az alapját a Felek e fejezet szerint gyakorolt tevékenységeinek.

52. cikk

Célkitűzések

A Felek megállapodnak a következőkben:

a)

a TBT-megállapodás értelmében a kereskedelem szükségtelen akadályainak azonosításával, megelőzésével és kiküszöbölésével együttműködnek a közöttük folytatott árukereskedelem megkönnyítése és fokozása érdekében;

b)

együttműködnek a regionális integráció – és konkrétan az SADC-GPM-államok integrációja – megerősítésében, valamint a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos ügyekben; valamint

c)

létrehozzák és javítják az SADC-GPM-államok TBT-vel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó műszaki kapacitásait.

53. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   E fejezet rendelkezéseit a WTO TBT-megállapodásban meghatározott technikai szabályozásokra, szabványokra és megfelelőségértékelési eljárásokra kell alkalmazni, amennyiben ezek érintik a megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmet.

2.   E fejezet alkalmazásában a WTO TBT-megállapodásban használt meghatározásokat kell alkalmazni.

54. cikk

Együttműködés és regionális integráció

A Felek egyetértenek abban, hogy a kereskedelem technikai akadályaival foglalkozó nemzeti és regionális hatóságok közötti együttműködés az állami és a magánszektorban egyaránt fontos a régiós, illetve a Felek közötti kereskedelem könnyítéséhez, illetve a regionális integráció teljes folyamatához, és vállalják, hogy e végett együttműködnek.

55. cikk

Átláthatóság

1.   A WTO TBT-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét a technikai szabályozások és szabványok alkalmazásában.

2.   A WTO TBT-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét a technikai szabályozások és szabványok tekintetében.

3.   A Felek megállapodnak egy korai figyelmeztető mechanizmus létrehozásában annak biztosítására, hogy az SADC-GPM-államok előzetesen tájékoztatást kapjanak az EU azon intézkedéseiről, amelyek érinthetik az SADC-GPM-államok EU-ba irányuló kivitelét. A Felek optimális mértékben kihasználják a meglévő mechanizmusokat, és kerülik a több- vagy egyoldalú mechanizmusok közötti felesleges átfedéseket.

56. cikk

A kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos intézkedések

A Felek megállapodnak, hogy meghatározzák és végrehajtják a WTO TBT-megállapodás által támogatott mechanizmusok közül azokat, amelyek az adott ágazat vagy prioritást élvező kérdés szempontjából a legmegfelelőbbek. Ilyen mechanizmusok lehetnek az alábbiak:

a)

intenzívebb együttműködés a saját piacra való bejutás könnyítése céljából azáltal, hogy fokozzák a technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelés terén működő saját rendszereik kölcsönös ismeretét és megértettségét;

b)

információcsere és megfelelő mechanizmusok azonosítása és végrehajtása sajátos kérdések vagy ágazatok esetében, vagyis igazodás a nemzetközi szabványokhoz, bizalom a szállító megfelelőségi nyilatkozatában, a megfelelőségértékelési szervek minősítéséhez nemzetközileg elismert akkreditáció használata, valamint nemzetközi terméktesztelési és tanúsítási rendszerek használata;

c)

szabványokra, technikai szabályozásokra és megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó ágazatspecifikus beavatkozások azonosítása és megszervezése azzal a céllal, hogy könnyítsék saját piacuk megértését és az arra való bejutást. Ezeket az ágazatokat a kereskedelem legfontosabb területeinek – köztük a prioritást élvező termékeknek – a figyelembevételével választják ki;

d)

együttműködési tevékenységek és intézkedések kialakítása azzal a céllal, hogy támogatást kapjon a WTO TBT-megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek végrehajtása;

e)

adott esetben közös álláspontok és megközelítések kidolgozása olyan technikai szabályozási gyakorlatokkal kapcsolatban, mint például az átláthatóság, a konzultáció, a szükségesség és arányosság, a nemzetközi szabványok használata, a megfelelőségértékelési követelmények, a hatásvizsgálatok és kockázatértékelések használata, a végrehajtás és a piacfelügyelet;

f)

a harmonizáció előmozdítása a nemzetközi szabványokhoz való igazodás érdekében minden lehetséges esetben a kölcsönös érdeket jelentő területeken, valamint ezeknek a szabványoknak a használata a technikai szabályozások és a megfelelőségértékelési eljárások kialakítása során;

g)

annak vállalása, hogy megfelelő időben fontolóra veszik a kölcsönös elismerési megállapodások tárgyalását a kölcsönös gazdasági érdeknek számító ágazatokban;

h)

az együttműködés előmozdítása a Felek technikai szabályozással, mérésüggyel, szabványosítással, teszteléssel, tanúsítással, felügyelettel és akkreditációval foglalkozó szervezetei között; valamint

i)

az SADC-GPM-államok részvételének előmozdítása a nemzetközi szabványalkotó testületekben.

57. cikk

A kereskedelmi és fejlesztési bizottság szerepe a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos kérdésekben

A Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

a)

e fejezet végrehajtásának monitoringja és felülvizsgálata;

b)

koordináció és konzultáció biztosítása a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos kérdésekben;

c)

a prioritást élvező ágazatok és termékek és az ezekből következő prioritást élvező együttműködési területek meghatározása és felülvizsgálata;

d)

ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele e fejezet módosításához; valamint

e)

a Felek által e fejezet tekintetében elfogadott minden más kérdés kezelése.

58. cikk

Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás

1.   A Felek elismerik a technikai szabályozás, a szabványok, a mérésügy, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés területén való együttműködés fontosságát e fejezet céljainak elérése érdekében.

2.   A Felek a következő prioritást élvező együttműködési területekben állapodnak meg:

a)

megfelelő intézkedések a szakértelem megosztásához, többek között megfelelő képzés az SADC-GPM-államok szabványosítási és megfelelőségértékelési szerveiben a megfelelő és tartós technikai kompetencia biztosítása végett, valamint kölcsönös egyetértés a Felek területén működő ilyen szervek között;

b)

az SADC-GPM-államok kapacitásának fejlesztése a technikai szabályozás, a mérésügy, a szabványok, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés terén, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével és létrehozásával. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és a prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét;

c)

releváns nemzetközi szabványokon alapuló harmonizált technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelési eljárások kialakítása és elfogadása az SADC-GPM-államokban;

d)

az SADC-GPM-államok nemzetközi szabványosítási, akkreditációs és mérésügyi tevékenységekben való részvételének támogatása; valamint

e)

a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos információs és bejelentőpontok kialakítása az SADC-GPM-államokban.

VI. FEJEZET

Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

59. cikk

Többoldalú kötelezettségek

1.   A Felek megerősítik az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: WTO SPS-megállapodás), az Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (a továbbiakban: IPPC), a Codex Alimentarius Bizottság és az Állategészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: OIE) szerinti jogaikat és kötelezettségeiket.

2.   Az említett jogok és kötelezettségek képezik az alapját a Felek e fejezet szerint gyakorolt tevékenységeinek.

60. cikk

Célkitűzések

A Felek megállapodnak a következőkben:

a)

az SADC-GPM-államokon belül és a Felek között könnyítik a kereskedelmet és a befektetéseket, eközben pedig biztosítják, hogy az elfogadott intézkedéseket – a WTO SPS-megállapodás rendelkezéseivel összhangban – kizárólag az emberi, állati és növényi élet vagy egészség védelméhez szükséges mértékig kelljen alkalmazni;

b)

együttműködnek az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos intézkedések (a továbbiakban: SPS-intézkedések) esetében a regionális integráció – illetve konkrétan az SADC-GPM-államok együttműködésének – erősítésében, továbbá abból a célból, hogy az elfogadott prioritást élvező, a VI. MELLÉKLETBEN felsorolt termékekre és ágazatokra vonatkozó SPS-intézkedésekből eredő problémákat kezeljék, miközben kellően figyelembe veszik a regionális integrációt;

c)

ösztönzik az SPS-intézkedésekben a megfelelő szintű védelem elismerését célzó együttműködést; valamint

d)

létrehozzák és fokozzák az SADC-GPM-államokban az SPS-intézkedések végrehajtására és monitoringjára – többek között a nemzetközi szabványok kiterjedtebb használatára és más egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekre – irányuló technikai kapacitást.

61. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   E fejezet rendelkezéseit a WTO SPS-megállapodásban meghatározott SPS-intézkedésekre kell alkalmazni.

2.   E fejezet alkalmazásában azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyeket a WTO SPS-megállapodás és a nemzetközi szabványosító testületek – nevezetesen a Codex Alimentarius Bizottság, az IPPC és az OIE – használnak.

62. cikk

Illetékes hatóságok

1.   A Felek területén az ebben a fejezetben említett intézkedések végrehajtásában a megfelelő egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságok az illetékesek.

2.   A Felek a megállapodással összhangban tájékoztatják egymást megfelelő illetékes egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságaikról és ezek változásáról.

63. cikk

Átláthatóság

1.   A WTO SPS-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét az SPS-intézkedések alkalmazásában.

2.   A WTO SPS-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét az SPS-intézkedések tekintetében.

3.   Az importáló Fél tájékoztatja az exportáló Felet egészségügyi és növény-egészségügyi importfeltételeinek minden olyan változásáról, amely érintheti az e fejezet hatálya alá tartozó kereskedelmet. A Felek vállalják, hogy adott esetben mechanizmusokat létesítenek az ilyen információcserére.

4.   A nemzetközi szabványokkal összhangban a Felek az importfeltételek meghatározásakor alkalmazzák a körzetekre vagy területi egységekre osztás elvét. Ahol lehetséges, a kereskedelmi zavarok elkerülése érdekében eseti alapon a Felek közösen is azonosíthatnak és javasolhatnak meghatározott egészségügyi vagy növény-egészségügyi státusú körzeteket vagy területi egységeket.

64. cikk

Információcsere

1.   A Felek megállapodnak, hogy korai előrejelző rendszert hoznak létre annak biztosítására, hogy az SADC-GPM-államok előzetesen tájékoztatást kapjanak az EU azon új SPS-intézkedéseiről, amelyek érinthetik az SADC-GPM-országok EU-ba irányuló kivitelét. A rendszer adott esetben már létező mechanizmusokra épül.

2.   A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az állatbetegségek járványügyi felügyeleti hálózatának továbbfejlesztésében és a növényegészségügy terén. A Felek információt cserélnek, ha ismert és a másik Félre közvetlen veszélyt jelentő károsítók és betegségek bukkannak fel.

65. cikk

A kereskedelmi és fejlesztési bizottság szerepe az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekben

A kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

a)

e fejezet végrehajtásának nyomon követése és felülvizsgálata;

b)

tanácsadás és ajánlástétel e fejezet célkitűzéseinek elérése érdekében, annak végrehajtása útján;

c)

fórum biztosítása vitához, információcseréhez és együttműködési kérdésekhez;

d)

ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele e fejezet módosításához;

e)

a VI. MELLÉKLETBEN szereplő, prioritást élvező termékek és ágazatok jegyzékének, valamint az ezekből következő prioritást élvező együttműködési területeknek a felülvizsgálata;

f)

az SPS-intézkedések kialakításával, alkalmazásával és betartatásával kapcsolatos együttműködés fokozása; valamint

g)

minden ezekhez kapcsolódó kérdés megvitatása.

66. cikk

Konzultációk

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél olyan intézkedést hozott, amely befolyásolhatja a piacára való bejutást, megfelelő konzultációra kerül sor azzal a céllal, hogy a WTO SPS-megállapodással összhangban elkerüljék az indokolatlan késedelmet és megfelelő megoldást találjanak. Ebben a tekintetben a Felek kicserélik az egészségügyi és növény-egészségügyi szakértői kapcsolattartó pontok nevét és címét a kommunikáció és az információcsere megkönnyítése érdekében.

67. cikk

Együttműködés, kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás

A Felek megállapodnak a következőkben:

a)

ösztönzik a Felek egyenértékű intézményei közötti együttműködést;

b)

együttműködnek az SADC-GPM-államokon belüli és az azok közötti intézkedések regionális harmonizációjának elősegítésében és a megfelelő szabályozási keretek és szakpolitikák kidolgozásában, ezáltal pedig fokozzák a régión belüli kereskedelmet és beruházásokat; valamint

c)

együttműködnek a következő prioritást élvező területeken:

i.

technikaikapacitás-építés az SADC-GPM-államok állami és magánszektorában az egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzés lehetővé tétele érdekében, ideértve a vizsgálati, tanúsítási, felügyeleti és ellenőrzési képzést és tájékoztató rendezvényeket;

ii.

kapacitásépítés az SADC-GPM-államokban piacra jutási lehetőségeik fenntartása és kiterjesztése céljából;

iii.

kapacitásépítés azt biztosítandó, hogy a meghozott intézkedések ne váljanak szükségtelen kereskedelmi akadállyá, miközben elismerést kap a Felek azon joga, hogy maguk állapítsák meg megfelelő védettségi szintjüket;

iv.

az SPS-intézkedések végrehajtásához és monitoringjához szükséges technikai kapacitás megerősítése, többek között a nemzetközi szabványok szélesebb körű használatának előmozdításával;

v.

a WTO SPS-megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködés előmozdítása, elsősorban az SADC-GPM-államok bejelentési eljárásainak és információs pontjainak megerősítésével, valamint a megfelelő nemzetközi szabványalkotó testületekkel kapcsolatos más ügyekben;

vi.

kockázatelemző, harmonizációs, megfelelési, tesztelési, tanúsító, szermaradvány-ellenőrző, monitoring és akkreditációs kapacitás építése, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével vagy létrehozásával, hogy segítségükkel az SADC-GPM-államok megfelelhessenek a nemzetközi szabványoknak. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és az e fejezettel összhangban meghatározott, prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét; valamint

vii.

az SADC-GPM-államok részvételének támogatása a megfelelő nemzetközi szabványalkotó testületekben.

VII. FEJEZET

Mezőgazdaság

68. cikk

Mezőgazdasági együttműködés

1.   A Felek hangsúlyozzák a mezőgazdasági ágazat fontosságát az SADC-GPM-államok számára a következők szempontjából: élelmezésbiztonság, vidéki munkahelyteremtés, a gazdálkodó háztartások jövedelmének növelése, inkluzív vidéki gazdaság létrehozása, valamint úgymint a tágabb értelemben vett iparosítás és fenntartható fejlődés alapja, továbbá a megállapodás célkitűzéseihez való hozzájárulás.

2.   A megállapodás hatálybalépésének napjától nem nyújtható támogatás a Felek közötti kereskedelemben a mezőgazdasági termékek kiviteléhez.

3.   Mezőgazdasági partnerség jön létre az EU és az SADC-GPM-államok között, amely megkönnyíti a Felek közötti véleménycserét a mezőgazdasági kérdésekben, többek között az élelmezésbiztonságra, a fejlesztésre a regionális értékláncokra és az integrációra vonatkozóan. A mezőgazdasági partnerség keretében kezelt kérdések körét és a működési szabályokat a 103. cikkben említett bizottság keretében tevékenykedő Felek határozzák meg, közös megegyezés útján.

VIII. FEJEZET

Folyó fizetések és tőkemozgások

69. cikk

Folyó fizetések

1.   A 70. és a 71. cikk rendelkezéseire figyelemmel a Felek vállalják, hogy nem rendelnek el korlátozásokat, és lehetővé teszik, hogy lakosaik között a folyó ügyletekkel összefüggő kifizetések lebonyolítása szabadon átváltható valutában történjen.

2.   A Felek megtehetik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdés rendelkezéseit ne lehessen olyan átutalások végrehajtására felhasználni, amelyek nem felelnek meg valamelyik Fél jogának és szabályozásának.

70. cikk

Védintézkedések

1.   Amennyiben rendkívüli körülmények esetén a Felek közötti kifizetések és tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak, vagy ezzel fenyegetnek, egy vagy több SADC-GPM-államban vagy az Európai Unió egy vagy több tagállamában a monetáris vagy árfolyam-politika működésében, az EU vagy az érintett SADC-GPM-állam – csak a legszükségesebb esetben és legfeljebb hat (6) hónapos időtartamra – a tőkemozgások tekintetében védintézkedéseket alkalmazhat.

2.   A vegyes tanácsot haladéktalanul tájékoztatják a védintézkedés elfogadásáról, illetve – a lehető legrövidebb időn belül – megszüntetésének ütemezéséről.

71. cikk

A fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek

Ha az EU egy vagy több tagállamának, illetve egy SADC-GPM-államnak a fizetési mérleg tekintetében súlyos nehézségei vagy külső finanszírozással kapcsolatos nehézségei támadnak, vagy ilyen helyzet fenyegeti az(oka)t, az érintett Fél a helyzetnek megfelelően a WTO-megállapodás és a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya alapján kialakított feltételekkel összhangban korlátozó intézkedéseket fogadhat el, amely intézkedések korlátozott időtartamra szólnak, és nem léphetik túl a fizetésimérleg-helyzet orvoslásához szükséges mértéket. Az ilyen intézkedéseket elfogadó vagy fenntartó Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, és a lehető legrövidebb időn belül megküldi számára az intézkedések eltörlésének ütemezését.

IX. FEJEZET

Szolgáltatáskereskedelem és befektetések

72. cikk

Célkitűzések

A Felek elismerik a szolgáltatáskereskedelem és a befektetések növekvő jelentőségét gazdaságuk fejlődése szempontjából, és újólag megerősítik a szolgáltatások tekintetében a Cotonoui Megállapodás 41. és 43. cikke szerinti kötelezettségvállalásaikat, valamint a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (a továbbiakban: GATS) szerinti jogaikat és kötelezettségeiket.

73. cikk

A szolgáltatások kereskedelme

1.   A Felek tárgyalásokat folytathatnak a szolgáltatáskereskedelemről e megállapodás hatályának kiterjesztése érdekében. E tekintetben egyrészről Botswana, Lesotho, Mozambik és Szváziföld (a továbbiakban: részt vevő SADC-GPM-államok), és másrészről az EU már megkezdték és folytatni fogják a szolgáltatáskereskedelemről szóló tárgyalásokat.

2.   Az EU és a részt vevő SADC-GPM-államok közti tárgyalásokat a következő elvek alapján folytatják:

a)

a tárgyalások során kitérnek a szolgáltatáskereskedelem liberalizálásával kapcsolatos fogalommeghatározásokra és elvekre;

b)

a tárgyalások kiterjednek a kötelezettségvállalások listáira, melyek meghatározzák a szolgáltatáskereskedelem liberalizálására alkalmazandó feltételeket. Ezeket a feltételeket liberalizált ágazatonként sorolják fel, és azok adott esetben magukba foglalják a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat, valamint a liberalizálás átmeneti időszakait;

c)

a tárgyalások során kitérnek a szolgáltatáskereskedelem liberalizálását támogató szabályozási rendelkezésekre is;

d)

a szolgáltatáskereskedelem liberalizálása megfelel a GATS V. cikkében foglalt követelményeknek;

e)

a szolgáltatáskereskedelem liberalizálása kölcsönös és aszimmetrikus, és figyelembe veszi a részt vevő SADC-GPM-államok fejlesztési szükségleteit. Ez az együttműködésről, valamint egyedi és megkülönböztetett elbánásról szóló rendelkezések belefoglalását is eredményezheti;

f)

a tárgyalások a meglévő alkalmazandó jogi keretek vonatkozó rendelkezéseire épülnek.

3.   Az EU és a részt vevő SADC-GPM-államok megállapodnak, hogy együttműködnek a részt vevő SADC-GPM-államok szabályozási keretének erősítésében, valamint hogy támogatják a 13. cikk (5) bekezdésével összhangban folytatott tárgyalások eredményeként tett kötelezettségvállalások végrehajtását. A Felek elismerik, hogy a 13. cikk (8) bekezdésével összhangban a kereskedelmi kapacitásépítés támogathatja a gazdasági tevékenységek fejlesztését.

4.   Amennyiben az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően megtárgyalt, a szolgáltatáskereskedelemről szóló megállapodáshoz egy olyan Fél szeretne csatlakozni, amely annak nem részes fele, ez a Fél tárgyalásokat folytathat a megállapodáshoz való csatlakozásának feltételeiről.

5.   Amennyiben a (1) és a (4) bekezdésben körvonalazott tárgyalások eredményeképpen született megállapodás kimenetele nem bizonyul összeegyeztethetőnek az SADC szolgáltatásokra vonatkozó regionális keretének jövőbeli alakulásával, a Felek tárgyalásokat folytatnak, hogy összeegyeztessék ezt a megállapodást a regionális kerettel, miközben az előnyök egyensúlyát is biztosítják.

74. cikk

Kereskedelem és befektetések

1.   Az EU és a részt vevő SADC-GPM-államok megállapodnak, hogy együttműködnek a befektetések terén a 13. cikk (6) bekezdésének megfelelően, és a jövőben fontolóra vehetik a szolgáltatásoktól eltérő gazdasági ágazatokba eszközölt befektetésekről szóló megállapodás megtárgyalását.

2.   Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően megtárgyalt, a szolgáltatáskereskedelemről szóló megállapodáshoz egy olyan Fél szeretne csatlakozni, amely annak nem részes fele, ez a Fél tárgyalásokat folytathat a megállapodáshoz való csatlakozásának feltételeiről.

3.   Amennyiben a (1) és a (2) bekezdésben körvonalazott tárgyalások eredményeképpen született megállapodás kimenetele nem bizonyul összeegyeztethetőnek az SADC befektetésekre vonatkozó regionális keretének jövőbeli alakulásával, a Felek közösen vállalják, hogy összeegyeztetik ezt a megállapodást a regionális kerettel, miközben az előnyök egyensúlyát is biztosítják.

III. RÉSZ

VITÁK ELKERÜLÉSE ÉS VITARENDEZÉS

I. FEJEZET

Célkitűzés és hatály

75. cikk

Célkitűzés

1.   A III. rész célja az, hogy elkerülje vagy rendezze a Felek közötti vitákat e megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban, hogy a Felek lehetőség szerint kölcsönös megállapodással jussanak megoldásra.

2.   A SACU kollektív tevékenységéhez kapcsolódó viták esetében a SACU kollektívan lép fel e rész céljából, és az EU a SACU ellenében lép fel.

3.   Az egyes SADC-GPM-államok egyéni tevékenységéhez kapcsolódó viták esetében az érintett SADC-GPM-állam egyénileg lép fel e rész céljából, és az EU kizárólag azon konkrét állam ellenében lép fel, amely az EU véleménye szerint megsértette e megállapodás valamely rendelkezését.

76. cikk

Hatály

1.   A megállapodás értelmezésére és alkalmazására vonatkozó összes vitára a III. részt kell alkalmazni, kivéve ha a megállapodás kifejezetten másként rendelkezik.

2.   Az (1) bekezdéssel ellentétben a Cotonoui Megállapodás 98. cikkében meghatározott eljárást kell alkalmazni olyan vita esetén, amely a Felek közötti fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozik.

II. FEJEZET

Konzultációk és közvetítés

77. cikk

Konzultációk

1.   A Felek úgy törekszenek a 76. cikkben említett viták rendezésére, hogy békés megoldás elérése céljából jóhiszeműen konzultációt kezdeményeznek.

2.   Konzultációt az egyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli kérelem formájában kezdeményez, amelyet másolatban megküld a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak is, megjelölve a kérdéses intézkedést és a megállapodás azon rendelkezéseit, amelyekkel megítélése szerint az intézkedés nincs összhangban.

3.   A konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított negyven (40) napon belül kerül sor. A konzultáció a kérelem beérkezésének napjától számított hatvan (60) napon belül lezártnak tekintendő, kivéve ha mindkét Fél megállapodik annak folytatásában. Az egyeztetés során közzétett információk bizalmasak maradnak.

4.   Sürgős ügyben folytatott – többek között a romlandó vagy szezonális árukra vonatkozó – konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított tizenöt (15) napon belül kerül sor, a kérelem beérkezésének napjától számított harminc (30) napon belül pedig a konzultáció lezártnak tekintendő.

5.   Amennyiben a konzultációra nem kerül sor a (3) vagy (4) bekezdésben említett időkereten belül, illetve ha a konzultáció lezárult, és nem jött létre kölcsönösen elfogadott megoldás, a panaszos Fél a 79. cikkel összhangban kérheti választottbírói testület felállítását.

78. cikk

Közvetítés

1.   Amennyiben a konzultáció nem vezet kölcsönösen elfogadott megoldáshoz, a Felek megállapodás alapján közvetítőt vehetnek igénybe. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a közvetítés tárgya a konzultációs kérelemben megnevezett ügy.

2.   Amennyiben a Felek a közvetítésre irányuló kérelemről szóló megállapodás időpontjától számított tizenöt (15) napon belül nem állapodnak meg egy közvetítőben, a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke vagy annak küldötte sorshúzással egy közvetítőt jelöl ki azon személyek állományából, akik szerepelnek a 94. cikkben említett listán, és nem állampolgárai egyik Félnek sem. A kiválasztásra a közvetítésre irányuló kérelemről szóló megállapodás benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül kerül sor mindegyik Fél képviselőjének jelenlétében. A közvetítő legkésőbb a kiválasztását követő harmincadik (30.) napon ülést hív össze a Felekkel. A közvetítő az ülés előtt legkésőbb tizenöt (15) nappal átveszi mindegyik Fél beadványait, és a kiválasztását követően legkésőbb negyvenöt (45) nappal ismerteti véleményét.

3.   A közvetítő véleménye ajánlásokat tartalmaz arról, hogy e megállapodás rendelkezéseivel összhangban miképpen rendezhető a vita. A közvetítő véleménye nem kötelező erejű.

4.   A Felek megállapodhatnak a (2) bekezdésben említett határidők módosításáról. A közvetítő is dönthet úgy, hogy valamelyik Fél kérelmére vagy saját kezdeményezésére módosítja ezeket a határidőket az érintett Fél által tapasztalt különleges nehézségek vagy az ügy összetettsége miatt.

5.   A közvetítést magában foglaló eljárás – különösen az eljárás során közzétett valamennyi információ és a Felek álláspontja – bizalmas természetű marad.

III. FEJEZET

Vitarendezési eljárások

79. cikk

A választottbírósági eljárás kezdeményezése

1.   Amennyiben a Feleknek a 77. cikkben előírt konzultáció vagy a 78. cikkben előírt közvetítés igénybevételével sem sikerült rendezniük a vitát, a panaszos Fél választottbírói testület létrehozását kérheti.

2.   A választottbírói testület létrehozására irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a bepanaszolt Fél számára, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz. A panaszos Fél kérelmében megjelöli a szóban forgó konkrét intézkedéseket, és kifejti, hogy ezek az intézkedések miképpen sértik e megállapodás rendelkezéseit.

80. cikk

A választottbírói testület létrehozása

1.   A választottbírói testület három (3) választottbíróból áll.

2.   Mindkét Fél kijelöl egy-egy választottbírót a választottbírói testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított tíz (10) napon belül. A két (2) választottbíró a testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított húsz (20) napon belül kinevez egy harmadikat, aki a választottbírói testület elnöke lesz. A választottbírói testület elnöke egyik Félnek sem állampolgára, és állandó lakhelye nem a Felek területén van.

3.   Amennyiben húsz (20) napon belül nincs kinevezve mindhárom (3) választottbíró, vagy a harmadik választottbíró kinevezésétől számított tíz (10) napon belül valamely Fél indokolással ellátott írásbeli kifogást nyújt be a kijelölt választottbírákkal szemben a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz, akkor bármely Fél felkérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnökét vagy ennek megbízottját, hogy sorsolás útján válassza ki mindhárom (3) tagot a 94. cikk szerint létrehozott listából: egyet a panaszos Fél által javasolt egyének közül, egyet a bepanaszolt Fél által javasolt egyének közül, egyet pedig a Felek által elnöknek kiválasztott személyek közül. Amennyiben a Felek a választottbírói testület egy vagy több tagjáról megállapodnak, akkor a fennmaradó tagokat az ebben a bekezdésben megállapított eljárás szerint kell megválasztani.

4.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke vagy ennek megbízottja az e cikk (3) bekezdésében említett, valamely Fél által benyújtott kérelem beérkezésétől számított öt (5) napon belül és az egyes Felek képviselőinek jelenlétében kiválasztja a választottbírákat.

5.   A választottbírói testület létrehozásának napja az, amikor a három (3) választottbírót véglegesen kiválasztották.

81. cikk

A testület időközi jelentése

A választottbírói testület – általános szabályként legkésőbb a létrehozásának napjától számított százhúsz (120) nappal – időközi jelentést ad a Feleknek, amely leíró szakaszt, megállapításokat és következtetéseket is tartalmaz. Sürgős esetben a határidő hatvan (60) napra csökken. A jelentés ismertetésétől számított tizenöt (15) napon belül bármely Fél írásbeli észrevételt tehet a választottbírói testület számára időközi jelentésének pontosan meghatározott szempontjairól.

82. cikk

Választottbírósági határozatok

1.   A választottbírói testület a felállításának napjától számított százötven (150) napon belül értesíti határozatáról a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. Amennyiben a testület megítélése szerint ez a határidő nem teljesíthető, elnöke írásban értesíti a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, megadva a késedelem okát és azt a napot, amikorra a választottbírói testület munkája befejezését tervezi. A határozatról szóló értesítésre semmilyen körülmények között sem kerülhet sor a választottbírói testület felállításától számított száznyolcvan (180) napnál később.

2.   Sürgős – többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos – ügyben a választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a létrehozásának napjától számított kilencven (90) napon belül értesítést adjon döntéséről. A választottbírói testület a felállításának napjától számított tíz (10) napon belül előzetes határozatot hozhat azzal kapcsolatosan, hogy sürgősnek ítéli-e az esetet.

3.   Bármelyik Fél felkérheti a választottbírósági bizottságot, hogy tegyen ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy az a Fél, aki ellen panaszt emeltek, miként felelhet meg a rendelkezéseknek.

83. cikk

A választottbíróság határozatában foglaltaknak való megfelelés

A bepanaszolt Fél megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy megfeleljen a választottbírói testület döntésének, és arra törekszik, hogy megegyezés szülessen a határozatban foglaltaknak való megfeleléshez szükséges határidőről.

84. cikk

A határozatban foglaltaknak való megfelelés ésszerűen szükséges időtartama

1.   Legkésőbb harminc (30) nappal azt követően, hogy a választottbírói testület határozatát megküldték a Feleknek, a bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot arról az ésszerű időtartamról, amely a választottbírói testület határozatában foglaltaknak való megfeleléshez szükséges.

2.   A bepanaszolt Féltől érkező értesítést követően a Felek megkísérelnek megállapodni egy ésszerű időtartamban. Amennyiben a Felek nem értenek egyet a választottbírói testület határozatában foglaltak teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartamban, a panaszos Fél az (1) bekezdés szerinti értesítéstől számított harminc (30) napon belül írásban felkéri az eredeti választottbírói testületet az ésszerű időtartam hosszának meghatározására. Erről a kérelemről egyidejűleg értesíteni kell a bepanaszolt Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított harminc (30) napon belül értesíti döntéséről a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

3.   A választottbírói testület az ésszerű időtartam hosszának meghatározása során figyelembe veszi azt az időtartamot, amelyre rendes körülmények között a bepanaszolt Félnek szüksége van ahhoz, hogy a bepanaszolt Fél által a határozatban foglaltak teljesítésének biztosításához szükségesként meghatározott intézkedésekhez hasonló jogalkotási vagy közigazgatási intézkedéseket fogadjon el. A választottbírói testület figyelembe veszi a szükséges intézkedések bepanaszolt Fél általi meghozatalát esetlegesen érintő kapacitásbeli korlátokat és különböző fejlettségi szinteket is.

4.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a 80. cikkben előírt eljárásokat kell alkalmazni. A határozatról szóló értesítés határideje a (2) bekezdésben említett kérelem kézhezvételének időpontjától számított negyvenöt (45) nap.

5.   Az ésszerű időtartam a Felek megállapodása alapján meghosszabbítható.

85. cikk

A választottbírói testület határozatban foglaltaknak való megfelelés érdekében tett intézkedések felülvizsgálata

1.   Az ésszerűen elvárható időtartam vége előtt a bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület határozatában foglaltaknak teljesítése végett hozott.

2.   Amennyiben a Felek nem értenek egyet abban, hogy az (1) bekezdés szerinti értesítésben bejelentett intézkedések összeegyeztethetők-e e megállapodás rendelkezéseivel, a panaszos Fél írásban felkérheti az eredeti választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. A kérelem megjelöli a szóban forgó konkrét intézkedést, és kifejti, hogy ez mennyiben nem összeegyeztethető a megállapodás rendelkezéseivel. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított kilencven (90) napon belül közli döntését. Sürgős – többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos – ügyben, a választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított negyvenöt (45) napon belül közli döntését.

3.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a 80. cikkben előírt eljárásokat kell alkalmazni. A határozatról szóló értesítés határideje a (2) bekezdésben említett kérelem kézhezvételének időpontjától számított százöt (105) nap.

86. cikk

Ideiglenes jogorvoslatok a határozatban foglaltaknak való nem megfelelés esetén

1.   Abban az esetben, ha a bepanaszolt Fél az ésszerűen elvárható időtartam vége előtt nem jelent be olyan intézkedéseket, amelyeket a választottbírói testület határozatában foglaltaknak való megfelelés céljából tett, illetve ha a választottbírói testület úgy határoz, hogy a 85. cikk (1) bekezdése szerint bejelentett intézkedés nem felel meg e megállapodás rendelkezéseinek, akkor a panaszos Fél felszólítására köteles kártérítési javaslatot tenni. Ez a kártérítés részben vagy egészben állhat pénzügyi kártérítésből is, ugyanakkor ebben a megállapodásban semmi sem kötelezi a bepanaszolt Felet arra, hogy ilyen pénzügyi kártérítést ajánljon fel.

2.   Amennyiben az ésszerű időtartam végétől számított harminc (30) napon belül nem sikerül megállapodni a kártérítésről, illetve ha a választottbírói testület a 85. cikk szerint úgy dönt, hogy a határozatban foglaltak teljesítése érdekében hozott intézkedés nem összeegyeztethető a megállapodással, a panaszos Fél – a bepanaszolt Felet értesítve – megfelelő intézkedések elfogadására jogosult.

3.   Ezen intézkedések elfogadásakor a panaszos Fél törekszik a jogsértéssel arányban álló olyan intézkedések kiválasztására, amelyek legkevésbé befolyásolják e megállapodás célkitűzéseinek elérését, és figyelembe veszi ezen intézkedéseknek a bepanaszolt Fél gazdaságára és az egyes SADC-GPM-államokra gyakorolt hatását.

4.   Az EU pénzügyi kártérítés nyújtását veszi fontolóra, amennyiben legkésőbb az ésszerű időtartam lejártáig elmulasztja közölni a választottbírói testület határozatában foglaltaknak teljesítése érdekében hozott intézkedéseit, vagy amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a 85. cikk (1) bekezdése szerint közölt intézkedés nem egyeztethető össze az említett Félnek a megállapodás szerinti kötelezettségeivel, és a panaszos Fél úgy értékeli, hogy a megfelelő intézkedések elfogadása jelentős kárt okozna gazdaságának.

5.   Az EU kellő mérsékletességet gyakorol, amikor kártérítést kér vagy megfelelő intézkedéseket fogad el az (1) és a (2) bekezdés alapján.

6.   A kártérítés vagy a megfelelő intézkedések ideiglenesek, és csak addig alkalmazandók, amíg a megállapodás rendelkezéseit bizonyítottan sértő intézkedéseket vissza nem vonják vagy nem módosítják úgy, hogy azok összeegyeztethetők legyenek az említett rendelkezésekkel, vagy amíg a Felek nem állapodnak meg a vita rendezésében.

7.   A 86. és 87. cikk alkalmazásában „megfelelő intézkedések” a WTO-egyezmény 2. mellékletében szereplő, a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés (a továbbiakban: vitarendezési egyetértés) szerinti intézkedésekhez hasonló intézkedések.

87. cikk

A megfelelő intézkedések elfogadása után a határozatban foglaltak teljesítése céljából hozott intézkedések felülvizsgálata

1.   A bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület határozatában foglaltaknak teljesítése érdekében hozott, valamint közli arra irányuló kérelmét, hogy szüntessék meg a panaszos Fél megfelelő intézkedéseinek alkalmazását.

2.   Ha az értesítés napjától számított harminc (30) napon belül a Felek nem jutnak megállapodásra arról, hogy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelő-e a bejelentett intézkedés, a panaszos Fél írásban kéri az eredeti választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. Erről a kérelemről értesítik a bepanaszolt Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. A választottbírói testület döntését a kérelem benyújtásának időpontjától számított negyvenöt (45) napon belül közlik a Felekkel és a kereskedelmi és fejlesztési bizottsággal. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés nincs összhangban e megállapodás rendelkezéseivel, a választottbírói testület határozza meg, hogy a panaszos Fél folytathatja-e a megfelelő intézkedések alkalmazását. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés összeegyeztethető a megállapodás rendelkezéseivel, akkor a megfelelő intézkedések megszűnnek.

3.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a 80. cikkben meghatározott eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés időtartama a (2) bekezdésben említett kérelem benyújtásának időpontjától számított hatvan (60) nap.

IV. FEJEZET

Közös rendelkezések

88. cikk

Kölcsönösen elfogadott megoldás

A Felek bármikor kölcsönösen elfogadott megoldásra juthatnak az e fejezet hatálya alá tartozó vitájukban. Erről a megoldásról értesítik a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot és adott esetben a választottbírói testületet is. A kölcsönösen elfogadott megoldás elfogadásával a vitarendezési eljárás megszűnik.

89. cikk

Eljárási szabályzat és magatartási kódex

1.   A Felek a megállapodás hatálybalépésétől számított tizenkét (12) hónapon belül megegyeznek az eljárási szabályzatban és a magatartási kódexben, amelyet a vegyes tanács fogad el.

2.   A választottbírói testület ülései az eljárási szabályokkal összhangban nyilvánosak, kivéve ha a választottbírói testület saját indítványára vagy a Felek kérelmére másképp dönt. A választottbírói testület azonban zárt tárgyalást tart, ha a Felek által benyújtott előterjesztés vagy érvelés bizalmas információt tartalmaz.

90. cikk

Információszolgáltatás és technikai tanácsadás

A választottbírói testület valamely Fél kérésére vagy saját kezdeményezésére minden olyan forrásból – köztük a vitában érintett Felektől is – szerezhet információt, amelyet a választottbírósági eljárás szempontjából helyénvalónak vél. A választottbírói testület jogosult megfelelő szakértők véleményét is kikérni, amennyiben azt helyénvalónak véli. Az érdekelt személyek az eljárási szabályokkal összhangban jogosultak önzetlen tanácsadói (amicus curiae) levelet küldeni a választottbírói testületnek. Az ily módon kapott információkat ismertetik a Felekkel, és észrevételezés céljából eljuttatják hozzájuk.

91. cikk

A beadványok nyelve

1.   A Felek írásbeli vagy szóbeli beadványait a Felek valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani.

2.   A Felek törekszenek arra, hogy az ebben a részben meghatározott konkrét eljárások esetében közös munkanyelvben állapodjanak meg. Amennyiben a Felek képtelenek közös munkanyelvben megállapodni, mindkét Fél megszervezi írásbeli beadványai lefordítását és a meghallgatásokon a tolmácsolást a bepanaszolt Fél által választott nyelvre, és viseli ennek költségeit, kivéve ha az egyben az említett Félnek is hivatalos nyelve. A közös munkanyelvről való megegyezés során az EU figyelembe veszi az ilyen költségeknek az SADC-GPM-államokra gyakorolt esetleges hatását.

92. cikk

Értelmezési szabályok

A választottbírói testület a nemzetközi közjog bevett értelmezési szabályaival összhangban értelmezi e megállapodás rendelkezéseit, ideértve a szerződések jogáról szóló bécsi egyezményben kodifikált szabályokat is. A választottbírói testület döntései nem egészíthetik ki, illetve nem korlátozhatják a megállapodásban előírt jogokat és kötelezettségeket.

93. cikk

Választottbírósági határozatok

1.   A választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy konszenzussal hozzon határozatot. Mindazonáltal amennyiben egy határozat nem hozható meg konszenzussal, az ügyet többségi szavazással kell eldönteni.

2.   A határozat felvázolja a ténymegállapításokat, a megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát és a határozatban tett megállapítások és következtetések indoklását. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság nyilvánosan elérhetővé teszi a választottbírói testület döntését, kivéve ha úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg.

94. cikk

A választottbírók jegyzéke

1.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság legkésőbb három (3) hónappal a megállapodás hatálybalépését követően összeállítja annak a huszonegy (21) személynek a jegyzékét, aki hajlandó és képes választottbíróként szolgálni. Mindkét Fél nyolc (8) személyt választ ki, hogy választottbíróként tevékenykedjék. A Felek megállapodnak abban az öt (5) személyben is, akik nem állampolgárai egyik Félnek sem, és akik a választottbírói testület elnökeiként járnak el. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság gondoskodik róla, hogy a jegyzék ezzel a cikkel összhangban mindig naprakész legyen.

2.   A választottbírók szakmai ismeretekkel rendelkeznek a megállapodás által tárgyalt kérdésekben, vagy tapasztalattal rendelkeznek a jog és a nemzetközi kereskedelem terén. A választottbíró független, egyéni minőségében jár el, és nem fogad el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól, illetve nem áll kapcsolatban egyik Fél kormányával sem, továbbá megfelel az eljárási szabályokhoz mellékelt magatartási kódexnek.

3.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság egy tizenöt (15) személyből álló további jegyzéket hozhat létre, amely személyek ágazati szakértelemmel rendelkeznek az e megállapodásban szabályozott egyes ügyekben. Amennyiben a 80. cikk kiválasztási eljárását veszik igénybe, a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke mindkét Fél egyetértése esetén használhatja ezt az ágazati listát.

95. cikk

Kapcsolat a Kereskedelmi Világszervezetben való részvétel alapján fennálló kötelezettségekkel

1.   Az e megállapodás szerint létrehozott választottbírói testületek nem hoznak döntést az egyes Feleknek a WTO-egyezmény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

2.   A megállapodás vitarendezési rendelkezéseinek alkalmazása nem sérti a WTO keretében tett intézkedéseket, beleértve a vitarendezési intézkedéseket is. Ugyanakkor ha egy Fél egy bizonyos intézkedéssel kapcsolatosan e megállapodás vagy a WTO-egyezmény szerinti vitarendezési eljárást kezdeményezett, e Fél ugyanazzal az üggyel kapcsolatosan a másik fórumon nem kezdeményezhet eljárást mindaddig, amíg az első eljárás le nem zárult. E bekezdés alkalmazásában egy vitarendezési eljárást abban az esetben kell a WTO-egyezmény szerint kezdeményezettnek tekinteni, ha az egyik Fél a vitarendezési egyetértés 6. cikke értelmében választottbírói testület felállítását kérelmezte.

3.   E megállapodás nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy a kötelezettségeknek a WTO vitarendezési testülete által jóváhagyott felfüggesztését végrehajtsa.

96. cikk

Határidők

1.   Az ebben a részben hivatkozott valamennyi határidőt – köztük a választottbírósági testületek határozatainak közlésére meghatározott határidőket is – naptári napban kell számolni, az azon intézkedés vagy tény napját követő naptól kezdve, amelyre vonatkozik.

2.   Az ebben a részben említett határidők a Felek kölcsönös megállapodásával meghosszabbíthatók.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS KIVÉTELEK

97. cikk

Záradék az általános kivételekről

Feltételezve, hogy ezeket az intézkedéseket nem a hasonló feltételeket alkalmazó Felek önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetésének, illetve a nemzetközi kereskedelem leplezett korlátozásának eszközeként alkalmazzák, e megállapodás egy rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely bármely Felet akadályozza az alábbi intézkedések elfogadásában és fenntartásában:

a)

a közerkölcs védelméhez szükséges intézkedések;

b)

az emberi, állati vagy növényi élet vagy egészség megóvásához szükséges intézkedések;

c)

az arany vagy ezüst importjára vagy exportjára vonatkozó intézkedések;

d)

az e megállapodás rendelkezéseivel nem összeegyeztethetetlen jogszabályoknak vagy szabályozásnak való megfelelést biztosító intézkedések, ideértve a vámhatósági érvényesítéshez, a GATT II. cikkének (4) bekezdése és XVII. cikke szerint működtetett monopóliumok érvényesítéséhez, a szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok védelméhez, valamint a megtévesztő gyakorlat megelőzéséhez kapcsolódó intézkedéseket;

e)

a börtönmunka termékeire vonatkozó intézkedések;

f)

a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme érdekében alkalmazott intézkedések;

g)

a kimeríthető természeti erőforrások megőrzésére vonatkozó intézkedések, amennyiben ezeket az intézkedéseket a nemzeti termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben vezetik be;

h)

az olyan nemzetközi áruegyezmény alapján fennálló kötelezettség következtében hozott intézkedések, amely megfelel a GATT Szerződő Felei elé terjesztett és azok által el nem utasított kritériumoknak, illetve a GATT Szerződő Felei elé terjesztett és azok által el nem utasított nemzetközi áruegyezmény alapján fennálló kötelezettség következtében hozott intézkedések (5);

i)

azok az intézkedések, amelyek olyan belföldi anyagok exportjára vonatkozó korlátozásokat tartalmaznak, amelyek ezen anyagok belföldi feldolgozóipar által igényelt alapvető mennyiségeinek biztosításához szükségesek azokban az időszakokban, amikor az ilyen anyagok belföldi árát kormányzati stabilizációs terv részeként a világpiaci ár alatt tartják; feltéve, hogy az ilyen korlátozások nem járnak az ilyen belföldi iparág exportjának vagy az annak biztosított védelem szintjének növekedésével, és nem térnek el e megállapodás megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos rendelkezéseitől; vagy

j)

az olyan intézkedések, amelyek alapvetőek az általánosan vagy helyi szinten hiánycikknek számító termékek beszerzéséhez vagy forgalmazásához; feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban állnak azzal az elvvel, amely szerint a Felek és az SADC-GPM-államok méltányos részesedésre jogosultak az ilyen termékek nemzetközi ellátásában, illetve, hogy az ilyen intézkedéseket, amennyiben ellentétesek e megállapodás egyéb rendelkezéseivel, megszüntetik, amint az azokra alapot adó körülmények megszűntek.

98. cikk

Biztonsági kivételek

1.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy:

a)

megkövetelné bármelyik Féltől olyan információk benyújtását, amelyek közzétételét alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek ítéli;

b)

bármely Felet megakadályozna az általa alapvető biztonsági érdekei miatt szükségesnek tartott bármely intézkedés megtételében:

i.

a hasadó anyagok, illetve azon anyagok vonatkozásában, amelyekből a hasadó anyagokat nyerik;

ii.

a fegyverek, lőszerek és hadfelszerelések kereskedelme, valamint más áruk és anyagok ilyen jellegű kereskedelme vonatkozásában, amelyek közvetlenül vagy közvetve katonai létesítmények ellátását szolgálják; vagy

iii.

amelyet háború idején vagy más, a nemzetközi kapcsolatokban fellépő szükséghelyzet esetén hoznak; vagy

c)

gátolná bármely Felet abban, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában megfogalmazott kötelezettségek nyomán lépéseket tegyen a nemzetközi béke és biztonság fenntartására.

2.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottságot tájékoztatják az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint hozott intézkedésekről és azok megszüntetéséről.

99. cikk

Adózás

1.   E megállapodásban vagy az e megállapodás alapján elfogadott bármely szabályozásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozná valamelyik Felet abban, hogy a fiskális jogszabályai megfelelő rendelkezéseinek alkalmazása során megkülönböztesse a különösen a lakóhelyük vagy a tőkebefektetésük helye szerint eltérő helyzetben lévő adófizetőket.

2.   A megállapodásban vagy a megállapodás alapján elfogadott rendelkezésekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az adóelkerülés és az adócsalás megelőzésére szolgáló intézkedések elfogadását vagy végrehajtását a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások adózási rendelkezései vagy más adózási szabályozások, illetve hazai fiskális jogszabályok alapján.

3.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem érinti a Felek bármely adóügyi egyezményben előírt jogait és kötelezettségeit. E megállapodás vagy valamely ilyen egyezmény összeegyeztethetetlensége esetén az összeegyeztethetetlenség erejéig az egyezmény élvez elsőbbséget.

V. RÉSZ

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

100. cikk

A vegyes tanács

Létrejön az SADC-GPM-államok–EU Vegyes Tanács (a továbbiakban: vegyes tanács), amely felügyeli és igazgatja a megállapodás végrehajtását.

101. cikk

Összetétel és feladatok

1.   A vegyes tanács egyrészről az EU Tanácsának tagjaiból és az Európai Bizottság megfelelő tagjaiból vagy ezek képviselőiből, másrészről az SADC-GPM-államok minisztereiből vagy ezek képviselőiből áll. A vegyes tanács első ülésén a Felek társelnökölnek.

2.   Az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekben a SACU e megállapodás céljából kollektíven jár el, a SACU az ilyen ügyekben e rendelkezés szerint kollektíven jár el, és az EU így kezeli a SACU-t. Az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekben a SACU tagállamai egyénileg járnak el e rendelkezés szerint, az adott SACU-tagállam e minőségében jár el, és az EU is így kezeli az adott tagállamot.

3.   A Miniszterek Tanácsa Cotonoui Megállapodás 15. cikkében meghatározott feladatainak sérelme nélkül a vegyes tanács feladatai a következők:

a)

felelős a megállapodás működéséért és végrehajtásáért, valamint monitoringnak veti alá célkitűzéseinek teljesülését;

b)

megvizsgál a megállapodás keretében felmerülő minden olyan közös érdeklődésre számot tartó jelentősebb kérdést, amely befolyásolja a Felek közötti kereskedelmet;

c)

megvizsgálja a Feleknek a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatait és ajánlásait;

d)

megfelelő ajánlásokat tesz;

e)

monitoringnak veti alá a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

f)

monitoringnak veti alá és értékeli a megállapodás együttműködési rendelkezéseinek hatását a fenntartható fejlődésre;

g)

monitoringnak veti alá és felülvizsgálja a haladást a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen;

h)

létrehozza eljárási szabályzatát;

i)

megállapítja a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályait;

j)

monitoringnak veti alá a kereskedelmi és fejlesztési bizottság munkáját; valamint

k)

teljesíti a megállapodás szerinti további kötelességeit.

4.   A vegyes tanács időszakos jelentéseket tesz a Cotonoui Megállapodás 15. cikkével összhangban létrehozott Miniszterek Tanácsának a megállapodás működéséről.

102. cikk

Döntéshozatali hatáskörök és eljárások

1.   A megállapodás célkitűzéseinek elérése céljából a vegyes tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben döntést hozzon.

2.   A vegyes tanács konszenzussal hozza döntéseit, melyek a Felekre nézve kötelezők. A Felek saját vonatkozó belső szabályaikkal összhangban megteszik az ilyen döntések végrehajtásához szükséges összes intézkedést.

3.   Eljárási kérdések és vitarendezési eljárások esetén a vegyes tanács a Felek kölcsönös egyetértése mellett fogad el határozatokat és ajánlásokat.

4.   A vegyes tanács rendszeres – legfeljebb kétéves – időközönként ülésezik, valamint rendkívüli üléseket is tart, ha a körülmények úgy kívánják, és a Felek erről megegyeznek.

103. cikk

Kereskedelmi és fejlesztési bizottság

1.   A vegyes tanácsot feladatainak teljesítésében a kereskedelmi és fejlesztési bizottság támogatja, amelynek tagjai a Felek képviselői, rendszerint vezető tisztviselői szinten.

2.   A kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöki tisztét felváltva ez egyes Felek egy-egy képviselője látja el egyéves időszakra. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság első ülésén a Felek társelnökölnek.

3.   A bizottság speciális technikai csoportokat hozhat létre, hogy a hatáskörükbe eső konkrét ügyekkel foglalkozzanak.

4.   A (3) bekezdés szerint létrejött speciális technikai csoportok eljárási szabályait e bizottság határozza meg.

5.   A bizottság a vegyes tanácsnak tesz jelentést, és annak felelős.

6.   A bizottság a megállapodásban meghatározott ügyekben hoz döntést vagy tesz ajánlást, illetve akkor, ha a vegyes tanács ilyen hatáskört ruház rá. Ebben az esetben a bizottság konszenzussal hoz döntést.

7.   A bizottság feladatai elsősorban a következők:

a)

A kereskedelem területén:

i.

monitoringnak veti alá és értékeli a vegyes tanács határozatainak végrehajtását;

ii.

megkönnyíti és felügyeli a megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását;

iii.

együttműködési prioritásokat mérlegel és javasol a vegyes tanácsnak;

iv.

ajánlásokat tesz a vegyes tanácsnak a megállapodás hatálya alá tartozó területeken felmerülő potenciális ellentétek elkerülése végett;

v.

elvégzi a vegyes tanács által ráruházott további feladatokat;

vi.

felügyeli a (3) bekezdésben említett speciális technikai csoportok munkáját;

vii.

monitoringnak veti alá a regionális integráció és a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

viii.

olyan intézkedéseket vitat meg és kezdeményez, amelyek elősegíthetik a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és üzleti lehetőségeket; valamint

ix.

megvitatja a megállapodással kapcsolatos ügyeket és valamennyi olyan kérdést, amely befolyásolhatja a megállapodás célkitűzéseinek megvalósulását.

b)

A fejlesztési együttműködés területén:

i.

monitoringnak veti alá a megállapodásban rögzített együttműködési rendelkezések végrehajtását, és összehangolja ezeket az intézkedéseket a harmadik félként tevékenykedő donorok intézkedéseivel;

ii.

ajánlásokat tesz a Felek közötti, kereskedelmi vonatkozású együttműködéssel kapcsolatban;

iii.

rendszeres időközönként felülvizsgálja a megállapodásban meghatározott együttműködési prioritásokat, és adott esetben új prioritások felvételére tesz ajánlást;

iv.

felülvizsgálja és megvitatja a regionális integrációval és a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködési ügyeket; valamint

v.

monitoringnak veti alá és értékeli a megállapodás végrehajtásának hatását a Felek fenntartható fejlődésére.

VI. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

104. cikk

A Felek meghatározása és a kötelezettségek teljesítése

1.   A megállapodás Felei egyrészről Botswana, Lesotho, Namíbia, Dél-Afrika, Szváziföld és Mozambik (a továbbiakban: az SADC-GPM-államok), másrészről pedig az Európai Unió vagy tagállamai vagy az Európai Unió és tagállamai az Európai Unióról szóló szerződésből (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződésből (EUMSZ) eredő, megfelelő hatáskörükben eljárva (a továbbiakban: EU).

2.   A „Fél” fogalom esettől függően egyrészről az egyes SADC-GPM-államokra, másrészről pedig az EU-ra vonatkozik.

3.   Ahol ez a megállapodás a SACU-ra hivatkozik – mint a 25. cikk (1) bekezdésében, a 34., 35. és 101. cikkben, valamint a III. RÉSZBEN – Botswana, Lesotho, Namíbia, Dél-Afrika és Szváziföld kollektíven lépnek fel, a SACU-megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

4.   A vegyes tanács dönthet a (3) bekezdés alkalmazásának módosításáról.

5.   A Felek minden olyan általános vagy egyedi intézkedést meghoznak, amely az e megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, valamint gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek az e megállapodásban megállapított célkitűzéseknek.

105. cikk

Információcsere

1.   A megállapodás hatékony végrehajtásához kapcsolódó kommunikáció megkönnyítésére a Felek a megállapodás hatálybalépésekor információcsere-koordinátort jelölnek ki. Az információcsere-koordinátor kijelölése nem sérti az illetékes hatóságoknak a megállapodás egyes rendelkezései alapján történő konkrét kinevezését.

2.   Valamelyik Fél kérésére a másik Fél koordinátora megjelöli az e megállapodás végrehajtására vonatkozó bármely ügyben illetékes hivatalt vagy tisztviselőt, és megadja a kért segítséget a kérelmező Féllel történő kommunikáció elősegítése érdekében.

3.   Valamely Fél kérésére a másik Fél – a jogszerűen lehetséges mértékig – tájékoztatást ad, és haladéktalanul válaszol a Felek közötti kereskedelmet esetlegesen befolyásoló, meglévő vagy javasolt intézkedésekre vonatkozó kérdésekre.

106. cikk

Átláthatóság

1.   A Felek közzéteszik vagy nyilvánosan hozzáférhetővé teszik általánosan alkalmazott jogszabályaikat, szabályozásaikat, eljárásaikat és közigazgatási határozataikat, valamint minden további olyan kötelezettségvállalásukat, amely a megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyekre vonatkozó nemzetközi megállapodásokból ered. A megállapodás hatálybalépése után elfogadott ilyen intézkedéseket a másik Fél tudomására kell hozni.

2.   A megállapodás konkrét átláthatósági rendelkezéseinek sérelme nélkül az ebben a cikkben említett információról akkor mondható el, hogy a másik Fél tudomására hozták, ha az információt elérhetővé tették:

a)

a WTO-nak küldött megfelelő értesítéssel; vagy

b)

egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan elérhető weboldalon; vagy

c)

a másik Fél információcsere-koordinátora számára.

Ha azonban az EU biztosította az ilyen információt, de azt nem jelentették be a WTO-nak egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan hozzáférhető weboldalon keresztül, akkor valamely – kapacitásbeli korlátok miatt a weboldal elérésében nehézségekbe ütköző – SADC-GPM-állam kérheti az EU-t, hogy az információt a megfelelő információcsere-koordinátornak is juttassa el.

3.   Ebben a megállapodásban semmi sem követeli meg egyik Féltől sem, hogy olyan bizalmas információt adjon meg, amelynek közzététele akadályozná a bűnüldözést vagy más módon ellentétes a közérdekkel, illetve sértené egyes állami vagy magánvállalkozások jogos üzleti érdekeit, kivéve addig a mértékig, ameddig az információ közzététele a megállapodás szerinti vitarendezési eljárások összefüggésében szükséges. Amennyiben a III. RÉSZ szerint létrehozott testület úgy ítéli meg, hogy az ilyen közzététel szükséges, a testület biztosítja a bizalmas jelleg teljes körű oltalmát.

107. cikk

Időszakos nehézségek a végrehajtás során

Az a Fél, amely tőle független tényezők miatt nehézségekbe ütközik e megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése során, az ügyre azonnal felhívja a vegyes tanács figyelmét.

108. cikk

Regionális preferencia

1.   Ebben a megállapodásban semmi sem kötelezi egyik Felet sem arra, hogy a másik Félre annál kedvezőbb bánásmódot terjesszen ki, mint amilyet a Fél saját regionális integrációs folyamata részeként alkalmaz.

2.   A többi SADC-GPM-államot is megilleti az a kedvezőbb bánásmód és előny, amelyet a megállapodás alapján valamely SADC-GPM-állam adhat az EU-nak.

109. cikk

Az EU legkülső régiói

1.   Figyelembe véve az EU legkülső régiói és az SADC-GPM-államok közötti földrajzi közelséget, továbbá az e régiók és az SADC-GPM-államok közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok megerősítése érdekében a Felek törekszenek arra, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó összes területen könnyítsék az együttműködést az EU és az SADC-GPM-államok között.

2.   Az (1) bekezdés célkitűzéseinek megvalósítására lehetőség szerint az SADC-GPM-államoknak és az EU legkülső régióinak az EU egyedi programjaiban való közös részvétele erősítése révén is törekedni kell a megállapodásban szabályozott területeken.

3.   Az EU törekszik arra, hogy biztosítsa az EU kohéziós és fejlesztési politikáinak különféle pénzügyi eszközei közötti koordinációt annak érdekében, hogy erősítse az együttműködést az SADC-GPM-államok és az EU legkülső régiói között a megállapodásban szabályozott területeken.

4.   A megállapodás egyik rendelkezése sem tiltja, hogy az EU alkalmazza azokat a meglévő intézkedéseket, amelyek az EUMSZ 349. cikke értelmében a legkülső régiók strukturális társadalmi és gazdasági helyzetének kezelésére irányulnak. Ez a rendelkezés nem engedi a Felek közötti kereskedelmi vámok fenntartását azokon kívül, amelyeket a megállapodás I. MELLÉKLETE III. RÉSZÉNEK (2) bekezdése engedélyez.

110. cikk

Kapcsolatok a Cotonoui Megállapodással

1.   A Cotonoui Megállapodás 3. részének II. címében meghatározott fejlesztési együttműködési rendelkezések kivételével a megállapodás rendelkezései és a Cotonoui Megállapodás 3. része II. címének rendelkezései közötti összeegyeztethetetlenség esetén – az összeegyeztethetetlenség erejéig – e megállapodás rendelkezései élveznek elsőbbséget.

2.   Ebben a megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozza valamelyik Felet abban, hogy a Cotonoui Megállapodás értelmében megfelelő intézkedéseket hozzon.

111. cikk

Kapcsolatok a kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodással (TDCA)

A megállapodás és a TDCA közötti kapcsolatokat a 4. jegyzőkönyv rendelkezései szabályozzák.

112. cikk

Kapcsolatok a WTO-egyezménnyel

A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodásban semmi sem kötelezi őket arra, hogy a WTO keretében vállalt kötelezettségeikkel nem összeegyeztethető módon járjanak el.

113. cikk

Hatálybalépés (6)

1.   A megállapodást az egyes Felek alkalmazandó alkotmányos vagy belső szabályaival és eljárásaival összhangban írják alá, erősítik meg vagy hagyják jóvá.

2.   A megállapodás az utolsó megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezése után harminc (30) nappal lép hatályba.

3.   A megállapodás hatálybalépéséig az EU és az SADC-GPM-államok megállapodnak, hogy a megállapodás azon rendelkezéseit alkalmazzák, amelyek saját hatáskörükbe tartoznak (a továbbiakban: ideiglenes alkalmazás). Ahol lehetséges, ez történhet ideiglenes alkalmazással, vagy a megállapodás megerősítésével.

4.   E megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az EU és egy adott SADC-GPM-állam között tíz (10) nappal azt követően, hogy az EU részéről küldött, ideiglenes alkalmazásról szóló értesítést kézhez vették, vagy az adott SADC-GPM-állam általi megerősítésről vagy ideiglenes alkalmazásról szóló értesítést kézhez vették, attól függően, hogy a kettő közül melyik a későbbi időpont.

5.   E megállapodásnak az EU és a SACU egy tagja közötti ideiglenes alkalmazása kizárja a 24. cikk (2) bekezdésében és a 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott azon mezőgazdasági piacra jutási engedmények és a halászati piacra jutási engedmények alkalmazását, amelyeket csillaggal (*) jelöltek az I. és II. melléklet vámlebontási menetrendjeiben, mindaddig, amíg a SACU valamennyi tagja nem erősítette meg vagy alkalmazza ideiglenesen e megállapodást.

6.   E megállapodásnak az EU és a SACU egy tagja közötti ideiglenes alkalmazása vagy hatálybalépése kizárja a 24. cikk (2) bekezdésében és a 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott azon mezőgazdasági piacra jutási engedmények alkalmazását, amelyeket csillaggal (*) jelöltek az I. és II. melléklet vámlebontási menetrendjeiben, mindaddig, amíg nem teljesülnek a 3. jegyzőkönyv 16. cikkében foglalt feltételek.

7.   Az ideiglenes alkalmazásról és megerősítésről szóló értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki e megállapodás letéteményese. Az értesítések hiteles másolatát letétbe helyezik az SADC Titkárságának ügyvezető titkáránál.

8.   Amennyiben a megállapodás hatálybalépéséig a Felek megállapodnak annak ideiglenes alkalmazásában, a hatálybalépés időpontjára való bármely, e megállapodásban szereplő hivatkozást akként az időpontként kell értelmezni, amikor az ideiglenes alkalmazás hatályba lép.

114. cikk

Időtartam

1.   Ez a megállapodás határozatlan ideig érvényes.

2.   Bármely Fél írásos értesítést küldhet arról a szándékáról, hogy ezt a megállapodást fel kívánja mondani.

3.   A megállapodás felmondása a (2) bekezdésben említett értesítés után hat (6) hónappal lép hatályba.

115. cikk

Területi hatály

1.   Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az EUSZ és az EUMSZ alkalmazandó, az azokban a szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről az SADC-GPM-államok területén.

2.   E megállapodásban a „területre” történő hivatkozások így értendők.

116. cikk

Felülvizsgálati záradék

1.   A Felek megállapodnak, hogy a megállapodást legkésőbb öt (5) évvel annak hatálybalépését követően felülvizsgálják. Az ilyen felülvizsgálat nem sérti a megállapodásban szereplő kiigazításokat vagy felülvizsgálatot, amelyeket például a 12. cikk (2) bekezdése, a 16. cikk (8) bekezdése, a 17. cikk (5) bekezdése, a 18. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (10) bekezdése, a 33. cikk (3) bekezdése, a 35. cikk (6) bekezdése és a 65. cikk e) pontja szerint kell végrehajtani.

2.   A megállapodás végrehajtását illetően bármely Fél javaslatokat tehet a kereskedelmi vonatkozású együttműködés kiigazítására, figyelembe véve a végrehajtás során szerzett tapasztalatokat.

3.   A Felek megállapodnak, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének és a Cotonoui Megállapodás lejártának fényében szükséges lehet a megállapodás felülvizsgálata.

117. cikk

Módosítások

1.   Mérlegelés és elfogadás céljából bármely Fél nyújthat be a megállapodás módosítására irányuló javaslatokat a vegyes tanácshoz.

2.   Miután a vegyes tanács elfogadta őket, a megállapodás módosításait be kell nyújtani a Feleknek – alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban – megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

118. cikk

Új EU-tagállamok csatlakozása

1.   A vegyes tanács tájékoztatást kap harmadik államok arra irányuló kérelméről, hogy az EU tagjává válhassanak. Az EU és a jelentkező állam közötti tárgyalások során au EU valamennyi vonatkozó információról tájékoztatja az SADC-GPM-államokat. Az SADC-GPM-államok kifejezik aggályaikat az EU felé és konzultációt kérhetnek, hogy az EU teljes mértékben figyelembe vehesse ezeket az aggályokat. Az EU értesíti az SADC-GPM-államokat bármely állam EU-hoz való csatlakozásáról.

2.   Az Európai Unió minden új tagállama az EU-hoz történő csatlakozásának időpontjától kezdődően – a csatlakozási okmányba erre a célra beiktatott záradék útján – csatlakozik ehhez a megállapodáshoz. Amennyiben az Unióhoz való csatlakozási okmány nem rendelkezik arról, hogy az EU-tagállam automatikusan csatlakozik a megállapodáshoz, az érintett EU-tagállam úgy csatlakozik, hogy letétbe helyez egy csatlakozási okmányt az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán, amely megküldi annak hitelesített másolatait az SADC-GPM-államoknak.

3.   A Felek megvizsgálják az új EU-tagállamok csatlakozásának a megállapodásra gyakorolt hatásait. A vegyes tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

119. cikk

Csatlakozás

1.   A megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező harmadik állam vagy szervezet kérheti csatlakozását a megállapodáshoz. Amennyiben a vegyes tanács beleegyezik a kérelem megfontolásába, a Felek és a csatlakozni kívánó állam vagy szervezet tárgyalásokat folytat a csatlakozás feltételeiről. A csatlakozási jegyzőkönyvet el kell fogadnia a vegyes tanácsnak, majd be kell nyújtani a Feleknek – alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban – megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

2.   A Felek megvizsgálják a csatlakozásnak a megállapodásra gyakorolt hatásait. A vegyes tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

3.   Az (1) bekezdéstől eltérve a Felek megállapodnak, hogy amennyiben Angolától érkezik a megállapodáshoz való csatlakozás iránti kérelem a vegyes tanácshoz, a csatlakozás feltételeire vonatkozó tárgyalásokat e megállapodás alapján folytatják, figyelembe véve Angola különleges helyzetét.

120. cikk

Nyelv és hiteles szövegek

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Ellentmondás esetén arra a nyelvre kell hivatkozni, amelyen a megállapodásról szóló tárgyalások lezajlottak.

121. cikk

Mellékletek

Az e megállapodáshoz tartozó mellékletek, jegyzőkönyvek és lábjegyzetek e megállapodás szerves részét képezik.

122. cikk

A megállapodás alapján fennálló jogok és kötelezettségek

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az jogokat vagy kötelezettségeket ruház a Felek között a nemzetközi közjog alapján létrehozott személyektől eltérő személyekre.

Fentiek hiteléül e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.

V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.

Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.

Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.

Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.

Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.

Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.

V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.

V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For the Republic of Botswana

Image

For the Kingdom of Lesotho

Image

Pela República de Moçambique

Image

For the Republic of Namibia

Image

For the Republic of South Africa

Image

For the Kingdom of Swaziland

Image


(1)  Az e megállapodásban általánosan használt „EU” kifejezés jelentésének meghatározása a 104. cikkben található.

(2)  E cikk alkalmazásában a „kapacitásépítés” elsősorban képzést, intézményfejlesztést, szervezetfejlesztést (struktúrák és eljárások), működési támogatást, valamint intézményközi kommunikációs és együttműködési eljárásokat jelenthet.

(3)  Az „áru” és a „termék” jelentése megegyezik, kivéve ha a szöveg kifejezetten másként rendelkezik.

(4)  Az e bekezdés első mondata követelményeinek megfelelő adó csak akkor tekintendő összeegyeztethetetlennek a második mondat rendelkezéseivel, ha egyrészről az adóztatott termék, másrészről a közvetlenül versenyben álló vagy helyettesíthető termék, amelyre nem vetettek ki hasonló adót, egymással versenyeznek.

(5)  Az ebben a pontban szereplő kivétel kiterjed minden olyan árumegállapodásra, amely megfelel a Gazdasági és Szociális Tanács 1947. március 28-án hozott 30 (IV) határozatában jóváhagyott elveknek.

(6)  A megállapodáshoz csatolt, a földrajzi árujelzőkről és a borok és szeszes italok kereskedelméről szóló jegyzőkönyv szerződő felei végrehajtják az abban foglalt kötelezettségvállalásokat.


MELLÉKLETEK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:

Az SADC-GPM-államokból származó termékekre vonatkozó uniós vámok

II. MELLÉKLET:

A SACU által az EU-ból származó termékekre kivetett vámok

III. MELLÉKLET:

Mozambiknak az EU-ból származó termékekre vonatkozó vámjai

IV. MELLÉKLET:

Mezőgazdasági védintézkedések

V. MELLÉKLET:

A BLNS-államok átmeneti védintézkedései

VI. MELLÉKLET:

Az SPS-intézkedések szempontjából prioritást élvező termékek és ágazatok

1. JEGYZŐKÖNYV:

A „származó termék” fogalmának meghatározása és az igazgatási együttműködés módszerei

2. JEGYZŐKÖNYV:

A vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról

3. JEGYZŐKÖNYV:

Földrajzi jelzések, valamint a borok és szeszes italok kereskedelme

4. JEGYZŐKÖNYV:

A kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és e megállapodás közötti kapcsolatról

ZÁRÓOKMÁNY

 


I. MELLÉKLET

AZ SADC-GPM-ÁLLAMOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ UNIÓS VÁMOK

I. RÉSZ

Általános megjegyzések

1.

Ha egy szakaszolási kategóriát egy betű jelöl, a jelen MELLÉKLETBEN leírt, valamely SADC-GPM-államból származó, vámkezelés céljából az EU-ban bemutatott árukra vonatkozó engedmények vagy azok egy része a 113. cikk (2) bekezdésének értelmében a megállapodás hatálybalépésének napjától vagy a 113. cikk (4) bekezdésének értelmében a megállapodás ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazandók, attól függően, hogy e kettő közül melyik a korábbi időpont.

2.

Ha egy betűvel jelölt szakaszolási kategóriát csillag („*”) jelölés egészít ki, a jelen MELLÉKLETBEN leírt, valamely SADC-GPM-államból származó, vámkezelés céljából az EU-ban bemutatott árukra vonatkozó engedmények vagy azok egy része attól a naptól alkalmazandók, amelyen a 113. cikk (5) és (6) bekezdésében szereplő mindkét feltétel teljesül.

3.

Amennyiben a II. RÉSZBEN szereplő vámlebontási menetrend „Szakaszolási kategória Dél-Afrika esetében” című oszlopában betűvel jelölt szakaszolási kategória helyett egy vámtétel szerepel, ez a vámtétel e MELLÉKLETBEN leírtak szerint az (1) bekezdésben szereplő naptól alkalmazandó.

4.

Az A. és B. szakaszban az egyes árukategóriákra vonatkozóan szögletes zárójelben szereplő általános hivatkozások pusztán indikatív jellegűek. Az egyes szakaszolási kategóriák termékkörét a II. részben szereplő menetrend határozza meg.

5.

A 23. cikk (5) bekezdésében szereplő követelményeken túl a megállapodás hatálybalépésének napján az EU értesíti Dél-Afrika kereskedelmi és ipari minisztériumát az EU által a megállapodás hatálybalépését megelőző napon a Dél-Afrikából származó, „B*” és „C*” szakaszolási kategóriával jelölt termékekre alkalmazott vámtételek jegyzékéről. Az értesítést követően e bekezdés rendelkezései szerint az EU saját belső eljárásainak megfelelően és az értesítést követő egy hónapon belül közzéteszi ezt a jegyzéket. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság az értesítést és a közzétételt követő első ülésén elfogadja ezt az EU által megküldött jegyzéket.

A. SZAKASZ

Vámok eltörlése

6.

Kivéve, ha az EU e melléklet II. RÉSZÉBEN foglalt menetrendje másként rendelkezik, a 24. cikk értelmében a vámok EU általi eltörlésére a következő szakaszolási kategóriák alkalmazandók:

a)

az EU menetrendjében felsorolt, „A” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokat eltörlik a jelen MELLÉKLET (1) bekezdésében szereplő napon;

b)

az EU menetrendjében felsorolt, „A*” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokat eltörlik a jelen MELLÉKLET (2) bekezdésében szereplő napon;

c)

[hal] az EU menetrendjében felsorolt, „B*” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokat fokozatosan eltörlik, a következő rendelkezéseknek megfelelően:

i.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napon minden vámtételt annak a vámtételnek a 83 %-ára csökkentenek, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

ii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-jén minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 67 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

iii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után egy évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek az 50 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

iv.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után két (2) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 33 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

v.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után három (3) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 17 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott; valamint

vi..)

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után négy (4) évvel minden fennmaradó vámtételt eltörölnek.

d)

[hal] az EU menetrendjében felsorolt, „C*” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokat fokozatosan eltörlik a következő rendelkezéseknek megfelelően:

i.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napon minden vámtételt annak a vámtételnek a 90 %-ára csökkentenek, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

ii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-jén minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 80 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

iii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után egy évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 70 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

iv.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után két (2) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 60 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

v.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után három (3) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek az 50 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

vi.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után négy (4) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 40 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

.(vii.)

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után öt (5) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 30 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

viii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után hat (6) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 20 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott;

ix.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követ január 1-je után hét (7) évvel minden vámtételt tovább csökkentenek annak a vámtételnek a 10 %-ára, amelyet az EU a Dél-Afrikából származó termékekre e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon alkalmazott; valamint

x.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után nyolc (8) évvel minden fennmaradó vámtételt eltörölnek.

e)

[édes narancs] az EU menetrendjében felsorolt, „D*” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokat az e MELLÉKLET (1) bekezdésében szereplő naptól kezdve kizárják a vámok csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások alól, kivéve a következő időszakot:

június 1-től október 15-ig, mely időszakban nem alkalmaznak vámokat; valamint

október 16-tól november 30-ig, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében szereplő naptól kezdve, mely időszakban fokozatosan eltörlik a vámokat a következő rendelkezéseknek megfelelően:

i.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napon minden vámot az alapvám 91 %-ára csökkentenek;

ii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-jén minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 82 %-ára;

iii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után egy évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 73 %-ára;

iv.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után két (2) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 64 %-ára;

v.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után három (3) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 55 %-ára;

vi.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után négy (4) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 45 %-ára;

vii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után öt (5) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 36 %-ára;

viii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után hat (6) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 27 %-ára;

ix.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után hét (7) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 18 %-ára;

x.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után nyolc (8) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alapvám 9 %-ára; valamint

xi.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után kilenc (9) évvel minden fennmaradó vámtételt eltörölnek.

7.

Az EU menetrendjében felsorolt, „X” szakaszolási kategóriával jelölt származó termékekre kivetett vámokra nem vonatkoznak vámcsökkentési kötelezettségvállalások.

B. SZAKASZ

Bizonyos árukra vonatkozó vámkontingensek

8.

Az EU által e megállapodás értelmében biztosított vámkontingenseket a kérelmek beérkezési sorrendje szerint biztosítják.

9.

A TDCA értelmében a Dél-Afrikából származó, EU-ba importált termékekre alkalmazott vámkontingensek (a továbbiakban: TDCA TRQ), amelyeket e megállapodás értelmében változatlan feltételek mellett alkalmaznak, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól alkalmazandók. Amennyiben az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a TDCA TRQ szerint az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott év január 1-jétől a kérdéses napig az EU-ba importált termékmennyiséget ki kell vonni abból a termékmennyiségből, amely e megállapodás szerint a megfelelő TRQ alkalmazásával az EU-ba importálható.

10.

Az e szakaszban felsorolt mennyiségeken túlmenően behozott árukra kivetett vámok – bár nem szerepelnek az EU menetrendjében – úgy kezelendők, mint az A. szakasz (7) bekezdésében szereplő „X” szakaszolási kategória.

11.

A 116. cikktől eltérve a Felek bármely Fél kérésére áttekintik a vámkontingensek igazgatását, többek között a kvótakimerítés teljesítésének hatékonyságát illetően. E felülvizsgálat fényében a Felek ajánlásokat tehetnek a vámkontingensek működésének kiigazítására.

12.

A 24. cikk (2) cikke szerint az EU által biztosított vámkontingensekre a következő szakaszolási kategóriák alkalmazandók:

a)

[sovány tejpor] Az „E*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

500

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

b)

[vaj] Az „F*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

500

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

c)

[virágok: rózsa, orchidea és krizantém] A „G*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

2020 után a vámkontingens évente 15 tonnával nő.

A naptári éven belüli vámkontingens az orchideák (KN 0603 13 00) esetében június 1-től október 31-ig, a rózsák (KN 0603 11 00) és krizantémok (KN 0603 14 00) esetében november 1-től május 31-ig alkalmazandó.

Ezenkívül az orchideák (KN 0603 13 00) vámját november 1-től május 31-ig eltörlik, és ezek az áruk minden naptári évben vámmentesen léphetnek be.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól eltörlik az e szakaszolási kategóriába tartozó származó termékekre vonatkozó vámokat és vámkontingenseket.

d)

[virágok: liliom és „egyéb”] A „H*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári év június 1-től október 31-ig az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960

2020 után a vámkontingens évente 18 tonnával nő.

Ezenkívül november 1-je és május 31-e között eltörlik a származó termékekre kivetett vámokat, és minden naptári év ezen időszakában az ilyen áruk vámmentesen léphetnek be.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól eltörlik az e szakaszolási kategóriába tartozó származó termékekre vonatkozó vámokat és vámkontingenseket.

e)

[virágok: nem friss] Az „I*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 25 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

2020 után a vámkontingens évente 15 tonnával nő.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól eltörlik az e szakaszolási kategóriába tartozó származó termékekre vonatkozó vámokat és vámkontingenseket.

f)

[eper] A „J” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

2020 után a vámkontingens évente 7,5 tonnával nő.

g)

[cukor] A „K” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyiségei az alábbiak:

A finomított cukor vagy a finomításra szánt nádcukor mennyisége

(tonna)

 

A finomításra szánt nádcukor mennyisége

(tonna)

50 000

 

100 000

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenseket arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

h)

[fehér kristályos por] Az „L*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

500

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

i)

[citrusdzsem] Az „M*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

100

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

j)

[gyümölcskonzerv, a trópusigyümölcs-konzerv kivételével] Az „N*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

A körte, sárgabarack és őszibarack mennyisége

(tonna)

A nemtrópusigyümölcs-keverékek mennyisége

(tonna)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20

2020 után a vámkontingens évente 1 236,75 tonnával nő a körte, sárgabarack és őszibarack esetében, és évente 550,2 tonnával nő a nemtrópusigyümölcs-keverékek esetében.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól:

az e szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben belépésre engedélyezett összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

57 156

a vámokat a következő rendelkezéseknek megfelelően fokozatosan eltörlik:

i.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napon minden vámot az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 45 %-ára csökkentenek;

ii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-jén minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 41 %-ára;

iii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után egy évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 36 %-ára;

iv.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után két (2) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 32 %-ára;

v.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után három (3) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 27 %-ára;

vi.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után négy (4) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 23 %-ára;

vii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után öt (5) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 18 %-ára;

viii.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után hat (6) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 14 %-ára;

ix.

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után hét (7) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 9 %-ára;

x-

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után nyolc (8) évvel minden vámot tovább csökkentenek az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám 5 %-ára; valamint

xi-

e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot követő január 1-je után kilenc (9) évvel minden fennmaradó vámtételt eltörölnek.

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, az év fennmaradó részére érvényes vámkontingens 57 156 tonna, mínusz a TDCA és a megállapodás szerinti vámkontingens alapján a kérdéses naptári év január 1-jétől az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig importált mennyiség.

k)

[trópusigyümölcs-konzerv] Az „O*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200

2020 után a vámkontingens évente 60 tonnával nő.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól eltörlik az e szakaszolási kategóriába tartozó, az EU 2007 99 50-es KN-kódja alá tartozó termékekre vonatkozó vámokat, és az ilyen termékek importjára ezt követően nem alkalmazandók a vámkontingens feltételei, illetve az ilyen termékek importját nem veszik figyelembe a vámkontingensek kimerítésére vonatkozó számítások során.

l)

[narancslé fagyasztva] A „P*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120

2020 után a vámkontingens mennyisége évente 21 tonnával nő.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól eltörlik az e vámkontingensbe tartozó származó termékekre vonatkozó vámokat.

m)

[almalé és ananászlé] A „Q*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(tonna)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000

2020 után a vámkontingensen belüli mennyiség évente 150 tonnával nő.

Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól:

E szakaszolási kategóriába tartozó, az EU KN 2009 41 92 (a 100 kg nettó tömegre jutó legfeljebb 30 EUR értékű áruk kivételével) és az EU KN 2009 49 30 alá tartozó áruk vámjait és vámkontingenseit eltörlik; valamint

e szakaszolási kategória fennmaradó származó termékeinek azon összesített mennyisége, amely egy naptári év folyamán a legnagyobb kedvezményes vámtétel 50 %-ának megfelelő vám alkalmazásával belépésre jogosult, a fenti táblázatban felsorolt összesített mennyiség 47 %-a, amely az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott dátum évének felel meg.

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, az év fennmaradó részére érvényes vámkontingens az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott dátum évének megfelelő, fenti táblázatban felsorolt összesített mennyiségek 47 %-a, mínusz a TDCA és a megállapodás szerinti vámkontingens alapján a kérdéses naptári év január 1-jétől az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig e fennmaradó árukból importált mennyiség.

Minden ezt követő naptári évben a vámkontingens kvótán belüli mennyisége évente 70,5 tonnával nő, kivéve az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól számított tíz (10) naptári évre kiterjedő időszakot, melynek során a vámkontingens kvótán belüli mennyisége évente további 46,5 tonnával nő, 117,0 tonnás éves növekedést eredményezve.

n)

[aktív élesztő] Az „R” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

350

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

o)

[bor]

1.   A liberalizált borok

Az „S” és „S*” szakaszolási kategóriával jelölt azon származó termékekre, amelyek:

i.

18 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal rendelkeznek; vagy

ii.

13 térfogatszázalékot nem meghaladó tényleges alkoholtartalommal rendelkeznek, nem fehérborok és 2 literesnél nagyobb kiszerelésben vannak,

vonatkozó vámokat eltörlik és ezek az áruk vámmentesen léphetnek be az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól kezdve.

2.   A TDCA vámkontingens

Az „S” szakaszolási kategória liberalizált boroktól eltérő, 15 térfogatszázalékot nem meghaladó tényleges alkoholtartalmú, az e MELLÉKLET (1) bekezdésében hivatkozott naptól az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napig minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult származó termékeinek összesített mennyisége az alábbi:

Év

Mennyiség

(liter)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000

2020 után a vámkontingensen belüli mennyiség évente 1 059 000 literrel nő.

3.   Az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól alkalmazandó vámkontingens

Az „S” és „S*” szakaszolási kategória liberalizált boroktól eltérő származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Év

A. kvótás bor:

Legfeljebb 2 literes kiszerelésű bor mennyisége

(liter)

B. kvótás bor:

Bármekkora űrtartalmú kiszerelésű bor mennyisége

(liter)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

Minden ezt követő naptári évben a vámkontingens évi 741 300 literrel nő az A. kvótás borok, és évi 317 700 literrel a B. kvótás borok tekintetében,

Minden év szeptember 1-jétől A. kvótás borként importálható a bármely űrtartalmú konténerben kiszerelt bor a naptári év további részében.

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, az A. és B. kvótás boroknak az év további részére vonatkozó összesített mennyisége a következők összegének felel meg:

a)

Az adott naptári évre vonatkozó TDCA vámkontingens mínusz az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott napot megelőző kvóta szerint importált mennyiség; valamint

b)

110 millió liter, mínusz az adott naptári évre vonatkozó TDCA vámkontingens – ezek különbsége az adott naptári évből hátralévő napok számával arányosan csökkentve.

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap az adott naptári év augusztus 31-e előtti napnak felel meg, a fenti vámkontingens mennyiségét az adott év augusztus 31-éig felosztják az A. és a B. kvótás bor között a fenti táblázatnak megfelelő (70:30) arányban. Az adott év szeptember 1-jétől A. kvótás borként importálható a bármely űrtartalmú konténerben kiszerelt bor az adott év további részében.

E MELLÉKLET (11) bekezdésének sérelme nélkül felülvizsgálhatók mind az A. kvótás borok mind a B. kvótás borok esetében meghatározott mennyiségek, valamint az a dátum is, amelytől kezdve A. kvótás borként importálható a bármely űrtartalmú konténerben kiszerelt bor.

p)

[etanol] A „T*” szakaszolási kategória származó termékeinek minden egyes naptári évben vámmentes belépésre jogosult, az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott naptól érvényes összesített mennyisége az alábbi:

Mennyiség

(tonna)

80 000

Amennyiben az e MELLÉKLET (2) bekezdésében hivatkozott nap ugyanazon naptári év január 1. utáni és december 31. előtti napnak felel meg, a kérdéses naptári évben alkalmazandó vámkontingenst arányosan csökkenteni kell az adott naptári év fennmaradó napjainak számára.

II. RÉSZ

Az Unió vámlebontási menetrendje

Kapcsolat az Európai Közösség Kombinált Nómenklatúrájával (KN)

A menetrend rendelkezéseinek meghatározásához általánosságban a KN szolgált alapul, és e rendelkezések értelmezése tekintetében, ideértve a termékeknek a menetrend alszámai alá történő besorolását is, a KN általános, áruosztályokhoz tartozó és árucsoportokhoz tartozó megjegyzései irányadók. Amennyiben a menetrend egyes rendelkezései megegyeznek a KN megfelelő rendelkezéseivel, a menetrend rendelkezéseit a KN megfelelő rendelkezéseivel azonos módon kell értelmezni.

I. MELLÉKLET: Az SADC-GPM-államokból származó termékekre vonatkozó uniós vámok

2014. évi KN-kód

Árumegnevezés

Ágazat

Vámok (tájékoztatási céllal)

A Dél-Afrikára vonatkozó szakaszolási kategória

A BLMNS-államokra vonatkozó szakaszolási kategória

Megjegyzés

I.

I. ÁRUOSZTÁLY – ÉLŐ ÁLLATOK; ÁLLATI TERMÉKEK

 

 

 

 

 

01

1. ÁRUCSOPORT – ÉLŐ ÁLLATOK

 

 

 

 

 

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101 21 00

– –

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0101 29

– –

Más

 

 

 

 

 

0101 29 10

– – –

Vágásra

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0101 29 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

11,5 %

A

A

 

0101 30 00

Szamár

Mezőgazdaság

7,7 %

A

A

 

0101 90 00

Más

Mezőgazdaság

10,9 %

A

A

 

0102

Élő szarvasmarhafélék

 

 

 

 

 

 

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

0102 21

– –

Fajtatiszta tenyészállat

 

 

 

 

 

0102 21 10

– – –

Üsző (még nem borjazott nőivarú)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0102 21 30

– – –

Tehén

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0102 21 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0102 29

– –

Más

 

 

 

 

 

0102 29 05

– – –

A Bibos vagy a Poephagus alnemből

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– – –

Más

 

 

 

 

 

0102 29 10

– – – –

Legfeljebb 80 kg tömegű

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

– – – –

80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű

 

 

 

 

 

0102 29 21

– – – – –

Vágásra

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 29 29

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

– – – –

160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű

 

 

 

 

 

0102 29 41

– – – – –

Vágásra

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 29 49

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

– – – –

300 kg-ot meghaladó tömegű

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Üsző (még nem borjazott nőivarú)

 

 

 

 

 

0102 29 51

– – – – – –

Vágásra

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 29 59

– – – – – –

Más

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

– – – – –

Tehén

 

 

 

 

 

0102 29 61

– – – – – –

Vágásra

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 29 69

– – – – – –

Más

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

– – – – –

Más

 

 

 

 

 

0102 29 91

– – – – – –

Vágásra

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 29 99

– – – – – –

Más

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

 

Bivaly

 

 

 

 

 

0102 31 00

– –

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0102 39

– –

Más

 

 

 

 

 

0102 39 10

– – –

Háziasított fajták

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 39 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0102 90

Más

 

 

 

 

 

0102 90 20

– –

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– –

Más

 

 

 

 

 

0102 90 91

– – –

Háziasított fajták

Mezőgazdaság

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

A BLMNS esetében alkalmazandó szakaszolási kategória tekintetében a Dél-Afrikából származó termékeket e megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikke (15) bekezdésének c) pontja céljából vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba importált terméknek tekintik.

0102 90 99

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0103

Élő sertés

 

 

 

 

 

0103 10 00

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Más

 

 

 

 

 

0103 91

– –

50 kg-nál kisebb tömegű

 

 

 

 

 

0103 91 10

– – –

Háziasított fajták

Mezőgazdaság

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 91 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0103 92

– –

Legalább 50 kg tömegű

 

 

 

 

 

 

– – –

Háziasított fajták

 

 

 

 

 

0103 92 11

– – – –

Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák

Mezőgazdaság

35,1 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 19

– – – –

Más

Mezőgazdaság

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0104

Élő juh és kecske

 

 

 

 

 

0104 10

Juh

 

 

 

 

 

0104 10 10

– –

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– –

Más

 

 

 

 

 

0104 10 30

– – –

Bárány (1 éves korig)

Mezőgazdaság

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 10 80

– – –

Más

Mezőgazdaság

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 20

Kecske

 

 

 

 

 

0104 20 10

– –

Fajtatiszta tenyészállat

Mezőgazdaság

3,2 %

A

A

 

0104 20 90

– –

Más

Mezőgazdaság

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

Legfeljebb 185 g tömegű

 

 

 

 

 

0105 11

– –

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok

 

 

 

 

 

 

– – –

Nőivarú nagyszülő és szülő csibe

 

 

 

 

 

0105 11 11

– – – –

Tojóhibrid

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 19

– – – –

Más

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

– – –

Más

 

 

 

 

 

0105 11 91

– – – –

Tojóhibrid

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 99

– – – –

Más

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 12 00

– –

Pulyka

Mezőgazdaság

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 13 00

– –

Kacsa

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 14 00

– –

Liba

Mezőgazdaság

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 15 00

– –

Gyöngytyúk

Mezőgazdaság

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

Más

 

 

 

 

 

0105 94 00

– –

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok

Mezőgazdaság

20,9 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99

– –

Más

 

 

 

 

 

0105 99 10

– – –

Kacsa

Mezőgazdaság

32,3 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 20

– – –

Liba

Mezőgazdaság

31,6 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 30

– – –

Pulyka

Mezőgazdaság

23,8 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 50

– – –

Gyöngytyúk

Mezőgazdaság

34,5 EUR/100 kg

A

A

 

0106

Más élő állat

 

 

 

 

 

 

Emlősök

 

 

 

 

 

0106 11 00

– –

Főemlősök

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 12 00

– –

Bálna, delfin és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősök); lamantin és dugong (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősök); fóka, oroszlánfóka és rozmár (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősök)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 13 00

– –

Teve és más tevefélék (Camelidae)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 14

– –

Házi, üregi és mezei nyúl

 

 

 

 

 

0106 14 10

– – –

Házinyúl

Mezőgazdaság

3,8 %

A

A

 

0106 14 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 19 00

– –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 20 00

Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Madarak

 

 

 

 

 

0106 31 00

– –

Ragadozó madarak

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 32 00

– –

Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 33 00

– –

Strucc; emu (Dromaius novaehollandiae)

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 39

– –

Más

 

 

 

 

 

0106 39 10

– – –

Galamb

Mezőgazdaság

6,4 %

A

A

 

0106 39 80

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Rovarok

 

 

 

 

 

0106 41 00

– –

Méh

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 49 00

– –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0106 90 00

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

02

2. ÁRUCSOPORT – HÚS ÉS ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS VÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK ÉS BELSŐSÉGEK

 

 

 

 

 

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0201 10 00

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20

Másképpen darabolt, csonttal

 

 

 

 

 

0201 20 20

– –

„Kompenzált” negyedek

Mezőgazdaság

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 30

– –

Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 50

– –

Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 212,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 90

– –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 265,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 30 00

Csont nélkül

Mezőgazdaság

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

 

 

 

 

 

0202 10 00

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20

Másképpen darabolt, csonttal

 

 

 

 

 

0202 20 10

– –

„Kompenzált” negyedek

Mezőgazdaság

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 30

– –

Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 50

– –

Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 90

– –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 265,3 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30

Csont nélkül

 

 

 

 

 

0202 30 10

– –

Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban

Mezőgazdaság

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 50

– –

Lapocka és szegy

Mezőgazdaság

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 90

– –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

 

 

 

Frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0203 11

– –

Egész és fél

 

 

 

 

 

0203 11 10

– – –

Házi sertésből

Mezőgazdaság

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 11 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0203 12

– –

Comb, lapocka és részei csonttal

 

 

 

 

 

 

– – –

Házi sertésből

 

 

 

 

 

0203 12 11

– – – –

Comb és részei

Mezőgazdaság

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 19

– – – –

Lapocka és részei

Mezőgazdaság

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0203 19

– –

Más

 

 

 

 

 

 

– – –

Házi sertésből

 

 

 

 

 

0203 19 11

– – – –

Elülső részek

Mezőgazdaság

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 13

– – – –

Tarja, karaj és részei, csonttal

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 15

– – – –

Oldalas és dagadó és részei

Mezőgazdaság

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Más

 

 

 

 

 

0203 19 55

– – – – –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 59

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Fagyasztva

 

 

 

 

 

0203 21

– –

Egész és fél

 

 

 

 

 

0203 21 10

– – –

Házi sertésből

Mezőgazdaság

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 21 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0203 22

– –

Comb, lapocka és részei csonttal

 

 

 

 

 

 

– – –

Házi sertésből

 

 

 

 

 

0203 22 11

– – – –

Comb és részei

Mezőgazdaság

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 19

– – – –

Lapocka és részei

Mezőgazdaság

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0203 29

– –

Más

 

 

 

 

 

 

– – –

Házi sertésből

 

 

 

 

 

0203 29 11

– – – –

Elülső részek

Mezőgazdaság

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 13

– – – –

Tarja, karaj és részei, csonttal

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 15

– – – –

Oldalas és dagadó és részei

Mezőgazdaság

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Más

 

 

 

 

 

0203 29 55

– – – – –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 59

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

 

 

0204 10 00

Egész és félbárány frissen vagy hűtve

Mezőgazdaság

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

Más juhhús frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0204 21 00

– –

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22

– –

Másképpen darabolt, csonttal

 

 

 

 

 

0204 22 10

– – –

Rövid elülső negyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 30

– – –

Bélszín és/vagy bestend

Mezőgazdaság

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 50

– – –

Láb

Mezőgazdaság

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 23 00

– –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 30 00

Egész és félbárány fagyasztva

Mezőgazdaság

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

Más juhhús fagyasztva

 

 

 

 

 

0204 41 00

– –

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42

– –

Másképpen darabolt, csonttal

 

 

 

 

 

0204 42 10

– – –

Rövid elülső negyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 30

– – –

Bélszín és/vagy bestend

Mezőgazdaság

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 50

– – –

Láb

Mezőgazdaság

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43

– –

Csont nélkül

 

 

 

 

 

0204 43 10

– – –

Bárányból

Mezőgazdaság

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43 90

– – –

Más

Mezőgazdaság

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50

Kecskehús

 

 

 

 

 

 

– –

Frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0204 50 11

– – –

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 13

– – –

Rövid elülső negyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 15

– – –

Bélszín és/vagy bestend

Mezőgazdaság

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 19

– – –

Láb

Mezőgazdaság

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Más

 

 

 

 

 

0204 50 31

– – – –

Csonttal, darabolva

Mezőgazdaság

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 39

– – – –

Csont nélkül, darabolva

Mezőgazdaság

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– –

Fagyasztva

 

 

 

 

 

0204 50 51

– – –

Egész és fél

Mezőgazdaság

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 53

– – –

Rövid elülső negyed

Mezőgazdaság

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 55

– – –

Bélszín és/vagy bestend

Mezőgazdaság

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 59

– – –

Láb

Mezőgazdaság

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Más

 

 

 

 

 

0204 50 71

– – – –

Csonttal, darabolva

Mezőgazdaság

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 79

– – – –

Csont nélkül, darabolva

Mezőgazdaság

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

 

 

0205 00 20

Frissen vagy hűtve

Mezőgazdaság

5,1 %

A

A

 

0205 00 80

Fagyasztva

Mezőgazdaság

5,1 %

A

A

 

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

 

 

0206 10

Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0206 10 10

– –

Gyógyászati termékek gyártására

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– –

Más

 

 

 

 

 

0206 10 95

– – –

Sovány és zsíros dagadó

Mezőgazdaság

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0206 10 98

– – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Szarvasmarhafélékből fagyasztva

 

 

 

 

 

0206 21 00

– –

Nyelv

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 22 00

– –

Máj

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 29

– –

Más

 

 

 

 

 

0206 29 10

– – –

Gyógyászati termékek gyártására

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– – –

Más

 

 

 

 

 

0206 29 91

– – – –

Sovány és zsíros dagadó

Mezőgazdaság

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0206 29 99

– – – –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 30 00

Sertésből frissen vagy hűtve

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

Sertésből fagyasztva

 

 

 

 

 

0206 41 00

– –

Máj

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 49 00

– –

Más

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 80

Más frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0206 80 10

– –

Gyógyászati termékek gyártására

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– –

Más

 

 

 

 

 

0206 80 91

– – –

Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

Mezőgazdaság

6,4 %

A

A

 

0206 80 99

– – –

Juhból és kecskéből

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0206 90

Más fagyasztva

 

 

 

 

 

0206 90 10

– –

Gyógyászati termékek gyártására

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

 

– –

Más

 

 

 

 

 

0206 90 91

– – –

Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

Mezőgazdaság

6,4 %

A

A

 

0206 90 99

– – –

Juhból és kecskéből

Mezőgazdaság

mentes

A

A

 

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

 

 

 

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból

 

 

 

 

 

0207 11

– –

Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0207 11 10

– – –

Tisztított és belezett, fejjel és lábbal, ún. „83 %-os csirke”

Mezőgazdaság

26,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 30

– – –

Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

Mezőgazdaság

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 90

– – –

Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

Mezőgazdaság

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12

– –

Nem darabolt, fagyasztva

 

 

 

 

 

0207 12 10

– – –

Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

Mezőgazdaság

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12 90

– – –

Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

Mezőgazdaság

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13

– –

Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

 

– – –

Darabok

 

 

 

 

 

0207 13 10

– – – –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Csonttal

 

 

 

 

 

0207 13 20

– – – – –

Felezve vagy negyedelve

Mezőgazdaság

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 30

– – – – –

Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

Mezőgazdaság

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 40

– – – – –

Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

Mezőgazdaság

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 50

– – – – –

Mell és részei

Mezőgazdaság

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 60

– – – – –

Láb és részei

Mezőgazdaság

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 70

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

 

 

 

0207 13 91

– – – –

Máj

Mezőgazdaság

6,4 %

A

A

 

0207 13 99

– – – –

Más

Mezőgazdaság

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14

– –

Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

 

 

 

 

 

 

– – –

Darabok

 

 

 

 

 

0207 14 10

– – – –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Csonttal

 

 

 

 

 

0207 14 20

– – – – –

Felezve vagy negyedelve

Mezőgazdaság

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 30

– – – – –

Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

Mezőgazdaság

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 40

– – – – –

Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

Mezőgazdaság

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 50

– – – – –

Mell és részei

Mezőgazdaság

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 60

– – – – –

Láb és részei

Mezőgazdaság

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 70

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

 

 

 

0207 14 91

– – – –

Máj

Mezőgazdaság

6,4 %

A

A

 

0207 14 99

– – – –

Más

Mezőgazdaság

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

Pulykából

 

 

 

 

 

0207 24

– –

Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

0207 24 10

– – –

Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”

Mezőgazdaság

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 24 90

– – –

Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

Mezőgazdaság

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25

– –

Nem darabolt, fagyasztva

 

 

 

 

 

0207 25 10

– – –

Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”

Mezőgazdaság

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25 90

– – –

Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

Mezőgazdaság

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26

– –

Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

 

 

 

– – –

Darabok

 

 

 

 

 

0207 26 10

– – – –

Csont nélkül

Mezőgazdaság

85,1 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Csonttal

 

 

 

 

 

0207 26 20

– – – – –

Felezve vagy negyedelve

Mezőgazdaság

41 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 30

– – – – –

Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

Mezőgazdaság

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 40

– – – – –

Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

Mezőgazdaság

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 50

– – – – –

Mell és részei

Mezőgazdaság

67,9 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – – –

Láb és részei

 

 

 

 

 

0207 26 60

– – – – – –

Alsócomb és részei

Mezőgazdaság

25,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 70

– – – – – –

Más

Mezőgazdaság

46 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 80

– – – – –

Más

Mezőgazdaság

83 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

 

 

 

0207 26 91

– – – –

Máj