Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2010) 2020 final] – Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii

CARE ESTE ROLUL STRATEGIEI EUROPA 2020?

Obiectivul strategiei Europa 2020 este de a se asigura că redresarea economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020. Abordând punctele slabe de ordin structural ale economiei UE și aspectele economice și sociale, strategia ține cont și de provocările pe termen mai lung reprezentate de globalizare, de presiunea exercitată asupra resurselor și de îmbătrânire.

ASPECTE-CHEIE

Punerea în aplicare a strategiei în cadrul semestrului european

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei – „Europa 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” [COM(2010) 2020 final, 3.3.2010]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2014) 130 final, 5.3.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și banca Europeană de Investiții: Acțiuni pentru stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă [COM (2012) 299 final, 30.5.2012]

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 25 și 26 martie 2010

Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, pp. 27-31)

Decizia (UE) 2015/1848 a Consiliului din 5 octombrie 2015 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre pentru 2015 (JO L 268, 15.10.2015, pp. 28-32)

Data ultimei actualizări: 07.02.2017