4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/17


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-532/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2005/60/EK irányelv - Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/34

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és A. A. Gilly meghatalmazottak)

Alperes: Írország (képviselő: D. O’Hagan meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 309., 15. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Írország — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2009.2.7.