03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

81


32002R0315


L 050/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 315/2002 AL COMISIEI

din 20 februarie 2002

privind evidența prețurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe piețele reprezentative ale Comunității

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de oaie și de capră (1), în special articolele 20 și 24,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2529/2001 instituie un nou regim de prime înlocuindu-l pe cel prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2467/98 al Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de oaie și de capră (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1669/2000 (3). Pentru a ține seama de noile dispoziții și în scopul clarității, este necesar să se prevadă norme noi care să înlocuiască dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1481/86 al Comisiei din 15 mai 1986 privind determinarea prețurilor la carcasele de miel proaspete sau refrigerate pe piețele comunitare reprezentative și evidența prețurilor la alte calități de carcase de ovine din Comunitate (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2877/2000 (5).

(2)

În conformitate cu dispozițiile articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 2529/2001, statele membre înregistrează prețurile ovinelor și cărnii de oaie. În consecință, ar trebui stabilite normele de aplicare pentru comunicarea prețurilor.

(3)

Prețurile sunt cele constatate pe piața sau piețele reprezentative ale fiecărui stat membru pentru diferitele categorii de carcase de ovine proaspete sau refrigerate. În plus, atunci când într-un stat membru există mai multe piețe reprezentative, ar trebui să se calculeze media aritmetică sau, după caz, media ponderată a cotațiilor de preț înregistrate pe aceste piețe.

(4)

Prețurile înregistrate pe piață se calculează pe baza prețurilor carcaselor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, dar fără a fi permisă deducerea altor taxe. Prețurile pieței trebuie înregistrate pe baza „greutății în carcasă”, potrivit definiției din Decizia 94/434/CE a Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 93/25/CEE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de ovine și caprine (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/47/CE (7). Cu toate acestea, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a nu utiliza această definiție în cazul carcaselor de miei tineri cu greutatea cuprinsă între 9 și 16 kilograme, pentru a se ține astfel seama de practicile comerciale care constau în comercializarea carcaselor întregi, cu cap și organe comestibile, a căror valoare comercială este superioară.

(5)

În anumite state membre prețurile se referă la animalele vii. Aceste prețuri ar trebui apoi convertite prin aplicarea coeficienților corespunzători. Cu toate acestea, în regiunile unde evaluarea individuală a animalelor vii servește la estimarea greutăți în carcasă, conversia se poate efectua în baza acelei evaluări.

(6)

Pentru a explica baza pe care calculează prețurile, statele membre ar trebui să notifice Comisia cu privire la piețele reprezentative alese, categoriile de carcase și ponderea sau importanța relativă a elementelor utilizate în calcularea prețurilor.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a ovinelor și caprinelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Statele membre a căror producție de carne de oaie depășește 200 tone pe an transmit Comisiei, cel mai târziu în fiecare zi de joi, prețurile carcaselor de miei și oi, proaspete sau refrigerate.

(2)   Prețurile sunt cele înregistrate în zonele de cotare prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2529/2001 ale statelor membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1). Acestea sunt prețurile cu ridicata înregistrate de acele state membre pe piața sau piețele reprezentative în săptămâna anterioară celei în care se transmit informațiile. Piața sau piețele reprezentative se determină de către statele membre menționate mai sus. Prețurile se calculează pe baza prețurilor pieței, fără taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 2

(1)   Prețurile pieței se înregistrează pe baza „greutății în carcasă” în sensul Deciziei 94/434/CE.

În cazul în care prețurile se înregistrează în funcție de diferitele categorii de carcase, prețul pieței reprezentative este egal cu media – ponderată cu coeficienții stabiliți de statele membre pentru a reflecta importanța relativă a fiecărei categorii – prețurilor înregistrate în faza de comerț cu ridicata pentru categoriile respective într-un interval de șapte zile.

(2)   În cazul carcaselor de miel cu o greutate de până la 16 kilograme și în conformitate cu practicile comerciale obișnuite, prețurile se pot înregistra înainte de eviscerare și de îndepărtarea capului.

Atunci când prețurile se înregistrează în funcție de greutatea în viu, prețurile pe kilogram de greutate în viu se împart la un coeficient maxim de conversie de 0,5. Cu toate acestea, atunci când practica curentă este să se includă capul și organele comestibile împreună cu carcasa, pentru mieii în greutate de până la 28 kg greutate în viu, statele membre pot stabili un coeficient mai mare.

În regiunile în care înregistrarea prețurilor de bazează pe evaluarea individuală a greutății carcaselor de miei, conversia se bazează pe acea evaluare.

Articolul 3

(1)   În cazul în care piețele se organizează de mai multe ori în intervalul de șapte zile prevăzut la articolul 2 alineatul (1), prețul fiecărei categorii este egal cu media aritmetică a cotațiilor înregistrate pe fiecare piață.

(2)   În cazul în care există mai multe piețe reprezentative într-o zonă de cotație, prețul pentru acea zonă de cotație este egal cu media prețurilor înregistrate pe piețele respective, ponderată de coeficienții stabiliți de statele membre pentru a reflecta importanța relativă a fiecărei piețe sau a fiecărei categorii.

(3)   Cu toate acestea, în cazul în care nu există nici o informație, prețurile pe piețele reprezentative ale statului membru în cauză se determină prin referire, în special, la cele mai recente prețuri cunoscute.

Articolul 4

Până la 1 martie 2002 statele membre adresează o notificare Comisiei cu privire la:

(a)

piețele reprezentative ale fiecărei zone de cotare;

(b)

categoriile carcaselor de miel;

(c)

coeficienții de ponderare și de conversie prevăzuți la articolele 2 și 3.

Statele membre adresează o notificare Comisiei cu privire la orice modificări aduse dispozițiilor, în termen de o lună de la aceste modificări.

Articolul 5

Regulamentul (CEE) nr. 1481/86 se abrogă.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 341, 22.12.2001, p. 3.

(2)  JO L 312, 20.11.1998, p. 1.

(3)  JO L 193, 29.7.2000, p. 8.

(4)  JO L 130, 16.5.1986, p. 12.

(5)  JO L 333, 29.12.2000, p. 57.

(6)  JO L 179, 13.7.1994, p. 33.

(7)  JO L 15, 20.1.1999, p. 10.