ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 289

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
30. lokakuuta 2008


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/805/EY 2008/805/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus
CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus

3

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)
Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/805/EY 2008/805/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus
CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus

3

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)
Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

30.10.2008   

FI EN

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008,

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2008/805/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 133 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 181 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä kesäkuuta 2002 komission aloittamaan ATK-maiden kanssa neuvottelut talouskumppanuussopimuksista.

(2)

Nämä neuvottelut on saatettu päätökseen, ja CARIFORUM-valtioiden (joihin kuuluvat Antigua ja Barbuda, Bahaman liittovaltio, Barbados, Belize, Dominican liittovaltio, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyanan tasavalta, Haitin tasavalta, Jamaika, Saint Christopher ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Surinamen tasavalta sekä Trinidadin ja Tobagon tasavalta) sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 16 päivänä joulukuuta 2007.

(3)

Sopimuksen 243 artiklan 4 kohdan nojalla tiettyjä sopimuksen osia on sovellettu talouskumppanuussopimukset vahvistavissa ja niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (1) perusteella.

(4)

Sopimuksen 243 artiklan 3 kohdassa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta, ja sitä olisi sen yhteisön toimivaltaan kuuluvilta osiltaan sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(6)

Sopimuksella ei olisi pyrittävä vaikuttamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden investoijien oikeuksiin hyötyä edullisemmasta kohtelusta, josta mahdollisesti määrätään sellaisessa investointeihin liittyvässä sopimuksessa, jossa jäsenvaltio ja CARIFORUM-valtio ovat osapuolina. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja tehdä tällaisia sopimuksia sillä edellytyksellä, että ne ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittaminen, sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

1.   Neuvosto määrittää komission ehdotuksesta CARIFORUM–EY-yhteisneuvostossa ja CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa omaksuttavan yhteisön kannan perustamissopimuksen tätä koskevien määräysten mukaisesti.

2.   Neuvoston puheenjohtaja sekä komission jäsen toimivat sopimuksen 228 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yhdessä CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston vaihtuvana puheenjohtajana ja esittävät siinä yhteisön kannan perustamissopimuksen mukaisesti. Komission edustaja toimii sopimuksen 230 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean vaihtuvana puheenjohtajana ja esittää siinä yhteisön kannan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan yhteisön puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

4 artikla

Sopimusta sovelletaan sen yhteisön toimivaltaan kuuluvilta osiltaan väliaikaisesti siten kuin sopimuksen 243 artiklan 3 kohdassa määrätään, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Komissio julkaisee ilmoituksen, jossa tiedotetaan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.


CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus

ANTIGUA JA BARBUDA

BAHAMAN LIITTOVALTIO

BARBADOS

BELIZE

DOMINICAN LIITTOVALTIO

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

GRENADA

GUYANAN TASAVALTA,

HAITIN TASAVALTA

JAMAIKA

SAINT CHRISTOPHER JA NEVIS,

SAINT LUCIA,

SAINT VINCENT JA GRENADIINIT,

SURINAMEN TASAVALTA,

TRINIDADIN JA TOBAGON TASAVALTA,

jäljempänä ’CARIFORUM-valtiot’,

sekä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’Euroopan unionin jäsenvaltiot’,

sekä

EUROOPAN YHTEISÖ, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhtäältä Karibian yhteisön perustamisesta, CARICOM-yhtenäismarkkinat ja -talous mukaan luettuina, tehdyn Chaguaramasin tarkistetun sopimuksen, Itä-Karibian valtioiden järjestön perustamisesta tehdyn Basseterren sopimuksen sekä sopimuksen Karibian yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan välisestä vapaakauppa-alueesta ja toisaalta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun sekä 25 päivänä kesäkuuta 2005 tarkistetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’,

VAHVISTAVAT sitoutuneensa kunnioittamaan ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka muodostavat Cotonoun sopimuksen olennaiset tekijät, sekä noudattamaan hyvää hallintotapaa, joka on Cotonoun sopimuksen perustekijä,

OTTAVAT HUOMIOON tarpeen edistää ja jouduttaa CARIFORUM-valtioiden taloudellista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kehitystä, jolla voidaan edistää rauhaa ja turvallisuutta sekä vakaata ja demokraattista poliittista ympäristöä,

OTTAVAT HUOMIOON, miten tärkeinä ne pitävät kansallisesti sovittuja kehitystavoitteita ja Yhdistyneiden Kansakuntien vahvistamia vuosituhannen kehitystavoitteita,

OTTAVAT huomioon tarpeen edistää niiden kansojen taloudellista ja yhteiskunnallista edistymistä kestävän kehityksen kanssa yhteensopivalla tavalla ja työntekijöiden perusoikeuksia kunnioittaen, niiden sitoumusten mukaisesti, joita ne ovat tehneet Kansainvälisessä työjärjestössä, ja suojellen ympäristöä vuonna 2002 annetun Johannesburgin julistuksen mukaisesti,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN sitoumuksensa pyrkiä yhdessä Cotonoun sopimuksella vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen; näitä ovat köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtiot) asteittainen integroituminen maailmantalouteen,

HALUAVAT helpottaa CARICOM-kehitysnäkymien toteuttamista,

OTTAVAT HUOMIOON sitoutumisensa kansainvälistä kauppaa ohjaaviin periaatteisiin ja sääntöihin, erityisesti niihin, jotka sisältyvät Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehtyyn sopimukseen,

OTTAVAT HUOMIOON CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliset taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot,

OTTAVAT HUOMIOON olemassa olevien perinteisten yhteyksien merkityksen ja erityisesti niiden väliset läheiset historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet,

KATSOVAT, että ne haluavat vahvistaa näitä yhteyksiä ja luoda kestävät, kumppanuudelle sekä vastavuoroisille oikeuksille ja velvollisuuksille perustuvat suhteet, joiden tukena on säännöllinen vuoropuhelu, jolla pyritään lisäämään molemminpuolista tuntemusta ja ymmärrystä,

HALUAVAT vahvistaa talous- ja kauppasuhteidensa puitteita tekemällä talouskumppanuussopimuksen, joka voi olla CARIFORUM-valtioiden kehityksen väline,

HALUVAT tehostaa taloussuhteitaan sekä erityisesti kauppa- ja sijoitusvirtoja siten, että perustana on CARIFORUM-valtioiden nykyisen tasoinen ja edelleen parannettava etuuskohteluun perustuva pääsy Euroopan yhteisön markkinoille,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN sitoutuneensa tukemaan alueellista yhdentymisprosessia CARIFORUM-valtioiden keskuudessa ja erityisesti edistämään alueellista yhdentymistä keskeisenä välineenä, jolla tuetaan niiden yhdentymistä maailmantalouteen ja autetaan niitä kohtaamaan maailmanlaajuistumisen haasteet sekä saavuttamaan sellainen talouskasvu ja yhteiskunnallinen edistyminen, joka vastaa niiden tavoitteena olevaa kestävää kehitystä,

OVAT TIETOISIA siitä, että CARIFORUM-valtioissa tarvitaan toimintakyvyn parantamista ja tarjonnan rajoitusten helpottamista, jotta uudet kaupankäynnin mahdollisuudet voidaan täysimittaisesti hyödyntää ja jotta kaupan uudistuksista saatavat hyödyt voidaan maksimoida, ja VAHVISTAVAT UUDELLEEN sen keskeisen roolin, joka kehitysavulla, kauppaan liittyvä apu mukaan luettuna, voi olla CARIFORUM-valtioiden tukena, kun ne panevat täytäntöön ja hyödyntävät tätä sopimusta,

MUISTUTTAVAT MIELIIN, että Euroopan unioni (EU) on sitoutunut kasvattamaan kehitysapua, myös kauppaa tukevaa apua, ja varmistamaan, että merkittävä osuus Euroopan yhteisön ja EU:n jäsenvaltioiden sitoumuksista osoitetaan AKT-maille,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET varmistaa, että Euroopan yhteisön kehitysyhteistyö alueellisen talousyhteistyön ja yhdentymisen osalta, josta määrätään Cotonoun sopimuksessa, toteutetaan siten, että tästä sopimuksesta odotettavat hyödyt voidaan maksimoida,

OVAT SITOUTUNEET tekemään yhteistyötä noudattaen avun tuloksellisuudesta tehtyä Pariisin julistusta, kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta sekä EU:n ja Karibian alueen kumppanuutta kasvun, vakauden ja kehityksen edistämiseksi siten, että tavoitteena on tukea EU:n jäsenvaltioiden panosta ja muiden lahjoittajien osallistumista, kun edistetään CARIFORUM-valtioiden pyrkimyksiä tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT VAKUUTTUNEET siitä, että talouskumppanuussopimuksella luodaan uusi ja entistä myönteisempi ympäristö niiden välisille suhteille kaupan ja investointien alalla sekä uusia dynaamisia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSA

KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN PYRKIVÄ KAUPPAKUMPPANUUS

1 artikla

Tavoitteet

Tämän sopimuksen tavoitteena on

a)

tukea köyhyyden lievittämistä ja lopulta sen poistamista perustamalla kauppakumppanuuksia, jotka ovat kestävän kehityksen tavoitteen, vuosituhannen kehitystavoitteiden ja Cotonoun sopimuksen mukaisia;

b)

edistää alueellista yhdentymistä, taloudellista yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa sekä siten laatia ja panna täytäntöön tehokkaat, ennakoitavat ja avoimet sääntelykehykset osapuolten välistä kauppaa ja investointeja varten CARIFORUM-alueella;

c)

edistää CARIFORUM-valtioiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen niiden poliittisten valintojen ja kehittämispainopisteiden mukaisesti;

d)

parantaa CARIFORUM-valtioiden valmiuksia kauppapolitiikassa ja kauppaan liittyvissä kysymyksissä;

e)

tukea edellytyksiä investointien ja yksityisen sektorin aloitteiden lisäämiseksi sekä tarjontakapasiteetin, kilpailukyvyn ja talouskasvun tehostamiseksi CARIFORUM-alueella;

f)

vahvistaa osapuolten nykyisiä suhteita solidaarisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta. Tätä varten ja ottaen huomioon maiden erilaiset kehitystasot ja niiden WTO-velvoitteet, sopimuksella edistetään kauppa- ja taloussuhteita, tuetaan osapuolten välisen kaupan uutta dynamiikkaa vapauttamalla niiden välistä kauppaa asteittain ja epäsymmetrisesti sekä vahvistetaan, laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä kaikilla kaupan ja investointien kannalta merkittävillä aloilla.

2 artikla

Periaatteet

1.   Tämä sopimus pohjautuu Cotonoun sopimuksen perusperiaatteille sekä sen olennaisille ja perustavanlaatuisille osille, jotka on vahvistettu viimeksi mainitun sopimuksen 2 ja 9 artiklassa. Tämän sopimus rakentuu Cotonoun sopimuksen määräyksille, aiemmille alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen alalla tehdyille AKT–EY-kumppanuussopimuksille sekä talous- ja kauppayhteistyölle.

2.   Osapuolet sopivat, että Cotonoun sopimus ja tämä sopimus pannaan täytäntöön toisiaan täydentävällä ja vahvistavalla tavalla.

3 artikla

Kestävä kehitys

1.   Osapuolet vahvistavat, että kestävän kehityksen tavoitetta on määrä soveltaa ja se on tarkoitus liittää niiden talouskumppanuuden jokaiselle tasolle, jotta täytetään Cotonoun sopimuksen 1, 2 ja 9 artiklassa vahvistetut kattavat sitoumukset ja erityisesti yleinen sitoumus, joka koskee köyhyyden vähentämistä ja lopulta sen poistamista tavalla, joka on yhteensopiva kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

2.   Osapuolet hyväksyvät, että tätä tavoitetta sovelletaan käsillä olevaan talouskumppanuussopimukseen sitoumuksena, jonka mukaan

a)

tämän sopimuksen soveltamisessa on täysimittaisesti otettava huomioon väestön ja tulevien sukupolvien inhimilliset, kulttuuriset, taloudelliset, sosiaaliset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät parhaat edut;

b)

päätöksentekomenetelmiin on sisällytettävä omistajuuden, osallistumisen ja vuoropuhelun perusperiaatteet.

3.   Tämän tuloksena osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ihmiskeskeisen kestävän kehityksen toteuttamiseksi, sillä ihminen on kehityksen tärkein edunsaaja.

4 artikla

Alueellinen yhdentyminen

1.   Osapuolet tunnustavat, että alueellinen yhdentyminen on olennainen osa niiden kumppanuutta ja merkittävä väline tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

2.   Osapuolet tunnustavat ja vahvistavat uudelleen alueellisen yhdentymisen merkityksen CARIFORUM-valtioiden keskuudessa välineenä, jolla nämä valtiot voivat saavuttaa entistä suurempia taloudellisia mahdollisuuksia ja suuremman poliittisen vakauden sekä edistää tehokasta yhdentymistään maailmantalouteen.

3.   Osapuolet tunnustavat CARIFORUM-valtioiden pyrkimykset alueiden ja pienalueiden keskinäisen yhdentymisen edistämiseksi Karibian yhteisön perustamisesta, CARICOM-yhtenäismarkkinat ja -talous mukaan luettuina, tehdyllä Chaguaramasin tarkistetulla sopimuksella, Itä-Karibian valtioiden järjestön perustamisesta tehdyllä Basseterren sopimuksella sekä sopimuksella Karibian yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan välisestä vapaakauppa-alueesta.

4.   Osapuolet tunnustavat lisäksi, rajoittamatta tämän sopimuksen mukaisia sitoumuksia, että alueellisen yhdentymisen nopeus ja sisältö ovat yksinomaan CARIFORUM-valtioiden määritettävissä niiden täysivaltaisuuden puitteissa sekä niiden nykyisten ja tulevien poliittisten pyrkimysten pohjalta.

5.   Osapuolet hyväksyvät, että niiden kumppanuus rakentuu syventyvälle alueelliselle yhdentymiselle, mikä on myös kumppanuuden tavoite, ja ne sitoutuvat edelleen edistämään sitä ottaen huomioon osapuolten kehitystasot, tarpeet, maantieteelliset tosiseikat ja kestävän kehityksen strategiat sekä ne painopisteet, joita CARIFORUM-valtiot ovat itselleen asettaneet, ja velvoitteet, jotka on kirjattu 3 kohdassa lueteltuihin nykyisiin alueellista yhdentymistä koskeviin sopimuksiin.

6.   Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä voidakseen helpottaa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja tukea CARIFORUM-valtioiden alueellista yhdentymistä.

5 artikla

Seuranta

Osapuolet sitoutuvat jatkuvasti seuraamaan sopimuksen toimintaa sekä omien että tällä sopimuksella perustettujen osallistumisprosessien ja instituutioiden välityksellä, jotta varmistetaan, että sopimuksen tavoitteet toteutuvat, sopimus pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että niin miehet, naiset, nuoret kuin lapsetkin saavat kumppanuudesta suurimmat mahdolliset edut. Osapuolet myös sitoutuvat kuulemaan toisiaan viipymättä kaikista mahdollisesti ilmenevistä ongelmista.

6 artikla

Yhteistyö kansainvälisillä foorumeilla

Osapuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään tämän kumppanuuden kannalta merkittäviä kysymyksiä.

7 artikla

Kehitysyhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että kehitysyhteistyö on keskeinen osa niiden kumppanuutta ja olennainen tekijä, kun pyritään saavuttamaan tämän sopimuksen 1 artiklassa vahvistetut tavoitteet. Tällainen yhteistyö voi olla muodoltaan rahoituksellista tai muunlaista.

2.   Kehitysyhteistyö alueellisen talousyhteistyön ja yhdentymisen osalta, josta määrätään Cotonoun sopimuksessa, toteutetaan siten, että sopimuksesta odotettavat hyödyt voidaan maksimoida. Yhteistyön ja teknisen avun alat vahvistetaan tarvittaessa tämän sopimuksen eri luvuissa. Yhteistyö toteutetaan tämän artiklan yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, sitä seurataan jatkuvasti ja tarpeen mukaan sitä tarkistetaan tämän sopimuksen 246 artiklan määräysten mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tukeva Euroopan yhteisön rahoitus, joka liittyy CARIFORUMin ja Euroopan yhteisön väliseen kehitysyhteistyöhön, toteutetaan Cotonoun sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen ja soveltuvien menettelyjen, erityisesti Euroopan kehitysrahaston ohjelmointimenettelyjen, muodostamissa ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavien soveltuvien välineiden puitteissa. Tässä yhteydessä eräs painopiste on tämän sopimuksen täytäntöönpanolle annettava tuki.

4.   Euroopan yhteisö ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toteuttavat kukin roolinsa ja vastuunsa mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan tässä sopimuksessa tarkoitettua kehitysyhteistyötä tukevien voimavarojen tehokas käyttöön saanti, tarjonta ja käyttö.

5.   Euroopan unionin jäsenvaltiot sitoutuvat yhteisesti tukemaan kukin oman kehityspolitiikkansa ja omien kehitysvälineidensä avulla sekä täydentävyyden ja avun tehokkuuden periaatteiden mukaisesti kehitysyhteistyötä, joka koskee alueellista talousyhteistyötä ja yhdentymistä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoa CARIFORUM-valtioissa ja aluetasolla.

6.   Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen muiden sellaisten lahjoittajien osallistumista, jotka haluavat tukea 5 kohdassa tarkoitettua kehitystoimintaa ja CARIFORUM-valtioiden pyrkimyksiä tämän sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

8 artikla

Yhteistyön painopisteet

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettu kehitysyhteistyö suunnataan ensisijaisesti seuraaville aloille, joita jäsennellään edelleen tämän sopimuksen eri luvuissa:

i)

teknisen avun tarjoaminen CARIFORUM-valtioiden inhimillisten, oikeudellisten ja institutionaalisten valmiuksien rakentamiseksi, jotta tuettaisiin niiden kykyä noudattaa tässä sopimuksessa vahvistettuja sitoumuksia;

ii)

tuen tarjoaminen valmiuksien ja instituutioiden rakentamiseksi verouudistusta varten, jotta vahvistettaisiin verohallintoa ja parannettaisiin verotulojen keruuta, kun pyritään siirtymään tullitariffeihin sekä tulleihin ja maksuihin tukeutuvasta järjestelmästä epäsuoran verotuksen muihin muotoihin;

iii)

tukitoimenpiteiden tarjonta, jolla pyritään tukemaan yksityisen sektorin ja yritystoiminnan kehitystä, erityisesti pieniä talouden toimijoita, ja tehostamaan CARIFORUMin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja CARIFORUM-talouksien eriytymistä;

iv)

CARIFORUMin tavara- ja palveluviennin monipuolistuminen uusien investointien ja uusien toimialojen kehittymisen kautta;

v)

CARIFORUM-valtioiden teknologia- ja tutkimusedellytysten tehostaminen, jotta tuettaisiin kansainvälisesti tunnustettujen terveys- ja kasvinsuojelutoimien ja teknisten standardien sekä kansainvälisesti tunnustettujen työvoima- ja ympäristönormien kehittämistä ja noudattamista;

vi)

CARIFORUM-innovointijärjestelmän kehittäminen, teknologiakapasiteetin kehittäminen mukaan luettuna;

vii)

tuen tarjoaminen kaupankäynnin edellyttämän infrastruktuurin kehittämiselle CARIFORUM-valtioissa.

2.   Kehitysyhteistyön painopisteet, jotka on jäsennelty yleisellä tasolla 1 kohdassa ja joita täsmennetään edelleen tämän sopimuksen eri luvuissa, pannaan täytäntöön 7 artiklassa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3.   Osapuolet ovat samaa mieltä kaikkien CARIFORUM-valtioiden intressejä edustavan alueellisen kehittämisrahaston suomista eduista, kun annetaan käyttöön ja kanavoidaan talouskumppanuussopimukseen liittyviä kehitysresursseja Euroopan kehitysrahastolta ja muilta mahdollisilta lahjoittajilta. CARIFORUM-valtioiden on näiltä osin pyrittävä perustamaan tällainen rahasto kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä.

II OSA

KAUPPA JA KAUPPAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

I OSASTO

TAVARAKAUPPA

1 LUKU

Tullit

9 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kaikkiin EY-osapuolesta peräisin oleviin tavaroihin ja kaikissa CARIFORUM-valtioissa. (1)

10 artikla

Alkuperäsäännöt

Tätä lukua sovellettaessa ’peräisin olevalla’ tai ’alkuperätuotteella’ tarkoitetaan sellaista, joka täyttää pöytäkirjassa I vahvistetut alkuperäsäännöt. Ensimmäisten viiden vuoden aikana tämän sopimuksen voimaantulosta osapuolten on tarkistettava pöytäkirjan I säännökset, jotta käytettyjä käsitteitä ja menetelmiä voitaisiin edelleen yksinkertaistaa, kun määritellään alkuperää CARIFORUM-valtioiden kehitystarpeiden valossa. Osapuolten on tällaisessa tarkistuksessa otettava huomioon teknologian, tuotantoprosessien ja kaikkien muiden sellaisten tekijöiden kehitys, jotka voivat edellyttää muutoksia pöytäkirjan I säännöksiin. Kaikki tällaiset muutokset on tehtävä CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston päätöksellä.

11 artikla

Tulli

Tullilla tarkoitetaan mitä tahansa tullia tai muuta maksua, jota sovelletaan tavaran tuonnissa tai viennissä, myös kaikkia tuonnin tai viennin yhteydessä kannettavia lisäveroja tai -maksuja, mutta ei kuitenkaan seuraavia:

a)

sisäiset verot ja muut sisäiset maksut, jotka kannetaan 27 artiklan mukaisesti;

b)

polkumyynti- tai tasoitustullit tai suojatoimenpiteet, joita sovelletaan tämän osaston 2 luvun mukaisesti;

c)

palkkiot ja muut maksut, jotka kannetaan 13 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Tavaroiden luokittelu

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien tavaroiden luokittelu on harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (HS) mukainen luokitus siihen sovellettavien luokittelusääntöjen mukaisesti. Kaikkia tavaraluokitukseen liittyviä kysymyksiä, joita mahdollisesti ilmaantuu tämän sopimuksen toiminnassa, tarkastellaan 36 artiklassa tarkoitetussa tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomiteassa.

13 artikla

Palkkiot ja muut maksut

Edellä 11 artiklassa tarkoitettujen palkkioiden ja muiden maksujen määrä rajoitetaan tarjottujen palvelujen likimääräisiin kustannuksiin, eivätkä ne saa merkitä kotimarkkinatuotteiden välillistä suojelua taikka tuonnin tai viennin verotusta. Ne eivät saa ylittää tarjotun palvelun todellista arvoa. Palkkioita ja muita maksuja ei saa periä konsulipalveluista.

14 artikla

Tullien poistaminen alkuperätuotteiden vienniltä

1.   EY-osapuoleen vietäviin CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin tavaroihin ei sovelleta vientitulleja, ja samoin toimitaan myös päinvastaiseen suuntaan vietäessä.

2.   Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, liitteeseen I sisältyvien allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on poistettava mainitussa liitteessä vahvistetut vientitullit kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.

15 artikla

CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit

CARIFORUM-valtioista peräisin olevia tuotteita tuodaan EY-osapuoleen tullitta, lukuun ottamatta liitteessä II tarkoitettuja tuotteita siinä määritellyin edellytyksin.

16 artikla

EY-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit

1.   CARIFORUM-valtioihin tuotaviin EY-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin ei sovelleta liitteessä III esitettyjä korkeampia tulleja.

2.   CARIFORUM-valtioihin tuotaessa EY-osapuolesta peräisin olevat tuotteet ovat vapaita 11 artiklassa tarkoitetuista kaikista tulleista, lukuun ottamatta liitteessä III lueteltuja.

3.   CARIFORUM-valtiot voivat kymmenen vuoden ajan tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen jatkaa 11 artiklassa tarkoitettujen tullien, lukuun ottamatta liitteessä III lueteltuja, soveltamista kaikkiin EY-osapuolesta peräisin oleviin niihin tuotaviin tuotteisiin sillä edellytyksellä, että tällaisia tulleja sovellettiin kyseiseen tuotteeseen tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä ja että samoja tulleja peritään vastaavilta, mistä tahansa muista maista tuotavilta tuotteilta.

4.   Allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden ei tarvitse aloittaa tullien vaiheittaista poistamista, lukuun ottamatta liitteessä III lueteltuja ja 2 kohdassa tarkoitettuja, ensimmäisten seitsemän tämän sopimuksen allekirjoittamista seuraavan vuoden aikana. Tämän prosessin ohella on 22 artiklan mukaisesti tarjottava tukea tarpeellisille verouudistuksille.

5.   Avoimuuden varmistamiseksi tällaisista tulleista on ilmoitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä. Myös niiden poistosta on viipymättä ilmoitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

6.   Jos jonkin tietyn tuotteen tuonnissa ilmenee vakavia vaikeuksia, CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi yhteisellä sopimuksella tarkastella tullien vähentämisen ja poistamisen aikataulua, jotta tätä aikataulua voitaisiin mahdollisesti muuttaa. Mikään tällainen muutos ei saa johtaa siihen, että niissä aikatauluissa, joiden osalta tarkastelua on pyydetty, olevia ajanjaksoja jatkettaisiin tarkasteltavana olevan tuotteen osalta liitteessä III kyseiselle tuotteelle vahvistettua tullin pienentämisen tai poistamisen enimmäissiirtymäkautta pidemmäksi. Jos CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea ei ole tehnyt asiasta päätöstä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty tarkastelemaan uudelleen aikataulua, CARIFORUM-valtiot voivat keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi.

17 artikla

Tullisitoumusten muuttaminen

Osapuolet voivat Antigua ja Barbudan, Belizen, Dominican liittovaltion, Grenadan, Guyanan tasavallan, Haitin tasavallan, Saint Christopher ja Nevisin, Saint Lucian sekä Saint Vincent ja Grenadiinien erityiset kehitystarpeet huomioon ottaen päättää CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa muuttaa liitteessä III vahvistettua sellaisten tullien tasoa, jota sovelletaan EY-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin tuotaessa niitä CARIFORUM-valtioihin. Osapuolten on varmistettava, ettei mikään tällainen muutos aiheuta tämän sopimuksen yhteensopimattomuutta GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan vaatimuksiin nähden. Osapuolet voivat myös tarvittaessa päättää liitteessä III vahvistettujen ja muita EY-osapuolesta tuotavia tuotteita koskevien tullisitoumusten samanaikaisesta mukauttamisesta.

18 artikla

Tavaroiden liikkuvuus

Osapuolet tunnustavat tavoitteeksi tullien kantamisen alkuperätavaroista vain yhden kerran tuotaessa niitä EY-osapuoleen tai allekirjoittaneisiin CARIFORUM-valtioihin. Allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on näiltä osin toimittava parhaan kykynsä mukaisesti siihen asti, kunnes tämän tavoitteen saavuttamisen edellyttämät järjestelyt on saatu toteutettua. EY-osapuoli tarjoaa tarvittavaa teknistä apua tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

19 artikla

Vapaakauppasopimuksista johtuva etuuskohtelu

1.   Tämän luvun piiriin kuuluvien asioiden osalta EY-osapuoli myöntää CARIFORUM-valtioille sellaisen etuuskohtelun, joka mahdollisesti johtuu siitä, että EY-osapuolesta tulee kolmansien osapuolten kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

2.   Tämän luvun piiriin kuuluvien asioiden osalta CARIFORUM-valtiot tai mikä tahansa allekirjoittanut CARIFORUM-valtio myöntävät EY-osapuolelle sellaisen etuuskohtelun, joka mahdollisesti johtuu siitä, että CARIFORUM-valtioista tai mistä tahansa allekirjoittaneesta CARIFORUM-valtiosta tulee jonkin kaupan kannalta merkittävän talouden kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

3.   Tämän luvun määräyksiä ei pidä tulkita siten, että ne velvoittaisivat EY-osapuolta tai mitään allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota myöntämään vastavuoroisesti mahdollisen etuuskohtelun, jota sovelletaan siksi, että EY-osapuoli tai mikä tahansa allekirjoittanut CARIFORUM-valtio on kolmansien osapuolten kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetaan ’kaupan kannalta merkittävällä taloudella’ mitä tahansa kehittynyttä maata taikka sellaista maata tai aluetta, jonka osuus maailman vuotuisesta tavaraviennistä on enemmän kuin yksi (1) prosentti sinä vuonna, joka edeltää 2 kohdassa tarkoitetun vapaakauppasopimuksen voimaantuloa, tai mitä tahansa sellaisten maiden ryhmää, joiden vuotuinen osuus maailman tavaraviennistä erikseen tai yhdessä taikka vapaakauppasopimuksen avulla on enemmän kuin puolitoista (1,5) prosenttia sinä vuonna, joka edeltää 2 kohdassa tarkoitetun vapaakauppasopimuksen voimaantuloa. (2)

5.   Jos jostakin allekirjoittaneista CARIFORUM-valtioista tule 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen osapuolen kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen osapuoli ja jos tällaisessa vapaakauppasopimuksessa määrätään tällaisen kolmannen osapuolen edullisemmasta kohtelusta kuin se, jonka allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät tämän sopimuksen nojalla EY-osapuolelle, osapuolten on aloitettava neuvottelut. Osapuolet voivat päättää, voiko kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio evätä tällaisen vapaakauppasopimukseen sisältyvän edullisemman kohtelun EY-osapuolelta. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto voi päättää tarvittavista toimenpiteistä tämän sopimuksen määräysten mukauttamiseksi.

20 artikla

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

1.   Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi sekä vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.   Jos osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi keskeyttää väliaikaisesti tämän artiklan mukaisesti myönnetyn etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa

a)

toistuvaa tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamista koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämistä;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksista;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä artiklassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan todeta muun muassa silloin, kun osapuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

4.   Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen, on viipymättä ilmoitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle havainnostaan ja sitä koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja puolueettomiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu;

b)

kun osapuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen yhden tai useamman tuotteen etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava viipymättä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle;

c)

tässä artiklassa tarkoitettu väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, mikä se voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Keskeytyksestä neuvotellaan CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on poistaa se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

5.   Tehdessään CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle edellä 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion olisi julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu puolueettomiin tietoihin perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.

20 a artikla

Jotta voitaisiin edistää osapuolten pyrkimyksiä hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin, osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio, jota vastaan on tehty ilmoitus CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle, voi myös käyttää sovittelijan palveluita 205 artiklan 2–5 kohdan määräysten mukaisesti. Sovittelijan lausunto on annettava tiedoksi 20 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

21 artikla

Hallinnollisten virheiden käsittely

Jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät virheen viennissä sovellettavan etuuskohtelujärjestelmän hallinnoinnissa ja varsinkin pöytäkirjan I määräysten soveltamisessa ja virhe aiheuttaa tuontitulleihin kohdistuvia seurauksia, seurauksista kärsivä osapuoli voi pyytää CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteaa tarkastelemaan mahdollisuuksia toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

22 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen verohallinnon vahvistamiseksi ja verotulojen keruun parantamiseksi.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

tekninen apu verouudistuksen alalla, kun pyritään siirtymään tullitariffeihin sekä muihin tulleihin ja maksuihin tukeutuvasta järjestelmästä epäsuoran verotuksen muihin muotoihin; sekä

b)

valmiuksien ja instituutioiden rakentaminen a alakohdassa kuvattujen toimenpiteiden osalta.

2 LUKU

Kaupan suojaaminen

23 artikla

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet

1.   Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, mikään tässä sopimuksessa ei estä EY-osapuolta tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita joko yksittäin tai yhdessä hyväksymästä polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä asiaankuuluvien WTO-sopimusten mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista varten alkuperä määritetään osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden etuuskohteluun oikeuttamattomien alkuperäsääntöjen mukaisesti.

2.   Ennen lopullisten polkumyynti- tai tasoitustullien määräämistä CARIFORUM-valtioista tuotaville tuotteille EY-osapuoli harkitsee mahdollisuutta käyttää rakentavia keinoja, sellaisina kuin niistä määrätään asiaankuuluvissa WTO-sopimuksissa.

3.   Jos jonkin alueen ja pienalueen viranomainen on määrännyt kahden tai useamman CARIFORUM-valtion puolesta polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä, oikeudellinen valvonta tapahtuu yhdellä ainoalla foorumilla, myös valitusvaiheessa.

4.   Allekirjoittanut CARIFORUM-valtio ei saa soveltaa polkumyynti- tai tasoitustoimenpidettä tuotteeseen, jos se kuuluu samaa tuotetta koskevan alue- tai pienaluekohtaisen toimenpiteen soveltamisalaan. CARIFORUM-valtioiden on vastaavasti varmistettava, että jollekin tuotteelle määrättyjä alue- tai pienaluekohtaisia toimenpiteitä ei sovelleta mihinkään allekirjoittaneeseen CARIFORUM-valtioon, joka soveltaa tällaista toimenpidettä samaan tuotteeseen.

5.   EY-osapuolen on ilmoitettava vientiä harjoittaville allekirjoittaneille CARIFORUM-valtioille asianmukaisesti todisteilla tuetun valituksen vastaanottamisesta ennen minkään tutkimuksen käynnistämistä.

6.   Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan kaikkiin tutkimuksiin, jotka on käynnistetty tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

7.   Tämän artiklan määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen riitojenratkaisua koskevia määräyksiä.

24 artikla

Monenväliset suojalausekkeet

1.   Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, mikään tässä sopimuksessa ei estä allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita ja EY-osapuolta hyväksymästä toimenpiteitä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 XIX artiklan, suojalausekkeista tehdyn sopimuksen ja Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehtyyn Marrakeshin sopimukseen liitetyn maataloudesta tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista varten alkuperä määritetään osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden etuuskohteluun oikeuttamattomien alkuperäsääntöjen mukaisesti.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, EY-osapuoli jättää tämän sopimuksen yleisen kehitystavoitteen ja CARIFORUM-valtioiden talouden pienen koon vuoksi kaikista CARIFORUM-valtioista tulevan tuonnin sellaisten toimenpiteiden ulkopuolelle, jotka toteutetaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan, suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen ja maataloudesta tehdyn sopimuksen 5 artiklan nojalla.

3.   Edellä olevan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Viimeistään 120 päivää ennen tämän ajan päättymistä CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto tarkastelee CARIFORUM-valtioiden kehitystarpeet huomioon ottaen näiden määräysten toimintaa, jotta voitaisiin selvittää, onko niiden soveltamista jatkettava lisäkaudella.

4.   Edellä olevan 1 kohdan määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen riitojenratkaisua koskevia määräyksiä.

25 artikla

Suojalauseke

1.   Sen estämättä, mitä 24 artiklassa määrätään, osapuoli voi, tarkasteltuaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyiden mukaisesti soveltaa kestoltaan rajattuja suojatoimenpiteitä, joilla poiketaan tapauksen mukaan 15 tai 16 artiklan määräyksistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos tietyn toisen osapuolen tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa

a)

vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tuovan osapuolen alueella; tai

b)

häiriöitä jollakin talouden alalla, varsinkin jos nämä häiriöt aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia tai vaikeuksia, jotka saattavat johtaa tuovan osapuolen taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen; tai

c)

häiriötä kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien maataloustuotteiden (3) markkinoilla tai kyseisten markkinoiden sääntelymekanismeissa.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetuilla suojatoimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen 2 kohdassa määritellyn vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai lievittämiseksi. Tuovan osapuolen suojatoimenpiteitä voivat olla ainoastaan yksi tai useampi seuraavista:

a)

suspendoidaan kyseiseen tuotteeseen sovellettavan tuontitullin lisäalennus tämän sopimuksen mukaisesti;

b)

korotetaan kyseiseen tuotteeseen sovellettava tulli enintään muihin WTO:n jäseniin sovelletun tullin suuruiseksi; ja

c)

otetaan käyttöön kyseistä tuotetta koskevat tariffikiintiöt.

4.   Rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista, jos jotain yhdestä tai useammasta allekirjoittaneesta CARIFORUM-valtiosta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteen tai useampaan EY-osapuolen syrjäisimmistä alueista sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, EY-osapuoli voi 6–9 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti toteuttaa valvonta- tai suojatoimenpiteitä, jotka rajoittuvat kyseiseen yhteen tai useampaan alueeseen.

5.

a)

Rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista, jos EY-osapuolesta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteen tai useampaan allekirjoittaneeseen CARIFORUM-valtioon sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi 6–9 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti toteuttaa sen alueeseen rajoittuvia valvonta- tai suojatoimenpiteitä.

b)

Allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi toteuttaa suojatoimenpiteitä, jos EY-osapuolen alueelta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sen alueelle sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai häiriötä kehityksensä alkuvaiheessa olevalle toimialalle, joka tuottaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita. Tällaista säännöstä voidaan soveltaa vain kymmenen vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Toimenpiteet on toteutettava 6–9 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

6.

a)

Tässä artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet voidaan pitää voimassa ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen 2, 4 ja 5 kohdassa määritellyn vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai lievittämiseksi.

b)

Tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa enintään kahden vuoden ajan. Jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, toimenpiteitä voidaan jatkaa enintään kahden vuoden lisäjaksolla. Jos CARIFORUM-valtiot tai jokin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio soveltavat suojatoimenpidettä tai jos EY-osapuoli soveltaa toimenpidettä, joka on rajattu koskemaan yhtä tai useampaa sen syrjäisimmistä alueista, tällaista toimenpidettä voidaan kuitenkin soveltaa enintään neljän vuoden ajan ja, jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, toimenpiteitä voidaan jatkaa enintään neljän vuoden lisäjaksolla.

c)

Tässä artiklassa tarkoitettuihin suojatoimenpiteisiin, joiden kesto on enemmän kuin yksi vuosi, on liitettävä selkeät määräykset niiden asteittaisesta poistamisesta tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa.

d)

Tuotteeseen, jonka tuonnissa on aiemmin sovellettu suojatoimenpiteitä, ei saa kohdistaa tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä ainakaan vuoteen aiemman toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.

7.   Edellä 1–6 kohdan täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

jos osapuoli katsoo, että jokin 2, 4 ja/tai 5 kohdassa esitetyistä olosuhteista on voimassa, sen on välittömästi annettava asia CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi;

b)

CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi antaa minkä tahansa suosituksen, jotta ilmenneet olosuhteet voitaisiin korjata. Jos CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea ei ole antanut mitään suositusta olosuhteiden korjaamiseksi tai mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa siitä, kun asia annettiin CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi, tuova osapuoli voi päättää soveltuvista toimenpiteistä olosuhteiden korjaamiseksi tämän artiklan mukaisesti;

c)

osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion on ennen minkään tässä artiklassa tarkemmin määrätyn toimenpiteen toteuttamista tai, jos kyseessä on tapaus, johon sovelletaan 8 kohtaa, mahdollisimman pian toimitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tilanteen huolellinen tarkastelu edellyttää, kun pyritään pääsemään osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun;

d)

tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle;

e)

tämän artiklan nojalla käyttöön otettavista suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisin väliajoin, jolloin tavoitteena erityisesti vahvistaa aikataulu niiden lakkauttamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

8.   Jos poikkeusolosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa, asianomainen tuova osapuoli, tapauksen mukaan joko EY-sopimuspuoli, CARIFORUM-valtiot tai jokin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi toteuttaa 3, 4 ja/tai 5 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet väliaikaisesti ilman, että 7 kohdan vaatimuksia noudatetaan. Tällaisia toimia voidaan toteuttaa enintään 180 päivän ajan, jos toimenpiteitä toteuttaa EY-osapuoli, ja 200 päivän ajan, jos niitä toteuttavat CARIFORUM-valtiot tai jokin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio tai jos EY-osapuolen toteuttamat toimenpiteet rajoittuvat yhteen tai useampaan sen syrjäisimmistä alueista. Minkä tahansa väliaikaisen toimen kesto lasketaan osaksi ensimmäistä soveltamisaikaa tai jotakin 6 kohdassa tarkoitettua jatkoaikaa. Tällaisia väliaikaisia toimenpiteitä toteutettaessa on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten edut. Asianomaisen tuovan osapuolen on ilmoitettava asiasta toiselle asianomaiselle osapuolelle ja sen on välittömästi annettava se CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean tarkasteltavaksi.

9.   Jos tuova osapuoli määrää jollekin tuotteelle hallinnollisen menettelyn, jonka tarkoituksena on nopeasti tarjota tietoja kauppavirroista, jotka voivat aiheuttaa tässä artiklassa tarkoitettuja ongelmia, sen on viipymättä ilmoitettava tästä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

10.   Tämän artiklan määräysten mukaisesti toteutetut suojatoimenpiteet eivät kuulu riitojenratkaisumenettelyjä koskevien WTO:n määräysten piiriin.

3 LUKU

Muut kuin tariffitoimenpiteet

26 artikla

Määrällisten rajoitusten kieltäminen

Tämän sopimuksen tultua voimaan ei saa pitää voimassa alkuperätuotteiden tuontia tai vientiä koskevia tuonnin tai viennin kieltoja tai rajoituksia, lukuun ottamatta 13 artiklassa tarkoitettuja veroja, tulleja ja muita maksuja, riippumatta siitä, onko ne saatettu voimaan kiintiöiden, tuonti- tai vientilisenssien tai muiden toimenpiteiden muodossa. Vastaavia uusia toimenpiteitä ei enää saa ottaa käyttöön. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita 23 ja 24 artiklan määräysten soveltamista.

27 artikla

Kansallinen kohtelu sisäisen verotuksen ja sääntelyn alalla

1.   Tuotaviin alkuperätuotteisiin ei saa kohdistaa suoraan tai välillisesti muunlaisia sisäisiä veroja tai muita sisäisiä maksuja kuin niitä, joita sovelletaan suoraan tai välillisesti vastaaviin kotimarkkinatuotteisiin. Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät myöskään saa muutoin soveltaa sisäisiä veroja tai muita sisäisiä maksuja tavalla, joka merkitsisi samankaltaisten kotimarkkinatuotteiden suojaamista.

2.   Tuotaville alkuperätuotteille on myönnettävä kohtelu, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin kohtelu, joka myönnetään samankaltaisille kotimarkkinatuotteille niiden lakien, asetusten ja vaatimusten osalta, jotka koskevat niiden sisäistä myyntiä, myyntiin tarjoamista, ostoa, kuljetusta, jakelua tai käyttöä. Tämän kohdan määräykset eivät estä soveltamasta erilaisia sisäisiä kuljetusmaksuja, jotka perustuvat yksinomaan kuljetusvälineen taloudelliseen toimintaan eivätkä tuotteen kansallisuuteen.

3.   Mikään osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio ei saa ottaa käyttöön tai pitää voimassa tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä määrällisiä rajoituksia, jotka edellyttävät suoraan tai välillisesti, että tietty rajoituksen alaisen tuotteen määrä tai määräosuus on hankittava kotimarkkinoilla sijaitsevasta lähteestä. Osapuolet tai allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät myöskään saa muutoin soveltaa sisäisiä määrällisiä rajoituksia tavalla, joka merkitsisi kotimarkkinatuotannon suojaamista.

4.   Tämän artiklan määräykset eivät estä yksinomaan kansallisille tuottajille tarkoitettujen tukien maksamista, mukaan luettuina niille suoritetut maksut, joihin käytetään tämän artiklan määräysten mukaisesti sovellettujen sisäisten verojen tai maksujen tuottoja, sekä tuet, jotka perustuvat siihen, että julkiset viranomaiset hankkivat kotimarkkinatuotteita.

5.   Tämän artiklan määräykset eivät koske julkisia hankintoja säänteleviä lakeja, määräyksiä, menettelyjä ja käytäntöjä, joihin sovelletaan ainoastaan IV osaston 3 luvun määräyksiä.

6.   Tämän artiklan määräykset eivät rajoita 23 artiklan määräysten soveltamista.

28 artikla

Maataloustuotteiden vientituki

1.   Mikään osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio ei saa ottaa käyttöön uutta tukiohjelmaa, jossa tuen edellytyksenä on vienti, tai kasvattaa tällaista nykytukea toisen osapuolen alueelle tarkoitettujen maataloustuotteiden osalta. (4)

2.   EY-osapuoli sitoutuu vaiheittain poistamaan kaikki CARIFORUM-valtioiden alueelle suuntautuvaan vientiin myönnettävät nykyiset tuet kaikilta sellaisilta 3 kohdassa määritellyiltä tuotteilta, joilta CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet poistamaan tullit. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea päättää tällaista asteittain tapahtuvaa poistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

3.   Tätä artiklaa sovelletaan tuotteisiin, jotka kuuluvat maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteen I piiriin.

4.   Tällä artiklalla ei rajoiteta maataloutta koskevan WTO-sopimuksen 9.4 artiklan eikä tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen 27 artiklan soveltamista CARIFORUM-valtioissa.

4 LUKU

Tulleja ja kauppaa koskevat helpotukset

29 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet tunnustavat tulleja ja kauppaa koskevien helpotusten merkityksen kehittyvän globaalin kaupankäyntiympäristön sekä CARIFORUMin sisäisen ja osapuolten välisen kaupan kehityksen kannalta.

2.   Osapuolet sopivat tämän alan yhteistyön vahvistamisesta, jotta voidaan varmistaa, että sovellettava lainsäädäntö ja menettelyt sekä asianomaisten viranomaisten hallinnolliset valmiudet vastaavat tehokkaan valvonnan ja kaupan helpottamisen tavoitteita ja että voidaan edistää CARIFORUM-valtioiden kehitystä ja alueellista yhdentymistä.

3.   Osapuolet tunnustavat, että tämän luvun täytäntöönpano ei saa millään tavoin vaarantaa oikeutettuja poliittisia tavoitteita, myöskään niitä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja petosten torjuntaan.

30 artikla

Tulli- ja hallintoyhteistyö

1.   Jotta varmistetaan tämän osaston määräysten noudattaminen ja voidaan tehokkaasti vastata 29 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot

a)

vaihtavat tietoja tullilainsäädännön ja tullimenettelyjen alalla;

b)

laativat yhteisiä hankkeita yhteisesti sovituilla aloilla;

c)

omaksuvat aina, kun se on mahdollista, yhteisen kannan kansainvälisissä tullialan järjestöissä, kuten WTO:ssa ja Maailman tullijärjestössä (WCO);

d)

edistävät aiheeseen liittyvien virastojen välistä yhteensovittamista.

2.   Osapuolet antavat toisilleen pöytäkirjan II säännösten mukaisesti hallinnollista apua tullikysymyksissä.

31 artikla

Tullilainsäädäntö ja -menettelyt

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että niiden kauppa- ja tullialan lainsäädännön, sääntöjen ja menettelyiden on tukeuduttava kansainvälisiin tullin ja kaupan alalla sovellettaviin välineisiin ja standardeihin, myös tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan tarkistetun Kioton yleissopimuksen keskeisiin osiin, maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaan WCO:n kehysnormistoon, WCO:n tietokokonaisuuteen ja harmonoitua järjestelmää koskevaan yleissopimukseen.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että niiden kauppa- ja tullialan lainsäädännön, määräysten ja menettelyiden perustana ovat seuraavat tekijät:

a)

tarve suojata ja helpottaa kauppaa lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten täytäntöönpanon ja noudattamisen avulla ja helpottaa entisestään vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävien toimijoiden toimintaa;

b)

tarve varmistaa, että talouden toimijoihin kohdistuvat vaatimukset ovat kohtuullisia ja syrjimättömiä, turvaavat petoksilta eivätkä johda tulleja tai menettelyä koskevien vaatimusten vähäisistä rikkomisista annettaviin suhteettomiin rangaistuksiin;

c)

tarve soveltaa sekä EY-osapuolen että CARIFORUMin toimesta yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa tai sen sähköistä vastinetta. CARIFORUM-valtioiden on näiltä osin jatkettava ponnistelujaan, jotta tämä voidaan toteuttaa mahdollisimman pian tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tilanteesta suoritetaan yhteinen arviointi kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta;

d)

tarve soveltaa nykyaikaisia tullimenetelmiä, joihin kuuluvat riskinarviointi, yksinkertaistetut tuonti- ja vientimenettelyt, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja valtuutettuja toimijoita koskevat objektiiviset menettelyt. Menettelyjen olisi oltava avoimia, tehokkaita ja yksinkertaistettuja, jotta voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa ennustettavuutta talouden toimijoiden kannalta;

e)

tarve soveltaa tuotaviin, vietäviin ja kauttakulkeviin tavaroihin syrjimättömiä vaatimuksia ja menettelyjä, vaikka hyväksytäänkin se, että lähetyksiä voidaan objektiivisten riskinarviointiperusteiden pohjalta käsitellä eri tavoin;

f)

avoimuuden tarve. Tätä varten osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että niiden lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti luodaan tulliasioita, erityisesti tariffiluokittelua ja alkuperäsääntöjä, koskeva sitovien sääntöjen järjestelmä;

g)

tarve kehittää asteittain järjestelmiä, tietotekniset järjestelmät mukaan luettuina, joilla helpotetaan sähköistä tiedonvaihtoa toimijoiden, tullihallintojen ja alaan liittyvien virastojen välillä;

h)

tarve helpottaa kauttakuljetusta;

i)

avoimet ja syrjimättömät säännöt, jotka koskevat tulliasioitsijoiden toimilupia, sekä se, että riippumattomien tulliasioitsijoiden käyttöä ei edellytetä;

j)

tarve välttää kuljetusta edeltävien pakollisten tarkastusten tai vastaavien käyttöä, tämän kuitenkaan rajoittamatta vientitavaran ennakkotarkastuksesta tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisia osapuolten oikeuksia ja velvoitteita. Osapuolet keskustelevat kysymyksestä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa, ja ne voivat myöhemmin sopia luopuvansa mahdollisuudesta käyttää kuljetusta edeltäviä pakollisia tarkastuksia tai vastaavia.

3.   Työskentelytapojen parantamiseksi sekä toiminnan syrjimättömyyden, avoimuuden, tehokkuuden, yhtenäisyyden ja vastuun takaamiseksi EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot

a)

toteuttavat lisätoimia tietojen ja asiakirjojen määrän supistamiseksi sekä niiden yksinkertaistamiseksi ja standardoimiseksi;

b)

yksinkertaistavat tavaroiden luovutukseen ja tulliselvitykseen liittyviä vaatimuksia ja muodollisuuksia aina, kun se on mahdollista;

c)

huolehtivat tehokkaista, ripeistä, syrjimättömistä ja helposti käytettävissä olevista menettelyistä, joilla turvataan muutoksenhakuoikeus sellaisiin tullin hallinnollisiin toimiin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat tavaroiden tuontiin ja vientiin. Mahdollisten maksujen on oltava oikeasuhtaisia muutoksenhakumenettelyjen kustannuksiin nähden; sekä

d)

varmistavat mahdollisimman korkeatasoisten rehellisyyttä koskevien vaatimusten noudattamisen soveltamalla tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin ja välineisiin sisältyvien periaatteiden mukaisia toimenpiteitä.

32 artikla

Suhteet yritysmaailmaan

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat

a)

varmistavansa, että kaikki lainsäädäntö, menettelyt, palkkiot ja maksut sekä aina, kun se on mahdollista, myös näihin liittyvät selitykset ovat julkisesti saatavilla, mahdollisuuksien mukaan sähköisin keinoin;

b)

siitä, että talouden toimijoiden kanssa tarvitaan oikea-aikaista ja säännöllistä vuoropuhelua lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittyvät tulli- ja kauppamenettelyihin;

c)

että otettaessa käyttöön uutta tai muutettua lainsäädäntöä tai menettelyjä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen tietoa talouden toimijoiden saataville. Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tarjoavat julkisesti saataville tähän liittyvät hallinnolliset ilmoitukset, mukaan luettuina virastojen vaatimukset ja pääsymenettelyt, satamissa ja rajanylityspaikoissa sijaitsevien tullitoimistojen virastoajat ja toimintamenettelyt sekä yhteyspisteet kyselyjä varten, jotta yritysten olisi helpompi täyttää tullivelvoitteensa ja tavaroiden joutuisa liikkuvuus helpottuisi;

d)

tukevansa yhteistyötä toimijoiden ja alan viranomaisten välillä ja edistävänsä tervettä kilpailua kaupan alalla käyttämällä ennustettavia ja yleisesti saatavilla olevia menettelyjä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjoja, ja käyttäen tarvittaessa Maailman tullijärjestön julkaisemia asiakirjoja;

e)

että tällaisella yhteistyöllä olisi myös pyrittävä torjumaan laittomia toimintatapoja ja takaamaan kansalaisten suojelu ja turvallisuus sekä turvaamaan julkisten verotulojen keruu;

f)

varmistavansa, että niiden tullia ja siihen liittyviä aloja koskevat vaatimukset ja menettelyt ovat parhaiden toimintatapojen mukaisia ja että ne jatkossakin rajoittavat kauppaa mahdollisimman vähän.

33 artikla

Tullausarvon määrittäminen

1.   Osapuolten väliseen kauppaan sovellettavat tullausarvon määrittämistä koskevat säännöt noudattavat GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehtyä WTO:n sopimusta.

2.   Osapuolet tekevät yhteistyötä, jotta päästäisiin yhteiseen toimintatapaan tullausarvon määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

34 artikla

Alueellinen yhdentyminen

1.   Osapuolet edistävät mahdollisimman suuressa määrin alueellista yhdentymistä tullialalla ja pyrkivät kehittämään alueellista tullilainsäädäntöä, -menettelyjä ja -vaatimuksia alaa koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.

2.   Tämän artiklan määräysten täytäntöönpanon jatkuvasta seurannasta vastaa 36 artiklassa tarkoitettu tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitea.

35 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen tulleja ja kauppaa helpottavien toimenpiteiden osalta, jotta tämän sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, erityisesti seuraavilla aloilla:

a)

nykyaikaisten tullimenetelmien soveltaminen, mihin sisältyvät riskinarviointi, yksinkertaiset tavaroiden maahantuonti- ja luovutusmenettelyt, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja yritysten tarkastusmenettelyt;

b)

sellaisten menettelyiden ja käytäntöjen käyttöönotto, jotka kuvastavat niin pitkälti kuin käytännössä on mahdollista kansainvälisiä tullin ja kaupan alalla sovellettavia välineitä ja standardeja, myös WTO:n sääntöjä ja WCO:n välineitä ja standardeja, muiden muassa tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevaa tarkistettua Kioton yleissopimusta sekä maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaa WCO:n kehysnormistoa; ja

c)

tulli- ja muiden kaupan menettelyjen automatisointi.

36 artikla

Tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitea

1.   Osapuolet sopivat osapuolten edustajista koostuvan tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitean perustamisesta. Komitea kokoontuu käsittelemään osapuolten ennalta sopimia asioita niiden ennalta sopimana ajankohtana. Komitean puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain osapuolten välillä. Komitea raportoi CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

2.   Komitean tehtävänä on

a)

seurata tämän luvun määräysten täytäntöönpanoa ja hallinnointia;

b)

toteuttaa pöytäkirjassa I vahvistetut tehtävät ja toiminnot;

c)

tarjota foorumi osapuolten väliselle kuulemiselle pöytäkirjassa II tarkoitettujen velvoitteiden osalta;

d)

tehostaa tariffikysymyksiä, tullilainsäädäntöä ja -menettelyjä, keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa, alkuperäsääntöjä sekä hallinnollista yhteistyötä koskevaa osapuolten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua; sekä

e)

keskustella teknisiin avustustoimintoihin liittyvistä seikoista.

5 LUKU

Maatalous ja kalastus

37 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen perimmäinen tavoite on kestävä kehitys ja köyhyyden poistaminen CARIFORUM-valtioissa sekä niiden talouksien jouhea ja asteittainen yhdentyminen maailmantalouteen. Maatalous- ja kalastusalalla tällä sopimuksella olisi edistettävä luonnonvarojen kestävän hoidon mukaisesti maatalous- ja kalastustuotteiden valmistuksen, käsittelyn ja kaupan kilpailukykyä osapuolten välillä sekä perinteisillä että muilla sektoreilla.

2.   Osapuolet tunnustavat kalastukseen ja meren elollisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien toimintojen taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen CARIFORUM-valtioissa sekä sen, että on tarpeen maksimoida tällaiset hyödyt elintarviketurvan, työllisyyden, köyhyyden lievittämisen, valuuttatulojen ja kalastusyhteisöjen yhteiskunnallisen vakauden osalta.

3.   Osapuolet tunnustavat, että CARIFORUM-valtioiden kalastusala ja meren ekosysteemit ovat monitahoisia, biologisesti monimuotoisia ja herkkiä ja että niiden hyödyntämisessä olisi otettava huomioon nämä tekijät luotettaviin tieteellisiin lausuntoihin ja FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä määriteltyyn varovaisuusperiaatteeseen nojautuvan kalavarojen ja niihin liittyvien ekosysteemien tehokkaan suojelun ja hallinnan avulla.

4.   Osapuolet tunnustavat, että elintarviketurvan varmistaminen sekä maaseutu- ja kalastusyhteisöjen toimeentulon parantaminen ovat keskeisiä tekijöitä köyhyyden poistamisessa ja kestävän kehityksen tavoittelussa. Tämän vuoksi ne tunnustavat, että on vältettävä maatalous-, elintarvike- ja kalatuotteiden merkittäviä markkinahäiriöitä CARIFORUM-valtioissa.

5.   Osapuolet sopivat, että ne ottavat täysimittaisesti huomioon CARIFORUM-valtioiden taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien erityispiirteiden, tarpeiden ja kehitysstrategioiden monimuotoisuuden.

38 artikla

Alueellinen yhdentyminen

Osapuolet tunnustavat, että edelleen voimassa olevien esteiden asteittaisen poistamisen ja soveltuvien sääntelypuitteiden tarjoamisen avulla tapahtuva maatalous-, elintarvike- ja kalastusalan yhdentyminen CARIFORUM-valtioissa edistää alueellista yhdentymisprosessia ja tämän luvun tavoitteiden toteutumista.

39 artikla

Mahdollistava politiikka

CARIFORUM-valtiot sitoutuvat hyväksymään ja toteuttamaan toimintalinjoja ja institutionaalisia uudistuksia, jotka mahdollistavat tämän luvun tavoitteiden saavuttamisen ja helpottavat sitä.

40 artikla

Elintarviketurva

1.   Osapuolet tunnustavat, että kaupan esteiden poistaminen osapuolten väliltä tässä sopimuksessa esitetyn mukaisesti voi aiheuttaa suuria haasteita maatalous-, elintarvike- ja kalastusalan CARIFORUM-tuottajille sekä kuluttajille, ja ne sopivat kuulevansa toisiaan näistä kysymyksistä.

2.   Jos tämän sopimuksen määräysten noudattaminen johtaa ongelmiin elintarvikkeiden tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion elintarviketurvan takaamiselle keskeisten muiden tuotteiden saatavuudessa tai saavutettavuudessa, ja jos tällainen tilanne aiheuttaa tai voi todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia tällaiselle valtiolle, kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä 25 artiklan 7 kohdan b–d alakohdassa sekä 8 ja 9 kohdassa määrättyjen menettelyiden mukaisesti.

41 artikla

Tiedonvaihto ja kuuleminen

1.   Osapuolet sopivat kokemusten, tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihdosta sekä toistensa kuulemisesta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät tämän luvun tavoitteiden saavuttamiseen ja ovat merkityksellisiä osapuolten välisen kaupan kannalta.

2.   Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että vuoropuhelu olisi erityisen hyödyllistä seuraavilla aloilla:

a)

maataloustuotantoa, -kulutusta ja -kauppaa sekä maatalous- ja kalastustuotteiden markkinakehitystä koskevien tietojen vaihto;

b)

CARIFORUMin maatalous-, elintarvike- ja kalastusalalle, myös pienimuotoisiin toimintoihin, kohdistuvien investointien edistäminen;

c)

maatalouden, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden toimintalinjoja, lakeja ja asetuksia koskevien tietojen vaihto;

d)

keskustelut politiikan ja instituutioiden muutoksista, joita tarvitaan maatalous- ja kalastusalan rakennemuutoksen tueksi, sekä maataloutta, elintarvikealaa, maaseudun kehittämistä ja kalastusta koskevien alueellisten toimintalinjojen muotoilu ja täytäntöönpano, kun tavoitteena on alueellinen yhdentyminen;

e)

uutta teknologiaa sekä laatuun liittyviä toimintalinjoja ja toimenpiteitä koskevien tietojen vaihto.

42 artikla

Perinteiset maataloustuotteet

1.   Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan etukäteen kuulemisia kauppapolitiikan muutoksista, jotka voivat vaikuttaa perinteisten maataloustuotteiden, banaanit, rommi, riisi ja sokeri mukaan luettuina, kilpailuasemaan EY-osapuolen markkinoilla.

2.   EY-osapuoli pyrkii säilyttämään tällaisten CARIFORUM-valtioista peräisin olevien tuotteiden huomattavaan etuuskohteluun perustuvan pääsyn sen markkinoille niin pitkään, kuin se on mahdollista, ja varmistamaan, että etuuskohtelun mahdollinen väistämätön heikentäminen ajoitetaan mahdollisimman pitkälle jaksolle.

43 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat maatalous-, elintarvike- ja kalastusalan merkityksen CARIFORUM-valtioiden taloudelle sekä yhteistyön merkityksen näiden alojen rakennemuutoksen edistäjänä, kun tavoitteena on lisätä niiden kilpailukykyä, parantaa niiden mahdollisuuksia päästä laadukkaille markkinoille ja kun otetaan huomioon niiden mahdollisuus edistää CARIFORUM-valtioiden kestävää kehitystä. Ne myöntävät, että on tarpeen helpottaa maatalous-, elintarvike- ja kalastusalan sekä maaseudun talouden mukautumista tämän sopimuksen mukanaan tuomiin asteittaisiin muutoksiin ja samalla kiinnittää erityistä huomiota pienimuotoisiin toimintoihin.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

potentiaalisesti kannattavan tuotannon, myös jatkojalostusteollisuuden, kilpailukyvyn parantaminen innovoinnin, koulutuksen, yhteyksien luomisen ja muiden tukitoimien avulla maatalous- ja kalastustuotteiden alalla, sekä perinteiset että muut vientialat mukaan luettuina;

b)

vientimarkkinavalmiuksien, myös markkinatutkimusten, kehittäminen sekä CARIFORUM-valtioiden välistä että osapuolten välistä kauppaa varten samoin kuin markkinointi- ja kuljetusinfrastruktuurin kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen sekä rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksien osoittaminen tuottajia ja kauppiaita varten;

c)

elintarviketuotantoon ja elintarvikkeiden markkinointiin, myös ympäristöystävällisiin ja yhteiskunnallisesti kestäviin maatalouden toimintatapoihin sekä luonnonmukaisiin ja ei-muuntogeenisiin elintarvikkeisiin, liittyvien laatustandardien noudattaminen ja hyväksyminen;

d)

yksityisten investointien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuussuhteiden edistäminen potentiaalisesti kannattavaan tuotannossa;

e)

CARIFORUM-toimijoiden mahdollisuuksien parantaminen, kun kyseessä on kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten kalaa ja kalatuotteita koskevien teknisten, terveys- ja laatustandardien noudattaminen;

f)

tieteellisten ja teknisten inhimillisten ja institutionaalisten valmiuksien rakentaminen tai vahvistaminen aluetasolla kalastustuotteiden, myös vesiviljelytuotteiden, kestävää kauppaa varten; sekä

g)

edellä 41 artiklassa tarkoitettu vuoropuheluprosessi.

6 LUKU

Kaupan tekniset esteet

44 artikla

Monenväliset velvoitteet

Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa Maailman kauppajärjestön kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’WTO:n sopimus kaupan teknisistä esteistä’, mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

45 artikla

Tavoitteet

Tämän luvun tavoitteena on

a)

helpottaa tavarakauppaa osapuolten välillä sekä samalla pitää yllä ja lisätä osapuolten valmiuksia suojella kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä;

b)

parantaa osapuolten valmiutta tunnistaa, torjua ja poistaa osapuolten välisestä kaupasta tarpeettomia esteitä, jotka ovat seurausta jommankumman osapuolen soveltamista teknisistä määräyksistä, standardeista tai vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä;

c)

lisätä osapuolten valmiutta varmistaa kansainvälisten standardien sekä toistensa teknisten määräysten ja standardien noudattaminen.

46 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan teknisiin määräyksiin, standardeihin ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin, sellaisina kuin ne on määritelty WTO:n sopimuksessa kaupan teknisistä esteistä ja siinä määrin kuin ne vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan.

2.   Tähän lukuun sovelletaan kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen määritelmiä.

47 artikla

Alueellinen yhteistyö ja yhdentyminen

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että standardointia, akkreditointia ja muita kaupan teknisiä esteitä käsittelevien kansallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan helpottaa sekä alueiden sisäistä että osapuolten välistä kauppaa ja yleistä CARIFORUM-alueen yhdentymisprosessia ja toteuttaa tähän tähtäävää yhteistyötä.

48 artikla

Avoimuus

Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa WTO:n sopimuksessa kaupan teknisistä esteistä vahvistettuihin avoimuusmääräyksiin. Lisäksi osapuolet pyrkivät ilmoittamaan toisilleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehdotuksista, joilla muutetaan tai otetaan käyttöön teknisiä määräyksiä ja standardeja, jotka ovat erityisen merkittäviä osapuolten väliselle kaupalle.

49 artikla

Tiedonvaihto ja kuuleminen

1.   Osapuolet sopivat nimeävänsä tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alettua yhteyspisteet tässä luvussa tarkemmin määrättyä tiedonvaihtoa varten. Osapuolet sopivat ohjaavansa tiedonvaihtonsa kulkemaan mahdollisimman suuressa määrin alueellisten yhteyspisteiden kautta.

2.   Osapuolet tehostavat viestintää ja tiedonvaihtoa kysymyksistä, jotka kuuluvat tämän luvun piiriin, ja erityisesti tavoista, joilla voidaan helpottaa toisen osapuolen antamien teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden noudattamista ja poistaa osapuolten väliltä tarpeettomia tavarakaupan esteitä.

3.   Kun ilmenee teknisiin määräyksiin, standardeihin ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvä erityinen ongelma, joka voi vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan, osapuolten on ilmoitettava siitä toisilleen mahdollisimman pian ja kuultava toisiaan, jotta päästäisiin yhteisesti hyväksyttyyn ratkaisuun.

4.   Osapuolet sopivat ilmoittavansa toisilleen kirjallisesti toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa estääkseen minkä tahansa tavaroiden maahantuonnin terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä syistä; ilmoitus on annettava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista päätöksen tekemisen jälkeen.

5.   Osapuolet sopivat nimeävänsä tuotteet, joista osapuolten on vaihdettava tietoja, jotta nämä tuotteet saataisiin yhteistyön avulla niitä teknisiä määräyksiä ja standardeja vastaaviksi, joita toisen osapuolen markkinoille pääseminen edellyttää. Tällaisiin tietoihin voi sisältyä kapasiteettitarpeiden tunnistaminen ja ehdotuksia näiden tarpeiden täyttämiseksi.

50 artikla

Yhteistyö kansainvälisissä elimissä

Osapuolet tekevät yhteistyötä kansainvälisissä standardointielimissä, myös helpottamalla CARIFORUM-valtioiden edustajien osallistumista näiden elinten kokouksiin ja työhön.

51 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla, kun pyritään saavuttamaan tämän luvun tavoitteet.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

soveltuvien järjestelyjen tekeminen asiantuntemuksen jakamiseksi, myös soveltuva koulutus, jolla pyritään varmistamaan kyseisen standardointi-, metrologia-, akkreditointi-, markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuuden arviointielimen riittävä ja kestävä tekninen pätevyys, erityisesti, kun kyseessä ovat CARIFORUM-alueen elimet;

b)

osaamiskeskusten luominen CARIFORUMissa tavaroiden arviointia varten, minkä tarkoituksena on, että tällaiset tavarat pääsevät EY:n markkinoille;

c)

yritysten valmiuksien kehittäminen, erityisesti CARIFORUM-yritysten osalta, sääntely- ja markkinavaatimusten täyttämiseksi;

d)

yhdenmukaistettujen teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden luominen ja käyttöönotto soveltuvien kansainvälisten standardien pohjalta.

7 LUKU

Terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteet

52 artikla

Monenväliset velvoitteet

Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa Maailman kauppajärjestön terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen, jäljempänä ’WTO:n sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista’, mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Samalla osapuolet myös vahvistavat kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (International Plant Protection Convention, IPPC), CODEX Alimentariuksen ja Maailman eläintautijärjestön (World Organisation for Animal Health, OIE) mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa.

53 artikla

Tavoitteet

Tämän luvun tavoitteena on

a)

helpottaa kauppaa osapuolten välillä ja samalla lisätä osapuolten valmiuksia suojella kasvien ja eläinten terveyttä sekä kansanterveyttä;

b)

parantaa osapuolten valmiutta tunnistaa, torjua ja minimoida osapuolten välisessä kaupassa tahattomia keskeytyksiä tai esteitä, jotka ovat seurausta kasvien ja eläinten terveyden sekä kansanterveyden suojelemiseksi tarvittavista toimenpiteistä osapuolten alueella;

c)

avustaa CARIFORUM-valtioita, kun ne luovat yhdenmukaiset, alueen sisäiset terveys- ja kasvinsuojelutoimet, jolloin tavoitteena on myös helpottaa tällaisten toimien ja EY-osapuolen nykyisten toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamista;

d)

avustaa CARIFORUM-valtioita, kun ne varmistavat vaatimustenmukaisuuden EY-osapuolen terveys- ja kasvinsuojelutoimiin nähden.

54 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, sellaisina kuin ne on määritelty WTO:n sopimuksessa terveys- ja kasvinsuojelutoimista ja siinä määrin kuin ne vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan.

2.   Tähän lukuun sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen määritelmiä.

55 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.   Osapuolet sopivat nimeävänsä tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alettua toimivaltaiset viranomaiset tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten. Osapuolet ilmoittavat hyvissä ajoin toisilleen kaikista merkittävistä muutoksista niiden toimivaltaisten viranomaisten rakenteessa, luonteessa, organisaatiossa ja toimivallan jaossa.

2.   Osapuolet ohjaavat tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan tiedonvaihtonsa kulkemaan mahdollisimman suuressa määrin toimivaltaisia viranomaisia edustavan alueellisen elimen kautta.

56 artikla

Alueellinen yhteistyö ja yhdentyminen

1.   Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevien kansallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan helpottaa sekä alueiden sisäistä kauppaa että osapuolten välistä kauppaa ja yleistä CARIFORUM-alueen yhdentymisprosessia.

2.   Näiltä osin osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää toteuttaa yhdenmukaisia terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä EY-osapuolen taholla että CARIFORUM-valtioiden välillä, ja sitoutuvat tekemään yhteistyötä tätä varten. Osapuolet sopivat samoin siitä, että ne kuulevat toisiaan ja pyrkivät näin pääsemään kahdenvälisiin järjestelyihin, jotka koskevat tiettyjen terveys- ja kasvinsuojelutoimien vastaavuuden tunnustamista.

3.   Jos yhdenmukaisia terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä ei ole tai niiden vastaavuutta ei tunnusteta, osapuolet kuulevat toisiaan keinoista, joilla voidaan helpottaa kauppaa ja vähentää tarpeettomia hallinnollisia vaatimuksia.

57 artikla

Avoimuus

Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen liitteessä B vahvistettuihin avoimuusmääräyksiin. Lisäksi osapuolet pyrkivät ilmoittamaan toisilleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehdotuksista, joilla muutetaan tai otetaan käyttöön terveys- ja kasvinsuojelusäädöksiä tai terveys- ja kasvinsuojelutoimia, jotka ovat erityisen merkittäviä osapuolten väliselle kaupalle.

58 artikla

Tiedonvaihto ja kuuleminen

1.   Osapuolet tehostavat viestintää ja tiedonvaihtoa kysymyksistä, jotka kuuluvat tämän luvun piiriin ja jotka voivat vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan.

2.   Kun ilmenee terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyvä erityinen ongelma, joka voi vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan, osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä toisilleen mahdollisimman pian ja kuultava toisiaan, jotta päästäisiin yhteisesti hyväksyttyyn ratkaisuun.

59 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää tehdä yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden osalta, jotta tämän sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

alueellisen yhdentymisen vahvistaminen sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimien seurannan, toteuttamisen ja täytäntöönpanon parantaminen 56 artiklan mukaisesti, sääntelyhenkilöstölle suunnattu koulutus ja tiedotustapahtumat mukaan luettuina. Julkisen ja yksityisen sektorin välisille kumppanuuksille voidaan antaa tukea näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

b)

soveltuvien järjestelyiden luominen asiantuntemuksen jakamista varten, kasvien ja eläinten terveyteen ja kansanterveyteen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi sekä sääntelyhenkilöstölle suunnattua koulutusta ja tiedotustapahtumia varten;

c)

yritysten valmiuksien kehittäminen, erityisesti CARIFORUM-yritysten osalta, jotta ne voivat täyttää sääntely- ja markkinavaatimukset;

d)

yhteistyö 52 artiklassa tarkoitetuissa kansainvälisissä elimissä, mihin sisältyy CARIFORUM-valtioiden edustajien tällaisten elinten kokouksiin osallistumisen helpottaminen.

II OSASTO

INVESTOINNIT, PALVELUKAUPPA JA SÄHKÖINEN KAUPPA

1 LUKU

Yleiset säännökset

60 artikla

Tavoite, soveltamisala ja kattavuus

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot, jotka vahvistavat uudelleen sitoutuneensa velvoitteisiin, joista on määrätty Maailman kauppajärjestöstä (WTO) tehdyssä sopimuksessa, ja jotka pyrkivät edistämään alueellista yhdentymisprosessia ja kestävää kehitystä allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden keskuudessa samoin kuin niiden juohevaa ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, vahvistavat ne järjestelyt, joita investointien ja palvelukaupan asteittainen, vastavuoroinen ja asymmetrinen vapauttaminen sekä sähköistä kauppaa koskeva yhteistyö edellyttävät.

2.   Minkään tässä osastossa ei saa tulkita edellyttävän julkisten yritysten yksityistämistä tai asettavan minkäänlaista velvoitetta julkisten hankintojen osalta.

3.   Tämän osaston määräyksiä ei sovelleta osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden myöntämiin tukiin.

4.   Tämän osaston määräyksiä noudattaen osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot säilyttävät oikeutensa säännellä ja ottaa käyttöön uusia säännöksiä oikeutettujen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

5.   Tätä osastoa ei sovelleta EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden työmarkkinoille pyrkiviä luonnollisia henkilöitä koskeviin toimenpiteisiin eikä myöskään kansalaisuutta, asumista tai pysyvää työpaikkaa koskeviin toimenpiteisiin. Mikään tässä osastossa ei estä osapuolia tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita soveltamasta toimenpiteitä, joilla säädellään luonnollisten henkilöiden pääsyä niiden alueelle tai heidän väliaikaista oleskeluaan niiden alueella, mukaan luettuina ne toimenpiteet, joita tarvitaan niiden rajojen koskemattomuuden suojelemiseksi, ja varmistamasta luonnollisten henkilöiden järjestäytynyttä liikkuvuutta niiden rajojen yli, edellyttäen, että tällaisia toimenpiteitä ei sovelleta siten, että ne tekisivät tyhjäksi ne edut, joita jokin osapuoli saa osakseen erityisen sitoumuksen ehtojen mukaisesti, tai heikentäisivät näitä etuja.

61 artikla

Määritelmät

Tämän osaston soveltamiseksi tarkoitetaan

a)

’toimenpiteellä’ mitä tahansa osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimenpidettä, joka voi olla lain, säännöksen tai määräyksen, säännön, menettelyn, päätöksen tai hallinnollisen toimen taikka missä tahansa muussa muodossa;

b)

’osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden käyttöön ottamalla tai voimassa pitämällä toimenpiteellä’ toimenpidettä, jonka toteuttavat

i)

keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelimet ja viranomaiset, ja

ii)

julkishallinnon ulkopuoliset elimet käyttäessään keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelinten tai viranomaisten niille siirtämää valtaa;

c)

’EY-osapuolen luonnollisella henkilöllä’ tai ’allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollisella henkilöllä’ Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden kansalaista niiden lainsäädännön mukaisesti;

d)

’oikeushenkilöllä’ mitä tahansa sovellettavan lainsäädännön mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

e)

’osapuolen oikeushenkilöllä’ EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion oikeushenkilöä, joka on perustettu Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka alueella, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, tai yhteisön tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella.

Jos oikeushenkilöllä on ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto alueella, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden alueella, sitä ei katsota EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimintaa (5) alueella, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella.

Sen estämättä, mitä edellisessä alakohdassa määrätään, myös EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden ulkopuolelle asettautuneet meriliikenneyhtiöt, jotka ovat Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion kansalaisten määräysvallassa, ovat myös tämän sopimuksen määräysten tuottamien etujen saajia, jos niiden alukset on rekisteröity asianomaisen valtion lainsäädännön mukaisesti kyseisessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa ja purjehtivat Euroopan unionin jäsenvaltion tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lipun alla;

f)

’talouden yhdentymissopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jolla merkittävästi vapautetaan palveluiden ja investointien kauppaa WTO:n sääntöjen nojalla.

62 artikla

Tuleva vapauttaminen

Pyrkiessään saavuttamaan tämän osaston tavoitteet osapuolet käyvät lisäneuvotteluja investoinneista ja palvelukaupasta viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä ja pitävät tavoitteenaan tehostaa tämän osaston mukaisesti tehtyjä kokonaissitoumuksia.

63 artikla

Soveltaminen Bahaman liittovaltioon ja Haitin tasavaltaan

Jotta liitteeseen IV voitaisiin sisällyttää Bahaman liittovaltion ja Haitin tasavallan sitoumukset, joiden on oltava yhteensopivia asianomaisten palvelukaupan yleissopimuksen (jäljempänä ’GATS’) vaatimusten kanssa, osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tekevät mainittuun liitteeseen muutoksia CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean päätöksellä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen allekirjoittamisesta. EY-osapuolen tämän osaston nojalla myöntämää etuuskohtelua ei ennen tällaisen päätöksen tekemistä sovelleta Bahaman liittovaltioon ja Haitin tasavaltaan.

64 artikla

Alueellinen CARIFORUMin yhdentyminen

1.   Osapuolet tunnustavat, että poistamalla asteittain jäljellä olevia esteitä ja luomalla soveltuva sääntelykehys palvelukauppaa ja investointeja varten saavutettava CARIFORUM-valtioiden talouden yhdentyminen edistää niiden syventyvää alueellista yhdentymisprosessia ja tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumista.

2.   Osapuolet tunnustavat lisäksi, että tämän osaston 5 luvussa vahvistetut periaatteet, joilla tuetaan investointien ja palvelukaupan asteittaista vapauttamista osapuolten välillä, tarjoavat käyttökelpoiset puitteet pidemmälle menevää CARIFORUM-valtioiden välisten investointien ja palvelukaupan vapauttamista varten niiden alueellisen yhdentymisen yhteydessä.

2 LUKU

Kaupallinen läsnäolo

65 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’kaupallisella läsnäololla’ kaikkea liike- tai ammattitoimintaan liittyvää sijoittautumista, seuraavilla tavoilla:

i)

oikeushenkilön perustaminen, hankinta tai ylläpitäminen (6), tai

ii)

sivuliikkeen tai edustuston perustaminen tai ylläpitäminen EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden alueella taloudellista toimintaa varten;

b)

’sijoittajalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa perustamalla kaupallisen läsnäolon;

c)

’osapuolen sijoittajalla’ kaikkia EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa perustamalla kaupallisen läsnäolon;

d)

’taloudelliseen toimintaan’ ei sisälly julkista valtaa käytettäessä toteutettu toiminta eli toiminta, jota ei toteuteta kaupallisesti eikä kilpailtaessa yhden tai useamman talouden toimijan kanssa;

e)

oikeushenkilön ’tytäryhtiöllä’ tosiasiallisesti toisen oikeushenkilön määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä; (7)

f)

oikeushenkilön ’sivuliikkeellä’ toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, kuten emoyhtiön osasto, ja jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset liikeneuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa siten, että tällaisten kolmansien osapuolten ei tarvitse neuvotella suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa emoyhtiön osaston toimipaikassa tietoisina tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka päätoimipaikka on ulkomailla.

66 artikla

Kattavuus

Tätä lukua sovelletaan osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat kaupalliseen läsnäoloon (8) millä tahansa toimialalla seuraavia lukuun ottamatta:

a)

ydinaineiden kaivostoiminta, valmistus ja jalostus;

b)

aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotanto;

c)

audiovisuaalisen alan palvelut;

d)

kansallinen meriliikenteen kabotaasi; (9) ja

e)

kotimaiset ja kansainväliset lentoliikennepalvelut, mukaan luettuna sekä säännöllinen että muunlainen lentoliikenne, ja suoraan liikenneoikeuksien käyttöön liittyvät palvelut, eivät kuitenkaan seuraavat:

i)

lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimet, joiden ajaksi lentokone poistetaan liikenteestä,

ii)

lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi,

iii)

tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään (TPJ) liittyvät palvelut,

iv)

muut liitännäispalvelut, joilla helpotetaan lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, kuten maahuolintapalvelut, ilma-alusten vuokrauspalvelut miehistöineen ja lentokentän hallintopalvelut.

67 artikla

Markkinoillepääsy

1.   Kaupallisen läsnäolon kautta tapahtuvan markkinoillepääsyn osalta EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät toisen osapuolen kaupalliselle läsnäololle ja investoijille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin liitteeseen IV sisältyvissä erityisissä sitoumuksissa täsmennetty.

2.   Aloilla, joilla on tehty markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät saa, ellei liitteessä IV toisin mainita, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan seuraavia toimenpiteitä:

a)

kaupallisen läsnäolon määrälliset rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden, monopolien, yksinoikeuksien tai muiden kaupallista läsnäoloa koskevien vaatimusten, kuten taloudellisen tarveharkinnan, muodossa;

b)

liiketoimien tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

c)

liiketoimien tai tuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset määrättyinä lukumääräisinä yksikköinä kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa; (10)

d)

ulkomaisen pääoman määrää koskevat rajoitukset ulkomaista omistusosuutta tai yksittäisten tai yhteenlaskettujen ulkomaisten investointien kokonaisarvoa koskevan prosentuaalisen enimmäismäärän muodossa; sekä

e)

toimenpiteet, jotka edellyttävät tietyntyyppistä kaupallista läsnäoloa (tytäryhtiö, sivuliike, edustustoimisto) (11) tai yhteisyritystä, jonka kautta toisen osapuolen sijoittajat saavat harjoittaa taloudellista toimintaa.

68 artikla

Kansallinen kohtelu

1.   Aloilla, joiden markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset on kirjattu liitteeseen IV ja joita koskevat siinä mahdollisesti esitetyt edellytykset ja kelpoisuusehdot, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät toisen osapuolen kaupalliselle läsnäololle ja sijoittajille kaikkien kaupalliseen läsnäoloon vaikuttavien toimenpiteiden suhteen yhtä edullisen kohtelun kuin omalle vastaavalle kaupalliselle läsnäololleen ja sijoittajilleen.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat täyttää 1 kohdan vaatimuksen myöntämällä toisen osapuolen kaupalliselle läsnäololle ja sijoittajille joko muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun kuin ne myöntävät omalle vastaavalle kaupalliselle läsnäololleen ja sijoittajilleen.

3.   Muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun katsotaan olevan vähemmän edullista, jos se muuttaa kilpailuedellytyksiä EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden kaupallisen läsnäolon tai palvelujen tarjoajien eduksi verrattuna vastaavaan toisen osapuolen kaupalliseen läsnäoloon tai sijoittajiin.

4.   Tämän artiklan nojalla tehdyt yksittäiset sitoumukset eivät velvoita EY-osapuolta tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita korvaamaan luontaista kilpailuhaittaa, joka johtuu asianomaisen kaupallisen läsnäolon tai sijoittajan ulkomaalaisuudesta.

69 artikla

Sitoumusluettelot

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tämän luvun mukaisesti vapauttamat alat sekä markkinoillepääsyn ja kansallisen kohtelun rajoitukset, joita näillä aloilla varausten muodossa sovelletaan toisen osapuolen kaupalliseen läsnäoloon ja sijoittajiin, luetellaan liitteeseen IV sisältyvissä sitoumusluetteloissa.

70 artikla

Suosituimmuuskohtelu

1.   Kaikkien kaupalliseen läsnäoloon vaikuttavien, tämän luvun piiriin kuuluvien toimenpiteiden osalta

a)

EY-osapuoli myöntää allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden kaupalliselle läsnäololle tai sijoittajille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin suotuisin kohtelu, jonka se myöntää mille tahansa sellaisen kolmannen maan vastaavalle kaupalliselle läsnäololle ja sijoittajalle, jonka kanssa se tekee sopimuksen taloudellisesta yhdentymisestä tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;

b)

allekirjoittaneet CARIFORUM-vatiot myöntävät EY-osapuolen kaupalliselle läsnäololle tai sijoittajille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin suotuisin kohtelu, jonka se myöntää mille tahansa sellaisen kolmannen maan vastaavalle kaupalliselle läsnäololle ja sijoittajalle, jonka kanssa se tekee sopimuksen taloudellisesta yhdentymisestä tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

2.   Kun osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio tekee alueellisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen, jolla luodaan sisämarkkinat tai jossa edellytetään kyseisen sopimuksen osapuolilta merkittävää lainsäädännön lähentämistä, jotta voitaisiin poistaa kaupallisen läsnäolon ja palvelukaupan syrjimättömiä esteitä, ei kohtelu, jonka tällainen osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio myöntää kolmansien maiden kaupalliselle läsnäololle ja sijoittajille sisämarkkinoiden tai lainsäädännön merkittävän lähentämisen piiriin kuuluvilla aloilla, kuulu 1 kohdan määräysten alaan. (12)

3.   Edellä 1 kohdassa määrättyjä velvoitteita ei sovelleta kohteluun, joka myönnetään

a)

sellaisten toimenpiteiden mukaisesti, jotka koskevat pätevyyden, toimilupien tai vakavaraisuusvaatimusten tunnustamista GATS-sopimuksen VII artiklan tai sen rahoituspalveluita koskevan liitteen nojalla;

b)

jonkin kokonaan tai pääosin verotukseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen tai järjestelyn nojalla; tai

c)

sellaisten GATS-sopimuksen II.2 artiklan mukaisesti lueteltujen toimenpiteiden nojalla, jotka hyötyvät kuulumisesta suosituimmuuskohtelusta myönnetyn poikkeuksen alaan.

4.   Tässä määräyksessä tarkoitetaan ’kaupan kannalta merkittävällä taloudella’ mitä tahansa kehittynyttä maata taikka sellaista maata, jonka osuus maailman vuotuisesta tavaraviennistä on enemmän kuin yksi (1) prosentti sinä vuonna, joka edeltää 1 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa, tai mitä tahansa sellaisten maiden ryhmää, joiden vuotuinen osuus maailman tavaraviennistä erikseen tai yhdessä taikka taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen avulla on yli puolitoista (1,5) prosenttia sinä vuonna, joka edeltää 1 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa. (13)

5.   Jos jostain allekirjoittaneesta CARIFORUM-valtioista tulee 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kolmannen osapuolen kanssa tehdyn taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen osapuoli ja tällaisessa taloudellista yhdentymistä koskevassa sopimuksessa määrätään tällaisen kolmannen osapuolen edullisemmasta kohtelusta kuin se, jonka allekirjoittanut CARIFORUM-valtio myöntää tämän sopimuksen nojalla EY-osapuolelle, osapuolten on aloitettava neuvottelut. Osapuolet voivat päättää, voiko kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio evätä tällaisen taloudellista yhdentymistä koskevaan sopimukseen sisältyvän edullisemman kohtelun EY-osapuolelta. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto voi päättää tarvittavista toimenpiteistä tämän sopimuksen määräysten mukauttamiseksi.

71 artikla

Muut sopimukset

Minkään tässä osastossa ei saa katsoa rajoittavan osapuolten sijoittajien oikeuksia hyötyä sellaisesta mahdollisesti edullisemmasta kohtelusta, joka voidaan myöntää nykyisillä tai tulevilla sijoituksia koskevilla kansainvälisillä sopimuksilla, joiden osapuoli jokin Euroopan unionin jäsenvaltio ja jokin CARIFORUM-valtio on.

72 artikla

Sijoittajien käyttäytyminen

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toimivat yhteistyössä ja toteuttavat muun ohessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti omilla alueillaan toimenpiteet, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että

a)

sijoittajia kielletään tarjoamasta, lupaamasta tai antamasta asiatonta raha- tai muuta etua suoraan tai välittäjien kautta millekään virkamiehelle tai virkamiehen perheelle tai yrityskumppanille tai muulle virkamieheen läheisessä yhteydessä olevalle henkilölle kyseistä henkilöä tai kolmatta osapuolta varten, jotta kyseinen virkamies tai kolmas osapuoli toteuttaisi virallisten tehtävien toteuttamiseen liittyviä toimia tai pidättäytyisi niistä tai jotta saataisiin jokin ehdotettuun sijoitukseen liittyvä etu tai jokin sijoitukseen liittyvä toimilupa, lupa, sopimus tai muu oikeus;

b)

sijoittajat toimivat noudattaen työelämää koskevia keskeisiä säännöksiä, kuten vuonna 1998 annettua työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta, jonka osapuolia EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat (14);

c)

sijoittajat eivät hallitse tai hoida sijoituksiaan tavalla, jolla kierretään kansainvälisiä ympäristö- tai työvoimavelvoitteita, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista, joiden osapuolia EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat;

d)

sijoittajat luovat ja pitävät yllä tarvittaessa prosesseja paikallisyhteisöön kohdistuvaa yhteydenpitoa varten erityisesti hankkeissa, joihin liittyy laajamittaista luonnonvaroihin perustuvaa toimintaa, sikäli kuin ne eivät mitätöi tai estä etuja, joita toiselle osapuolelle koituu jonkin yksittäisen sitoumuksen ehtojen nojalla.

73 artikla

Sääntelyn tason säilyttäminen

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että suoria ulkomaisia sijoituksia ei rohkaista madaltamalla kotimaan ympäristö-, työvoima- tai työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -standardien tasoa tai väljentämällä keskeisiä työelämää koskevia säännöksiä tai lainsäädäntöä, jolla pyritään suojaamaan ja edistämään kulttuurin monimuotoisuutta.

74 artikla

Uudelleentarkastelu

Pitäen tavoitteenaan sijoitusten teon edellytysten asteittaista vapauttamista osapuolet tarkastelevat viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin uudelleen sijoitusten oikeudellista kehystä, sijoitusympäristöä ja alueidensa välisiä sijoitusvirtoja kansainvälisissä sijoitussopimuksissa antamiensa sitoumusten mukaisesti.

3 LUKU

Rajatylittävä palvelujen tarjoaminen

75 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tätä lukua sovelletaan osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat rajatylittävään palveluiden tarjontaan lukuun ottamatta seuraavia:

a)

audiovisuaalisen alan palvelut;

b)

kansallinen meriliikenteen kabotaasi; (15) ja

c)

kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut, mukaan luettuna sekä säännöllinen että muunlainen lentoliikenne, ja suoraan liikenneoikeuksien käyttöön liittyvät palvelut, eivät kuitenkaan seuraavat:

i)

lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimet, joiden ajaksi lentokone poistetaan liikenteestä,

ii)

lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi,

iii)

tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään (TPJ) liittyvät palvelut, ja

iv)

muut liitännäispalvelut, joilla helpotetaan lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, kuten maahuolintapalvelut, ilma-alusten vuokrauspalvelut miehistöineen ja lentokentän hallintopalvelut.

2.   Tässä luvussa

a)

rajatylittävä palveluiden tarjonta määritellään palveluiden tarjonnaksi

i)

osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle (1. tapa),

ii)

osapuolen alueella toisen osapuolen palvelujen käyttäjälle (2. tapa);

b)

’palvelut’ sisältävät kaikkien alojen kaikki palvelut lukuun ottamatta julkista valtaa käytettäessä tarjottavia palveluja;

c)

’julkista valtaa käytettäessä tarjotuilla palveluilla’ tarkoitetaan kaikkia palveluja, joita ei tarjota kaupallisesti eikä kilpailtaessa yhden tai useamman palveluntarjoajan kanssa;

d)

’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka haluaa tarjota tai tarjoaa palvelua;

e)

’osapuolen palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan kaikkia EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka haluavat tarjota tai tarjoavat palvelua;

f)

’palvelun tarjoaminen’ sisältää palvelun tuottamisen, jakelun, markkinoinnin, myynnin ja toimittamisen.

76 artikla

Markkinoillepääsy

1.   Rajatylittävien palveluiden tarjonnan kautta tapahtuvan markkinoillepääsyn osalta EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät toistensa palveluille ja palveluiden tarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin liitteeseen IV sisältyvissä yksittäisissä sitoumuksissa täsmennetty.

2.   Aloilla, joilla on tehty markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät saa, ellei liitteessä IV toisin mainita, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan seuraavia toimenpiteitä:

a)

palveluntarjoajien määrän rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden, monopolien, yksinomaisten palveluntarjoajien tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

b)

palvelujen kaupan tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

c)

palveluliiketoimien kokonaismäärää tai palvelutuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset määrättyinä lukumääräisinä yksikköinä kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa.

77 artikla

Kansallinen kohtelu

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät niillä aloilla, jotka on kirjattu liitteen IV markkinoillepääsyä koskeviin sitoumuksiin, ja siinä asetettujen edellytysten ja kelpoisuusehtojen mukaisesti toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kaikkien rajatylittävään palvelujen tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin omille vastaaville palveluilleen ja palveluntarjoajilleen.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat täyttää 1 kohdan vaatimuksen myöntämällä toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille joko muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun kuin ne myöntävät omalle vastaavalle kaupalliselle läsnäololleen ja sijoittajilleen.

3.   Muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun katsotaan olevan vähemmän edullista, jos se muuttaa kilpailuedellytyksiä EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion palvelujen tai palveluntarjoajien eduksi verrattuna vastaaviin toisen osapuolen palveluihin tai palveluntarjoajiin.

4.   Tämän artiklan nojalla tehdyt erityissitoumukset eivät velvoita EY-osapuolta tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita korvaamaan luontaista kilpailuhaittaa, joka johtuu asianomaisten palveluiden tai palveluntarjoajien ulkomaalaisuudesta.

78 artikla

Sitoumusluettelot

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tämän luvun mukaisesti vapauttamat alat sekä markkinoillepääsyn ja kansallisen kohtelun rajoitukset, joita näillä aloilla varausten muodossa sovelletaan toisen osapuolen palveluihin ja palveluntarjoajiin, luetellaan liitteeseen IV sisältyvissä sitoumusluetteloissa.

79 artikla

Suosituimmuuskohtelu

1.   Kaikkien rajatylittävään palveluiden tarjontaan vaikuttavien, tämän luvun piiriin kuuluvien toimenpiteiden osalta

a)

EY-osapuoli myöntää allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden palveluille ja palveluntarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin suotuisin kohtelu, jonka se myöntää mille tahansa sellaisen kolmannen maan vastaaville palveluille ja palveluntarjoajille, joiden kanssa se tekee sopimuksen taloudellisesta yhdentymisestä tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;

b)

allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät EY-osapuolen palveluille tai palveluntarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin suotuisin kohtelu, jonka se myöntää mille tahansa sellaisen kolmannen maan vastaaville palveluille ja palveluntarjoajille, joiden kanssa se tekee sopimuksen taloudellisesta yhdentymisestä tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

2.   Kun osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio tekee alueellisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen, jolla luodaan sisämarkkinat tai jossa edellytetään kyseisen sopimuksen osapuolilta merkittävää lainsäädännön lähentämistä, jotta voitaisiin poistaa palvelukaupan syrjimättömiä esteitä, kohtelu, jonka tällainen osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio myöntää kolmansien maiden palveluille ja palveluntarjoajille sisämarkkinoiden tai lainsäädännön merkittävän lähentämisen piiriin kuuluvilla aloilla, ei kuulu 1 kohdan määräysten alaan. (16)

3.   Edellä 1 kohdassa määrättyjä velvoitteita ei sovelleta kohteluun, joka myönnetään

a)

sellaisten toimenpiteiden mukaisesti, jotka koskevat pätevyyden, toimilupien tai vakavaraisuusvaatimusten tunnustamista GATS-sopimuksen VII artiklan tai sen rahoituspalveluita koskevan liitteen nojalla;

b)

jonkin kokonaan tai pääosin verotukseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen tai järjestelyn nojalla; tai

c)

sellaisten GATS-sopimuksen II.2 artiklan mukaisesti lueteltujen toimenpiteiden nojalla, jotka hyötyvät kuulumisesta suosituimmuuskohtelusta myönnetyn poikkeuksen alaan.

4.   Tässä määräyksessä tarkoitetaan ’kaupan kannalta merkittävällä taloudella’ mitä tahansa kehittynyttä maata taikka sellaista maata, jonka osuus maailman vuotuisesta tavaraviennistä on enemmän kuin yksi (1) prosentti sinä vuonna, joka edeltää 1 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa, tai mitä tahansa sellaisten maiden ryhmää, joiden vuotuinen osuus maailman tavaraviennistä erikseen tai yhdessä taikka taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen avulla on yli puolitoista (1,5) prosenttia sinä vuonna, joka edeltää 1 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa. (17)

5.   Jos jostain allekirjoittaneesta CARIFORUM-valtiosta tulee 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kolmannen osapuolen kanssa tehdyn taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen osapuoli ja tällaisessa taloudellista yhdentymistä koskevassa sopimuksessa määrätään tällaisen kolmannen osapuolen edullisemmasta kohtelusta kuin se, jonka allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät tämän sopimuksen nojalla EY-osapuolelle, osapuolten on aloitettava neuvottelut. Osapuolet voivat päättää, voiko kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio evätä tällaisen taloudellista yhdentymistä koskevaan sopimukseen sisältyvän edullisemman kohtelun EY-osapuolelta. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto voi päättää tarvittavista toimenpiteistä tämän sopimuksen määräysten mukauttamiseksi.

4 LUKU

Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten

80 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tätä lukua sovelletaan osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toteuttamiin toimenpiteisiin, jotka koskevat avainhenkilöstön, korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden, yrityspalveluiden myyjien, sopimusperusteisten palveluntarjoajien, riippumattomien ammatinharjoittajien ja liiketoimintaa varten tulevien lyhytaikaisten vierailijoiden saapumista ja tilapäistä oleskelua niiden alueella 60 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.   Tässä luvussa

a)

’avainhenkilöstöllä’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka työskentelevät EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden sellaisen oikeushenkilön piirissä, joka ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio, ja jotka ovat vastuussa kaupallisen läsnäolon perustamisesta tai sen asianmukaisesta valvonnasta, hallinnosta ja toiminnasta;

”avainhenkilöstöön” kuuluvat ”liikematkalaiset”, jotka ovat vastuussa kaupallisen läsnäolon perustamisesta, sekä ”yrityksen sisäiset siirrot”;

’liikematkalaisilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka työskentelevät johtotehtävissä ja ovat vastuussa kaupallisen läsnäolon perustamisesta. He eivät ole osallisina suorissa liiketoimissa suuren yleisön kanssa eivätkä saa korvausta isäntämaana olevassa EY-osapuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa sijaitsevasta lähteestä,

’yrityksen sisäisillä siirroilla’ tarkoitetaan EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion luonnollisia henkilöitä, jotka ovat olleet jonkin oikeushenkilön palveluksessa tai olleet sen kumppaneita vähintään yhden vuoden ajan ja jotka on tilapäisesti siirretty kaupalliseen läsnäoloon toisen osapuolen alueelle. Kyseisen luonnollisen henkilön on kuuluttava johonkin seuraavista luokista:

1)

johtajat:

johtoasemassa olevat oikeushenkilön piirissä työskentelevät henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat taloudellisen läsnäolon johtamisesta ja työskentelevät pääasiassa yrityksen johtokunnan tai osakkeenomistajien tai vastaavan elimen yleisen valvonnan alaisuudessa ja joiden toimenkuvaan voi kuulua

i)

kaupallisen läsnäolon tai sen osaston tai alaosaston johtaminen,

ii)

muun valvonta-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työskentelyn ohjaus ja valvonta,

iii)

henkilöstön työhönotto ja irtisanominen tai työhönottoa ja irtisanomista koskevien suositusten antaminen taikka muiden tätä koskevien toimenpiteiden hyväksyminen heille annettujen valtuuksien nojalla;

2)

asiantuntijat:

oikeushenkilön piirissä työskentelevät henkilöt, joilla on kaupallisen läsnäolon tuotannon, tutkimuslaitteiden, tekniikan tai hallinnon kannalta erityisiä tietoja. Näitä tietoja arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kaupallisen läsnäolon erityinen tieto, myös henkilön huomattava pätevyys erityistä teknistä osaamista vaativassa työssä tai ammatissa, samoin kuin henkilön kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin;

b)

’korkeakoulututkinnon suorittaneilla harjoittelijoilla’ tarkoitetaan EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollisia henkilöitä, jotka ovat olleet jonkin oikeushenkilön palveluksessa vähintään yhden vuoden ajan, joilla on korkeakoulututkinto ja jotka siirretään tilapäisesti kaupalliseen läsnäoloon tai kyseisen oikeushenkilön emoyhtiöön toisen osapuolen alueelle urakehitystä varten tai liiketoiminnan tekniikoita tai menetelmiä koskevan koulutuksen saamiseksi (18);

c)

’yrityspalveluiden myyjillä’ tarkoitetaan EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollisia henkilöitä, jotka edustavat kyseisen EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion palveluntarjoajaa ja hakevat tilapäistä pääsyä toisen osapuolen alueelle palveluiden myyntiä koskevien neuvottelujen käymiseksi tai palveluiden myyntiä koskevan sopimuksen tekemiseksi kyseistä palveluntarjoajaa varten. He eivät ole osallisina suorissa myyntitoimissa suuren yleisön kanssa eivätkä saa korvausta isäntämaana olevassa EY-osapuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa sijaitsevasta lähteestä;

d)

’sopimusperusteisilla palveluntarjoajilla’ tarkoitetaan EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollisia henkilöitä, jotka ovat olleet jonkin kyseisen EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion sellaisen oikeushenkilön palveluksessa, jolla ei ole kaupallista läsnäoloa toisen osapuolen alueella ja joka on tehnyt vilpittömässä mielessä sopimuksen (muun kuin CPC 872:ssa määritellyn edustajan kautta) palveluiden tarjoamisesta viimeksi mainitussa osapuolessa olevalle lopulliselle kuluttajalle, mikä edellyttää sen työntekijöiden tilapäistä läsnäoloa mainitussa osapuolessa palveluiden tarjontaa koskevan sopimuksen täyttämiseksi;

e)

’riippumattomilla ammatinharjoittajilla’ tarkoitetaan EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat jonkin palvelun tarjontaa ja ovat asettautuneet itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi kyseisen EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueelle, joilla ei ole kaupallista läsnäoloa toisen sopimuspuolen alueella ja jotka ovat tehneet vilpittömässä mielessä sopimuksen (muun kuin CPC 872:ssa määritellyn edustajan kautta) palveluiden tarjoamisesta viimeksi mainitussa sopimuspuolessa olevalle lopulliselle kuluttajalle, mikä edellyttää heidän tilapäistä läsnäoloaan mainitussa osapuolessa palveluiden tarjontaa koskevan sopimuksen täyttämiseksi; (19)

f)

’tutkinnoilla’ tarkoitetaan tutkinto- ja muita todistuksia ja muuta näyttöä (virallisesta tutkinnosta), jonka viranomainen on antanut lainsäädännön, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti ja jolla osoitetaan ammatillisen koulutuksen suorittaminen.

81 artikla

Avainhenkilöstö ja korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat

1.   Jokaisen tämän osaston 2 luvun mukaisesti vapautetun alan osalta ja liitteessä IV mahdollisesti luetellut varaukset huomioon ottaen EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat toisen osapuolen sijoittajien palkata omiin kaupallisiin läsnäoloihinsa kyseisen toisen osapuolen luonnollisia henkilöitä sillä edellytyksellä, että työntekijät ovat 80 artiklassa määriteltyä avainhenkilöstöä tai korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita. Tilapäinen saapuminen ja oleskelu on yrityksen sisäisten siirtojen osalta rajattu enintään kolmeen vuoteen, liikematkalaisten osalta 90 päivään minä hyvänsä kahdentoista kuukauden jaksona ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden osalta yhteen vuoteen.

2.   Ellei liitteessä IV toisin tarkemmin määrätä, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät minkään tämän osaston 2 luvun mukaisesti vapautetun alan osalta saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan toimenpiteitä, jotka määritellään lukumääräisten kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa oleviksi rajoituksiksi, jotka koskevat niiden luonnollisten henkilöiden kokonaismäärää, jonka sijoittaja saa ottaa palvelukseen avainhenkilöstönä ja korkeakoulututkinnon suorittaneina harjoittelijoina jollakin tietyllä alalla.

82 artikla

Yrityspalveluiden myyjät

Jokaisen tämän osaston 2 ja 3 luvun mukaisesti vapautetun alan osalta ja liitteessä IV mahdollisesti luetellut varaukset huomioon ottaen EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat yrityspalveluiden myyjien tilapäisen saapumisen ja oleskelun enintään yhdeksänkymmenen päivän ajaksi minä hyvänsä kahdentoista kuukauden jaksona.

83 artikla

Sopimusperusteiset palveluntarjoajat ja riippumattomat ammatinharjoittajat

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot vahvistavat uudelleen omat velvoitteensa, jotka syntyvät niiden GATS-sopimuksen mukaisista sitoumuksista, kun kyseessä on sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja riippumattomien ammatinharjoittajien saapuminen ja tilapäinen oleskelu.

2.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista EY-osapuoli sallii CARIFORUM-valtioiden sopimusperusteisten palveluntarjoajien tarjota palveluita sen jäsenvaltioiden alueelle luonnollisten henkilöiden läsnäolon kautta jäljempänä ja liitteessä IV tarkemmin määrätyin edellytyksin seuraavilla osa-aloilla:

1)

kansainvälistä oikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli muuta kuin EU-lainsäädäntöä) koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut

2)

laskentatoimen palvelut ja tilintarkastuspalvelut

3)

verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

4)

arkkitehtipalvelut

5)

kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

6)

tekniset palvelut

7)

rakennushankkeiden suunnittelupalvelut

8)

sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut

9)

eläinlääkintäpalvelut

10)

kätilöpalvelut

11)

sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut

12)

tietojenkäsittelypalvelut oheispalveluineen

13)

tutkimus- ja kehittämispalvelut

14)

mainospalvelut

15)

markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

16)

johdon konsultointipalvelut

17)

johdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut

18)

tekniset testaus- ja analysointipalvelut

19)

tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut

20)

laitehuolto- ja korjauspalvelut, myös liikennevälineitä koskevat, erityisesti myynnin tai vuokrauksen jälkeisiä palveluita koskevan sopimuksen yhteydessä

21)

keittiöpäällikön palvelut

22)

mannekiinipalvelut

23)

käännös- ja tulkkauspalvelut

24)

rakennusalueen tutkimustyöt

25)

korkea-asteen koulutuspalvelut (ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut)

26)

ympäristöpalvelut

27)

matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut

28)

matkailijoiden opastuspalvelut

29)

viihdepalvelut audiovisuaalisia palveluita lukuun ottamatta.

Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat niiden alueella tapahtuvan EY:n sopimusperusteisten palveluntarjoajien palveluntarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon muodossa jäljempänä ja liitteessä IV tarkemmin määrättävin edellytyksin.

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tekemiin sitoumuksiin sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

Luonnolliset henkilöt toimittavat palveluja väliaikaisesti sellaisen oikeushenkilön työntekijöinä, joka on saanut palvelusopimuksen enintään kahdentoista kuukauden ajaksi.

b)

Toisen osapuolen alueelle tulevat luonnolliset henkilöt tarjoavat tällaisia palveluja sellaisen oikeushenkilön työntekijänä, joka on tarjonnut kyseistä palvelua vähintään vuoden ajan välittömästi ennen kuin toisen osapuolen alueelle tuloa koskeva hakemus on esitetty. Lisäksi luonnollisilla henkilöillä on oltava sinä päivänä, jona toisen osapuolen alueelle tuloa koskeva hakemus esitetään, vähintään kolmivuotinen ammatillinen kokemus (20) alalta, jota sopimus koskee.

c)

Lukuun ottamatta mannekiinipalveluita, keittiöpäällikön palveluita ja muita viihdepalveluita kuin audiovisuaalisia palveluita toisen osapuolen alueelle tulevilla luonnollisilla henkilöillä on oltava i) korkeakoulututkinto tai vastaavan osaamistason osoittava tutkinto (21) ja ii) ammatillinen pätevyys, jos toiminnan harjoittaminen tätä edellyttää palvelun tarjoamispaikalla sovellettavan EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lainsäädännön, asetusten tai vaatimusten mukaisesti.

d)

Luonnollinen henkilö ei saa palveluiden tarjonnasta muuta korvausta kuin sen, jonka sopimusperusteiden palveluntarjoaja maksaa hänelle toisen osapuolen alueella oleskelun aikana.

e)

Luonnollisten henkilöiden tilapäinen saapuminen ja oleskelu kyseisen osapuolen alueella on rajattu yhteensä enintään kuudeksi kuukaudeksi tai Luxemburgin osalta kahdeksikymmeneksiviideksi viikoksi minä hyvänsä kahdentoista kuukauden jaksona tai sopimuksen keston aikana, sen mukaan kumpi on lyhyempi.

f)

Tämän artiklan määräysten nojalla myönnetty pääsy koskee ainoastaan sopimuksen kohteena olevaa palvelutoimintaa eikä luo oikeutta käyttää sen osapuolen ammattinimikettä, jossa palvelu tarjotaan.

g)

Palvelusopimuksen kattamien henkilöiden määrä ei saa olla suurempi kuin on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sen osapuolen, jossa palvelua tarjotaan, lakien, asetusten ja vaatimusten mukaisesti.

h)

Muut liitteessä IV tarkemmin määrätyt syrjivät rajoitukset, myös luonnollisten henkilöiden määrä taloudellisen tarveharkinnan muodossa.

3.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista EY-osapuoli sallii allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden riippumattomien ammatinharjoittajien tarjota palveluita sen jäsenvaltioiden alueelle jäljempänä ja liitteessä IV tarkemmin määrätyin edellytyksin seuraavilla osa-aloilla:

1)

kansainvälistä oikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli muuta kuin EU-lainsäädäntöä) koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut

2)

arkkitehtipalvelut

3)

kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

4)

tekniset palvelut

5)

rakennushankkeiden suunnittelupalvelut

6)

tietojenkäsittelypalvelut oheispalveluineen

7)

tutkimus- ja kehittämispalvelut

8)

markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

9)

johdon konsultointipalvelut

10)

johdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut

11)

käännös- ja tulkkauspalvelut.

Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat niiden alueella tapahtuvan EY:n riippumattomien ammatinharjoittajien palveluntarjonnan jäljempänä ja liitteessä IV tarkemmin määrätyin edellytyksin.

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tekemiin sitoumuksiin sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

Luonnolliset henkilöt toimittavat väliaikaisesti palveluja toiseen osapuoleen asettautuneina itsenäisinä ammatinharjoittajina, ja heillä on palvelusopimus enintään kahdentoista kuukauden ajaksi.

b)

Luonnollisilla henkilöillä, jotka tulevat toisen osapuolen alueelle, on sinä päivänä, jona toisen osapuolen alueelle tuloa koskeva hakemus esitetään, vähintään kuusivuotinen ammatillinen kokemus toiminnasta, jota sopimus koskee.

c)

Toisen osapuolen alueelle tulevilla luonnollisilla henkilöillä on i) korkeakoulututkinto tai vastaavan osaamistason osoittava tutkinto (22) ja ii) ammatillinen pätevyys, jos toiminnan harjoittaminen tätä edellyttää palvelun tarjoamispaikalla sovellettavan EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lainsäädännön, asetusten tai vaatimusten mukaisesti.

d)

Luonnollisten henkilöiden tilapäinen saapuminen ja oleskelu kyseisen osapuolen alueella on rajattu yhteensä enintään kuudeksi kuukaudeksi tai Luxemburgin osalta kahdeksikymmeneksiviideksi viikoksi minä hyvänsä kahdentoista kuukauden jaksona tai sopimuksen keston aikana, sen mukaan kumpi on lyhyempi.

e)

Tämän artiklan määräysten nojalla myönnetty pääsy koskee ainoastaan sopimuksen kohteena olevaan palvelutoimintaa eikä luo oikeutta käyttää sen osapuolen ammattinimikettä, jossa palvelu tarjotaan.

f)

Muut liitteessä IV tarkemmin määrätyt syrjivät rajoitukset, myös luonnollisten henkilöiden määrä taloudellisen tarveharkinnan muodossa.

84 artikla

Lyhytaikaiset liikematkalaiset

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on pyrittävä oman lainsäädäntönsä mukaisesti helpottamaan tapauksen mukaan joko EY-osapuolesta tai allekirjoittaneista CARIFORUM-valtioista tulevien lyhytaikaisten liikematkalaisten saapumista niiden alueelle ja tilapäistä oleskelua siellä, kun tarkoituksena on toteuttaa seuraavia toimintoja:

a)

tutkimus ja suunnittelu: toisen osapuolen alueelle sijoittautuneen yrityksen puolesta toimivat tekniikan, tieteen ja tilastoalan tutkijat;

b)

markkinointitutkimus: toisen osapuolen alueelle asettautuneen yrityksen puolesta tutkimus- tai analyysityötä, myös markkinatutkimusta, tekevä henkilöstö;

c)

koulutusseminaarit: EY-osapuolessa tai allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa olevan yrityksen henkilöstö, joka tulee toisen osapuolen alueelle saadakseen koulutusta niissä tekniikoissa ja työtavoissa, joita yritykset tai organisaatiot käyttävät mainitussa osapuolessa sillä edellytyksellä, että saatava koulutus rajoittuu ainoastaan tarkkailuun, perehtymiseen ja luokkaopetukseen;

d)

messut ja näyttelyt: messuille osallistuva henkilöstö, joka pyrkii markkinoimaan yritystään tai sen tuotteita tai palveluita;

e)

myynti: myyntiedustajat ja -asiamiehet, jotka ottavat vastaan tilauksia tai neuvottelevat sopimuksia, jotka koskevat toisen osapuolen alueelle asettautuneen yrityksen tavaroita, mutta eivät toimita tavaroita;

f)

osto: ostajat, jotka tekevät hankintoja yritykselle tai johdolle, sekä valvontahenkilöstö, joka osallistuu toisen osapuolen alueella toteutettuun kaupalliseen toimintaan;

g)

matkailuhenkilöstö (hotellien edustajat, matkatoimistot, matkaoppaat tai matkanjärjestäjät), jotka osallistuvat matkailualan kokouksiin tai matkailumessuille,

sillä edellytyksellä, että he eivät osallistu tavaroidensa tai palveluidensa myyntiin suurelle yleisölle tai itse tavaroiden tai palveluiden toimittamiseen, eivät omasta puolestaan saa mitään korvausta lähteestä, joka sijaitsee EY-osapuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa, jossa he oleskelevat tilapäisesti, eivätkä osallistu palvelun tarjoamiseen sellaisen sopimuksen puitteissa, jonka ovat tehneet jokin oikeushenkilö, jolla ei ole kaupallista läsnäoloa EY-osapuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa, jossa lyhytaikaiset liikematkalaiset oleskelevat tilapäisesti, ja jokin EY-sopimuspuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa oleva kuluttaja.

2.   Tällainen saapuminen ja tilapäinen oleskelu niiden alueilla, kun se on sallittua, saa kestoltaan olla enintään 90 päivää millä hyvänsä kahdentoista kuukauden jaksolla.

5 LUKU

Sääntelyjärjestelmä

1 jakso

Yleisesti sovellettavat määräykset

85 artikla

Vastavuoroinen tunnustaminen

1.   Tämän osaston määräyksistä huolimatta EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat edellyttää, että luonnollisilla henkilöillä on oltava sitä aluetta koskeva tarvittava pätevyys ja/tai ammattikokemus, jossa palvelu tarjotaan, ja joka koskee kyseistä toimialaa.

2.   Osapuolet rohkaisevat omien alueidensa ammatillisia elimiä yhdessä laatimaan ja tarjoamaan CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia, jotta sijoittajat ja palveluiden tarjoajat voisivat kokonaan tai osittain täyttää EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden soveltamat perusteet, jotka koskevat sijoittajia ja palveluja sekä erityisesti ammatinharjoittajien palveluja tarjoavien toimi- ja muita lupia, toimintaa ja todistuksia.

3.   Osapuolet rohkaisevat erityisesti kyseisiä omien alueidensa ammatillisia elimiä aloittamaan neuvottelut viimeistään kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, jotta ne voisivat yhdessä laatia ja tarjota tällaisia vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia muun ohessa seuraavilla aloilla: kirjanpito, arkkitehtuuri, tekniikka ja matkailu.

4.   Otettuaan vastaan edellisessä kohdassa tarkoitetun suosituksen CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea tarkastelee sitä kohtuullisen ajan kuluessa ja selvittää, onko se tämän sopimuksen mukainen.

5.   Jos 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti on todettu, että 1 kohdassa tarkoitettu suositus on johdonmukainen tämän sopimuksen kanssa, ja osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden asiaan liittyvät säädökset vastaavat toisiaan riittävästi, osapuolet pyrkivät panemaan suositukset täytäntöön ja neuvottelevat tätä varten toimivaltaisten viranomaistensa avulla vaatimusten, kelpoisuusehtojen, toimilupien ja muiden määräysten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen.

6.   Tällaisten sopimusten on oltava WTO-sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja erityisesti GATS-sopimuksen VII artiklan mukaisia.

7.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea tarkastelee vastavuoroisen tunnustamisen alalla saavutettua edistystä kahden vuoden välein.

86 artikla

Avoimuus

Jollei 235 artiklan 3 kohdan määräyksistä muuta johdu, osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot vastaavat viipymättä kaikkiin toisen osapuolen pyyntöihin, jotka koskevat erityisiä tietoja jostakin niiden yleisesti soveltamista toimenpiteistä tai kansainvälisistä sopimuksista, jotka liittyvät tähän sopimukseen tai vaikuttavat siihen. Lisäksi osapuolet perustavat yhden tai useamman kyselypisteen, jotka pyynnöstä toimittavat erityisiä tietoja kaikista tällaisista seikoista toisen osapuolen sijoittajille ja palveluntarjoajille. Tällaiset kyselypisteet on lueteltu liitteessä V. Kyselypisteiden ei tarvitse olla lakien ja säännösten tallettajia.

87 artikla

Menettelyt

1.   Siinä tapauksessa, että yksittäisen sitoumuksen kattaman palvelun tarjoamiseen tai kaupalliseen läsnäoloon vaaditaan lupa, osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten on kohtuullisen ajan kuluessa kotimaisten lakien ja säännösten mukaisesti täydellisen anomuksen jättämisen jälkeen ilmoitettava hakijalle hakemusta koskevasta päätöksestä. Hakijan pyynnöstä tapauksen mukaan osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle ilman aiheetonta viivytystä, missä käsittelyvaiheessa tämän hakemus on.

2.   Osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on pidettävä yllä tai perustettava oikeudellisia, välitys- tai hallinnollisia tuomioistuimia, jotka mahdollistavat vahinkoa kärsineen sijoittajan tai palveluntarjoajan sellaisten hallinnollisten päätösten pikaisen uudelleen tarkastelun ja tarvittaessa niitä koskevat asianmukaiset oikaisukeinot, jotka koskevat kaupallista läsnäoloa, rajatylittävää palveluntarjontaa tai luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten. Siinä tapauksessa, että edellä mainitut menettelyt eivät ole riippumattomia elimestä, jolle on uskottu asianomaisen hallinnollisen päätöksen tekeminen, osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että menettelyt turvaavat asian objektiivisen ja puolueettoman tarkastelun.

2 jakso

Tietokonepalvelut

88 artikla

Tietokonepalveluja koskeva yhteisymmärrys

1.   Niiltä osin kuin tietokonepalveluiden kauppa vapautetaan tämän osaston 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot hyväksyvät jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdassa määritellyn yhteisymmärryksen.

2.   Yhdistyneiden kansakuntien koodi, CPC 84, jolla kuvataan tietojenkäsittelypalveluita ja niihin liittyviä palveluita, kattaa perustoiminnot, joilla tarjotaan kaikkia tietokonepalveluita ja niihin liittyviä palveluita: tietokoneohjelmat, jotka määritellään ohjekokonaisuuksiksi, joita tietokoneiden toiminta ja viestintä (niiden kehittäminen ja toteuttaminen mukaan luettuina) edellyttävät, tietojenkäsittely ja tietojen tallentaminen sekä näihin liittyvät palvelut, kuten henkilöstön ja asiakkaiden konsulttipalvelut ja koulutus. Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että näitä palveluita tarjotaan yhä useammin toisiinsa liittyvien palveluiden kokonaisuutena tai pakettina, johon voi sisältyä kaikki tällaiset perustoiminnot tai joitain niistä. Esimerkiksi verkkosivujen tai verkkoalueen isännöinti, tietojen louhintapalvelut ja grid-laskenta koostuvat tietokonepalveluiden perustoimintojen yhdistelmistä.

3.   Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut, riippumatta siitä, tarjotaanko ne verkoston, myös internetin, kautta, sisältävät kaikki palvelut, joissa tarjotaan

a)

tietokoneita tai tietokonejärjestelmiä koskevaa tai niitä varten tehtävää konsultointia, strategioita, analyysia, suunnittelua, määrittelyjä, tuotesuunnittelua, kehittämistä, asentamista, toteuttamista, integrointia, testausta, vianetsintää, päivitystä, tukea, teknistä apua tai hallinnointia; tai

b)

tietokoneohjelmia, jotka määritellään ohjekokonaisuuksiksi, joita tietokoneiden toiminta ja (sekä sisäinen että keskinäinen) viestintä edellyttävät sekä lisäksi tietokoneohjelmia koskeva tai niitä varten tehtävä konsultointi, strategiat, analyysi, suunnittelu, määrittely, tuotesuunnittelu, kehittäminen, asentaminen, toteuttaminen, integrointi, testaus, vianetsintä, päivitys, sopeuttaminen, ylläpito, tuki, tekninen apu, hallinnointi tai käyttö; tai

c)

tietojenkäsittely, tietojen tallennus, tietojen isännöinti tai tietokantapalvelut; tai

d)

toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden korjauspalvelut; tai

e)

tietokoneohjelmiin, tietokoneisiin tai tietokonejärjestelmiin liittyvät asiakkaiden henkilöstön koulutuspalvelut, ja muualle luokittelemattomat.

4.   Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat muiden palveluiden (esimerkiksi pankkipalveluiden) tarjonnan sähköisesti tai muin keinoin. On kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan mahdollistava palvelu (esim. verkko- tai sovellusisännöinti) ja sisältö- tai ydinpalvelu, jota tarjotaan sähköisesti (esim. pankkipalvelu). Näissä tapauksissa sisältö- tai ydinpalvelu ei kuulu CPC 84:ään.

3 jakso

Kuriiripalvelut

89 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä jaksossa esitetään sääntelyperiaatteet, jotka koskevat kaikkia tämän osaston 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti vapautettuja kuriiripalveluita.

2.   Tässä jaksossa ja tämän osaston 2, 3 ja 4 luvussa

a)

’yleispalvelulla’ tarkoitetaan tietynlaatuisten postipalveluiden pysyvää tarjontaa kaikille käyttäjille kohtuullisin hinnoin EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden koko alueella;

b)

’yksittäisellä toimiluvalla’ tarkoitetaan lupaa, jonka sääntelyviranomainen on myöntänyt yksittäiselle toimittajalle ja jota tietyn palvelun tarjoaminen edellyttää.

90 artikla

Kilpailunvastaisten käytänteiden torjunta kuriiripalveluiden alalla

EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on IV osaston 1 luvun määräysten mukaisesti pidettävä yllä tai otettava käyttöön soveltuvia toimenpiteitä, jotta estetään sellaisia toimittajia käyttämästä tai jatkamasta kilpailunvastaisia toimintatapoja, jotka yksinään tai yhdessä voivat käyttämällä markkina-asemaansa vaikuttaa olennaisesti (hintaa ja tarjontaa) koskeviin osallistumisehtoihin asianomaisilla kuriiripalveluiden markkinoilla.

91 artikla

Yleispalvelu

EY-osapuolella tai millä hyvänsä allekirjoittaneella CARIFORUM-valtiolla on oikeus määritellä, minkälaisen yleispalveluvelvoitteen se haluaa pitää voimassa. Tällaisia velvoitteita ei sinänsä katsota kilpailun vastaisiksi, jos niitä hallinnoidaan avoimesti, ilman syrjintää ja kilpailun kannalta puolueettomalla tavalla, eivätkä ne aiheuta suurempaa rasitetta kuin mitä EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden määrittämä yleispalvelu edellyttää.

92 artikla

Yksittäiset toimiluvat

1.   Yksittäistä toimilupaa voidaan edellyttää ainoastaan palveluihin, jotka kuuluvat yleispalvelun piiriin.

2.   Jos yksittäistä toimilupaa vaaditaan, seuraavat on julkistettava:

a)

kaikki toimiluvan myöntämiseen liittyvät perusteet sekä aika, joka yleensä vaaditaan toimilupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen; sekä

b)

toimilupakohtaiset ehdot ja edellytykset.

3.   Yksittäisen toimiluvan epäämisperusteet on pyynnöstä ilmoitettava hakijalle, ja EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tasolla on luotava riippumattoman elimen välityksellä tapahtuva muutoksenhakumenettely. Tällaisen menettelyn on oltava avoin, syrjimätön ja objektiivisiin perusteisiin tukeutuva.

93 artikla

Sääntelyelinten riippumattomuus

Sääntelyelinten on oltava erillisiä kaikista kuriiripalveluiden tarjoajista, eivätkä ne saa olla niihin nähden vastuussa toiminnastaan. Sääntelyelinten päätösten ja niiden käyttämien menettelyjen on oltava tasapuoliset kaikkien markkinaosapuolten kannalta.

4 jakso

Televiestintäpalvelut

94 artikla

Määritelmät ja soveltamisala

1.   Tässä osastossa

a)

’televiestintäpalveluilla’ tarkoitetaan kaikkia palveluita, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, eivätkä niihin sisälly toimialat, jotka koostuvat sellaisen sisällön tarjoamisesta, jonka siirtäminen edellyttää televiestintää;

b)

’sääntelyviranomaisella’ tarkoitetaan televiestintäalalla elintä tai elimiä, jonka tehtävänä on säännellä tässä luvussa tarkoitettua televiestintää;

c)

’välttämättömillä televiestintälaitteilla’ tarkoitetaan julkisen televerkon ja -palvelun laitteita,

i)

jotka tarjoaa ainoastaan tai pääasiassa yksi toimittaja tai rajallinen määrä toimittajia, ja

ii)

joiden korvaaminen palvelun tarjoamista varten ei ole taloudellisesti tai teknisesti mahdollista;

d)

’suurella palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan televiestintäalalla tarjoajaa, joka kykenee vaikuttamaan merkittävästi (hintaa ja tarjontaa koskeviin) osallistumisehtoihin asianomaisilla perustelepalveluiden markkinoilla, koska se hallitsee välttämättömiä televiestintälaitteita tai koska se voi käyttää markkina-asemaansa;

e)

’yhteenliittämisellä’ tarkoitetaan julkisten televerkkojen tai -palvelujen tarjoajien linkittämistä, jotta yhden tarjoajan palveluja käyttävät voivat olla yhteydessä toisen tarjoajan asiakkaisiin ja käyttää toisen tarjoajan palveluja;

f)

’yleispalvelulla’ tarkoitetaan tietynlaatuista palvelukokonaisuutta, joka on tarjottava kaikille käyttäjille EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden alueella maantieteellisestä sijainnista riippumatta ja kohtuullisin hinnoin; yleispalvelun laajuudesta ja toteuttamisesta päättävät EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot.

2.   Tässä jaksossa esitetään sääntelyperiaatteet, jotka koskevat seuraavia tämän jakson 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti vapautettuja televiestintäpalveluita, yleisradiotoimintaa lukuun ottamatta: puhelinpalvelut, pakettivälitteiset tiedonsiirtopalvelut, piirikytkentäiset tiedonsiirtopalvelut, teleksipalvelut, lennätinpalvelut, telekopiopalvelut, yksityisiä vuokrajohtoja koskevat palvelut sekä matkaviestintää ja henkilökohtaista viestintää koskevat palvelut ja järjestelmät.

95 artikla

Sääntelyviranomainen

1.   Telepalvelualan sääntelyviranomaisten on oltava oikeudellisesti erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia kaikista televiestintäpalvelujen tarjoajista.

2.   Sääntelyviranomaisella on oltava riittävät valtuudet toimialan sääntelyyn. Sääntelyviranomaisen tehtävät on julkaistava helposti saatavilla olevassa ja selkeässä muodossa, erityisesti jos tehtävät on osoitettu useammalle kuin yhdelle elimelle.

3.   Sääntelyelimen päätösten ja sen käyttämien menettelyjen on oltava tasapuoliset kaikkien markkinaosapuolten kannalta.

4.   Palveluntarjoajalla, johon sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, on oikeus valittaa päätöksestä muutoksenhakuelimeen, joka on riippumaton kaikista asianomaisista osapuolista. Jos muutoksenhakuelin ei ole luonteeltaan oikeudellinen, sen päätökset on aina perusteltava kirjallisesti ja sen päätöksistä on lisäksi voitava valittaa puolueettomalle ja riippumattomalle oikeusviranomaiselle. Muutoksenhakuelinten päätökset on pantava tehokkaasti täytäntöön.

96 artikla

Lupa televiestintäpalveluiden tarjoamiseen

1.   Palveluiden tarjontaan on myönnettävä lupa, niin suurelta osin kuin se on mahdollista, pelkän ilmoituksen perusteella.

2.   Toimilupa voidaan vaatia, jotta numeroiden ja taajuuksien myöntämiseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista. Tällaisten toimilupien ehdot on julkistettava.

3.   Jos toimilupa vaaditaan,

a)

kaikki toimiluvan myöntämiseen liittyvät perusteet sekä kohtuullinen aika, joka yleensä vaaditaan toimilupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen, on julkistettava;

b)

toimiluvan epäämisperusteet on pyynnöstä ilmoitettava hakijalle kirjallisesti;

c)

toimiluvan hakijan on voitava tehdä valitus muutoksenhakuelimeen, jos toimilupa evätään perusteettomasti;

d)

toimilupamaksu, jonka EY-osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio vaatii toimiluvan myöntämisestä, ei saa ylittää hallinnollisia kustannuksia, jotka tavanomaisesti koituvat soveltuvien toimilupien hallinnosta, valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

97 artikla

Kilpailun suojaaminen suurilta palveluntarjoajilta

EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on IV osaston 1 luvun määräysten mukaisesti pidettävä yllä tai otettava käyttöön soveltuvia toimenpiteitä, joilla estetään toimittajia, jotka yksinään tai yhdessä ovat suuria palveluntarjoajia, soveltamasta kilpailunvastaisia käytäntöjä tai jatkamasta niitä. Tällaisia kilpailua rajoittavia käytäntöjä ovat erityisesti

a)

kilpailua rajoittavien ristikkäistukien käyttö;

b)

kilpailijoilta saatujen tietojen käyttö kilpailua rajoittavasti; ja

c)

se, ettei muiden palveluntarjoajien käyttöön anneta ripeästi teknisiä tietoja tarvittavista laitteista eikä kaupallisesti tärkeitä tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen tarjota palveluja.

98 artikla

Verkkojen yhteenliittäminen

1.   Kaikilla tarjoajilla, joilla on televiestintäpalveluiden tarjoamista koskeva lupa, on oltava oikeus neuvotella verkkojen yhteenliittämisestä muiden julkisesti saatavilla olevien televiestintäverkkojen ja -palveluiden tarjoajien kanssa. Verkkojen yhteenliittämisestä on periaatteessa sovittava kyseisten yritysten kaupallisten neuvottelujen pohjalta.

2.   Sääntelyviranomaisten on varmistettava, että toimittajat, jotka verkkojen yhteenliittämisjärjestelyjä koskevien neuvottelujen myötä saavat tietoja toisilta yrityksiltä, käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu, ja huolehtivat aina toimitettujen tai tallennettujen tietojen luottamuksellisuudesta.

3.   Yhteenliittäminen suuren palvelutarjoajan kanssa on varmistettava kaikissa verkon kohdissa, joissa se on teknisesti mahdollista. Yhteenliittäminen toteutetaan

a)

syrjimättömin ehdoin (mukaan luettuina tekniset standardit ja eritelmät) ja syrjimättömin hinnoin sekä laatuvaatimuksin, jotka ovat yhtä edulliset tai korkeatasoiset kuin ne, joita sovelletaan sen omiin vastaaviin palveluihin tai siihen vailla sidosyhteyttä oleviin palveluntarjoajiin taikka sen tytäryhtiön tai muun sidosyrityksen tarjoamiin palveluihin;

b)

joutuisasti ja soveltaen periaatteita, edellytyksiä (mukaan luettuina tekniset standardit ja eritelmät) ja maksuja (23), jotka ovat avoimia, taloudelliseen toteutettavuuteen nähden kohtuullisia ja riittävän eriteltyjä, jotta palveluntarjoajan ei tarvitse maksaa sellaisista verkon osista tai toiminteista, joita se ei tarvitse palvelunsa tarjoamiseen; ja

c)

käyttäjien enemmistölle tarjottujen verkon liityntäpisteiden lisäksi pyynnöstä myös muissa pisteissä sellaista maksua vastaan, joka perustuu tarvittavien lisätoiminteiden rakentamiskustannuksiin.

4.   Menettelyt, joilla yhteenliittäminen suureen palveluntarjoajaan toteutetaan, on julkistettava.

5.   Suurten palveluntarjoajien on julkaistava joko yhteenliittämissopimuksensa tai yhteenliittämistarjouksensa malli.

6.   Palveluntarjoaja, joka pyytää verkkojen yhteenliittämistä suuren palveluntarjoajan kanssa, voi hakea verkkojen yhteenliittämistä koskeviin kohtuullisiin ehtoihin ja hintoihin liittyvän riidan ratkaisua joko milloin tahansa tai sellaisen kohtuullisen ajan kuluttua, joka on julkistettu, riippumattoman kotimaisen elimen toimesta, joka voi olla 95 artiklassa tarkoitettu sääntelyelin.

99 artikla

Rajalliset voimavarat

Kaikki menettelyt, jotka koskevat rajallisten voimavarojen, kuten taajuuksien, numeroiden ja reititysoikeuksien, myöntämistä ja käyttöä, on toteutettava puolueettomasti, viivytyksettä, avoimesti ja syrjimättömästi. Myönnettyjen voimavarojen tilanne on julkaistava, mutta yksityiskohtaisia tietoja julkishallinnon erityisiin käyttötarkoituksiin myönnetyistä taajuuksista ei edellytetä.

100 artikla

Yleispalvelu

1.   EY-osapuolella tai millä tahansa allekirjoittaneella CARIFORUM-valtiolla on oikeus määritellä, minkälaiset yleispalveluvelvoitteet se haluaa pitää voimassa.

2.   Tällaisia velvoitteita ei sinänsä pidetä kilpailunvastaisina sillä edellytyksellä, että niitä hallinnoidaan avoimesti, objektiivisesti ja syrjimättömästi. Tällaisten velvoitteiden hallinnoinnin on myös oltava kilpailun suhteen neutraalia, eikä se saa olla raskaampaa kuin mikä on tarpeen EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden määrittelemää yleispalvelutyyppiä varten.

3.   Kaikkien toimittajien olisi voitava tarjoutua yleispalvelun varmistajiksi. Valinta on tehtävä tehokkaalla, avoimella ja syrjimättömällä tavalla. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat tarvittaessa arvioida, muodostaako yleispalvelun tarjonta kohtuuttoman rasitteen yhdelle tai useammalle yleispalvelun tarjoajaksi nimetylle organisaatiolle. Jos se tällaisen kustannuslaskelman nojalla on perusteltua ja ottaen huomioon yleispalvelua tarjoavalle organisaatiolle mahdollisesti koituvan markkinaedun kansallisten sääntelyviranomaisten on päätettävä, tarvitaanko kyseistä yhtä tai useampaa toimittajaa koskevaa kompensaatiomenettelyä tai yleispalvelujen nettokustannusten jakamismenettelyä.

4.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että

a)

käyttäjien saatavilla on kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymässä muodossa joko painettu tai sähköinen tilaajaluettelo tai molemmat, ja luettelo saatetaan ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavat organisaatiot soveltavat syrjimättömyyden periaatetta muiden organisaatioiden niille toimittamien tietojen käsittelyssä.

101 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat palvelukauppaa rajoittamatta julkisessa televerkossa tapahtuvan ja julkisesti saatavilla olevia televiestintäpalveluita käyttävän televiestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden.

102 artikla

Toimittajien väliset riidat

1.   Jos televiestintäverkkojen tai -palveluiden tarjoajien välillä syntyy riita, joka liittyy tästä luvusta syntyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin, kyseisen kansallisen sääntelyviranomaisen on riidan jommankumman osapuolen pyynnöstä annettava sitova päätös, jolla riita ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.

2.   Jos tällainen riita koskee rajatylittävää palveluiden tarjontaa, kyseisten kansallisten sääntelyviranomaisten on sovitettava toimintansa yhteen, jotta riita voidaan ratkaista.

5 jakso

Rahoituspalvelut

103 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä jaksossa esitetään sen sääntelykehyksen periaatteet, joka koskee kaikkia tämän osaston 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti vapautettuja rahoituspalveluita.

2.   Tässä luvussa ja tämän osaston 2, 3 ja 4 luvussa

a)

’rahoituspalvelulla’ tarkoitetaan mitä tahansa EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden rahoituspalvelujen tarjoajan tarjoamaa rahoitusluonteista palvelua. Rahoituspalveluihin kuuluvat seuraavat toimintamuodot:

A.

Vakuutustoiminta oheispalveluineen

1)

ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):

i)

henkivakuutus,

ii)

vahinkovakuutus;

2)

jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;

3)

vakuutusten välittäminen, kuten vakuutusmeklarien ja -asiamiesten toiminta, ja

4)

vakuutusalan liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonselvittelypalvelut.

B.

Pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalveluja):

1)

talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä;

2)

kaikentyyppinen luotonanto, mukaan luettuina kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoimien rahoitus;

3)

rahoitusleasing;

4)

kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan luettuina luotto- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;

5)

takaukset ja sitoumukset;

6)

kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:

i)

rahamarkkinavälineet (mukaan lukien sekit, vekselit ja talletustodistukset),

ii)

ulkomaanvaluutta,

iii)

johdannaistuotteet, mukaan lukien muun ohessa futuurit ja optiot,

iv)

valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät välineet, mukaan lukien sellaiset tuotteet kuin swap-sopimukset ja korkotermiinit,

v)

siirtokelpoiset arvopaperit,

vi)

muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan lukien jalometalliharkot;

7)

osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen;

8)

välitystoiminta rahamarkkinoilla;

9)

varainhoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikentyyppinen yhteissijoitusten hoito, eläkerahastojen hoito, säilytys- ja notariaattipalvelut;

10)

rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja muihin siirtokelpoisiin välineisiin liittyvät maksu- ja selvityspalvelut;

11)

rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvät ohjelmistot;

12)

neuvonta, välitys ja muut liitännäisrahoituspalvelut 1–11 alakohdassa lueteltujen toimintamuotojen osalta, mukaan lukien luottotiedot ja luottotietoanalyysit, sijoituksiin ja arvopaperisalkkuihin liittyvä tutkimus ja neuvonta, yritysostoihin sekä yritysten uudelleenjärjestelyyn ja strategiaan liittyvä neuvonta;

b)

’rahoituspalvelujen tarjoajalla’ tarkoitetaan mitä tahansa EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden luonnollista tai oikeushenkilöä, joka haluaa tarjota tai tarjoaa rahoituspalveluita. Käsitteeseen ”rahoituspalvelujen tarjoaja” eivät kuulu julkiset elimet;

c)

’julkisella elimellä’ tarkoitetaan

1)

EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion viranomaisia, keskuspankkia tai rahapolitiikasta vastaavaa viranomaista taikka EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion omistuksessa tai valvonnassa olevaa elintä, jonka pääasiallisena tehtävänä on hoitaa julkisia tehtäviä tai suorittaa julkishallintoon kuuluvia toimintoja, ei kuitenkaan elintä, joka pääasiallisesti tarjoaa rahoituspalveluja kaupallisin ehdoin; tai

2)

näiden tehtävien osalta yksityistä elintä, joka hoitaa tehtäviä, joita yleensä hoitaa keskuspankki tai rahaviranomainen;

d)

’uusilla rahoituspalveluilla’ tarkoitetaan rahoitustoimintaan liittyvää palvelua, jota mikään rahoituspalvelujen tarjoaja ei tarjoa EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden alueella, mutta jota tarjotaan toisen osapuolen alueella, mukaan luettuina palvelut, jotka liittyvät olemassa oleviin ja uusiin tuotteisiin tai tuotteen toimitustapaan.

104 artikla

Vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskeva poikkeus

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa vakautta ja luotettavuutta turvaavia toimenpiteitä, kuten

a)

sijoittajien, tallettajien, vakuutuksenottajien tai sellaisten henkilöiden, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja, suojelu;

b)

niiden rahoitusjärjestelmien luotettavuuden ja vakauden turvaaminen.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että EY-osapuoli tai allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot olisivat velvollisia paljastamaan yksittäisten asiakkaiden liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja tai julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

105 artikla

Tehokas ja avoin sääntely

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät ilmoittamaan etukäteen kaikille asianomaisille henkilöille sellaisista yleisesti sovellettavista toimenpiteistä, joiden käyttöönottoa EY-osapuoli tai allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ehdottavat, antaakseen näille henkilöille mahdollisuuden esittää huomautuksia kyseisistä toimenpiteistä. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan

a)

virallisessa julkaisussa; tai

b)

muussa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot antavat asianosaisten henkilöiden tiedoksi vaatimukset, joita ne soveltavat rahoituspalvelujen tarjoamista koskevien hakemusten laatimiseen.

EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on hakijan pyynnöstä ilmoitettava hakijalle, missä käsittelyvaiheessa tämän hakemus on. Jos kyseinen EY-osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio tarvitsee lisätietoja hakijalta, sen on ilmoitettava tästä hakijalle viipymättä.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät ottamaan alueellaan käyttöön rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa koskevat kansainvälisesti hyväksytyt normit ja soveltamaan niitä.

106 artikla

Uudet rahoituspalvelut  (24)

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjota samantyyppisiä uusia rahoituspalveluja kuin ne, joita EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden omat rahoituspalvelujen tarjoajat saavat kansallisen lainsäädännön nojalla tarjota vastaavissa olosuhteissa. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat määrätä sen oikeudellisen muodon, jonka kautta palvelua voidaan tarjota, ja ne voivat edellyttää, että palvelun tarjoamiseen hankitaan lupa. Jos lupaa vaaditaan, päätös siitä on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa, ja lupa voidaan evätä vain toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

107 artikla

Tietojenkäsittely

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan siirtää tietojenkäsittelyssä tarvittavia tietoja sähköisesti tai muussa muodossa alueelleen ja sieltä pois, jos tällainen tietojenkäsittely on tarpeen rahoituspalvelujen tarjoajan tavanomaisessa liiketoiminnassa.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ottavat käyttöön riittäviä suojatoimenpiteitä yksityisyyden ja perusoikeuksien sekä henkilöiden vapauden suojaamiseksi, erityisesti henkilötietojen siirron osalta.

108 artikla

Erityiset poikkeukset

1.   Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän EY-osapuolta ja allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita, niiden julkiset elimet mukaan luettuina, toteuttamasta alueellaan lakisääteiseen eläke- tai sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvaa yksinomaista toimintaa lukuun ottamatta tapauksia, joissa julkisten yhteisöjen tai yksityisten laitosten kanssa kilpailevat rahoituspalvelujen tarjoajat voivat EY-osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion sisäisten sääntöjen mukaisesti harjoittaa tätä toimintaa.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta keskuspankin, rahaviranomaisen tai muun julkisen elimen raha- ja valuuttakurssipolitiikan yhteydessä toteuttamiin toimiin.

3.   Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän EY-osapuolta ja allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita, niiden julkiset elimet mukaan luettuina, toteuttamasta tai tarjoamasta alueellaan yksinomaista toimintaa tai palveluita EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai niiden julkisten elinten puolesta tai niiden takaamana tai niiden rahavaroja käyttäen.

6 jakso

Kansainväliset meriliikennepalvelut

109 artikla

Soveltamisala, määritelmät ja periaatteet

1.   Tässä jaksossa esitetään sääntelyperiaatteet, jotka koskevat kaikkia tämän osaston 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti vapautettavia kansainvälisiä meriliikennepalveluita.

2.   Tässä jaksossa ja tämän osaston 2, 3 ja 4 luvussa

a)

’kansainväliseen meriliikenteeseen’ sisältyvät ovelta ovelle -kuljetukset ja intermodaalikuljetukset, joilla tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista useammalla kuin yhdellä liikennemuodolla, mihin sisältyy meriosuus, ja ainoastaan yhdellä kuljetusasiakirjalla, minkä vuoksi tähän sisältyy oikeus tehdä suoraan sopimuksia muiden liikennemuotojen tarjoajien kanssa;

b)

’meriliikenteen lastinkäsittelypalveluilla’ tarkoitetaan ahtausyritysten, myös terminaalien operaattoreiden, harjoittamaa toimintaa, mutta siihen ei sisälly satamatyöläisten välitön toiminta, jos tällainen työvoima on järjestetty ahtausyrityksistä ja terminaalien operaattoriyrityksistä riippumattomasti. Tähän sisältyvät seuraavien vaiheiden järjestely- ja valvontatoiminta:

i)

lastin lastaaminen laivaan / purkaminen laivasta,

ii)

lastin kiinnittäminen/irrottaminen,

iii)

lastin vastaanottaminen/toimittaminen ja säilyttäminen ennen laivausta tai vapauttamisen jälkeen;

c)

’tulliselvityspalveluilla’ (vaihtoehtoisesti ’tullitoimipaikan asiamiespalvelut’) tarkoitetaan toimia, jotka koostuvat rahdin tuontiin, vientiin tai kauttakuljetukseen liittyvien tullimuodollisuuksien täyttämisestä toisen osapuolen puolesta riippumatta siitä, onko tämä palvelu kyseisen palveluntarjoajan päätoimi vai sen päätoimialaa täydentävä muu toimintamuoto;

d)

’konttiasema- ja varastopalveluilla’ tarkoitetaan konttien säilyttämistä joko satama-alueilla tai sisämaassa niiden pakkaamiseksi, puhdistamiseksi ja korjaamiseksi sekä niiden saattamiseksi liikennekelpoisiksi;

e)

’varustamon edustajan palveluilla’ tarkoitetaan yhden tai useamman laivayhtiön tai varustamon kaupallisten etujen edustamista tietyllä maantieteellisellä alueella seuraavissa tarkoituksissa:

i)

merikuljetusten ja niihin liittyvien oheispalvelujen markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet hinnoittelusta laskutukseen sekä konossementtien laatiminen yhtiöiden puolesta, tarvittavien oheispalvelujen ostaminen ja jälleenmyynti, asiakirjojen laatiminen ja liiketoimintaa koskevien tietojen toimittaminen,

ii)

aluksen satamassakäynnin järjestäminen tai rahdin haltuunotto tarvittaessa varustamon puolesta;

f)

’huolintapalveluilla’ tarkoitetaan laivauksen järjestämistä ja seurantaa laivaajan puolesta hankkimalla kuljetus- ja tarvittavat oheispalvelut, laatimalla tarvittavat asiakirjat ja toimittamalla tarvittavat liiketoimintatiedot.

3.   Ottaen huomioon kansainvälisten meriliikennepalvelujen nykyisen vapauttamisen asteen osapuolten välillä

a)

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on tehokkaasti sovellettava periaatetta, jonka mukaan kansainvälisille meriliikennemarkkinoille ja meriliikenteeseen on rajoittamaton pääsy kaupallisin ehdoin ja syrjimättömästi;

b)

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot myöntävät toisen osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lipun alla toimiville tai sen palveluntarjoajien liikennöimille aluksille yhtä edullisen kohtelun kuin omille aluksilleen muun muassa satamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja merenkulun tukipalvelujen käytön ja niistä johtuvien maksujen, tullipalvelujen ja laituripaikkojen sekä lastausta ja purkamista varten osoitettavien tilojen ja välineiden osalta.

4.   Soveltaessaan näitä periaatteita EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot

a)

eivät ota käyttöön tulevissa, kolmansien maiden kanssa meriliikennepalveluista tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa lastinjakojärjestelyitä, kuivan ja nestemäisen irtolastin kuljetukset ja linjaliikenne mukaan luettuina, ja lopettavat kohtuullisen ajan kuluessa tällaiset lastinjakojärjestelyt, jos niitä on aiemmissa kahdenvälisissä sopimuksissa; ja

b)

poistavat tämän sopimuksen voimaan tullessa kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset tai muut esteet, jotka voisivat rajoittaa peitellysti kansainvälisten merikuljetuspalvelujen vapaata tarjoamista tai vaikuttaa niihin syrjivästi, ja pidättäytyvät ottamasta tällaisia käyttöön.

5.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sallivat toisen osapuolen kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoajien kaupallisen läsnäolon alueellaan yhtä edullisin sijoittautumis- ja toimintaedellytyksin kuin ne, jotka ne tarjoavat joko omille tai minkä tahansa kolmannen maan palvelujen tarjoajille sen mukaan, kummat näistä edellytyksistä ovat paremmat.

6.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot antavat toisen osapuolen kansainvälisen meriliikenteen tarjoajien saataville kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin seuraavat satamapalvelut: luotsaaminen, hinaus ja vetoapu, muonitus, polttoaineen ja veden toimitus, jätehuolto ja painolastin hävittäminen, satamakapteenipalvelut, navigointilaitteet, alusten käytön kannalta ratkaisevan tärkeät maissa sijaitsevat viestintä-, vesi-, sähkö- ja muut vastaavat palvelut, korjausvälineet hätätapauksia varten, ankkurointi, ankkuripaikka ja ankkurointipalvelut.

7 jakso

Matkailupalvelut

110 artikla

Soveltamisala

Tässä jaksossa esitetään sen sääntelykehyksen periaatteet, joka koskee kaikkia tämän osaston 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti vapautettuja matkailupalveluja.

111 artikla

Kilpailunvastaisten toimintatapojen estäminen

EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on IV osaston 1 luvun määräysten mukaisesti pidettävä yllä tai otettava käyttöön soveltuvia toimenpiteitä, jotta estetään toimittajia, erityisesti matkailun jakeluverkostojen yhteydessä, (25) vaikuttamasta olennaisesti osallistumisehtoihin asianomaisilla matkailupalveluiden markkinoilla käyttämällä tai jatkamalla kilpailunvastaisia toimintatapoja, joita ovat muiden muassa määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kohtuuttomien hintojen määräämisellä, yksinoikeuslausekkeet, myynnistä kieltäytyminen, ostovelvoitteisiin perustuva myynti, määrälliset rajoitukset tai vertikaalinen integraatio.

112 artikla

Teknologian saanti

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät helpottamaan kaupalliselta pohjalta tapahtuvaa teknologian siirtoa allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa oleviin kaupallisiin läsnäoloihin.

113 artikla

Pienet ja keskisuuret yritykset

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista matkailupalvelualalla.

114 artikla

Vastavuoroinen tunnustaminen

Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on 85 artiklan mukaisesti vaatimusten, kelpoisuusehtojen, toimilupien tai muiden määräysten vastavuoroinen tunnustaminen.

115 artikla

Matkailun kestävää kehitystä tukevan vaikutuksen lisääminen

Osapuolet rohkaisevat CARIFORUMin palveluntarjoajien osallistumista kansainvälisiin, alue- tai pienaluekohtaisiin, kahdenvälisiin ja yksityisiin rahoitusohjelmiin, joilla tuetaan matkailun kestävää kehitystä.

116 artikla

Ympäristö- ja laatunormit

Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot rohkaisevat matkailupalveluihin sovellettavien ympäristö- ja laatunormien noudattamista kohtuullisella ja objektiivisella tavalla, joka ei muodosta tarpeettomia kaupan esteitä, ja ne pyrkivät edistämään allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden osallistumista alan kansainvälisiin järjestöihin, joissa laaditaan matkailupalveluihin sovellettavia ympäristö- ja laatunormeja.

117 artikla

Kehitysyhteistyö ja tekninen apu

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä edistääkseen matkailualaa allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa ja ottavat tällöin huomioon osapuolten kehityserojen luontaiset epäsymmetriat.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

kansallisten tilinpitojärjestelmien kehittäminen, jotta helpotettaisiin matkailun satelliittitilinpidon (TSA) käyttöönottoa alue- ja paikallistasolla;

b)

kapasiteetin rakentaminen matkailualueiden ympäristöhallintoa varten alue- ja paikallistasolla;

c)

internet-markkinointistrategian laatiminen matkailupalvelualan pienille ja keskisuurille yrityksille;

d)

keinot, joilla varmistetaan allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tehokas osallistuminen kansainvälisiin standardointielimiin, jotka keskittyvät kestävän matkailun standardien laatimiseen; ohjelmat, joilla pyritään saavuttamaan ja varmistamaan kestävää matkailua koskevien kansallisten tai alueellisten ja toisaalta kansainvälisten standardien vastaavuus; sekä ohjelmat, joilla pyritään parantamaan kestävän kehityksen standardien noudattamista alueellisten matkailupalveluiden tarjoajien keskuudessa;

e)

matkailualan vaihto-ohjelmat ja koulutus matkailupalveluiden tarjoajille, kielikoulutus mukaan luettuna.

118 artikla

Tiedonvaihto ja kuuleminen

1.   Osapuolet sopivat kokemusten, tiedon ja parhaiden toimintatapojen vaihdosta ja toistensa kuulemisesta tämän jakson piirin kuuluvissa ja osapuolten välisen kaupan kannalta merkittävissä kysymyksissä. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea täsmentää tällaisen tämän jakson piiriin kuuluvia kysymyksiä koskevan säännöllisen vuoropuhelun yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Osapuolet kehottavat yksityisiä ja muita merkittäviä sidosryhmiä osallistumaan tähän vuoropuheluun, kun se on merkityksellistä ja ne ovat siitä sopineet.

3.   Osapuolet sopivat lisäksi, että säännöllinen vuoropuhelu matkailijoille annettavista varoituksista olisi hyödyllistä.

6 LUKU

Sähköinen kaupankäynti

119 artikla

Tavoitteet ja periaatteet

1.   Osapuolet tunnustavat, että sähköinen kauppa lisää kaupankäynnin mahdollisuuksia monilla aloilla, ja ne sopivat edistävänsä sähköistä kaupankäyntiä välillään tekemällä yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alalla esille tulevissa kysymyksissä.

2.   Osapuolet sopivat, että sähköisen kaupan kehityksen on oltava täysin yhteensopivaa korkeatasoisimpien kansainvälisten tietosuojastandardien kanssa, jotta varmistetaan sähköisen kaupan käyttäjien luottamus.

3.   Osapuolet sopivat, että sähköisin keinoin tapahtuvia toimituksia pidetään tämän osaston 3 luvussa tarkoitettuna palveluiden tarjontana, johon ei voida soveltaa tulleja.

120 artikla

Sähköisen kaupan sääntelykysymykset

1.   Osapuolet ylläpitävät sähköisen kaupan esille nostamista sääntelykysymyksistä vuoropuhelua, jossa käsitellään muuan muassa seuraavia seikkoja:

a)

yleisölle annettujen elektronisten allekirjoitusten varmenteiden tunnustaminen ja rajatylittävien varmennepalveluiden helpottaminen;

b)

välittävien palveluntarjoajien vastuu tiedon toimittamisen tai tallentamisen osalta;

c)

ei-toivotun sähköisen kaupallisen viestinnän käsittely;

d)

kuluttajansuoja sähköisen kaupan alalla;

e)

kaikki muut sähköisen kaupan kehityksen kannalta merkitykselliset seikat.

2.   Tällainen yhteistyö voi tapahtua tiedonvaihtona, jonka aiheena on osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden lainsäädäntö näissä kysymyksissä ja tällaisen lainsäädännön täytäntöönpano.

7 LUKU

Yhteistyö

121 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat teknisen yhteistyön ja avun merkityksen, jotta voidaan täydentää palveluiden ja sijoitusten vapauttamista, tukea allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden pyrkimyksiä vahvistaa omaa palveluntarjontakapasiteettiaan, helpottaa tämän osaston mukaisten sitoumusten täytäntöönpanoa ja saavuttaa tämän sopimuksen tavoitteet.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös teknistä apua, koulutusta ja kapasiteetin rakentamista varten annettava tuki, seuraavilla aloilla:

a)

parannetaan allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden palveluntarjoajien mahdollisuuksia kerätä tietoja EY-osapuolen säännöistä ja standardeista Euroopan yhteisön, jäsenvaltioiden ja sitä alemmalla tasolla ja täyttää tällaiset vaatimukset ja standardit;

b)

parannetaan allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden palveluntarjoajien vientikapasiteettia siten, että kiinnitetään erityistä huomiota matkailu- ja kulttuuripalveluiden markkinointiin, pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, franchising-toimintaan ja vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiseen;

c)

helpotetaan EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden palveluntarjoajien välistä vuorovaikutusta ja vuoropuhelua;

d)

vastataan laatu- ja standarditarpeisiin niillä aloilla, joilla allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat tämän sopimuksen mukaisesti tehneet sitoumuksia, ja niiden kotimaan ja alueellisten markkinoiden sekä osapuolten välisen kaupan osalta, ja jotta voidaan varmistaa osallistuminen kestävää kehitystä koskevien standardien laatimiseen ja hyväksymiseen;

e)

kehitetään ja pannaan täytäntöön sääntelyohjelmia erityisillä palvelualoilla CARIFORUMin aluetasolla sekä allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa niillä aloilla, joilla ne ovat tämän sopimuksen mukaisesti tehneet sitoumuksia;

f)

luodaan välineet, joilla edistetään sijoituksia ja yhteishankkeita EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden palveluntarjoajien välillä, ja tehostetaan investointien edistämislaitosten kapasiteettia allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa.

III OSASTO

JUOKSEVAT MAKSUT JA PÄÄOMANLIIKKEET

122 artikla

Juoksevat maksut

Jollei 124 artiklan määräyksistä muuta johdu, allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ja EY-osapuoli sitoutuvat siihen, että ne sallivat kaikki juoksevat maksut EY-osapuolen asukkaiden ja CARIFORUM-valtioiden asukkaiden välillä vapaasti vaihdettavassa valuutassa eivätkä rajoita niitä millään tavoin.

123 artikla

Pääomanliikkeet

1.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ja EY-osapuoli sitoutuvat siihen, että ne eivät rajoita millään tavalla maksutaseen pääomaa koskevien suoritusten osalta pääoman vapaata liikkuvuutta sellaisissa suorissa investoinneissa, jotka on tehty vastaanottavan maan lainsäädännön mukaisesti, eivätkä investoinneissa, jotka on tehty II osaston määräysten mukaisesti, eivätkä näiden investointien ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamista ja kotiuttamista.

2.   Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomanliikkeitä välillään ja edistääkseen näin tämän sopimuksen tavoitteita.

124 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos osapuolten väliset maksut ja pääomanliikkeet poikkeuksellisissa olosuhteissa aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia raha- tai valuuttakurssipolitiikan toteuttamiselle yhdessä tai useammassa CARIFORUM-valtioissa tai yhdessä tai useammassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, EY-osapuoli tai yksi tai useampi sopimuksen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi toteuttaa pääomanliikkeitä koskevia suojatoimenpiteitä enintään kuuden kuukauden ajan, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen.

2.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle on viipymättä ilmoitettava mahdollisen suojatoimenpiteen käyttöönotosta ja mahdollisimman pian sen poistamisen aikataulusta.

IV OSASTO

KAUPAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

1 LUKU

Kilpailu

125 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1.

’kilpailuviranomaisella’ EY-osapuolen osalta Euroopan komissiota ja CARIFORUM-valtioiden osalta soveltuvin osin yhtä tai useampaa seuraavista kilpailuviranomaisista: CARICOM-kilpailukomissio ja Dominikaanisen tasavallan kilpailuviranomainen (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia);

2.

’täytäntöönpanomenettelyllä’ menettelyä, jonka jonkin osapuolen toimivaltainen kilpailuviranomainen on käynnistänyt yhtä tai useampaa yritystä vastaan tarkoituksin todeta ja korjata kilpailunvastainen toiminta;

3.

’kilpailulainsäädäntöön’ sisältyvät

a)

EY-osapuolen osalta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä niiden täytäntöönpanoasetukset tai muutokset;

b)

CARIFORUM-valtioiden osalta 5 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn Chaguaramasin tarkistetun sopimuksen 8 luku, Chaguaramasin tarkistetun sopimuksen mukainen kansallinen kilpailulainsäädäntö sekä Bahaman ja Dominikaanisen tasavallan kansallinen kilpailulainsäädäntö. Tämän sopimuksen tullessa voimaan ja sen voimaantulon jälkeen on tällaisen lainsäädännön antamisesta ilmoitettava EY-osapuolelle CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean kautta.

126 artikla

Periaatteet

Osapuolet tunnustavat vapaan ja vääristymättömän kilpailun merkityksen niiden kauppasuhteissa. Osapuolet tunnustavat, että kilpailunvastaiset yritysten toimintatavat voivat vääristää markkinoiden asianmukaista toimintaa ja yleisesti vaarantaa kaupan vapauttamisesta saatavat edut. Tämän vuoksi ne ovat samaa mieltä siitä, että seuraavat kilpailua rajoittavat toimintatavat eivät ole yhteensopivia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan:

a)

yritysten väliset sopimukset ja yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen tai merkittävä vähentäminen EY-osapuolen alueella tai CARIFORUM-valtioiden koko alueella tai sen merkittävällä osalla;

b)

yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva määräävän markkinavoiman väärinkäyttö EY-osapuolen tai CARIFORUM-valtioiden koko alueella tai sen merkittävällä osalla.

127 artikla

Täytäntöönpano

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta niillä on voimassa oleva lainsäädäntö, joka koskee niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia kilpailurajoituksia, ja että ne ovat perustaneet edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut elimet.

2.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö on tullut voimaan ja mainitussa kohdassa tarkoitetut elimet on perustettu, osapuolten on pantava täytäntöön 128 artiklan määräykset. Osapuolet sopivat myös siitä, että tämän luvun toimintaa tarkastellaan sen jälkeen, kun 128 artiklan täytäntöönpanosta alkava, niiden kilpailuviranomaisten välistä luottamusta rakentava kuuden vuoden jakso on kulunut.

128 artikla

Tiedonvaihto ja täytäntöönpanoa koskeva yhteistyö

1.   Kukin kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toisille kilpailuviranomaisille halukkuudestaan tehdä yhteistyötä täytäntöönpanotoiminnan osalta. Tällainen yhteistyö ei estä osapuolia tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita tekemästä itsenäisiä päätöksiä.

2.   Kilpailulainsäädäntönsä soveltamista tehostaakseen kilpailuviranomaiset voivat vaihtaa keskenään muita kuin luottamuksellisia tietoja. Kaikkeen tiedonvaihtoon sovelletaan kummankin osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden soveltamia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

3.   Mikä hyvänsä kilpailuviranomainen voi ilmoittaa muille kilpailuviranomaisille kaikista sillä olevista tiedoista, jotka osoittavat, että tämän luvun soveltamisalaan kuuluvia kilpailunvastaisia liiketoiminnan käytäntöjä esiintyy toisen osapuolen alueella. Kunkin osapuolen kilpailuviranomaisen on päätettävä tiedonvaihdon muodosta omien parhaiden toimintatapojensa mukaisesti. Kukin kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toisille kilpailuviranomaisille myös mahdollisista täytäntöönpanomenettelyistä, joita se toteuttaa seuraavissa tapauksissa:

i)

tutkimuksen kohteena oleva toiminta tapahtuu kokonaan tai merkittäviltä osin jonkin muun kilpailuviranomaisen lainkäyttöalueella;

ii)

todennäköisesti määrättävä korjaava toimi edellyttäisi menettelyn kieltämistä toisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella;

iii)

tutkimuksen kohteena oleva toiminta sisältää menettelyitä, joiden uskotaan olleen toisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion vaatimia, rohkaisemia tai hyväksymiä.

129 artikla

Julkiset yritykset ja yritykset, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, myös nimetyt monopolit

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta tai allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota nimeämästä tai säilyttämästä julkisia tai yksityisiä monopoleja oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.   Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, ettei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen hyväksytä eikä pidetä voimassa toimenpiteitä, jotka häiritsevät osapuolten etujen vastaisesti niiden välistä tavara- tai palvelukauppaa, ja että kyseisiin yrityksiin sovelletaan kilpailusääntöjä sikäli, kuin niiden soveltaminen ei oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä yrityksiä suorittamasta niille määrättyjä erityistehtäviä.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, osapuolet hyväksyvät, että allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden julkisia yrityksiä eivät sido tämän artiklan määräykset eikä niihin sovelleta niitä, jos tällaiset yritykset kuuluvat erityisten alakohtaisten sääntöjen piiriin niiden omien sääntelypuitteiden mukaisesti.

4.   Rajoittamatta WTO-sopimuksen mukaisia velvoitteitaan osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on asteittain mukautettava kaikki valtion kaupalliset monopolit varmistaakseen, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää yhtäältä EY-osapuolesta ja CARIFORUM-valtioista peräisin olevien tavaroiden ja palveluiden välillä sekä toisaalta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja CARIFORUM-valtioiden kansalaisten välillä, ellei tällainen syrjintä liity luonnostaan kyseisten monopolien olemassaoloon.

5.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle on ilmoitettava 3 kohdassa tarkoitettuja alakohtaisia sääntöjä koskevista lainsäädäntötoimista sekä 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

130 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet ovat yhtä mieltä teknisen avun ja valmiuksien rakentamisen merkityksestä helpotettaessa sitoumusten täytäntöönpanoa ja pyrittäessä saavuttamaan tämän luvun tavoitteet, ja erityisesti varmistamaan tehokkaat ja vankat kilpailua koskevat toimintalinjat ja sääntöjen täytäntöönpano, erityisesti 127 artiklassa tarkoitetun luottamusta rakentavan jakson aikana.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

CARIFORUM-kilpailuviranomaisten tehokas toiminta;

b)

avustaminen suuntaviivojen, käsikirjojen ja tarvittaessa lainsäädännön laatimisessa;

c)

riippumattomien asiantuntijoiden tarjoaminen; ja

d)

koulutuksen tarjoaminen kilpailupolitiikan täytäntöönpanoon ja valvontaan osallistuvalle keskeiselle henkilöstölle.

2 LUKU

Innovaatiot sekä teollis- ja tekijänoikeudet

131 artikla

Tausta

1.   Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että innovaatioiden ja luovuuden edistämisellä parannetaan kilpailukykyä ja että se on keskeisellä sijalla niiden talouskumppanuudessa, kestävän kehityksen saavuttamisessa, niiden välisen kaupan edistämisessä ja sen varmistamisessa, että CARIFORUM-valtiot voivat asteittain yhdentyä maailmantalouteen.

2.   Ne tunnustavat myös sen, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja täytäntöönpano ovat avainasemassa, kun tuetaan luovuutta, innovaatioita ja kilpailukykyä, ja ne ovat lujasti päättäneet varmistaa, että suojan tasoa kasvatetaan niiden kehitystasoon soveltuvasti.

132 artikla

Tavoitteet

Tämän luvun tavoitteena on

a)

edistää osapuolten alueella sijaitsevien yritysten innovaatioita, ekoinnovaatiot mukaan luettuina;

b)

tukea osapuolten yritysten, ja erityisesti mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä;

c)

helpottaa innovatiivisten ja luovien tuotteiden tuotantoa ja kauppaa osapuolten välillä;

d)

saavuttaa riittävä ja tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien suojan taso ja täytäntöönpano;

e)

edistää osaltaan teknologiainnovaatiota sekä teknologian ja osaamisen siirtoa ja levittämistä;

f)

rohkaista, kehittää ja tukea osapuolten välisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja kehittämistoimia luonnontieteiden ja teknologian alalla ja luoda kestävät suhteet osapuolten tiedeyhteisöjen välille;

g)

rohkaista, kehittää ja tukea osapuolten välisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja kehittämistoimia luovan teollisuuden alalla ja luoda kestävät suhteet osapuolten luovan työn yhteisöjen välille;

h)

edistää ja vahvistaa alueellisia yhteistyötoimia, joihin osallistuvat Euroopan yhteisön syrjäisimmät alueet, jotta nämä alueet ja CARIFORUM-valtiot voivat vastavuoroisesti hyötyä läheisyydestään ja naapuruudestaan kehittämällä innovatiivisen ja kilpailukykyisen alueen.

1 jakso

Innovaatiotoiminta

133 artikla

Alueellinen yhdentyminen

Osapuolet tunnustavat, että tämän jakson tavoitteiden täysimittainen saavuttaminen edellyttää aluetasolla toteutettavia toimenpiteitä ja toimintalinjoja. CARIFORUM-valtiot sopivat lisäävänsä aluetason toimintaa, jotta ne voivat tarjota yrityksille sääntelyn ja politiikan puitteet, jotka tukevat kilpailukyvyn edistämistä innovaatioiden ja luovuuden avulla.

134 artikla

Osallistuminen puiteohjelmiin

1.   Osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden osallistumista toisen osapuolen nykyisiin ja tuleviin puiteohjelmiin, erityisohjelmiin ja muihin toimiin helpotetaan ja edistetään siinä määrin kuin asianomaisen osapuolen sisäiset säännöt, jotka ohjaavat osallistumista kyseisiin ohjelmiin ja toimiin, sen sallivat.

2.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi antaa suosituksia, joilla helpotetaan CARIFORUMin instituutioiden ja yritysten osallistumista 1 kohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin, ja se tarkastelee määräajoin tällaista osallistumista.

135 artikla

Yhteistyö kilpailukyvyn ja innovaatioiden alalla

1.   Osapuolet tunnustavat, että luovuuden ja innovaatioiden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta voitaisiin kehittää yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja saavuttaa tämän sopimuksen yleiset tavoitteet.

2.   Jollei 7 ja 134 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

yritysten innovaatioiden, monipuolistumisen, nykyaikaistamisen, kehityksen sekä niiden tuotteiden ja prosessien laadun edistäminen;

b)

luovuuden ja suunnittelun edistäminen, erityisesti mikrokokoisissa, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, sekä EY-osapuolessa ja CARIFORUM-valtioissa sijaitsevien suunnittelukeskusverkostojen välisten vaihtojen edistäminen;

c)

vuoropuhelun sekä kokemusten ja tietojen vaihdon edistäminen talouden toimijoiden verkostojen välillä;

d)

tekninen apu, konferenssit, seminaarit, vaihtovierailut, teollisten ja teknisten mahdollisuuksien kartoittaminen ja osallistuminen pyöreän pöydän keskusteluihin sekä yleisiin ja erikoisalojen messuihin;

e)

kontaktien ja teollisen yhteistyön edistäminen talouden toimijoiden välillä, yhteisinvestointien, -hankkeiden ja -verkostojen rohkaisu nykyisten ja tulevien ohjelmien avulla;

f)

tutkimus- ja kehitystoiminnan kumppanuussuhteiden edistäminen CARIFORUM-valtioissa niiden innovaatiojärjestelmien kehittämiseksi; ja

g)

toimien tehostaminen CARIFORUMin ja Euroopan yhteisön kumppanien välisen linkittymisen, innovaatioiden ja teknologian siirron edistämiseksi.

136 artikla

Tiede- ja teknologiayhteistyö

1.   Osapuolet rohkaisevat tutkimuksesta ja teknologian kehittämisestä vastaavia elimiään osallistumaan yhteistoimintaan omien sisäisten sääntöjensä mukaisesti. Yhteistoiminnan muotoja voivat olla seuraavat:

a)

yhteiset aloitteet, joilla lisätään tietoisuutta tiede- ja teknologiakapasiteetin rakentamista koskevista Euroopan yhteisön ohjelmista, tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännen puiteohjelman ja soveltuvin osin sen mahdollisten seuraajien kansainvälinen ulottuvuus mukaan luettuna;

b)

yhteiset tutkimusverkostot yhteiseen etuun liittyvillä aloilla;

c)

tutkija- ja asiantuntijavaihdot, joilla edistetään seitsemännen puiteohjelman ja muiden Euroopan yhteisön tutkimusohjelmien hankkeiden valmistelua ja niihin osallistumista;

d)

yhteiset tieteelliset kokoukset tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen edistämiseksi sekä yhteisten tutkimusalojen määrittämiseksi;

e)

sellaisten tieteen ja tekniikan jatko-opintojen edistäminen, joista on pitkällä aikavälillä hyötyä molempien osapuolten kestävälle kehitykselle;

f)

julkisen ja yksityisen sektorin välisten yhteyksien kehittäminen;

g)

yhteisten toimien arviointi ja tulosten levittäminen;

h)

poliittinen vuoropuhelu sekä tieteellistä tutkimusta ja teknologiaa koskevien tietojen ja kokemusten vaihto alueellisella tasolla;

i)

aluetasolla tapahtuva tiedonvaihto alueellisista tiede- ja teknologiaohjelmista;

j)

osallistuminen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin osaamis- ja innovointiyhteisöihin.

2.   Erityisesti painotetaan inhimillisten voimavarojen kehittämistä tieteellisen ja teknisen erityisosaamisen pitkäkestoisena perustana sekä osapuolten tieteellisten ja teknisten yhteisöjen välisten kestävien yhteyksien luomista sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

3.   Osapuolten alueella sijaitsevat tutkimuskeskukset, korkeakoulut ja muut sidosryhmät, mukaan luettuina mikroyritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset, osallistuvat asianmukaisella tavalla tähän yhteistyöhön.

4.   Osapuolet edistävät eri tahojensa osallistumista toistensa tieteellisiin ja teknisiin ohjelmiin, joilla pyritään saavuttamaan molempia osapuolia hyödyttävää tieteellistä erityisosaamista noudattaen tässä yhteydessä kolmansien maiden oikeushenkilöiden osallistumista koskevaa lainsäädäntöään.

137 artikla

Tietoyhteiskuntaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että tieto- ja viestintätekniikka ovat nyky-yhteiskunnan avainaloja ja ensisijaisen tärkeitä luovuuden, innovaatioiden ja kilpailukyvyn tukemiselle sekä joustavalle siirtymiselle tietoyhteiskuntaan.

2.   Jollei 7 ja 134 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

tietoyhteiskunnan eri näkökohdista käytävä vuoropuhelu, jonka aiheena on tietoyhteiskunnan edistäminen ja seuranta;

b)

tiedonvaihto sääntelykysymyksistä;

c)

tiedonvaihto standardi- ja yhteentoimivuuskysymyksistä;

d)

yhteistyön edistäminen tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen ja kehittämisen alalla sekä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvien tutkimusinfrastruktuurien alalla;

e)

ei-kaupallisen sisällön ja kokeilusovellusten kehittäminen aloilla, joilla on suuri yhteiskuntavaikutus; ja

f)

tieto- ja viestintätekniikan kapasiteetin rakentaminen, erityisesti verkottumisen, asiantuntijavaihdon ja -koulutuksen edistäminen etenkin sääntelyn alalla.

138 artikla

Ekoinnovaatioita ja uusiutuvaa energiaa koskeva yhteistyö

1.   Jotta kestävä kehitys olisi mahdollista ja voitaisiin maksimoida tästä sopimuksesta johtuvat myönteiset ja minimoida kielteiset ympäristövaikutukset, osapuolet tunnustavat, että on tärkeää tukea innovaatiomuotoja, joista on ympäristölle etua talouden kaikilla aloilla. Tällaisiin ekoinnovaatioiden muotoihin kuuluvat energiatehokkuus ja uusiutuvat energianlähteet.

2.   Jollei 7 ja 134 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet tekevät yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

ympäristöystävällisiin tuotteisiin, tekniikkoihin, tuotantoprosesseihin, palveluihin sekä hallinnon ja liiketoiminnan menetelmiin liittyvät hankkeet, mukaan luettuina hankkeet, jotka liittyvät soveltuviin vedensäästösovelluksiin ja puhtaan kehityksen mekanismin sovelluksiin;

b)

energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet;

c)

ekoinnovaatioverkostojen ja -klustereiden edistäminen, myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhteiden avulla;

d)

tietojen, osaamisen ja asiantuntijoiden vaihto;

e)

tiedotus- ja koulutustoiminta;

f)

tutkimusten valmistelu ja teknisen avun tarjoaminen;

g)

tutkimus- ja kehittämisyhteistyö; ja

h)

kokeilu- ja demonstraatiohankkeet.

2 jakso

Teollis- ja tekijänoikeudet

1 alajakso

Periaatteet

139 artikla

Velvoitteiden luonne ja soveltamisala

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat sellaisten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten, joiden osapuolia ne ovat, ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, joka sisältyy Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteeseen IC, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että TRIPS-sopimuksen 8 artiklan periaatteita sovelletaan tähän jaksoon. Osapuolet sopivat lisäksi siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien riittävässä ja tehokkaassa täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon CARIFORUM-valtioiden kehitystarpeet, tarjottava tasapainoiset oikeudet ja velvoitteet oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kesken sekä sallittava kansanterveyden ja ravitsemuksen suojelu EY-osapuolelle ja allekirjoittaneille CARIFORUM-valtioille. Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita rajoittavan osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden mahdollisuuksia tukea lääkkeiden saatavuutta.

3.   Tässä sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksiin sisältyvät tekijänoikeudet (tietokoneohjelmien tekijänoikeudet sekä lähioikeudet mukaan luettuina), hyödyllisyysmallit, patentit, myös bioteknisiä keksintöjä koskevat patentit, kasvilajikkeita koskeva suoja, mallit, integroitujen piirien piirimallit (topografiat), maantieteelliset merkinnät, tavaroiden tai palvelujen tavaramerkit, tietokantojen suoja, teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 10 a artiklan mukainen suoja vilpillistä kilpailua vastaan sekä julkistamattomien tietojen suoja.

4.   Lisäksi ja rajoittamatta niiden nykyisiä ja tulevia kansainvälisiä velvoitteita EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot saattavat tämän jakson määräykset voimaan ja varmistavat niiden riittävän ja tehokkaan täytäntöönpanon viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2014, jollei CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea toisin määrää ottamalla huomioon allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden kehityspainopisteet ja kehitystaso. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat vapaasti määrittää soveltuvat menetelmät tämän jakson määräysten täytäntöönpanemiseksi niiden oikeusjärjestelmässä ja -käytännössä.

5.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat panna lainsäädännössään täytäntöön tämän jakson vaatimuksia laajemman suojan sillä edellytyksellä, että tällainen suoja ei riko tämän jakson määräyksiä, mutta niiden ei tarvitse näin tehdä.

140 artikla

Vähiten kehittyneet maat

Sen estämättä, mitä 139 artiklan 1 ja 4 kohdassa määrätään, vähiten kehittyneiden maiden, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia, on sovellettava seuraavia määräyksiä ainoastaan tässä vahvistetussa muodossa:

a)

TRIPS-sopimuksen mukaisia velvoitteita samanlaisen aikataulun mukaisesti, jota niiltä voidaan edellyttää TRIPS-sopimuksen täytäntöönpanon osalta asiaan liittyvien TRIPS-neuvoston päätösten tai muiden sovellettavien WTO:n yleisneuvoston päätösten nojalla;

b)

tämän jakson 2 ja 3 alajakson mukaisia velvoitteita viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2021, jollei CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea toisin määrää ottamalla huomioon a alakohdassa tarkoitetut asiaan liittyvät päätökset.

141 artikla

Alueellinen yhdentyminen

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sitoutuvat edelleen harkitsemaan lisätoimia, jotka johtavat teollisuus- ja tekijänoikeuksien alan syvällisempään yhdentymiseen niiden omalla alueella. Tämä prosessi kattaa teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön pitemmälle menevän yhdenmukaistamisen, etenemisen kohti kansallisten teollis- ja tekijänoikeuksien alueellista hallintaa ja valvontaa sekä tarpeen mukaan alueellisten teollis- ja tekijänoikeuksien perustamisen ja hallinnan.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sitoutuvat etenemään kohti teollis- ja tekijänoikeuksien suojan yhdenmukaistettua tasoa omilla alueillaan.

142 artikla

Teknologian siirto

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat teknologian siirtoon vaikuttavia toimintatapojaan ja -linjojaan koskevien näkemysten ja tietojen vaihdosta sekä oman alueensa sisällä että kolmansien maiden kanssa. Tähän sisältyvät erityisesti toimenpiteet, joilla helpotetaan tiedonkulkua, yrityskumppanuuksia, lisenssien myöntämistä ja alihankintaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä edellytyksiin, jotka ovat tarpeen teknologian siirron riittävässä määrin mahdollistavan ympäristön luomiseksi isäntämaissa, inhimillisen pääoman ja oikeudellisten puitteiden kehittämisen kaltaiset kysymykset mukaan luettuina.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toteuttavat tarvittaessa toimenpiteitä, jotta torjutaan tai valvotaan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä lupamenettelyjä tai -ehtoja, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti kansainväliseen teknologian siirtoon ja jotka merkitsevät oikeudenhaltijoiden toteuttamaa teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäyttöä tai tietoon liittyvien ilmeisten asymmetrioiden väärinkäyttöä lupaneuvotteluissa.

3.   EY-osapuoli helpottaa ja tukee sen alueella instituutioille ja yrityksille myönnettävien sellaisten kannustimien käyttöä, joilla tuetaan teknologian siirtoa CARIFORUM-valtioiden instituutioille ja yrityksille, jotta CARIFORUM-valtiot voisivat rakentaa toimivan teknologiaperustan. EY-osapuoli pyrkii saattamaan kaikki sen tiedossa olevat toimenpiteet CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean tietoon keskustelua ja tarkastelua varten.

2 alajakso

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat normit

143 artikla

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot noudattavat seuraavia:

a)

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimus (Geneve 1996); ja

b)

WIPOn esitys- ja äänitesopimus (Geneve 1996).

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät liittymään Rooman yleissopimukseen esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (1961).

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot helpottavat järjestelyjen tekemistä omien yhteisvalvontajärjestöjensä välillä, jotta taataan aluetasolla vastavuoroisesti sisällön käyttölupien helpompi saanti ja toimitus EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden kaikilla alueilla, jotta oikeudenhaltijat saavat asianmukaisen korvauksen tällaisen sisällön käytöstä.

144 artikla

Tavaramerkit

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot perustavat tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän, jossa jokainen tavaramerkkien hallintoelimen lopullinen päätös perustellaan ja tehdään kirjallisesti. Hakijalla on oltava mahdollisuus hakea muutosta, jos tavaramerkin rekisteröinti evätään, ja mahdollisuus tehdä lopullisesta epäämisestä valitus tuomioistuimeen. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ottavat lisäksi käyttöön mahdollisuuden vastustaa tavaramerkkien rekisteröintiä sen jälkeen, kun niitä koskevat hakemukset on julkaistu. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tarjoavat yleisesti saataville tavaramerkkihakemuksia ja tavaramerkkien rekisteröintejä koskevat sähköiset tietokannat.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot muistuttavat mieliin TRIPS-sopimuksen mukaisen velvoitteen, jonka mukaan tunnettujen merkkien käsitettä sovelletaan palvelumerkkeihin. Määrittäessään, onko tavaramerkki tunnettu, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät soveltamaan teollis- ja tekijäinoikeuksien suojelua käsittelevän Pariisin liiton konferenssin ja WIPOn yleiskokouksen yhteistä suositusta, joka annettiin kolmannessakymmenennessäneljännessä WIPOn jäsenvaltioiden konferenssien kokoussarjassa 20–29 päivänä syyskuuta 1999.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot hyväksyvät sen, että tarvitaan selkeät oikeudelliset puitteet tavaramerkkien omistajille, jotka haluavat käyttää tavaramerkkejään internetissä ja osallistua sähköisen kaupan kehitykseen; tähän sisältyvät myös säännökset, joilla määritetään, onko jonkin merkin käyttö internetissä osaltaan johtanut merkin hankintaan tai rikkomiseen tai onko tällainen käyttö vilpillistä kilpailua, ja joissa määritetään oikaisukeinot. Näiltä osin EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät soveltamaan merkkien ja muiden teollisoikeuksien suojaa internetissä koskevaa yhteistä suositusta, jonka WIPO on antanut kolmannessakymmenennessäkuudennessa WIPOn jäsenvaltioiden konferenssien kokoussarjassa 24 päivästä syyskuuta3 päivään lokakuuta 2001.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät soveltamaan teollis- ja tekijäinoikeuksien suojelua käsittelevän Pariisin liiton konferenssin ja WIPOn yleiskokouksen yhteisiä suosituksia tavaramerkkilisensseistä, jotka annettiin kolmannessakymmenennessäviidennessä WIPOn jäsenvaltioiden konferenssien kokoussarjassa 25 päivästä syyskuuta3 päivään lokakuuta 2000.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät liittymään tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Madridin sopimuksen pöytäkirjaan (1989) ja tarkistettuun tavaramerkkioikeutta koskevaan sopimukseen (2006).

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot säätävät kuvaavien termien, myös maantieteellisten nimitysten, oikeudenmukaisesta käytöstä rajoitettuna poikkeuksena tavaramerkkioikeuksiin. Tällaisessa rajoitetussa poikkeuksessa otetaan huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut.

145 artikla

Maantieteelliset merkinnät

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot suojelisivat alueillaan maantieteellisiä merkintöjä, joita ei ole suojattu niiden alkuperämaassa.

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot perustavat omille alueilleen maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmän viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014. Osapuolet tekevät yhteistyötä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean välityksellä 164 artiklan 2 kohdan c alakohdan määräysten mukaisesti, jotta CARIFORUM-valtioiden alueella voitaisiin kehittää maantieteellisiä merkintöjä. Tätä varten CARIFORUM-valtioiden on viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta esitettävä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle keskustelua ja huomioita varten luettelo mahdollisista CARIFORUM-valtioista peräisin olevista maantieteellisistä merkinnöistä

3.   Osapuolten on keskusteltava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean kanssa tämän artiklan tehokkaasta täytäntöönpanosta ja vaihdettava tietoja maantieteellisiä merkintöjä koskevan lainsäädännön ja politiikan kehityksestä.

1.   EY-osapuolessa ja allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa maantieteellisten merkintöjen osalta myönnettävä suoja myönnetään tapauksen mukaan EY-osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion oikeusjärjestelmän ja -käytännön mukaisesti, ja se on kestoltaan rajaamaton (26).

2.   Tällaisella suojalla on varmistettava, että 1 kohdan nojalla suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttäminen tavaroihin on EY-osapuolessa ja allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa varattu yksinomaan tavaroille, jotka ovat peräisin kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta ja jotka on tuotettu soveltuvien tuotemääritysten mukaisesti.

3.   Maantieteellisten merkintöjen osalta EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot kieltävät ja estävät viran puolesta tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä

a)

riippumatta tuoteluokasta, jossa sitä käytetään, omalla alueellaan minkä tahansa tavan merkitä tai esittää tavara, joka osoittaa tai antaa ymmärtää, että kyseessä oleva tavara on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin sen todelliselta lähtöpaikalta tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan tavaran maantieteellisen alkuperän osalta; tai minkä tahansa muun sellaisen Pariisin yleissopimuksen 10 a artiklan tarkoittaman vilpillisen kilpailun;

b)

kaiken tavaroiden suojattujen nimien käytön samassa tuoteluokassa kuin kyseinen maantieteellinen merkintä, kun tavarat eivät ole peräisin osoitetulta maantieteelliseltä alueelta, vaikka

i)

tavaran oikea alkuperä ilmoitetaan,

ii)

kyseinen maantieteellinen merkintä olisi käännetty,

iii)

nimitykseen liittyy ilmaisu, kuten laji, tyyppi, tapa, jäljitelmä, menetelmä tai jokin muu vastaava ilmaisu.

4.   Maantieteellisen merkinnän rekisteröinti on voitava peruuttaa. Kaikkien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, joilla on asiassa oikeutettu etu, on voitava osallistua tätä tarkoittavaan menettelyyn.

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden ei edellytetä soveltavan B jaksossa tarkoitettua maantieteellisten merkintöjen suojaa tavaroihin, joiden osalta soveltuva merkintä on sama kuin kyseisistä tavaroista yleiskielessä tavanomaisesti käytettävä yleisnimi niiden alueella.

2.   Mikään tässä jaksossa ei edellytä, että EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot soveltavat B jaksossa tarkoitettua maantieteellisten merkintöjen suojaa viini-, kasvi- tai eläintuotteisiin, joiden osalta soveltuva merkintä on sama kuin rypäle- tai kasvilajikkeen tai eläinrodun nimi, jota käytetään EY-osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

3.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on suojattava homonyymiset maantieteelliset merkinnät sillä edellytyksellä, että ensin suojatun maantieteellisen merkinnän ja myöhemmin suojattavan homonyymin välillä on käytännössä riittävä ero, kun otetaan huomioon, että tuottajia on kohdeltava tasapuolisesti ja että kuluttajia ei saa johtaa harhaan. EY-osapuoli tai kyseinen allekirjoittanut CARIFORUM-valtio ei saa suojata homonyymistä nimeä, joka johtaa kuluttajia harhaan ja saa heidät uskomaan, että tuotteet ovat peräisin toiselta alueelta.

4.   Jos EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion maantieteellinen merkintä on homonyyminen jonkin kolmannen maan merkinnän kanssa, sovelletaan TRIPS-sopimuksen 23 artiklan 3 kohtaa soveltuvin osin.

1.   Maantieteellistä merkintää ei saa rekisteröidä EY-osapuolessa tai allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa, jos rekisteröinti saattaa johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden sekä sen käytössäoloajan pituuden vuoksi.

2.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen on EY-osapuolessa tai allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa evättävä sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin EY-osapuolessa tai allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa B jakson nojalla suojattu maantieteellinen merkintä tai sisältää tällaisen merkinnän ja joka koskee samaa tuoteluokkaa. Tavaramerkin rekisteröinti on lisäksi evättävä tällaisissa olosuhteissa EY-osapuolessa tai allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty sen päivän jälkeen, jolloin kyseiselle alueelle on haettu maantieteellisen merkinnän suojaa ja maantieteellinen merkintä on tämän jälkeen suojattu.

3.   Edellisen kohdan vastaisesti rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä.

4.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että, jollei D jakson 1, 2 ja 3 kohdan määräyksistä muuta johdu, sellaisen tavaramerkin, jonka käyttö vastaa jotakin B jakson 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu vilpittömässä mielessä EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella tapahtuneella käytöllä, kun tämä on asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti mahdollista, ennen päivää, josta alkaen WTO-velvoitteita sovelletaan EY-osapuolessa tai jossakin allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa, tai ennen maantieteellistä merkintää koskevan suojahakemuksen tekemispäivää kyseisellä alueella, käyttöä voidaan jatkaa maantieteellisen merkinnän rekisteröinnistä huolimatta, jos EY-osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lainsäädännössä säädetyt tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteet eivät toteudu. Tällöin maantieteellisen merkinnän käyttö sallitaan kyseisen tavaramerkin rinnalla.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot aloittavat viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 neuvottelut, joiden tavoitteena on tehdä sopimus maantieteellisten nimitysten suojasta niiden alueella, tämän kuitenkaan rajoittamatta mitään yksittäisiä suojahakemuksia, jotka on mahdollisesti toimitettu suoraan.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot hyväksyvät sen, että tarvitaan selkeät oikeudelliset puitteet maantieteellisten merkintöjen omistajille, jotka haluavat käyttää maantieteellisiä merkintöjään internetissä ja osallistua sähköisen kaupan kehitykseen; tähän sisältyvät myös säännökset, joilla määritetään, onko jonkin merkin käyttö internetissä osaltaan johtanut maantieteellisen nimityksen anastamiseen, sen mielleyhtymien käyttöön tai hankintaan vilpillisessä mielessä taikka rikkomiseen tai onko tällainen käyttö vilpillistä kilpailua, ja joilla määritetään oikaisukeinot, mahdollinen aluenimen siirto tai peruuttaminen mukaan luettuina. Näiltä osin EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät soveltamaan merkkien ja muiden teollisoikeuksien suojaa internetissä koskevaa yhteistä suositusta, jonka WIPO on antanut kolmannessakymmenennessäkuudennessa WIPOn jäsenvaltioiden konferenssien kokoussarjassa 24 päivästä syyskuuta3 päivään lokakuuta 2001.

146 artikla

Teollismallit

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät liittymään Haagin sopimukseen teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä (1999).

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot säätävät sellaisten itsenäisesti luotujen teollismallien suojasta, jotka ovat uusia tai omaperäisiä ja joilla on yksilöllinen luonne.

2.   Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi.

3.   Mallia pidetään luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuiksi.

4.   Tällainen suoja on tarjottava rekisteröinnillä, ja sillä on myönnettävä niiden haltijoille yksinoikeudet tämän artiklan määräysten mukaisesti. Rekisteröimättömät mallit antavat samat yksinoikeudet, mutta ainoastaan silloin, jos kiistanalainen käyttö on seurausta suojatun mallin kopioinnista. Rekisteröimättömät mallit ja tekstiilituotteiden mallit voidaan suojata mallioikeudella tai tekijänoikeudella.

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat säätää rajoitettuja poikkeuksia teollismallien suojaan edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät ole kohtuuttomasti ristiriidassa suojattujen teollismallien tavanomaisen hyväksikäytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti vahingoita teollismallin omistajan oikeutettuja etuja, ottaen huomioon kolmansien osapuolien oikeutetut edut.

2.   Mallisuoja ei ulotu malleihin, jotka määräytyvät olennaisesti teknisten tai toiminnallisten seikkojen perusteella.

3.   Mallioikeutta ei myönnetä malliin, joka on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.

1.   Suojatun teollismallin omistajalla on oltava oikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan valmistamasta, tarjoamasta, myymästä, tuomasta maahan, varastoimasta tai käyttämästä esineitä, joissa on tai jotka muodostavat suojatun mallin, milloin sellaisiin toimiin ryhdytään kaupallisessa tarkoituksessa tai toimet kohtuuttomasti haittaavat mallin tavanomaista käyttöä tai eivät ole yhdenmukaisia hyvän kauppatavan kanssa.

2.   Rekisteröimättömien mallien osalta kiistanalaista käyttöä ei pidetä suojatun mallin jäljentämisestä johtuvana, jos se on seurausta itsenäisestä luovasta työstä, jonka tekijän voidaan kohtuudella olettaa olleen tietämätön mallin haltijan tunnetuksi tekemästä mallista.

1.   EY-osapuolessa ja allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa rekisteröinnin jälkeen saatavilla olevan alkuperäisen suojan kesto on vähintään viisi vuotta. Oikeudenhaltijan pyynnöstä rekisteröinti uudistetaan yhdeksi tai useammaksi viiden vuoden kaudeksi mutta enintään 25 vuodeksi hakemuksen jättöpäivästä sillä edellytyksellä, että uudistamista koskeva maksu on suoritettu.

2.   EY-osapuolessa ja allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa rekisteröimättömille malleille saatavilla olevan alkuperäisen suojan kesto on vähintään kolme vuotta siitä päivästä, jona malli tarjottiin yleisesti saataville niiden alueella.

Tämän artiklan mukaisesti yhdessä osapuolessa tai allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa rekisteröityä mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voidaan suojata myös kyseisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tekijänoikeuslain nojalla siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon.

147 artikla

Patentit

1.   EY-osapuoli noudattaa seuraavia:

a)

patenttiyhteistyösopimus (Washington, 1970, viimeksi muutettu vuonna 1984);

b)

patenttilainsäädäntöä koskeva sopimus (Geneve 2000);

c)

Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu vuonna 1980).

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot liittyvät seuraaviin:

a)

patenttiyhteistyösopimus (Washington, 1970, viimeksi muutettu vuonna 1984);

b)

Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu vuonna 1980).

3.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät liittymään patenttilainsäädäntöä koskevaan sopimukseen (Geneve 2000).

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tunnustavat merkityksen, joka on 14 päivänä marraskuuta 2001 WTO:n ministerikokouksessa TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annetulla Dohan julistuksella sekä WTO:n yleisneuvoston 30 päivänä elokuuta 2003 tekemällä päätöksellä TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annetun Dohan julistuksen 6 artiklasta, ja sopivat toteuttavansa tarvittavia toimia, jotta Genevessä 6 päivänä joulukuuta 2005 tehty pöytäkirja TRIPS-sopimuksen muuttamisesta hyväksytään.

148 artikla

Hyödyllisyysmallit

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat tarjota suojan kaikille jonkin tekniikan alan tuotteille tai prosesseille sillä edellytyksellä, että ne ovat uusia, niihin liittyy jonkinasteinen keksinnöllisyys ja niitä voidaan soveltaa teollisesti.

2.   EY-sopimuspuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat sulkea suojan ulkopuolelle kaikki sellaiset tuotteet ja prosessit, joiden kaupallisen hyödyntämisen estäminen niiden alueella on välttämätöntä yleisen järjestyksen tai moraalin suojelemiseksi, ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi tai ympäristölle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi edellyttäen, että suojan ulkopuolelle sulkeminen ei perustu yksinomaan siihen, että kansallinen laki kieltää tällaisen hyödyntämisen.

3.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat lisäksi sulkea suojan ulkopuolelle

a)

diagnostiset, terapeuttiset tai kirurgiset menetelmät, joita käytetään ihmisiin tai eläimiin;

b)

jollei 150 artiklasta muuta johdu, kasvit ja eläimet, ei kuitenkaan mikro-organismeja, samoin kuin sellaiset olennaisesti biologiset menetelmät kasvien ja eläinten valmistamiseksi, jotka ovat muita kuin ei-biologisia tai mikrobiologisia.

4.   Tämän artiklan määräykset eivät rajoita EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden nykyisen lainsäädännön soveltamista.

Saatavilla olevan suojan kesto on vähintään viisi ja enintään kymmenen vuotta hakemuksen jättöpäivästä alkaen tai etuoikeuspäivästä alkaen, jos haetaan etuoikeutta.

1.   Kaikkia muita TRIPS-sopimuksen 5 jaksossa tarkoitettuja patenttien edellytyksiä ja joustoja sovelletaan soveltuvin osin hyödyllisyysmalleihin, erityisesti niitä, joita kansanterveyden turvaaminen mahdollisesti edellyttää.

2.   Patenttihakemus voidaan muuttaa hyödyllisyysmallin suojaa koskevaksi hakemukseksi sillä edellytyksellä, että muuttamista koskeva hakemus tehdään ennen patentin myöntämistä.

149 artikla

Kasvilajikkeet

1.   EY-osapuolella ja allekirjoittaneilla CARIFORUM-valtioilla on oikeus säätää poikkeuksista kasvinjalostajille myönnettyihin yksinoikeuksiin, jotta maanviljelijät voivat säilyttää, käyttää ja vaihtaa suojattuja tilalla kerättyjä siemeniä tai lisäysaineistoa.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot säätävät kasvilajien suojasta TRIPS-sopimuksen mukaisesti. Näiltä osin ne tarkastelevat liittymistä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen – UPOV (1991).

150 artikla

Geenivarat, perinteinen tieto ja kansanperinne

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on oma kansallinen lainsäädäntönsä huomioon ottaen kunnioitettava, suojeltava ja ylläpidettävä perinteisiä elämäntapoja noudattavien alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen tietämystä, innovaatioita ja käytäntöjä sikäli kuin niillä on vaikutusta biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kestävään käyttöön sekä edistettävä niiden laajempaa soveltamista tämän tietämyksen, innovaatioiden ja käytäntöjen haltijoiden suostumuksella ja myötävaikutuksella sekä rohkaistava tällaisen tietämyksen, innovaatioiden ja käytäntöjen hyödyntämisen tuomien etujen jakamista tasapuolisesti.

2.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tunnustavat, että kansallinen lainsäädäntö huomioon ottaen on tärkeää toteuttaa soveltuvia toimenpiteitä perinteisen tietämyksen säilyttämiseksi, ja sopivat jatkavansa työtä, jotta voitaisiin päästä kansainväliseen sopimukseen sui generis -malleista perinteisen tietämyksen oikeudellista suojaa varten.

3.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että tämän alajakson patenttimääräykset ja biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on pantava täytäntöön toisiaan tukevalla tavalla.

4.   Kun kyseessä on patenttihakemus, jonka kohteena olevassa keksinnössä käytetään biologista materiaalia kyseisen keksinnön olennaisena osana, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat edellyttää osana hallinnollisia vaatimuksia, että hakija nimeää käyttämänsä ja osana keksintöä kuvaamansa biologisen materiaalin lähteet.

5.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat asiaan vaikuttavia monenkeskisiä neuvotteluja koskevien säännöllisestä näkemysten ja tietojen vaihdosta

a)

WIPOssa kysymyksistä, joita käsitellään WIPOn hallitustenvälisessä komiteassa, joka käsittelee geenivaroja, perinteistä tietoa ja kansanperinnettä; ja

b)

WTO:ssa kysymyksistä, jotka liittyvät TRIPS-sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen väliseen suhteeseen sekä perinteisen tiedon ja kansanperinteen suojeluun.

6.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat siitä, että 5 kohdassa tarkoitettujen monenvälisten, tähän aiheeseen liittyvien keskustelujen päättymisen jälkeen tätä artiklaa tarkastellaan EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion pyynnöstä CARIFORUM–EY-yhteisneuvostossa tällaisissa monenvälisissä keskusteluissa saatujen tulosten pohjalta.

3 alajakso

Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano

151 artikla

Yleiset velvollisuudet

1.   Rajoittamatta niille TRIPS-sopimuksesta ja erityisesti sen III osasta koituvia oikeuksia ja velvoitteita EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä jaksossa tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2.   Näiden toimenpiteiden ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi.

152 artikla

Oikeutetut hakijat

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on myönnettävä oikeus pyytää tässä jaksossa ja TRIPS-sopimuksen III osassa tarkoitettujen toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista seuraaville:

a)

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille;

b)

kaikille muille henkilöille, joilla on oikeus käyttää näitä oikeuksia, erityisesti käyttöluvan haltijoille, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti;

c)

teollis- ja tekijänoikeuksia kollektiivisesti hallinnoiville elimille, joilla on säännönmukaisesti tunnustettu oikeus edustaa teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti;

d)

alan edunvalvonnasta vastaaville elimille, joilla on säännönmukaisesti tunnustettu oikeus edustaa teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti.

153 artikla

Todistusaineisto

Jos teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaus on toteutettu kaupallisessa laajuudessa, EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat pyynnöstä antaa tarvittaessa määräyksen esittää pankki-, rahoitus- tai kaupallisia asiakirjoja, jotka ovat vastapuolen hallussa, edellyttäen, että luottamuksellisten tietojen suoja taataan.

154 artikla

Toimenpiteet todisteiden suojaamiseksi

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat jo ennen pääasiaa koskevan kanteen nostamista sen osapuolen hakemuksesta, joka on esittänyt kohtuullisesti saatavissa olevaa todistusaineistoa tukeakseen väitteitään teollis- tai tekijänoikeutensa loukkaamisesta tai tällaisen loukkaamisen uhasta, määrätä nopeita ja tehokkaita väliaikaisia toimia väitettyyn loukkaamiseen liittyvän asiaankuuluvan todistusaineiston suojaamiseksi edellyttäen, että luottamuksellisten tietojen suoja taataan. Nämä toimet voivat sisältää riidanalaisten tavaroiden yksityiskohtaisen kuvauksen ja mahdollisen näytteiden oton, tai riidanalaisten tavaroiden ja soveltuvissa tapauksissa näiden tavaroiden valmistuksessa ja/tai jakelussa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen haltuunoton.

155 artikla

Tiedonsaantioikeus

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat teollis- tai tekijänoikeuden loukkausta koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä kantajan perustellusta ja oikeasuhteisesta pyynnöstä määrätä, että sellaisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, jotka loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta, annetaan tietoja sellaisen teollis- tai tekijänoikeuksia loukanneen ja/tai kenen tahansa muun henkilön toimesta,

a)

jonka on todettu pitävän hallussaan riidanalaisia tavaroita kaupallisessa laajuudessa;

b)

joka on tavattu käyttämästä riidanalaisia palveluja kaupallisessa laajuudessa;

c)

jonka on todettu tarjoavan loukkaavassa toiminnassa käytettäviä palveluja kaupallisessa laajuudessa; tai

d)

jonka a, b tai c alakohdassa tarkoitettu henkilö on osoittanut osallistuneen kyseisten tavaroiden tuottamiseen, valmistukseen tai jakeluun tai näiden palvelujen tarjoamiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät tapauksen mukaan

a)

tuotteen tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien ja muiden aikaisempien haltijoiden sekä aiottujen tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet;

b)

tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden taikka palveluiden määrästä sekä kyseisistä tavaroista tai palveluista saaduista hinnoista.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan rajoittamatta muita laissa annettuja säännöksiä, jotka

a)

antavat oikeuden haltijalle oikeuden saaja laajempia tietoja;

b)

koskevat tämän artiklan nojalla ilmoitettujen tietojen käyttöä rikos- tai siviilioikeudellisessa menettelyssä;

c)

koskevat vastuuta tiedonsaantioikeuden väärinkäytöstä;

d)

antavat mahdollisuuden kieltäytyä sellaisten tietojen antamisesta, jotka pakottaisivat 1 kohdassa tarkoitetun henkilön myöntämään oman tai lähisukulaisensa osallisuuden teollis- tai tekijänoikeuden loukkaukseen; tai

e)

koskevat tietolähteiden luottamuksellisuuden suojaa tai henkilötietojen käsittelyä.

156 artikla

Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat määrätä hakijan pyynnöstä väliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estää teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset tai kieltää väliaikaisesti ja, jos kansallinen lainsäädäntö sen mahdollistaa, tarvittaessa uhkasakon uhalla kyseisen oikeuden väitettyjen loukkausten jatkaminen tai asettaa jatkamisen ehdoksi oikeudenhaltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitetut vakuudet, kun loukkaus on todettu. Väliaikainen kielto voidaan määrätä samoin edellytyksin välittäjälle, jonka palveluja kolmas osapuoli käyttää loukatakseen teollis- tai tekijänoikeutta.

2.   Väliaikaisella kiellolla voidaan myös määrätä takavarikoitaviksi tai luovutettaviksi sellaiset tavarat, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, jotta voidaan estää niiden saattaminen jakelukanavien piiriin tai levittäminen jakelukanavia pitkin.

3.   Kaupallisessa laajuudessa tehtyjen loukkausten osalta EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että jos hakija osoittaa olosuhteet, jotka saattavat uhata vahingonkorvauksen maksamista, oikeusviranomaiset voivat määrätä väitetyn loukkaajan irtainta ja kiinteää omaisuutta asetettavaksi hukkaamiskieltoon sekä myös tämän pankkitilit ja muut varat jäädytettäviksi. Tässä tarkoituksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä esitettäviksi pankki-, rahoitus- tai kaupallisia asiakirjoja tai antaa asianmukaisen pääsyn asiaankuuluviin tietoihin.

157 artikla

Korjaavat toimenpiteet

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat hakijan pyynnöstä ja rajoittamatta oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta kuuluvaa vahingonkorvausta sekä ilman minkäänlaista tästä johtuvaa korvausta määrätä, että sellaiset tavarat, joiden ne ovat todenneet loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, vedetään takaisin, poistetaan lopullisesti markkinointikanavasta tai hävitetään.

2.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että nämä toimenpiteet toteutetaan oikeudenloukkaajan kustannuksella, jollei tämän esteeksi vedota erityisiin syihin.

158 artikla

Kieltotuomiot

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen. Jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, kieltotuomion noudattamatta jättämisestä voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko tuomion noudattamisen varmistamiseksi. EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on myös varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi.

159 artikla

Vaihtoehtoiset toimenpiteet

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat säätää, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa tapauksissa määrätä sen henkilön pyynnöstä, johon TRIPS-sopimuksen III osassa ja tässä jaksossa määrätyt toimenpiteet voivat kohdistua, että vahingon kärsineelle osapuolelle maksetaan TRIPS-sopimuksen III osassa tai tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen sijasta rahallinen hyvitys, jos kyseinen henkilö on toiminut ilman tuottamusta tai laiminlyöntiä, jos kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpano aiheuttaisi tälle henkilölle suhteetonta vahinkoa ja jos vahingon kärsineelle osapuolelle maksettavaa rahallista hyvitystä voidaan kohtuudella pitää tyydyttävänä.

160 artikla

Vahingonkorvaukset

1.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että määrittäessään vahingonkorvauksia oikeusviranomaisten on

a)

otettava huomioon kaikki asianmukaiset näkökohdat, kuten vahingon kärsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jäänyt voitto mukaan luettuna, loukkaajan saama perusteeton etu ja soveltuvissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijöitä; tai

b)

vaihtoehtona a kohdan säännökselle oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa tapauksissa määrittää vahingot kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos se olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- ja tekijänoikeutta.

2.   Jos oikeudenloukkaaja ei ole tiennyt ryhtyvänsä loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon ilman, että hänellä oli riittävät perusteet tietää ryhtyvänsä siihen, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat säätää, että oikeusviranomaiset voivat määrätä voitot perittäviksi takaisin tai maksettavaksi vahingonkorvauksen, joka voi olla ennalta määrätty.

161 artikla

Oikeudenkäyntikulut

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että niiden kotimaiseen lainsäädäntöön sisältyy kulujen jakautumista koskevia säännöksiä, joiden mukaisesti aiheutuneet kulut kuuluvat yleensä oikeudenkäynnin hävinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta.

162 artikla

Tuomioistuinten päätösten julkistaminen

EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että oikeusviranomaiset voivat teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen johdosta nostetun kanteen yhteydessä kantajan pyynnöstä ja loukkaajan kustannuksella määrätä toteutettaviksi soveltuvia toimenpiteitä päätöstä koskevien tietojen levittämiseksi, mukaan luettuna päätöksen julkistaminen ja sen julkaiseminen kokonaan tai osittain. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat erityisolosuhteiden perusteella säätää muita tarkoituksenmukaisia julkistamistoimenpiteitä, näkyvät ilmoitukset mukaan luettuina.

163 artikla

Toimenpiteet rajalla

1.   Jollei muualla tässä jaksossa toisin määrätä, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot hyväksyvät menettelyjä, (27) joilla varmistetaan, että oikeudenhaltija, jolla on pätevät perusteet epäillä, että voi tapahtua teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden (28) tuontia, vientiä, jälleenvientiä, saapumista tullialueelle tai poistumista tullialueelta, asettamista suspensiomenettelyyn tai viemistä vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, voi jättää toimivaltaisille hallinto- tai oikeusviranomaisille kirjallisen hakemuksen, jotta tulliviranomaiset keskeyttäisivät tällaisten tavaroiden luovutuksen vapaaseen liikkeeseen tai niiden hallussapidon.

2.   TRIPS-sopimuksen 52–60 artiklan määräyksiä sovelletaan. Kaikki tällaisten määräysten nojalla vahvistettuja tuojaa koskevia oikeuksia tai velvoitteita sovelletaan myös tavaroiden viejään tai haltijaan.

4 alajakso

Yhteistyö

164 artikla

Yhteistyö

1.   Yhteistyö on kohdennettava tämän jakson nojalla tehtyjen sitoumusten ja velvoitteiden täytäntöönpanon tukemiseen. Osapuolet sopivat, että yhteistyötoimet ovat erityisen tärkeitä 139 ja 140 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

Alueellisten aloitteiden, organisaatioiden ja toimistojen vahvistaminen teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, henkilöstön koulutus ja yleisesti saatavilla olevien tietokantojen kehittäminen mukaan luettuina, jotta voitaisiin parantaa alueellista sääntelyvalmiutta, alueellista lainsäädäntöä ja aluetasoista täytäntöönpanoa tämän jakson nojalla tehtyjen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien sitoumusten osalta, niiden täytäntöönpano mukaan luettuna. Tähän sisältyy erityisesti tuki sellaisille maille, jotka eivät ole osapuolia mutta haluavat liittyä alueellisiin aloitteisiin, sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alueellinen hallinta.

b)

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lainsäädännön valmistelun tukeminen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla toimivien kotimaisten toimistojen ja muiden virastojen perustamisen ja vahvistamisen tukeminen, myös täytäntöönpanohenkilöstön koulutuksen osalta; lisäksi osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tällaisten virastojen yhteistyötapojen tukeminen, jotta helpotettaisiin allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden liittymistä tässä jaksossa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niiden noudattamista allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa.

c)

Sellaisten tuotteiden tunnistaminen, jotka voivat saada maantieteellisten merkintöjen suojan, ja kaikki muut toimet, joilla pyritään saavuttamaan näitä tuotteita koskeva maantieteellisten merkintöjen suoja. Toimiessaan näin EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot kiinnittävät erityistä huomiota paikallisen perinnetiedon ja biologisen monimuotoisuuden tukemiseen ja säilyttämiseen maantieteellisten merkintöjen käyttöön ottamisen avulla.

d)

Sellaisten kaupan alan tai ammattialojen yhdistysten tai organisaatioiden toimintasääntöjen laatiminen, joilla pyritään edistämään teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia kuullen.

3 LUKU

Julkiset hankinnat

165 artikla

Yleinen tavoite

Osapuolet tunnustavat avointen tarjouskilpailujen merkityksen talouden kehitykselle, ottaen asianmukaisesti huomioon CARIFORUM-valtioiden talouksien erityinen tilanne.

166 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1)

’julkisella hankinnalla’ osapuolten liitteessä VI lueteltujen hankintayksiköiden julkisia tarkoituksia varten suorittamaa tavaroiden, palvelujen tai niiden yhdistelmien hankintaa, mukaan luettuina rakennusurakat, ei kuitenkaan hankintoja, jotka on tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten, jollei toisin ole määritelty. Hankintatapoja ovat muun ohessa ostaminen, vuokraaminen ja leasing, johon voi sisältyä ostomahdollisuus;

2)

’hankintayksiköillä’ liitteessä VI lueteltuja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden ja EY-osapuolen yksiköitä, jotka tekevät hankintoja tämän luvun määräysten mukaisesti;

3)

’toimittajalla’ jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen luonnollista tai oikeushenkilöä tai julkista elintä taikka tällaisten henkilöiden tai elinten ryhmää, joka voi toimittaa tavaroita, tarjota palveluja tai suorittaa rakennusurakan. Käsite kattaa sekä tavaroiden toimittajan, palveluntarjoajan että urakan suorittajan;

4)

’edellytykset täyttävällä toimittajalla’ toimittajaa, joka hankintayksikön mukaan täyttää osallistumisedellytykset;

5)

’valintakelpoisella toimittajalla’ toimittajaa, joka voi osallistua jonkin osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tarjoamiin julkisten hankintojen mahdollisuuksiin kotimaisen lainsäädännön mukaisesti ja rajoittamatta tämän luvun määräyksiä;

6)

’kestoluettelolla’ luetteloa toimittajista, jotka hankintayksikön mukaan täyttävät kyseiseen luetteloon osallistumista koskevat edellytykset; hankintayksikkö aikoo käyttää luetteloa useammin kuin kerran;

7)

’oikeushenkilöllä’ mitä tahansa sovellettavan lainsäädännön mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

8)

’osapuolen oikeushenkilöllä’ EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden lain mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä oikeushenkilöä. Jos tällaisella oikeushenkilöllä on jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen alueella ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto, sitä ei katsota osapuolen oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimia tällaisella alueella;

9)

’luonnollisella henkilöllä’ henkilöä, joka on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion lainsäädännön mukaan kyseisen maan kansalainen;

10)

palveluihin luetaan mukaan rakennuspalvelut, jollei toisin mainita;

11)

ilmauksilla ’kirjallinen’ tai ’kirjallisesti’ tiedottamista sanoja, numeroita ja muita merkkejä käyttäen, myös sähköisten välineiden avulla, niin että sanoma voidaan lukea, toistaa ja säilyttää;

12)

’aiottua hankintaa koskevalla ilmoituksella’ ilmoitusta, jonka hankintayksikkö julkaisee ja jossa kiinnostuneita toimittajia kehotetaan jättämään osallistumishakemus tai tarjous tai kumpikin;

13)

’avoimella tarjousmenettelyllä’ menettelyä, jossa kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat jättää tarjouksen;

14)

’valikoivalla tarjousmenettelyllä’ menettelyä, jossa asiaan liittyvien tämän luvun määräysten mukaisesti tarjousta pyydetään ainoastaan hankintayksiköiden vahvistamat edellytykset täyttäviltä toimittajilta;

15)

’rajoitetulla hankintamenettelyllä’ menettelyä, jossa hankintayksiköt voivat ottaa yhteyttä valitsemiinsa toimittajiin ja neuvotella sopimusehdoista niistä yhden tai useamman kanssa;

16)

’teknisellä eritelmällä’ erittelyä, jossa esitetään hankittavan tuotteen tai palvelun ominaisuudet, kuten laatu, käyttöominaisuudet, turvallisuus ja mitat, tunnukset, termistö, pakkaaminen, pakkausmerkinnät ja etiketöinti tai tuotantoprosessit ja -menetelmät sekä tämän luvun piiriin kuuluvien hankintayksiköiden asettamat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat vaatimukset;

17)

’vastikkeilla’ julkisissa hankinnoissa kaikkia ehtoja, joilla pyritään edistämään paikallista kehitystä tai parantamaan maksutasetta kotimaisuusasteeseen, teknologian lisensointiin, sijoituksiin, vastakauppoihin tai muihin vastaaviin toimiin liittyvillä vaatimuksilla.

167 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan ainoastaan liitteessä VI lueteltuihin hankintayksiköihin ja hankintoihin, jotka ylittävät mainitussa liitteessä vahvistetut kynnysarvot.

2.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että niiden hankintayksiköiden tämän luvun piiriin kuuluvat hankinnat toteutetaan avoimesti tämän luvun määräysten ja siihen liittyvien liitteiden mukaisesti ja että kaikkia joko allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tai EY-osapuolen valintakelpoisia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti avoimen ja tehokkaan kilpailun periaatetta noudattaen.

1.   Osapuolet tunnustavat julkisten hankintojen kilpailulle avointen alueellisten markkinoiden muotoutumisen taloudellisen merkityksen.

2.

a)

Kaikkien tässä tarkoitettujen julkisten hankintojen osalta kukin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio, sen hankintayksiköt mukaan luettuina, pyrkii kohtelemaan mihin tahansa CARIFORUM-valtioon sijoittautunutta toimittajaa yhtä edullisella tavalla kuin sen omalle alueelle sijoittautunutta toimittajaa.

b)

Tässä tarkoitettuja julkisia hankintoja koskevien toimenpiteiden osalta EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot, niiden hankintayksiköt mukaan luettuina,

i)

pyrkivät välttämään kumpaan tahansa osapuoleen sijoittautuneen toimittajan syrjintää joka perustuu siihen, että kyseisen toimittajan tiettyä hankintaa varten tarjoamat tavarat tai palvelut ovat toisen osapuolen tavaroita tai palveluja,

ii)

kohtelevat tietylle alueelle sijoittautunutta toimittajaa yhtä edullisella tavalla kuin toista omalle alueelle sijoittautunutta toimittajaa riippumatta siitä, missä määrin sillä on sidoksia ulkomaille minkä tahansa CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön tai se on sellaisen omistuksessa.

3.   Jollei A jakson 4 kohdasta muuta johdu, osapuolet, niiden hankintayksiköt mukaan luettuina, myöntävät kaikkien tässä tarkoitettuja julkisia hankintoja koskevien toimenpiteiden osalta toisen osapuolen tavaroille ja palveluille sekä minkä tahansa osapuolen tavaroita ja palveluita tarjoaville toisen osapuolen toimittajille yhtä edullisen kohtelun kuin kotimarkkinoiden tavaroille, palveluille ja niiden toimittajille.

4.   Osapuolten ei tarvitse myöntää A jakson 3 kohdassa tarkoitettua kohtelua, jollei tätä varten ole tehty CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston päätöstä. Tällaisessa päätöksessä voidaan täsmentää ne osapuolen julkiset hankinnat, joihin 3 kohdassa tarkoitettua kohtelua sovelletaan, sekä tällaisen kohtelun edellytykset.

Hankintayksiköt eivät saa valita arvonmäärittämismenetelmää tai jakaa julkista hankintaa osiin tarkoituksin välttää tämän luvun soveltaminen. Arvoa määritettäessä otetaan huomioon kaikenlaiset hyvitykset, mukaan luettuina kaikki saatavat palkkiot, maksut, komissiot ja korot.

1.   Minkään tässä luvussa ei saa tulkita estävän jotakin allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota tai EY-osapuolta määräämästä tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, jotka liittyvät vammaisten henkilöiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai vankityövoiman valmistamiin tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin.

2.   Tätä lukua ei sovelleta seuraaviin:

a)

maan, rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden tai niitä koskevien oikeuksien hankinta tai vuokraus;

b)

muihin kuin sopimusoikeudellisiin sopimuksiin tai jonkin osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion antamaan mihin tahansa tukeen, yhteistyösopimukset, avustukset, lainat, pääomanlisäykset, takuut ja verokannustimet mukaan luettuina;

c)

finanssihallinto- tai talletuspalvelujen, säänneltyjen rahoituslaitosten selvitys- ja hallintopalvelujen tai julkisen velan, myös lainojen, valtionobligaatioiden, velkasitoumusten ja muiden arvopapereiden, myyntiin, lunastukseen ja jakeluun liittyvien palveluiden julkinen hankinta tai ostaminen;

d)

radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien lähetystoimintaan tarkoitettujen ohjelmien hankinta, kehittäminen, tuotanto tai yhteistuotanto sekä lähetysaikaa koskevat sopimukset;

e)

välimies- ja sovittelupalvelut;

f)

julkiset työsopimukset;

g)

tutkimus- ja kehittämispalvelut;

h)

maatalouden tukiohjelmien tuella tuotettujen maataloustuotteiden hankinta ja elintarvikeohjelmat, elintarvikeapu mukaan luettuna;

i)

hallituksen sisäiset hankinnat;

j)

hankinnat, jotka tehdään

i)

suoraan kansainvälisen avun, kehitysapu mukaan luettuna, antamista varten,

ii)

jonkin sellaisen kansainväliseen sopimukseen kuuluvan menettelyn tai edellytyksen mukaisesti, joka liittyy joukkojen sijoittamiseen tai hankkeeseen, joka jonkin osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion on tarkoitus toteuttaa yhdessä kolmannen osapuolen kanssa,

iii)

osapuolen tai kyseisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueen ulkopuolella sijaitsevien asevoimien tueksi,

iv)

jonkin kansainvälisen organisaation menettelyn tai edellytyksen mukaisesti tai kansainvälisillä avustuksilla, lainoilla tai muulla tuella rahoitettuna, jos sovellettava menettely tai edellytys ei olisi yhdenmukainen tämän luvun kanssa.

168 artikla

Julkisten hankintojen avoimuus

1.   Jollei 180 artiklan 4 kohdasta muuta johdu, kukin osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio julkaisee viipymättä kaikki yleisesti sovellettavat lait, asetukset, oikeuden päätökset ja hallinnolliset päätökset sekä menettelyt, jotka koskevat tämän luvun piiriin kuuluvia julkisia hankintoja, ja lisäksi yksittäiset hankintamahdollisuudet, liitteessä VII tarkoitetussa soveltuvassa julkaisussa, virallisesti nimetyt sähköiset välineet mukaan luettuina. Kukin osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio julkaisee viipymättä samalla tavoin kaikki tällaisiin toimenpiteisiin tehtävät muutokset ja ilmoittaa kohtuullisessa ajassa toisille näistä muutoksista.

2.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että niiden hankintayksiköt hoitavat julkisiin hankintamenettelyihin liittyvistä tarjouskilpailuista tiedottamisen tehokkaasti ja välittävät valintakelpoisille toimittajille kaikki tarvittavat tiedot, jotta nämä voivat osallistua kyseisiin hankintamenettelyihin. Kukin osapuoli perustaa ja pitää yllä soveltuvaa online-palvelua, jolla edistetään tarjouskilpailuja koskevan tiedon tehokasta levittämistä.

a)

Toimittajille annettavissa tarjouskilpailuasiakirjoissa on ilmoitettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen tarjouksen jättämistä varten.

b)

Jos yksikkö ei tarjoa maksutta välitöntä mahdollisuutta tutustua sähköisten välineiden avulla kaikkiin tarjousmenettelyä koskeviin asiakirjoihin ja niitä tukeviin asiakirjoihin, sen on saatettava ne viipymättä osapuolten kaikkien valintakelpoisten toimittajien saataville niiden sitä pyytäessä.

3.   Jollei toisin määrätä, jokaisen tämän luvun piiriin kuuluvan julkisen hankinnan osalta hankintayksiköt julkaisevat etukäteen ilmoituksen aiotusta hankinnasta. Kaikkien ilmoitusten on oltava saatavilla asianomaista hankintamenettelyä koskevan tarjouskilpailun ajan.

4.   Kussakin aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

a)

hankintayksikön nimi, osoite, telekopionumero, sähköpostiosoite (jos saatavilla) ja tarvittaessa osoite, josta kaikki asianomaiseen hankintaan liittyvät asiakirjat ovat saatavissa;

b)

valittu tarjouskilpailumenettely ja sopimuksen muoto;

c)

aiotun hankinnan kuvaus sekä keskeiset sopimusehdot;

d)

muut mahdolliset edellytykset, jotka toimittajien on täytettävä voidakseen osallistua hankintamenettelyyn;

e)

määräajat tarjousten jättämiselle ja tarvittaessa mahdolliset muut määräajat julkiseen hankintaan osallistumista koskevien pyyntöjen jättämiselle;

f)

kaikki sopimuksen myöntämisessä käytettävät perusteet; ja

g)

mahdollisuuksien mukaan maksu- ja muut ehdot.

5.   Hankintayksiköitä kannustetaan julkaisemaan mahdollisimman varhain kunakin verovuonna ilmoitus suunnitelluista tulevista julkisista hankinnoista. Ilmoituksessa olisi mainittava hankinnan kohde sekä aiottua hankintaa koskevan ilmoituksen alustava julkaisupäivä.

6.   Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat hankintayksiköt voivat käyttää suunnitellusta hankinnasta annettavaa ilmoitusta ilmoituksena aiotusta hankinnasta edellyttäen, että se sisältää 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kaikki saatavilla olevat ja että siinä selvästi pyydetään kiinnostuneita toimittajia ilmaisemaan kiinnostuksensa kyseisen yksikön hankintaa kohtaan.

169 artikla

Hankintamenetelmät

1.   Hankintayksiköiden on varmistettava, että hankintamenetelmät täsmennetään aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouskilpailuasiakirjoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävää julkisten hankintojen menetelmää minkään yksittäisen hankinnan osalta.

2.   Osapuolten tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden on varmistettava, että niiden lainsäädännössä selvästi säädetään edellytyksistä, joiden mukaisesti hankintayksiköt voivat käyttää rajoitettuja hankintamenettelyjä. Hankintayksiköt eivät saa käyttää tällaisia menetelmiä rajoittaakseen osallistumista hankintaprosessiin tavalla, joka ei ole avoin.

3.   Kun julkinen hankinta hoidetaan sähköisesti, hankintayksikön on

a)

varmistettava, että hankinta toteutetaan käyttäen yleisesti saatavilla olevia ja yhteentoimivia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja, tietojen todentamiseen ja salaamisen käytettävät laitteet ja ohjelmistot mukaan luettuina; ja

b)

pidettävä yllä mekanismeja, joilla varmistetaan osallistumista koskevien pyyntöjen ja tarjousten koskemattomuus ja estetään niiden asiaton saanti.

170 artikla

Valikoiva tarjouskilpailu

1.   Aina käytettäessä valikoivaa tarjoustarjouskilpailumenettelyä hankintayksiköiden on

a)

julkaistava aiottua hankintaa koskeva ilmoitus;

b)

kehotettava aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa valintakelpoisia toimittajia jättämään osallistumista koskevan pyynnön;

c)

valittava oikeudenmukaisella tavalla tarjoajat, jotka osallistuvat valikoivaan tarjouskilpailumenettelyyn; ja

d)

ilmoitettava määräaika osallistumista koskevien pyyntöjen jättämiselle.

2.   Hankintayksiköiden on tunnustettava edellytykset täyttäviksi kaikki toimittajat, jotka täyttävät tiettyä aiottua hankintaa koskevat osallistumisedellytykset, jollei hankintayksikkö ilmoita ilmoituksessa tai, jos nämä ovat julkisesti saatavilla, tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesta rajoituksesta niiden toimittajien määrään, joiden sallitaan esittää tarjous, sekä tällaisen rajoituksen objektiivisista perusteista.

3.   Jos tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole julkisesti saatavilla 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisupäivästä alkaen, hankintayksiköiden on varmistettava, että tällaiset asiakirjat tarjotaan samanaikaisesti kaikkien valittujen, edellytykset täyttävien toimittajien saataville.

171 artikla

Suljettu tarjouspyyntömenettely

1.   Kun käytetään suljettua tarjouspyyntömenettelyä, hankintayksikkö voi valintansa mukaan olla soveltamatta 168 artiklaa, 169 artiklan 1 ja 3 kohtaa, 170 artiklaa, 173 artiklan 1 kohtaa sekä 174, 175, 176 ja 178 artiklaa.

2.   Hankintayksiköt voivat myöntää julkisten hankintojen sopimuksia suljetulla tarjouspyyntömenettelyllä seuraavissa tapauksissa:

a)

jos avoimeen tai valikoivaan tarjouspyyntömenettelyyn ei ole jätetty lainkaan sopivia tarjouksia edellyttäen, etteivät alkuperäistä hankintaa koskeneet vaatimukset ole olennaisesti muuttuneet;

b)

kun teknisistä tai taiteellisista syistä tai yksinoikeuksien suojaamiseen liittyvistä syistä urakan voi suorittaa vain yksi määrätty toimittaja eikä vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ole;

c)

kun hankintayksikön kannalta ennakoimattomiin tapauksiin liittyvien erittäin kiireellisten syiden vuoksi tuotteita tai palveluja ei ole voitu saada ajoissa avoimen tai valikoivan tarjouskilpailun kautta;

d)

kun kyseessä ovat alkuperäisen toimittajan suorittamat tavaroiden tai palvelujen lisätoimitukset, jos toimittajan vaihdos pakottaisi hankintayksikön hankkimaan laitteita tai palveluja, jotka eivät täytä vaatimusta korvattavuudesta jo olemassa olevien, alkuperäisen hankinnan mukaisesti hankittujen laitteiden ja palvelujen kanssa, ja tällainen ero aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten olennaista päällekkäisyyttä hankintayksikölle;

e)

kun hankintayksikkö hankkii prototyypin tai uuden tavaran tai palvelun, joka on kehitetty sen pyynnöstä tietyn tutkimus- tai koetoimintaa, selvitystyötä tai uuden kehittämistä koskevan sopimuksen osana ja sitä varten;

f)

jos alkuperäisissä tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa kuvattujen palvelujen täydennykseksi tarvitaan ennakoimattomista syistä lisäpalveluja, jotka eivät sisälly alkuperäiseen sopimukseen mutta liittyvät alkuperäisissä asiakirjoissa määriteltyihin tavoitteisiin. Lisäpalveluja varten myönnettyjen sopimusten kokonaisarvo saa kuitenkin olla enintään 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta;

g)

kun kyseessä ovat uudet palvelut, jotka ovat samoja kuin aiemmat palvelut ja jotka ovat sellaisen perushankkeen mukaisia, joihin alkuperäinen sopimus myönnettiin avoimen tai valikoivan hankintamenettelyn mukaisesti, ja joiden osalta hankintayksikkö on aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa ilmoittanut, että kyseisiin uusiin palveluihin liittyviä sopimuksia myönnettäessä voidaan käyttää suljettua tarjousmenettelyä;

h)

kun tavarat hankitaan raaka-ainemarkkinoilta;

i)

kun sopimus myönnetään suunnittelukilpailun voittajalle; jos voittajia on useampia, ne kaikki kutsutaan neuvotteluihin aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouskilpailuasiakirjoissa esitetyn mukaisesti; ja

j)

kun kyse on tavaroiden hankinnasta poikkeuksellisen edullisissa olosuhteissa, jotka voivat liittyä vain lyhytaikaisesti ilmenevään epätavalliseen tilanteeseen, kuten selvitystilaan, ylimääräiseen hallintoon tai konkurssiin, mutta ei tavanomaisesta tavaroiden hankinnasta vakituisilta toimittajilta.

172 artikla

Alkuperäsäännöt

Tämän luvun soveltamiseksi EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot eivät sovella EY-osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden tuomiin tai tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin alkuperäsääntöjä, jotka voivat olla erilaisia kuin alkuperäsäännöt, joita samaan aikaan sovelletaan tavanomaisessa kaupankäynnissä samanlaisten tavaroiden tai palveluiden tuontiin tai hankintaan samasta allekirjoittaneesta CARIFORUM-valtiosta tai EY-osapuolesta.

173 artikla

Tekniset eritelmät

1.   Tämän luvun tavoitteiden mukaisesti hankintayksiköiden on varmistettava, että tämän luvun piiriin kuuluvaan hankintaan sovellettavat tai sovellettaviksi aiotut tekniset eritelmät annetaan aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouskilpailuasiakirjoissa.

2.   Hankintayksikkö ei saa pyytää eikä ottaa vastaan kilpailua rajoittavalla tavalla vaikuttavaa neuvontaa, jota voidaan käyttää tietyssä hankinnassa käytettävien eritelmien valmistelussa tai hyväksynnässä, sellaiselta henkilöltä, jolla voi olla kaupallista mielenkiintoa tätä hankintaa kohtaan.

3.   Hankittavien tavaroiden tai palveluiden teknisiä eritelmiä antaessaan hankintayksikön on tarvittaessa

a)

annettava tekniset erittelyt tietoina käyttöominaisuuksista ja toimintavaatimuksista eikä niinkään mallista tai kuvailevista normeista; ja

b)

perustettava tekniset erittelyt kansainvälisiin standardeihin, jos niitä on, ja muussa tapauksessa kansallisiin teknisiin säädöksiin, tunnustettuihin kansallisiin standardeihin tai rakennusohjeisiin.

4.   Jos teknisissä erittelyissä käytetään mallia tai kuvailevia ominaisuuksia, hankintayksikön on tarvittaessa sisällytettävä teknisiin erittelyihin esimerkiksi ilmaisu ”tai vastaava” ja otettava huomioon tarjoukset, jotka todistetusti täyttävät mallia tai kuvailevia ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja ovat aiottuihin tarkoituksiin sopivia.

5.   Hankintayksikkö ei saa antaa teknisiä erittelyjä, joissa vaaditaan tiettyä tavaramerkkiä tai kauppanimeä, patenttia, tekijänoikeutta, mallia tai tyyppiä, tiettyä alkuperää, valmistajaa tai toimittajaa taikka viitataan niihin, paitsi jos hankintaa ei voida muulla tavoin kuvata riittävän tarkasti tai selvästi ja edellyttäen, että tällaisissa tapauksissa tarjousasiakirjoissa on maininta ”tai vastaava”.

174 artikla

Toimittajien kelpoisuuden vahvistaminen

1.   Tämän luvun piiriin kuuluvien hankintojen osalta hankintayksiköiden on varmistettava, että kaikki edellytykset ja perusteet, jotka mahdollisesti koskevat julkisiin hankintamenettelyihin osallistumista, ilmoitetaan etukäteen aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouskilpailuasiakirjoissa. Kaikki tällaiset mahdolliset edellytykset ja perusteet olisi rajattava siihen, mikä on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että potentiaaliset tarjoajat pystyvät toteuttamaan kyseisen sopimuksen.

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ja EY-osapuoli eivät saa asettaa toimittajan julkiseen hankintamenettelyyn osallistumisen ehdoksi sitä, että asianomaisen osapuolen tai valtion hankintayksikkö on aikaisemmin myöntänyt kyseiselle toimittajalle yhden tai useamman sopimuksen tai että toimittajalla on asianomaisella alueella hankittua aikaisempaa työkokemusta. Tätä kohtaa ei sovelleta hankintoihin, jotka koskevat yhteiskunnallista vaikutusta tarkastelevia selvityksiä ja tutkimuksia.

3.   Hankintayksikön on perustettava arvionsa tarjoajan taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä kyvystä edellytyksiin, jotka se on etukäteen maininnut ilmoituksissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

4.   Tämän artiklan määräykset eivät estä toimittajan sulkemista pois hankintamenettelystä konkurssiin, vääriin ilmoituksiin tai vakavasta rikoksesta annettuun tuomioon liittyvästä tai muusta vastaavasta syystä.

5.   Hankintayksiköt voivat pitää yllä kestoluetteloa sillä edellytyksellä, että ilmoitus, jolla kiinnostuneita tarjoajia kehotetaan hakemaan pääsyä luetteloon

a)

julkaistaan vuosittain; ja

b)

jos luettelo julkaistaan sähköisesti, se on saatavilla jatkuvasti jollakin liitteessä VII luetellulla sähköisellä välineellä.

6.   Hankintayksiköiden on varmistettava, että tarjoajat voivat hakea kelpuuttamista milloin hyvänsä, julkaisemalla ilmoituksen, jossa tarjoajia kehotetaan hakemaan sisällyttämistä luetteloon ja joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

kuvaus tavaroista ja palveluista tai niiden luokista, joihin luetteloa voidaan käyttää;

b)

osallistumisedellytykset, jotka toimittajien on täytettävä, sekä menetelmät, joilla hankintayksikkö varmentaa, että toimittaja täyttää edellytykset;

c)

hankintayksikön nimi ja osoite ja muut tiedot, joita tarvitaan yhteyden ottamiseen hankintayksikköön ja kaikkien luetteloon liittyvien merkittävien asiakirjojen hankkimiseen; ja

d)

luettelon voimassaolokausi ja sen voimassaolon uudistamis- tai päättämistapa tai, jos voimassaolokautta ei mainita, ilmoitus siitä, miten luettelon käytön päättämisestä ilmoitetaan.

Hankintayksiköiden on kohtuullisen pituisen ajan kuluessa sisällytettävä luetteloon jokainen edellytykset täyttävä tarjoaja.

7.   Jos tarjoaja, jota ei ole vielä kelpuutettu, jättää osallistumishakemuksen ja kaikki siihen liittyvät vaadittavat asiakirjat määräajan sisällä, hankintayksikön on tutkittava ja hyväksyttävä tarjoajan osallistumispyyntö riippumatta siitä, onko käytössä kestoluettelo, jollei hankinta ole niin monimutkainen, ettei yksikkö pysty saattamaan pyynnön arviointia päätökseen. Hankintayksiköiden on myös varmistettava, että toimittaja, joka on hakenut luetteloon pääsyä, saa tiedon tätä koskevasta päätöksestä joutuisasti.

8.   Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat hankintayksiköt voivat käyttää ilmoitusta, jolla toimittajia kehotetaan hakemaan kestoluetteloon sisällyttämistä, aiottua hankintaa koskevana ilmoituksena ja sulkea pois käsittelystä sellaisten toimittajien osallistumishakemukset, joita ei ole kelpuutettu julkisiin hankintoihin sillä perusteella, että hankintayksiköllä ei ole riittävästi aikaa hakemuksen tarkasteluun.

175 artikla

Neuvottelut

1.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ja EY-osapuoli voivat säätää hankintayksiköiden käymistä neuvotteluista

a)

sellaisen julkisen hankinnan yhteydessä, jonka osalta ne ovat ilmaisseet tällaisen aikomuksen aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa; tai

b)

jos tarjousten arvioinnissa ilmenee, ettei yksikään niistä ole aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä arviointiperusteilla selvästi edullisin.

2.   Hankintayksikön on

a)

varmistettava, että toimittajien mahdollinen poissulkeminen neuvottelujen aikana tehdään hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä arviointiperusteilla; ja

b)

kun neuvottelut saadaan päätökseen, annettava yhteinen määräaika, johon mennessä jäljelle jääneiden toimittajien on esitettävä uusi tai tarkistettu tarjous.

176 artikla

Tarjousten avaaminen ja sopimusten myöntäminen

1.   Kaikki hankintayksiköiden avoimissa tai valikoivissa menettelyissä pyytämät tarjoukset on otettava vastaan ja avattava sellaisia menettelyjä noudattaen ja sellaisissa olosuhteissa, jotka takaavat prosessin oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden.

2.   Jollei hankintaviranomainen päätä, että sopimuksen myöntäminen ei ole yleisen edun mukaista, sen on myönnettävä sopimus toimittajalle, jonka on esitettyjen tietojen pohjalta todettu kykenevän toteuttamaan sopimus ja jonka tarjous on joko hinnaltaan edullisin taikka ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa annettujen erityisten arviointiperusteiden mukaisesti edullisin. Myöntämisen on tapahduttava aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa täsmennettyjen perusteiden ja olennaisten vaatimusten mukaisesti.

177 artikla

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että niiden hankintayksiköt tiedottavat tehokkaasti julkisten hankintamenettelyjen tuloksista.

2.   Hankintayksiköiden on viipymättä ja pyynnöstä kirjallisesti ilmoitettava toimittajille päätöksistä, jotka koskevat sopimuksen myöntämistä. Hankintayksiköiden on pyynnöstä ilmoitettava mahdollisille poissuljetuille tarjoajille niiden tarjouksen hylkäämisen syyt ja ne seikat, joiden osalta valitun tarjoajan tarjous oli edullisempi.

3.   Hankintayksiköt voivat pidättyä antamasta tiettyjä sopimuksen tekemiseen liittyviä tietoja, jos tällaisten tietojen julkistaminen haittaisi lain täytäntöönpanoa tai olisi muulla tavoin vastoin yleistä etua, vahingoittaisi toimittajien oikeutettuja kaupallisia etuja tai voisi haitata niiden välistä tervettä kilpailua.

4.   Jollei 180 artiklan 4 kohdasta muuta johdu, hankintayksikön on viimeistään seitsemänkymmenenkahden (72) päivän kuluttua kunkin tämän luvun piiriin kuuluvan sopimuksen myöntämisestä julkaistava ilmoitus liitteessä VII luetellussa soveltuvassa painetussa tai sähköisessä välineessä. Jos käytetään ainoastaan sähköistä välinettä, tietojen on oltava helposti saatavilla kohtuullisen ajan. Ilmoituksen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

hankittujen tavaroiden tai palveluiden kuvaus;

b)

hankintayksikön nimi ja osoite;

c)

valitun toimittajan nimi ja osoite;

d)

valitun tarjouksen arvo tai hankintasopimuksen tekemisessä huomioon otettujen tarjousten korkein ja alin arvo;

e)

myöntämispäivä; ja

f)

käytetty julkisen hankinnan menetelmä ja, jos on käytetty suljettua tarjouspyyntömenettelyä, kuvaus tällaisen menettelyn oikeuttavista olosuhteista.

178 artikla

Määräajat

1.   Määrittäessään tämän luvun piiriin kuuluviin julkisiin hankintoihin mahdollisesti sovellettavia määräaikoja hankintayksiköiden on omien kohtuullisten tarpeidensa mukaisesti otettava huomioon aiotun hankinnan monimutkaisuus ja tarjousten toimittamiseen tavanomaisesti käyttävä aika ja muita vastaavia tekijöitä.

2.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot varmistavat, että niiden hankintayksiköt ottavat asianmukaisesti huomioon julkaisemiseen liittyvät viiveet, kun ne vahvistavat lopullisen määräpäivän tarjousten tai osallistumispyyntöjen taikka kelpoisuuden vahvistamista toimittajien luetteloon merkitsemistä varten koskevien pyyntöjen vastaanottamiselle. Tällaisten määräaikojen, myös niiden mahdollisten jatkamisten, on oltava kaikille kiinnostuneille tai osallistuville toimittajille yhteisiä.

3.   Hankintayksiköiden on aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa ja/tai tarjouskilpailuasiakirjoissa selkeästi määritettävä määräajat, joita sovelletaan kuhunkin hankintaan.

179 artikla

Valitusmenettelyt

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot tarjoavat käyttöön avoimet, joutuisat, puolueettomat ja tehokkaat menettelyt, joiden avulla toimittajat voivat valittaa tämän luvun täytäntöönpanemiseen käytettävistä sisäisistä toimenpiteistä julkisissa hankinnoissa, joissa niillä on tai on ollut oikeutettu kaupallinen etu. Tätä varten kukin osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio perustaa, nimeää tai osoittaa vähintään yhden puolueettoman hallinto- tai oikeusviranomaisen, joka on riippumaton sen hankintayksiköistä ja joka ottaa vastaan ja tarkastelee tarjoajien valitukset, jotka liittyvät tämän luvun piiriin kuuluviin julkisiin hankintoihin.

2.   Kullekin toimittajalle on suotava riittävästi aikaa valituksen valmistelua ja jättämistä varten siitä ajankohdasta lukien, jolloin valituksen perusteen voidaan kohtuudella olettaa tulleen toimittajan tietoon. Tämä kohta ei estä osapuolia tai allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita edellyttämästä, että valituksen tekijät jättävät valitukset kohtuullisen ajan kuluessa, sillä edellytyksellä, että tällaisesta ajasta on ilmoitettu ennalta.

3.   Hankintayksiköiden on varmistettava, että ne voivat vastata tarkastelupyyntöihin pitämällä tätä varten kohtuullisesti kirjaa kaikista tämän luvun piiriin kuuluvista julkisista hankinnoista.

4.   Valitusmenettelyssä on tarjottava tehokkaita ja nopeita väliaikaisia toimenpiteitä tämän luvun määräysten rikkomisen korjaamiseksi.

180 artikla

Täytäntöönpanojakso

1.   Jotta allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat saattaa omat toimenpiteensä kaikkia tämän luvun mukaisia erityisiä menettelyä koskevia velvoitteita vastaaviksi, niille on varattu kahden vuoden täytäntöönpanojakso tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2.   Jos täytäntöönpanojakson lopussa toteutettavassa tarkastelussaan CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea toteaa, että yksi tai useampi allekirjoittanut CARIFORUM-valtio tarvitsee yhden lisävuoden saattaakseen toimenpiteensä tämän luvun mukaisia velvoitteita vastaaviksi, CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi jatkaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanokautta yhdellä lisävuodella kyseisten allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden osalta.

3.   Poiketen siitä, mitä edellä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Antigua ja Barbuda, Belize, Dominican liittovaltio, Grenada, Haitin tasavalta, Saint Christopher ja Nevis, Saint Lucia sekä Saint Vincent ja Grenadiinit saavat viiden (5) vuoden täytäntöönpanokauden.

4.   Edellä 168 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan viimeisessä virkkeessä, 170 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 177 artiklan 4 kohdassa määrätyt vaatimukset tulevat voimaan allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden osalta vasta, kun niillä on vaadittavat valmiudet mainittujen vaatimusten täytäntöönpanemiseksi, mutta kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

181 artikla

Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea tarkastelee tämän luvun toimintaa joka kolmas vuosi, myös sen kattavuuteen mahdollisesti tehtävien muutosten osalta, ja se voi tarvittaessa antaa tätä koskevia soveltuvia suosituksia CARIFORUM-EY-yhteisneuvostolle. Toteuttaessaan tätä tehtävää CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi myös antaa soveltuvia suosituksia osapuolten laajemmasta yhteistyöstä julkisten hankintojen ja tämän luvun täytäntöönpanon alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 182 artiklan määräyksiä.

182 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen, kun pyritään helpottamaan sitoumusten täytäntöönpanoa ja saavuttamaan tämän luvun tavoitteet.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, ja sopivat soveltuvien yhteyspisteiden perustamisesta seuraavilla aloilla:

a)

kokemusten ja tietojen vaihto parhaista toimintatavoista ja sääntelypuitteista;

b)

soveltuvien järjestelmien ja mekanismien perustaminen ja ylläpito tämän luvun mukaisten velvoitteiden noudattamisen tueksi; ja

c)

aluetasoisen online-palvelun luominen tarjouskilpailuja koskevan tiedon tehokasta levittämistä varten, jotta parannetaan kaikkien yritysten tietoisuutta julkisia hankintoja koskevista menettelytavoista.

4 LUKU

Ympäristö

183 artikla

Tavoitteet ja yhteys kestävään kehitykseen

1.   Osapuolet vahvistavat uudelleen, että luonnonvarojen ja ympäristön kestävän hallinnan periaatteita on sovellettava ja ne on otettava niiden kumppanuuden kiinteäksi osaksi sen kaikilla tasoilla osana niiden laaja-alaista sitoutumista kestävään kehitykseen Cotonoun sopimuksen 1 ja 2 artiklassa esitetyn mukaisesti.

2.   Osapuolet muistuttavat mieliin, että Cotonoun sopimuksen 32 artiklaan sisältyvät temaattisina ja laaja-alaisina aiheina ympäristö ja luonnonvarat ja että Cotonoun sopimuksen 2 artiklassa esitetyt omistajuuden, osallistumisen, vuoropuhelun ja eriyttämisen periaatteet ovat tämän vuoksi erityisen merkittäviä.

3.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat vakaasti päättäneet säilyttää, suojella ja parantaa ympäristöä, myös sellaisten monenvälisten ja alueellisten ympäristösopimusten avulla, joiden osapuolia ne ovat.

4.   Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa edistää kansainvälisen kaupan kehittämistä niin, että varmistetaan ympäristön kestävä ja järkevä hoito niiden tällä alalla tekemien sitoumusten mukaisesti, sellaiset kansainväliset sopimukset mukaan luettuina, joiden osapuolia ne ovat, sekä osapuolten kehitystaso asianmukaisesti huomioon ottaen.

5.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat lujasti päättäneet ponnistella helpottaakseen sellaista tavara- ja palvelukauppaa, jota osapuolet pitävät hyödyllisenä ympäristölle. Tällaisiin tuotteisiin voi sisältyä ympäristöteknologiaa, uusiutuvaa energiaa käyttäviä ja energiatehokkaita tavaroita ja palveluita sekä ympäristömerkillä varustettuja tavaroita.

184 artikla

Suojan tasot ja oikeus sääntelyyn

1.   Samalla kun ne tunnustavat osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden oikeuden sääntelyyn, jotta ne voisivat saavuttaa omantasoisensa kotimaisen ympäristön ja kansanterveyden suojelun ja omat kestävän kehityksen painopisteensä sekä antaa tai muuttaa vastaavasti ympäristölainsäädäntöään ja -toimintalinjojaan, kukin osapuoli ja allekirjoittanut CARIFORUM-valtio pyrkii varmistamaan, että sen omassa ympäristöä ja kansantervettä koskevassa lainsäädännössä ja toimintalinjoissa määrätään korkeatasoisesta ympäristön ja kansanterveyden suojasta ja tuetaan sitä, ja pyrkii jatkuvasti parantamaan tällaista lainsäädäntöä ja toimintalinjoja.

2.   Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että CARIFORUM-valtioiden eritystarpeet ja -vaatimukset on otettava huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa ympäristön ja kansanterveyden suojeluun tähtääviä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan.

3.   Edellyttäen, että tällaisia toimenpiteitä ei sovelleta tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään osapuolten välillä tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen niiden välillä, minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän mitään osapuolta ja allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita hyväksymästä tai ylläpitämästä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi tai liittyvät luonnonvarojen säilyttämiseen tai ympäristönsuojeluun.

185 artikla

Alueellinen yhdentyminen ja kansainvälisten ympäristöstandardien käyttäminen

Kun otetaan huomioon niiden alueisiin kohdistuvat ympäristöhaasteet ja pyritään edistämään kansainvälisen kaupan kehitystä siten, että varmistetaan ympäristön kestävä ja terve hoitaminen, osapuolet tunnustavat, että on tärkeää luoda tehokkaita alueellisen tason strategioita ja toimenpiteitä. Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että mikäli soveltuvat ympäristöstandardit puuttuvat kansallisesta ja alueellisesta lainsäädännöstä, ne pyrkivät hyväksymään ja panemaan täytäntöön soveltuvat kansainväliset standardit, suuntaviivat tai suositukset, kun tämä on käytännössä mahdollista ja asiaankuuluvaa.

186 artikla

Tieteellinen tieto

Osapuolet tunnustavat, että valmisteltaessa ja pantaessa täytäntöön ympäristön ja kansanterveyden suojeluun tähtääviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan, on tärkeää ottaa huomioon tieteellinen ja tekninen tieto, ennaltavarautumisen periaate sekä soveltuvat kansainväliset standardit, suuntaviivat tai suositukset.

187 artikla

Avoimuus

Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sitoutuvat kehittämään, ottamaan käyttöön ja panemaan täytäntöön avoimella tavalla kaikki ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseen tähtäävät toimenpiteet, jotka vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon julkisen ja molemminpuolisen kuulemisen sekä muiden kuin valtiollisten toimijoiden, myös yksityisen sektorin, soveltuvan ja oikea-aikaisen kuulemisen ja sille tiedottamisen. Osapuolet sopivat, että I osaston 6 ja 7 lukuun sisältyvien avoimuutta koskevien määräysten täyttyessä katsotaan myös tämän artiklan määräysten täyttyvän.

188 artikla

Suojelun tasojen säilyttäminen

1.   Jollei 184 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, osapuolet sopivat, etteivät ne rohkaise kauppaa tai ulkomaisia suoria investointeja kilpailuedun lisäämiseksi tai ylläpitämiseksi siten, että

a)

ne madaltavat oman ympäristöä ja kansanterveyttä koskevan lainsäädäntönsä tarjoaman suojan tasoa;

b)

tekevät poikkeuksia tällaisen lainsäädännön soveltamiseen tai jättävät sitä soveltamatta.

2.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sitoutuvat siihen, että ne eivät hyväksy tai sovella kauppaa tai investointeja käsittelevää alueellista tai kansallista lainsäädäntöä tai, tapauksen mukaan, muita näihin liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä tavalla, joka haittaa ympäristön tai luonnonvarojen edistämiseen, suojelemiseen tai säilyttämiseen taikka kansanterveyden suojelemiseen tähtääviä toimenpiteitä.

189 artikla

Kuulemis- ja seurantaprosessi

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää seurata ja arvioida tämän sopimuksen täytäntöönpanon vaikutusta kestävään kehitykseen niiden omien sekä tällä sopimuksella perustettujen osallistuvien prosessien ja instituutioiden avulla.

2.   Osapuolet voivat kuulla toisiaan ja CARIFORUM–EY-neuvoa-antavaa komiteaa 183–188 artiklan piiriin kuuluvista ympäristökysymyksistä. CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean jäsenet voivat esittää suullisia tai kirjallisia suosituksia osapuolille tämän luvun piiriin kuuluviin kysymyksiin liittyvien parhaiden toimintatapojen levittämistä ja jakamista varten.

3.   Osapuolet voivat kaikissa 183–188 artiklan piiriin kuuluvissa kysymyksissä pyytää soveltuvilta kansainvälisiltä elimiltä neuvoja parhaista toimintatavoista, tehokkaiden politiikan työkalujen käyttämisestä kauppaan liittyvien ympäristöä koskevien haasteiden käsittelemiseksi sekä sellaisten mahdollisten esteiden tunnistamisesta, jotka saattavat estää asiaankuuluvien monenkeskisten ympäristösopimusten mukaisten ympäristöstandardien tehokkaan täytäntöönpanon.

4.   Osapuoli voi pyytää toiselta osapuolelta kuulemista asioissa, jotka koskevat 183–188 artiklan tulkintaa ja soveltamista. Kuuleminen ei saa kestää yli kolmea kuukautta. Tämän menettelyn yhteydessä osapuoli voi itsenäisesti pyytää neuvoja asiaankuuluvilta kansainvälisiltä elimiltä. Tässä tapauksessa kuulemisten kestoa jatketaan kolmen kuukauden lisäjaksolla.

5.   Jos kysymystä ei voida tyydyttävästi ratkaista 3 kohdan mukaisten osapuolten välisten kuulemisten avulla, mikä tahansa osapuoli voi pyytää asiantuntijakomiteaa koolle tarkastelemaan sitä.

6.   Asiantuntijakomiteaan kuuluu kolme jäsentä, jotka ovat tämän luvun piiriin kuuluvien kysymysten erityisasiantuntijoita. Puheenjohtaja ei saa olla kummankaan osapuolen kansalainen. Asiantuntijakomitea antaa osapuolille raportin kolmen kuukauden kuluessa sen muodostamisesta. Raportti on annettava CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean käyttöön.

190 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää tehdä yhteistyötä ympäristökysymyksissä, jotta tämän sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

tuottajille suunnattu tekninen apu EY-osapuolen markkinoilla sovellettavien asianmukaisten tuote- ja muiden standardien noudattamista varten;

b)

yksityisten ja julkisten vapaaehtoisten ja markkinalähtöisten ohjelmien edistäminen ja tukeminen, soveltuvat merkintä- ja akkreditointiohjelmat mukaan luettuina;

c)

tekninen apu ja valmiuksien rakentaminen, erityisesti julkisella sektorilla, monenvälisten ympäristösopimusten täytäntöönpanoa ja valvontaa varten, kauppaan liittyvät kysymykset mukaan luettuina;

d)

osapuolten välillä laillisista ja kestävistä lähteistä peräisin olevilla luonnonvaroilla, myös puulla ja puutuotteilla, käytävän kaupan helpottaminen;

e)

tuottajille suunnattu tuki sellaisten tavaroiden ja palveluiden tuotannon kehittämiseksi ja/tai parantamiseksi, jonka osapuolet katsovat ympäristölle edulliseksi; ja

f)

ympäristötavaroita ja -palveluita koskevien yleisten tiedotus- ja koulutusohjelmien edistäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin tukea tällaisten tuotteiden kauppaa osapuolten välillä.

5 LUKU

Sosiaaliset näkökohdat

191 artikla

Tavoitteet ja monenkeskiset sitoumukset

1.   Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa keskeisimpiin kansainvälisesti tunnustettuihin, asianomaisissa ILO:n yleissopimuksissa määriteltyihin työelämää koskeviin määräyksiin; erityisesti kyseeseen tulevat järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön poistaminen, lapsityövoiman pahimpien esiintymismuotojen poistaminen sekä syrjimättömyys työhönotossa. Lisäksi osapuolet vahvistavat uudelleen velvoitteensa ILO:n jäseninä sekä työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista annetun ILO:n julistuksen (1988) ja sen seurannan mukaiset sitoumuksensa.

2.   Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutumisensa YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 täystyöllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä antamaan julistukseen, jolla edistetään kansainvälisen kaupan kehittymistä tavalla, joka tukee täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja kelvollisia työoloja kaikille, miehet, naiset ja nuoret mukaan luettuina.

3.   Osapuolet tunnustavat keskeisten työelämää koskevien säännösten ja ihmisarvoisen työn aikaansaaman hyödyn talouden tehokkuuden, innovaatioiden ja tuottavuuden kannalta, ja ne korostavat entistä johdonmukaisempien toimintalinjojen suurta merkitystä yhtäältä kauppapolitiikan ja toisaalta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan välillä.

4.   Osapuolet sopivat, että työelämää koskevia säännöksiä ei olisi käytettävä protektionistisiin tarkoituksiin kaupankäynnissä.

5.   Osapuolet tunnustavat reilun kaupan tuotteiden ja eettisten tuotteiden kaupan antamat hyödyt ja sen, että on tärkeää helpottaa tällaista kauppaa niiden välillä.

192 artikla

Suojan tasot ja oikeus sääntelyyn

Samalla kun ne tunnustavat osapuolten ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden oikeuden sääntelyyn, jotta ne voisivat luoda omat sosiaalialan sääntönsä ja työelämää koskevat säännöksensä omien yhteiskunnallisten kehityspainopisteidensä mukaisesti, sekä antaa tai muuttaa vastaavasti sosiaali- ja työlainsäädäntöään ja niitä koskevia toimintalinjojaan, kukin osapuoli ja allekirjoittanut CARIFORUM-valtio pyrkii varmistamaan, että sen omassa sosiaali- ja työlainsäädännössä ja näiden alojen toimintalinjoissa määrätään korkeatasoisista sosiaalisista ja työelämää koskevista standardeista, jotka ovat 191 artiklassa esitettyjen kansainvälisesti tunnustettujen oikeuksien mukaisia, ja pyrkii jatkuvasti parantamaan tällaista lainsäädäntöä ja toimintalinjoja.

193 artikla

Suojelun tasojen säilyttäminen

Jollei 192 artiklasta muuta johdu, osapuolet sopivat, etteivät ne rohkaise kauppaa tai ulkomaisia suoria investointeja kilpailuedun lisäämiseksi tai ylläpitämiseksi siten, että

a)

ne madaltavat oman sosiaalialaa ja työelämää koskevan lainsäädäntönsä tarjoaman suojan tasoa;

b)

ne tekevät poikkeuksia tällaisen lainsäädännön ja standardien soveltamiseen tai jättävät niitä soveltamatta.

194 artikla

Alueellinen yhdentyminen

Kun otetaan huomioon niiden alueisiin kohdistuvat yhteiskunnalliset haasteet ja kun pyritään edistämään kansainvälisen kaupan kestävää kehitystä, osapuolet tunnustavat, että on tärkeää laatia sosiaalisen koheesion toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joilla edistetään ihmisarvoista työtä paikallistasolla.

195 artikla

Kuulemis- ja seurantaprosessi

1.   Osapuolet tunnustavat 191 artiklan mukaisesti, että on tärkeää seurata ja arvioida tämän sopimuksen toiminnan vaikutusta ihmisarvoiseen työhön ja muihin kestävän kehityksen aloihin niiden omien sekä tällä sopimuksella perustettujen osallistuvien prosessien ja instituutioiden avulla.

2.   Osapuolet voivat kuulla toisiaan ja CARIFORUM–EY-neuvoa-antavaa komiteaa 191–194 artiklan piiriin kuuluvista sosiaalisista kysymyksistä. CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean jäsenet voivat esittää suullisia tai kirjallisia suosituksia osapuolille tämän luvun piiriin kuuluviin kysymyksiin liittyvien parhaiden toimintatapojen levittämistä ja jakamista varten.

3.   Osapuolet voivat kaikissa 191–194 artiklan piiriin kuuluvissa kysymyksissä pyytää ILO:lta neuvoja parhaista toimintatavoista, tehokkaiden politiikan työkalujen käyttämisestä kauppaan liittyvien sosiaalisten haasteiden, kuten työmarkkinoiden mukauttamisen, käsittelemiseksi sekä sellaisten mahdollisten esteiden tunnistamisesta, jotka saattavat estää keskeisten työelämää koskevien säännösten tehokkaan täytäntöönpanon.

4.   Osapuoli voi pyytää toiselta osapuolelta kuulemista asioissa, jotka koskevat 191–194 artiklan tulkintaa ja soveltamista. Kuuleminen ei saa kestää yli kolmea kuukautta. Tämän menettelyn yhteydessä osapuoli voi itsenäisesti pyytää neuvoja ILO:lta. Tässä tapauksessa kuulemisten kestoa jatketaan kolmen kuukauden lisäjaksolla.

5.   Jos kysymystä ei voida tyydyttävästi ratkaista 3 kohdan mukaisten osapuolten välisten kuulemisten avulla, mikä tahansa osapuoli voi pyytää asiantuntijakomiteaa koolle tarkastelemaan sitä.

6.   Asiantuntijakomiteaan kuuluu kolme jäsentä, jotka ovat tämän luvun piiriin kuuluvien kysymysten erityisasiantuntijoita. Puheenjohtaja ei saa olla kummankaan osapuolen kansalainen. Asiantuntijakomitea antaa osapuolille raportin kolmen kuukauden kuluessa sen muodostamisesta. Raportti on annettava CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean käyttöön.

196 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää tehdä yhteistyötä sosiaali- ja työvoimakysymyksissä, jotta tämän sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

tiedonvaihto sosiaali- ja työvoimalainsäädännöstä ja niihin liittyvistä toimintalinjoista, säännöistä ja muista toimenpiteistä;

b)

kansallisen sosiaali- ja työvoimalainsäädännön laatiminen ja olemassa olevan lainsäädännön vahvistaminen sekä sosiaalisen vuoropuhelun mekanismit, myös toimenpiteet, joilla pyritään edistämään ILO:n määrittelemää ihmisarvoista työtä koskevaa ohjelmaa;

c)

koulutus- ja tiedotusohjelmat, myös taitojen kehittäminen ja toimintalinjat työmarkkinoiden mukauttamiseksi, sekä tietoisuuden lisääminen terveys- ja turvallisuusvastuusta, työntekijöiden oikeuksista ja työnantajien velvollisuuksista; ja

d)

kansallisen lainsäädännön ja työnormien täytäntöönpano ja noudattaminen, myös työsuojelutarkastajien koulutusta ja kapasiteetin lisäämistä koskevat aloitteet, sekä yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen yleisellä tiedottamisella ja raportoinnilla.

6 LUKU

Henkilötietojen suoja

197 artikla

Yleinen tavoite

1.   Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot, jotka tunnustavat, että

a)

niiden yhteisten etujen mukaista on turvata henkilötietojen käsittelyssä luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet sekä erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen;

b)

on tärkeää ylläpitää tehokkaita tietosuojajärjestelmiä kuluttajien etujen turvaamiseksi, sijoittajien luottamuksen parantamiseksi ja rajatylittävien henkilötietovirtojen helpottamiseksi;

c)

henkilötietojen keruu ja käsittely olisi toteutettava avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla siten, että kunnioitetaan asianmukaisesti rekisteröidyn oikeuksia,

sopivat soveltuvien oikeudellisten ja sääntelyjärjestelyjen aikaansaamisesta sekä niiden täytäntöönpanon edellyttämän hallinnollisen valmiuden luomisesta, mihin sisältyvät myös riippumattomat valvontaviranomaiset, jotta voidaan varmistaa asianmukainen yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta nykyisten korkeatasoisten kansainvälisten standardien mukaisesti (29).

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot pyrkivät panemaan 1 kohdan määräykset täytäntöön mahdollisimman pian ja viimeistään seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

198 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’henkilötiedoilla’ kaikenlaisia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja;

b)

’henkilötietojen käsittelyllä’ kaikenlaisia henkilötietoihin kohdistettavia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muuttaminen, tietojen haku, kysely, käyttö, luovuttaminen, yhdistäminen sekä niiden suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen samoin kuin henkilötietojen siirtäminen kansallisten rajojen yli;

c)

’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista tai mitä tahansa muuta elintä, joka päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

199 artikla

Periaatteet ja yleiset säännöt

Osapuolet hyväksyvät sen, että luotavien oikeus- ja sääntelyjärjestelmien ja hallintovalmiuksien on katettava ainakin seuraavat sisältöperiaatteet ja täytäntöönpanomekanismit:

a)

Sisältöperiaatteet

i)

tarkoituksen rajoittamisen periaate – tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen ja sen jälkeen käytettävä tai välitettävä edelleen vain, mikäli se ei ole ristiriidassa tietojen siirron tarkoituksen kanssa. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen merkittävien yleisten etujen turvaamiseksi;

ii)

tietojen laatu- ja suhteellisuusperiaate – tietojen olisi oltava täsmällisiä ja ne olisi tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tietojen olisi oltava riittäviä ja olennaisia eivätkä liiallisia siirron tai jatkokäsittelyn tarkoituksiin nähden;

iii)

avoimuusperiaate – yksityishenkilöille olisi ilmoitettava tietojen käsittelytarkoitus ja kolmannessa maassa sijaitsevan rekisterinpitäjän nimi sekä lisäksi muita tietoja, jotka ovat tarpeen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Ainoat tähän sääntöön sallitut poikkeukset ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen merkittävien yleisten etujen turvaamiseksi;

iv)

turvallisuusperiaate – rekisterinpitäjän olisi toteutettava teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tietojenkäsittelyyn liittyviin riskeihin nähden. Rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilö, mukaan luettuna henkilötietojen käsittelijä, saa käsitellä tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määräyksestä;

v)

oikeus tietojen saantiin, oikaisuun ja poistamiseen – rekisteröidyllä olisi oltava oikeus saada jäljennös kaikista itseään koskevista käsiteltävistä tiedoista ja oikeus oikaista virheellisiksi todetut tiedot. Rekisteröidyn olisi tietyissä tapauksissa myös voitava vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Ainoat poikkeukset näihin oikeuksiin ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen merkittävien yleisten etujen turvaamiseksi;

vi)

tietojen edelleen toimittamista koskevat rajoitukset – alkuperäisten siirrettyjen tietojen vastaanottajan olisi periaatteessa saatava toimittaa henkilötietoja edelleen ainoastaan silloin, kun riittävän suojatason takaavat säännöt koskevat myös toista vastaanottajaa (eli edelleen toimitettujen tietojen vastaanottajaa);

vii)

arkaluonteiset tiedot – jos käsittely koskee erityisiä tietoluokkia, joista ilmenevät rotu tai etninen alkuperä, poliittiset näkemykset, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen, tai jos on kyse rekisteröidyn terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvistä tiedoista tai rikoksiin, rikosasioissa annettuihin tuomioihin tai turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvistä tiedoista, henkilötietoja ei saa käsitellä, ellei kansallinen lainsäädäntö käsitä ylimääräisiä suojatoimia.

b)

Täytäntöönpanomekanismit

Seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi on luotava soveltuvat mekanismit:

i)

varmistetaan sääntöjen noudattamisen hyvä taso, mihin sisältyy se, että rekisterinpitäjät tuntevat hyvin velvollisuutensa ja rekisteröidyt puolestaan oikeutensa sekä keinot niiden käyttämiseksi; tehokkaat ja varoittavat seuraamukset; ja järjestelmät, jotka perustuvat viranomaisten, tarkastajien tai riippumattomien tietosuojaviranomaisten harjoittamaan välittömään valvontaan;

ii)

yksittäisten rekisteröityjen tukeminen ja auttaminen oikeuksiensa käytössä; heidän on voitava käyttää oikeuksiaan nopeasti ja tehokkaasti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia, myös käyttämällä soveltuvia institutionaalisia mekanismeja, jotka mahdollistavat valitusten riippumattoman tutkimisen,

iii)

soveltuvan muutoksenhaun järjestäminen sääntöjen laiminlyönnistä vahinkoa kärsineelle osapuolelle sitten, että korvauksen maksaminen sekä seuraamusten määrääminen on mahdollista, jos se on sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaista.

200 artikla

Johdonmukaisuus kansainvälisiin sitoumuksiin nähden

1.   EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ilmoittavat toisilleen CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean välityksellä kansainvälisistä sitoumuksista tai järjestelyistä kolmansien maiden kanssa, joita ne toteuttavat, tai muista velvoitteista, jotka niitä mahdollisesti koskevat, jotka voivat olla merkityksellisiä tämän luvun täytäntöönpanon kannalta, ja erityisesti kaikista järjestelyistä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä, kuten kolmansien osapuolten toteuttamasta henkilötietojen keruusta tai varastoinnista tai niiden saannista tai siirroista.

2.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden pyynnöstä EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot kuulevat näiltä osin toisiaan mahdollisesti esiin tulevien huolenaiheiden käsittelemiseksi.

201 artikla

Yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen, jotta voidaan helpottaa soveltuvien lainsäädännöllisten, oikeudellisten ja institutionaalisten puitteiden sekä tasoltaan riittävän ja tässä luvussa ilmaistujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisen tietosuojan kehitystä.

2.   Jollei 7 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, mihin sisältyy myös tuen tarjoaminen, seuraavilla aloilla:

a)

tietojen ja kokemusten vaihto;

b)

avustaminen lainsäädännön, suuntaviivojen ja käsikirjojen laatimisessa;

c)

koulutuksen tarjoaminen avainhenkilöstölle;

d)

avustaminen asianmukaisten institutionaalisten puitteiden luomisessa ja niiden toiminnassa;

e)

avustaminen sellaisten vaatimustenmukaisuutta koskevien aloitteiden laatimisessa ja täytäntöönpanossa, joiden tarkoituksena on sijoittajien ja kansalaisten luottamuksen parantaminen ja jotka on suunnattu talouden toimijoille ja kuluttajille.

III OSA

RIITOJEN VÄLTTÄMINEN JA RATKAISEMINEN

202 artikla

Tavoite

Tämän osan tavoitteena on välttää ja ratkaista osapuolten väliset riidat molemminpuolisesti hyväksyttävissä olevien ratkaisujen saavuttamiseksi.

203 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä osaa sovelletaan riitoihin, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Cotonoun sopimuksen 98 artiklassa määrättyä menettelyä sovelletaan silloin kun kyseessä on riita, joka koskee Cotonoun sopimuksessa tarkoitettua kehitysrahoitusyhteistyötä.

1 LUKU

Neuvottelut ja sovittelu

204 artikla

Neuvottelut

1.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki 203 artiklassa tarkoitetut riidat neuvottelemalla vilpittömässä mielessä ja siten, että tavoitteena on päästä sovintoratkaisuun.

2.   Osapuolen on pyydettävä neuvottelujen käymistä esittämällä toiselle osapuolelle kirjallinen pyyntö, jossa yksilöidään kyseessä oleva toimenpide sekä ne tämän sopimuksen määräykset, joiden vastaisia osapuoli katsoo toimenpiteen olevan, sekä jäljennös pyynnöstä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

3.   Neuvottelut on järjestettävä neljänkymmenen (40) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Neuvottelut katsotaan loppuunsuoritetuiksi kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, jollei kumpikin osapuoli suostu neuvottelujen jatkamiseen. Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

4.   Kiireellisiä asioita, myös niistä, jotka koskevat pilaantuvia tai kausitavaroita, koskevat neuvottelut on järjestettävä viidentoista (15) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, ja ne katsotaan loppuunsuoritetuiksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

5.   Jos neuvotteluja ei järjestetä edellä 3 tai 4 kohdassa määrätyissä määräajoissa tai jos neuvottelut on saatettu päätökseen, mutta yhteisesti hyväksyttävästä ratkaisusta ei ole päästy sopimukseen, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin muodostamista 206 artiklan mukaisesti.

6.   Osapuoli ei voi saattaa IV osaston 4 ja 5 luvun tulkintaa ja soveltamista koskevaa riitaa käsiteltäväksi tämän osaston mukaisesti kun siinä tapauksessa, että on käytetty 189 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan sekä 195 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja asiassa ei ole päästy tyydyttävään ratkaisuun yhdeksän (9) kuukauden kuluessa neuvottelujen käynnistämisestä. Mainittujen säännösten mukaiset neuvottelut korvaavat tämän artiklan mukaisesti edellytettävät neuvottelut.

205 artikla

Sovittelu

1.   Jos kuulemisissa ei päästä yhteiseen sopimusratkaisuun, osapuolet voivat sopia sovittelijan käyttämisestä. Jolleivät osapuolet toisin sovi, sovittelun tehtävänä on kuulemisia koskevassa pyynnössä tarkoitetuttu kysymys.

2.   Jolleivät sopimuspuolet pääse sovittelijasta sopimukseen viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun sovittelupyynnöstä on sovittu, CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö valitsee sovittelijan arvalla 221 artiklassa tarkoitettujen sellaisten henkilöiden joukosta, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia. Valinta on tehtävä kahdenkymmenenviiden (25) päivän kuluessa siitä, kun sovittelupyynnöstä tehty sopimus on jätetty, ja kummankin osapuolen edustajan läsnäollessa. Sovittelija kutsuu koolle osapuolten kokouksen viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa valinnastaan. Sovittelijan on saatava kunkin osapuolen selvitykset viimeistään viisitoista (15) päivää ennen kokousta ja annettava lausunto viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää valintansa jälkeen.

3.   Sovittelijan lausuntoon voi sisältyä suositus siitä, miten riita olisi ratkaistava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. Sovittelijan lausunto ei ole sitova.

4.   Osapuolet voivat sopia edellä 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen muuttamisesta. Myös sovittelija voi päättää näiden määräaikojen muuttamisesta joko jonkin osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kyseisen osapuolen kohtaamien erityisten vaikeuksien tai tapauksen monimutkaisuuden vuoksi.

5.   Sovittelua sisältävät menettelyt, ja erityisesti kaikki osapuolten näiden menettelyjen aikana paljastamat tiedot ja esittämät kannat, ovat luottamuksellisia.

2 LUKU

Riitojen ratkaisumenettelyt

1 jakso

Välimiesmenettely

206 artikla

Välimiesmenettelyn aloittaminen

1.   Jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaa 204 artiklassa määrättyjen kuulemisten avulla tai turvautumalla 205 artiklassa tarkoitettuun sovitteluun, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista.

2.   Välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle. Valituksen tehneen osapuolen on pyynnössään nimettävä kohteena oleva erityinen toimenpide ja selitettävä, millä tavoin kyseinen toimenpide rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä.

207 artikla

Välimiespaneelin asettaminen

1.   Välimiespaneeli koostuu kolmesta välimiehestä.

2.   Osapuolet kuulevat toisiaan sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle on toimitettu pyyntö välimiespaneelin asettamisesta.

3.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen kokoonpanosta 2 kohdan mukaisessa määräajassa, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtajaa tai tämän valtuuttamaa henkilöä valitsemaan arvalla kaikki kolme jäsentä 221 artiklan mukaisesti laaditusta luettelosta siten, että yksi valitaan valituksen tehneen osapuolen ehdokkaista, yksi valituksen kohteena olevan osapuolen ehdokkaista ja yksi osapuolten puheenjohtajiksi valitsemista välimiehistä. Jos osapuolet pääsevät sopimukseen yhdestä tai useammasta välimiespaneelin jäsenestä, kaikki jäljelle jäävät jäsenet valitaan samalla menettelyllä.

4.   Jos riita koskee IV osaston 4 ja 5 luvun tulkintaa ja soveltamista, paneeliin on kuuluttava vähintään kaksi jäsentä, joilla on erityisasiantuntemusta kyseisen luvun piiriin kuuluvista seikoista ja jotka on valittu CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean 221 artiklan mukaisesti laatimasta viidentoista (15) henkilön luettelosta.

5.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö valitsee välimiehet viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuoli on esittänyt 3 kohdassa tarkoitetun pyynnön, ja kunkin osapuolen edustajan läsnäollessa.

6.   Välimiespaneelin asettamispäivä on päivä, jona sen kolme välimiestä valitaan.

208 artikla

Paneelin väliraportti

Välimiespaneelin on annettava osapuolille väliraportti, johon sisältyvät sekä kuvaileva osuus että paneelin havainnot ja päätelmät, yleensä viimeistään sadankahdenkymmenen (120) päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Osapuolet voivat esittää välimiespaneelille kirjallisia huomautuksia tiettyjen väliraportin sisältämien seikkojen johdosta 15 päivän kuluessa raportin esittämisestä.

209 artikla

Välitystuomiot

1.   Välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle sadanviidenkymmenen (150) päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Jos paneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle ja mainittava syyt viivästykseen sekä päivämäärä, jona paneeli aikoo saada työnsä päätökseen. Välitystuomiosta olisi joka tapauksessa ilmoitettava viimeistään sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua paneelin asettamispäivästä.

2.   Kiireellisissä tapauksissa, mukaan luettuina pilaantuvia ja kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin olisi kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa seitsemänkymmenenviiden (75) päivän kuluessa paneelin asettamispäivästä. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua paneelin asettamispäivästä. Välimiespaneeli voi tehdä kymmenen (10) päivän kuluessa asettamispäivästään alustavan päätöksen siitä, katsotaanko asia kiireelliseksi.

3.   Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää välimiespaneelia antamaan suosituksen siitä, miten valituksen kohteena olevan osapuolen on toimittava noudattaakseen välitystuomiota. Jos riita koskee IV osaston 4 ja 5 luvun tulkintaa ja soveltamista, välimiespaneelin on sisällytettävä tähän suositus siitä, miten mainittujen lukujen asiaankuuluvien määräysten noudattaminen varmistetaan.

2 jakso

Noudattaminen

210 artikla

Välitystuomioiden noudattaminen

Kummankin osapuolen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet välitystuomion noudattamiseksi, ja osapuolet pyrkivät sopimukseen välitystuomioiden noudattamista koskevasta määräajasta.

211 artikla

Välitystuomioiden noudattamista koskeva kohtuullinen määräaika

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua välitystuomion tiedoksiannosta aika, jonka se tarvitsee sen noudattamiseksi, jäljempänä ’kohtuullinen määräaika’.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion noudattamisen edellyttämästä kohtuullisesta määräajasta, valituksen tehneen osapuolen on kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa 1 kohdan mukaisesta tiedoksiannosta pyydettävä välimiespanelia määrittämään kohtuullisen määräajan pituus. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle. Välimiespaneeli ilmoittaa ratkaisustaan osapuolille sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

3.   Määrittäessään kohtuullisen määräajan pituutta välimiespaneelin on otettava huomioon aika, jonka valituksen kohteena oleva osapuoli yleensä tarvitsee niihin verrattavissa olevan vastaavan lainsäädäntö- tai hallintotoimenpiteen antamiseen, jotka valituksen kohteena oleva osapuoli on nimennyt tarpeellisiksi tuomion noudattamista varten. Välimiespaneelin on myös otettava huomioon todennettavissa olevat kapasiteettirajoitukset, jotka voivat vaikuttaa valituksen kohteena olevan osapuolen mahdollisuuksiin hyväksyä tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 207 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiestuomion tiedoksiantamiselle on neljäkymmentäviisi (45) päivää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

5.   Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten sopimuksella.

212 artikla

Välitystuomion noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä 1 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta tämän sopimuksen määräysten kanssa, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisessa pyynnössä on mainittava kyseinen toimenpide ja selitettävä, miksi se ei ole yhteensopiva tämän sopimuksen määräysten kanssa. Välimiespaneelin on annettava tuomionsa tiedoksi yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan luettuina pilaantuvia ja kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin on annettava tuomionsa neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

3.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 207 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiestuomion tiedoksiantamiselle on sataviisi (105) päivää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

213 artikla

Välitystuomioiden noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset korjaavat toimenpiteet

1.   Jos asianomainen osapuoli ei ilmoita välitystuomioiden noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 212 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen määräyksistä johtuvien osapuolen velvoitteiden mukainen, valituksen kohteena olevan osapuolen on valituksen tehneen osapuolen tätä vaatiessa tarjottava korvaus. Mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että valituksen kohteena olevan osapuolen olisi tarjottava rahallista korvausta.

2.   Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kohtuullisen määräajan päättymisestä tai 212 artiklan nojalla annetusta välitystuomiosta, jonka mukaan toteutettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen mukainen, valituksen tehneellä osapuolella on oikeus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä ilmoitettuaan tästä toiselle osapuolelle. Päättäessään tällaisista toimenpiteistä valituksen tehneen osapuolen on pyrittävä valitsemaan toimenpiteitä, jotka vähiten vaikuttavat tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja otettava huomioon niiden vaikutus valituksen kohteena olevan osapuolen ja yksittäisten CARIFORUM-valtioiden talouteen. Jos EY-osapuoli on saanut oikeuden hyväksyä tällaisia toimenpiteitä, sen on lisäksi valittava toimenpiteitä, joilla nimenomaan pyritään saattamaan yksi tai useampi CARIFORUM-valtio, jonka toimenpiteiden on todettu rikkovan sopimusta, noudattamaan sitä. Muiden CARIFORUM-valtioiden on tuettava välitystuomion noudattamiseksi toteutettavia toimenpiteiden hyväksymistä yhdessä tai useammassa CARIFORUM-valtiossa, jonka on todettu rikkoneen sopimusta. Kun kyseessä on IV osaston 4 ja 5 lukua koskeva riita, soveltuviin toimenpiteisiin ei saa sisältyä tämän sopimuksen mukaisten kaupan etuusmyönnytysten soveltamisen keskeyttäminen. Valituksen tehnyt osapuoli voi hyväksyä soveltuvia toimenpiteitä kymmenen (10) päivän kuluttua ilmoittamispäivästä.

3.   EY-osapuolen on harjoitettava asianmukaista pidättyväisyyttä hakiessaan korvausta tai hyväksyessään 1 tai 2 kohdan nojalla toimenpiteitä.

4.   Korvauksen tai soveltuvien toimenpiteiden on oltava tilapäisiä, ja niitä voidaan jatkaa ainoastaan siihen asti kun tämän sopimuksen määräysten vastaiseksi katsottu toimenpide peruutetaan tai sitä muutetaan sen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi tai kun osapuolet ovat sopineet riidan ratkaisemisesta.

214 artikla

Välitystuomioiden noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu soveltuvien toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen

1.   Etuuksien keskeyttämisen jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi, ja pyynnöstään, joka koskee valituksen tehneen osapuolen soveltamien asianmukaisten toimenpiteiden lopettamista.

2.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ilmoitetun toimenpiteen yhteensopivuudesta tämän sopimuksen määräysten kanssa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava toiselle osapuolelle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle. Välimiespaneelin tuomiosta ilmoitetaan osapuolille sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen määräysten mukainen, välimiespaneeli määrittää, voiko valituksen tehnyt osapuoli jatkaa asianmukaisten toimenpiteiden soveltamista. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide on tämän sopimuksen määräysten mukainen, asianmukaiset toimenpiteet on lopetettava.

3.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan tämän 207 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välimiestuomion tiedoksiantamiselle on kuusikymmentä (60) päivää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

3 jakso

Yhteiset säännökset

215 artikla

Yhteisesti sovittu ratkaisu

Osapuolet voivat milloin tahansa päästä sopimusratkaisuun tähän osaan liittyvässä riidassa. Niiden on ilmoitettava CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle kaikista tällaisista ratkaisuista. Kun yhteisesti sovittu ratkaisu on hyväksytty, menettely päätetään.

216 artikla

Työjärjestys

1.   Tämän osan 2 luvun mukaisiin riitojenratkaisumenettelyihin sovelletaan työjärjestystä, jonka CARIFORUM-EY-yhteisneuvosto hyväksyy kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.

2.   Välimiespaneelin kaikki kokoukset ovat yleisölle avoimia työjärjestyksen mukaisin edellytyksin, jollei välimiespaneeli toisin päätä omasta aloitteestaan tai osapuolten pyynnöstä.

217 artikla

Tiedot ja tekniset neuvot

Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja kaikista lähteistä, myös riidan osapuolilta, joita se pitää asianmukaisena välimiespaneelimenettelyn kannalta. Välimiespaneelilla on myös oikeus hankkia asianmukaiseksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Muut asiaan liittyvät tahot saavat toimittaa amicus curiae -lausumia välimiespaneelille työjärjestyksen mukaisin edellytyksin. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava molemmille osapuolille ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia.

218 artikla

Lausumien kieli

1.   Osapuolten kirjalliset ja suulliset lausumat voidaan esittää millä tahansa osapuolten virallisella kielellä.

2.   Osapuolet pyrkivät sopimaan yhteisestä työkielestä kaikkien tämän osan mukaisten erityismenettelyiden osalta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisestä työkielestä, kukin osapuoli järjestää kirjallisten vastineiden kääntämisen ja suullisten käsittelyjen tulkkauksen valituksen kohteena olevan osapuolen valitsemalle kielelle ja maksaa tästä koituvat kustannukset, jollei tämä kieli ole mainitun osapuolen virallinen kieli (30).

219 artikla

Tulkintasäännöt

Välimiespaneelien on tulkittava tämän sopimuksen määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen ja myös valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti. Välimiespaneelin tuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää tämän sopimuksen määräysten mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

220 artikla

Välitystuomiot

1.   Välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä tekemään mahdolliset päätökset yhteisymmärryksessä. Jos päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhteisymmärryksessä, asiasta on päätettävä annettujen äänten enemmistöllä. Välimiesten eriäviä mielipiteitä ei kuitenkaan missään tapauksessa julkaista.

2.   Päätöksessä esitetään tosiseikat, tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja niihin pohjautuvien päätelmien syyt. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea asettaa välimiespaneelin tuomiot yleisön saataville, jollei se itse toisin päätä.

221 artikla

Välimiesten luettelo

1.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea laatii viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta luettelon viidestätoista (15) henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Kumpikin osapuoli valitsee viisi henkilöä toimimaan välimiehinä. Osapuolet sopivat myös viidestä henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia, ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea varmistaa, että luettelossa on aina 15 henkilöä.

2.   Välimiehillä on oltava erityistä asiantuntemusta tai kokemusta oikeudellisista kysymyksistä ja kansainvälisestä kaupasta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava yksilöinä, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai hallitukselta eikä heillä saa olla sidoksia minkään osapuolen hallitukseen ja heidän on noudatettava työjärjestykseen liitettyjä menettelysääntöjä.

3.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi laatia lisäluettelon viidestätoista (15) henkilöstä, joilla on alakohtaista asiantuntemusta tämän sopimuksen piiriin kuuluvista kysymyksistä. Kun käytetään 207 artiklan mukaista valintamenettelyä, CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtaja voi kummankin osapuolen suostumuksella hyödyntää tällaista alakohtaista luetteloa. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea laatii lisäluettelon viidestätoista (15) henkilöstä, joilla on asiantuntemusta IV osaston 4 ja 5 luvun piiriin kuuluvista erityiskysymyksistä.

222 artikla

Suhde Maailman kauppajärjestön asettamiin velvoitteisiin

1.   Tämän sopimuksen nojalla perustetut välityselimet eivät käsittele riitoja, jotka koskevat Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdystä sopimuksesta johtuvia kummankin osapuolen tai allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden oikeuksia ja velvoitteita.

2.   Turvautuminen tämän sopimuksen riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin ei rajoita mahdollisia WTO-sopimukseen perustuvia toimia, riitojen ratkaisu mukaan luettuna. Jos osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio kuitenkin on aloittanut tiettyä toimenpidettä koskevan riitojenratkaisumenettelyn joko tämän osan 206 artiklan 1 kohdan tai WTO-sopimuksen mukaisesti, se ei voi aloittaa samaa toimenpidettä koskevaa riitojenratkaisumenettelyä toisella foorumilla ennen ensimmäisen menettelyn päättymistä. Osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion katsotaan aloittaneen tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla WTO-sopimuksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos se pyytää paneelin perustamista WTO:n riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta tai allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota soveltamasta WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää velvoitteiden keskeyttämistä. Mikään WTO-sopimuksessa ei estä osapuolia keskeyttämästä tämän sopimuksen mukaisten etuuksien soveltamista.

223 artikla

Määräajat

1.   Tässä osassa vahvistetut määräajat, myös välimiespaneelille välitystuomion ilmoittamista varten asetettu määräaika, lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimea tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat.

2.   Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella pidentää mitä tahansa tässä osassa mainittua määräaikaa.

IV OSA

YLEISET POIKKEUKSET

224 artikla

Yleinen poikkeuslauseke

1.   Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka merkitsisi mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää osapuolten kesken samanlaisten olosuhteiden vallitessa tai tavara- tai palvelukaupan tai sijoittautumisen peiteltyä rajoittamista, tämän sopimuksen määräysten ei voida katsoa estävän EY-osapuolta, CARIFORUM-valtioita tai jotakin allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a)

ovat tarpeen yleisen turvallisuuden ja yleisen moraalin suojelemiseksi (31) tai yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi;

b)

ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

c)

ovat välttämättömiä sellaisten lakien tai määräysten noudattamisen turvaamiseksi, jotka eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa, mukaan lukien

i)

harhaanjohtavien ja petoksellisten toimintatapojen ehkäiseminen tai sopimusten noudattamatta jättämisen seurauksista huolehtiminen;

ii)

henkilöiden yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä ja levittämisessä sekä henkilöä koskevien tiedostojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden turvaaminen; tai

iii)

turvallisuus;

iv)

tullien täytäntöönpano; tai

v)

teollis- ja tekijänoikeuksien suoja;

d)

liittyvät kullan tai hopean tuontiin tai vientiin;

e)

ovat tarpeen taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi;

f)

liittyvät ehtyvien luonnonvarojen suojeluun, jos kyseiset toimenpiteet toteutetaan yhdessä kotimarkkinoita koskevaa tavaroiden tuotantoa tai kulutusta, palveluiden tuotantoa tai kulutusta ja kotimaisia sijoituksia;

g)

liittyvät vankityönä valmistettuihin tuotteisiin; tai

h)

eivät ole 68 ja 77 artiklan kanssa yhteensopivia, edellyttäen että erilaisen kohtelun tarkoituksena on varmistaa välittömien verojen tehokas tai tasapuolinen määrääminen EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion eri toimialojen, sijoittajien tai palvelujen tarjoajien osalta (32).

2.   EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden sosiaaliturvajärjestelmiin tai sellaiseen osapuolen alueella harjoitettavaan toimintaan, joka liittyy, vaikka vain satunnaisesti, julkisen vallan käyttöön, ei sovelleta II osaston ja liitteen IV määräyksiä.

225 artikla

Turvallisuuteen perustuvat poikkeukset

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei

a)

vaadi EY-osapuolta tai jotakin allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota toimittamaan sellaisia tietoja, joiden paljastaminen olisi vastoin sen keskeisiä turvallisuusetuja;

b)

estä EY-osapuolta tai jotakin allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota toteuttamasta toimenpiteitä, jos se katsoo ne välttämättömiksi suojellessaan keskeisiä turvallisuusetujaan, jotka

i)

liittyvät halkeavaan ja yhtyvään ydinmateriaaliin tai materiaaleihin, joista edellä mainitut ovat peräisin,

ii)

liittyvät taloudelliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti sotilaskohteen varustaminen,

iii)

liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon,

iv)

liittyvät kansallisen turvallisuuden tai kansallisen puolustuksen kannalta välttämättömiin julkisiin hankintoihin, tai

v)

toteutetaan sodan tai muun kansainvälisissä suhteissa ilmenevän hätätilanteen aikana; tai

c)

estä EY-osapuolta tai jotakin allekirjoittanutta CARIFORUM-valtiota toteuttamasta toimia täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

2.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle on toimitettava mahdollisimman kattavat tiedot 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä ja niiden soveltamisen päättymisestä.

226 artikla

Verotus

1.   Mikään tässä sopimuksessa tai sen nojalla hyväksytyssä järjestelyssä ei voi estää EY-osapuolta tai jotakin CARIFORUM-valtiota tekemästä eroa eri tilanteessa olevien veronmaksajien välillä erityisesti näiden asuinpaikan osalta tai sen osalta, minne niiden pääoma on sijoitettu, kun ne soveltavat verolainsäädäntönsä asiaa koskevia säännöksiä.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä tai sopimuksen mukaisesti hyväksyttyjä järjestelyjä ei voida tulkita niin, että ne estävät sellaisen toimenpiteen käyttöönoton tai täytäntöönpanon, jonka tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten tai muiden verotusjärjestelyjen tai osapuolen sisäisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti estää verojen kiertäminen kokonaan tai osittain.

3.   Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta minkään verotussopimuksen nojalla EY-osapuolelle tai jollekin allekirjoittaneelle CARIFORUM-valtiolle kuuluviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Jos tämä sopimus ja tällainen verotussopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan siltä osin verotussopimusta.

V OSA

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

227 artikla

CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto

1.   Perustetaan CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto kokoontuu ministeritasolla säännöllisesti, enintään kahden vuoden välein, ja tämän lisäksi olosuhteiden vaatiessa, jos osapuolet niin sopivat.

2.   Rajoittamatta Cotonoun sopimuksen 15 artiklassa määriteltyjä ministerineuvoston tehtäviä CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto on yleisesti vastuussa tämän sopimuksen toiminnasta ja täytäntöönpanosta ja seuraa sen tavoitteiden toteutumista. Se tarkastelee lisäksi tämän sopimuksen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia merkittäviä kysymyksiä sekä muita keskinäisen edun kannalta tärkeitä kahdenvälisiä, monenvälisiä ja kansainvälisiä kysymyksiä, jotka vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan.

3.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto tarkastelee lisäksi osapuolten tämän sopimuksen tarkistamiseksi tekemiä ehdotuksia ja suosituksia.

228 artikla

Kokoonpano ja työjärjestys

1.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission edustajista sekä allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden hallitusten edustajista.

2.   CARIFORUM-valtiot valtuuttavat yhden edustajistaan toimimaan niiden puolesta kaikissa tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa, joissa ne ovat sopineet yhteisestä toiminnasta.

3.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä.

4.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen EY-osapuolen edustaja ja CARIFORUMin edustaja yhteisneuvoston työjärjestyksen määräysten mukaisesti. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto antaa tämän sopimuksen toiminnasta määräajoin kertomuksia Cotonoun sopimuksen 15 artiklan mukaisesti perustetulle ministerineuvostolle.

5.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa työjärjestyksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

229 artikla

Päätösvalta ja päätöksentekomenettelyt

1.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto käyttää päätösvaltaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Päätökset sitovat osapuolia ja allekirjoittaneita CARIFORUM-valtioita, joiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanemiseksi kunkin osapuolen ja allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion omia sisäisiä menettelyjä noudattaen.

3.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto voi myös antaa asianmukaisia suosituksia.

4.   Asioissa, joissa CARIFORUM-valtiot ovat sopineet yhteisestä toiminnasta, CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella. Asioissa, joissa CARIFORUM-valtiot eivät ole sopineet yhteisestä toiminnasta, päätöksen tekeminen edellyttää kyseisen yhden tai useamman allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion sopimusta.

230 artikla

CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea

1.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvostoa avustaa sen tehtävien hoitamisessa osapuolten tavallisimmin korkean tason virkamiesedustajista koostuva CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea. CARIFORUM-valtiot valtuuttavat yhden edustajistaan toimimaan niiden puolesta kaikissa tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa, joissa ne ovat sopineet yhteisestä toiminnasta. Mikä tahansa osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi saattaa komitean tietoon jonkin sopimuksen soveltamiseen tai sen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän kysymyksen.

2.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean työjärjestyksen laatii CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto. CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen yhden vuoden ajan kummankin osapuolen edustaja. Komitea esittää vuosittain raportin CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle.

3.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealla on erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

kaupan alalla:

i)

valvoa sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa ja asianmukaista soveltamista ja olla niistä vastuussa sekä keskustella näiltä osin yhteistyön painopisteistä ja antaa niistä suosituksia;

ii)

seurata sopimuksen määräysten kehittämistä edelleen ja arvioida sen soveltamisesta saatuja tuloksia;

iii)

toteuttaa toimia, jotta vältettäisiin ja ratkaistaisiin sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät mahdolliset riidat III osan määräysten mukaisesti;

iv)

avustaa CARIFORUM–EY-yhteisneuvostoa sen toimissa;

v)

seurata alueellisen yhdentymisen ja osapuolten talous- ja kauppasuhteiden kehittymistä;

vi)

seurata ja arvioida tämän sopimuksen täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen;

vii)

keskustella toimista, joilla voidaan helpottaa kauppaa, investointeja ja liiketoiminnan mahdollisuuksia osapuolten välillä, ja toteuttaa tällaisia toimia; ja

viii)

keskustella kaikista tämän sopimuksen kannalta merkittävistä kysymyksistä ja seikoista, jotka voivat vaikuttaa sen tavoitteiden saavuttamiseen;

b)

kehityksen alalla:

i)

avustaa CARIFORUM–EY-yhteisneuvostoa sen hoitaessa kehitysyhteistyöhön liittyviä tämän sopimuksen piiriin kuuluvia tehtäviään;

ii)

seurata tässä sopimuksessa vahvistettujen yhteistyötä koskevien määräysten täytäntöönpanoa ja sovittaa tällaista toimintaa yhteen kolmansia osapuolia edustavien lahjoittajien kanssa;

iii)

antaa suosituksia kauppaan liittyvästä osapuolten välisestä yhteistyöstä;

iv)

tarkastella säännöllisesti tässä sopimuksessa esitettyjä yhteistyön painopisteitä ja antaa tarvittaessa suosituksia uusien painopisteiden lisäämiseksi; ja

v)

tarkastella yhteistyötä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät alueelliseen yhdentymiseen ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, ja käydä niitä koskevaa keskustelua.

4.   Hoitaessaan tehtäviään CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea voi

a)

perustaa ja valvoa erityiskomiteoita tai -elimiä, joiden tehtävänä on käsitellä sen toimivaltaan kuuluvia asioita, sekä määrittää näiden kokoonpanon, tehtävät ja työjärjestyksen;

b)

kokoontua milloin tahansa osapuolten sopimana ajankohtana;

c)

tarkastella kaikkia tämän sopimuksen mukaisesti esille tulleita kysymyksiä ja toteuttaa tehtäviään hoitaessaan tarvittavat toimenpiteet; ja

d)

tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tai kun CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto on myöntänyt sille tällaisen täytäntöönpanovallan. Tällöin komitea tekee päätöksensä tai antaa suosituksensa 229 artiklan 4 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

5.   CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitea kokoontuu yleensä kerran vuodessa vuorotellen EY-osapuolessa ja jossakin CARIFORUM-valtiossa tarkastelemaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan osapuolten etukäteen sopimana ajankohtana ja niiden sopimaa esityslistaa noudattaen. Komitea järjestää erityisiä työistuntoja, joiden tarkoituksena on suorittaa 3 kohdan a ja b alakohdassa määrätyt tehtävät.

231 artikla

CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta

1.   Perustetaan CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta. Siinä kokoontuvat Euroopan parlamentin ja CARIFORUM-valtioiden lainsäädäntöelinten jäsenet mielipiteiden vaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin. Se tekee yhteistyötä Cotonoun sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetun yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa.

2.   CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta muodostuu Euroopan parlamentin ja CARIFORUM-valtioiden lainsäädäntöelinten jäsenistä. Osapuolten edustajat voivat osallistua CARIFORUM–EY-parlamentaarisen valiokunnan kokouksiin.

3.   CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta hyväksyy työjärjestyksensä ja ilmoittaa siitä CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle.

4.   CARIFORUM–EY-parlamentaarisen valiokunnan puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin edustaja ja CARIFORUM-valtioiden lainsäädäntöelinten edustaja.

5.   CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta voi pyytää tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia asiaankuuluvia tietoja CARIFORUM-EY-yhteisneuvostolta, joka toimittaa pyydetyt tiedot valiokunnalle.

6.   CARIFORUM–EY-parlamentaariselle valiokunnalle tiedotetaan CARIFORUM–EY-yhteisneuvoston päätöksistä ja suosituksista.

7.   CARIFORUM–EY-parlamentaarinen valiokunta voi antaa suosituksia CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

232 artikla

CARIFORUM–EY-neuvoa-antava komitea

1.   Perustetaan CARIFORUM–EY-neuvoa-antava komitea, jonka tehtävänä on avustaa CARIFORUM–EY-yhteisneuvostoa edistämään kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös akateemisen maailman, sekä talouselämän toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tällainen vuoropuhelu ja yhteistyö kattaa EY-osapuolen ja CARIFORUM-valtioiden suhteiden kaikki taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, joita ilmenee tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

2.   CARIFORUM–EY-neuvoa-antavaan komiteaan osallistujista päättää CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto, jotta taattaisiin kaikkien asianomaisten osapuolten laaja edustus.

3.   CARIFORUM–EY-neuvoa-antava komitea toteuttaa kaiken toimintansa CARIFORUM-EY-yhteisneuvoston kuulemisen pohjalta tai omasta aloitteestaan ja antaa suosituksia CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle. Osapuolten edustajat osallistuvat CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean kokouksiin.

4.   CARIFORUM–EY-neuvoa-antava komitea hyväksyy työjärjestyksensä yhdessä CARIFORUM-EY-yhteisneuvoston kanssa.

5.   CARIFORUM–EY-neuvoa-antava komitea voi antaa suosituksia CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle sekä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle.

VI OSA

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

233 artikla

Osapuolten määritelmä ja velvoitteiden täyttäminen

1.   Tämän sopimuksen osapuolet ovat yhtäältä Antigua ja Barbuda, Bahaman liittovaltio, Barbados, Belize, Dominican liittovaltio, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyanan tasavalta, Haitin tasavalta, Jamaika, Saint Christopher ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Surinamen tasavalta sekä Trinidadin ja Tobagon tasavalta, tässä sopimuksessa ”CARIFORUM-valtiot”, ja toisaalta Euroopan yhteisö tai sen jäsenvaltiot taikka Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot omilla, Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta johtuvilla toimivaltansa aloilla, tässä sopimuksessa ”EY-osapuoli”.

2.   CARIFORUM-valtiot sopivat toimivansa yhteisesti tämän sopimuksen soveltamiseksi.

3.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’osapuolella’ tapauksen mukaan yhteisesti toimivia CARIFORUM-valtioita tai EY-osapuolta. Käsitteellä ’osapuolet’ tarkoitetaan yhdessä toimivia CARIFORUM-valtioita ja EY-osapuolta.

4.   Kun tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseksi tai velvoitteiden noudattamiseksi määrätään erillisestä toiminnasta tai edellytetään erillistä toimintaa, viitataan ”allekirjoittaneisiin CARIFORUM-valtioihin”.

5.   Osapuolet tai allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toteuttavat kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet ja varmistavat, että ne toimivat tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

234 artikla

Koordinaattorit ja tiedonvaihto

1.   Jotta helpotettaisiin tiedonvaihtoa ja varmistettaisiin sopimuksen tehokas täytäntöönpano, EY-osapuoli, yhdessä toimivat CARIFORUM-valtiot ja kukin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio nimeävät koordinaattorin tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta alkaen. Koordinaattoreiden nimeäminen ei rajoita tämän sopimuksen erityisten määräysten mukaista toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista nimeämistä.

2.   Osapuolen pyynnöstä toisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion koordinaattori ilmoittaa kaikista tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista vastaavan viraston tai virkailijan ja antaa tarvittavaa apua helpottaakseen yhteydenpitoa pyynnön esittäneen osapuolen kanssa.

3.   Minkä hyvänsä osapuolen pyynnöstä ja siinä määrin kuin se on laillisesti mahdollista kukin osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toimittavat koordinaattoreidensa välityksellä tietoja ja vastaavat viipymättä kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät toteutettavaan tai ehdotettuun toimenpiteeseen, joka saattaa vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan. Osapuolet ohjaavat tiedonvaihtonsa kulkemaan mahdollisimman suuressa määrin CARIFORUM-koordinaattorin kautta.

235 artikla

Avoimuus

1.   Kukin osapuoli ja allekirjoittanut CARIFORUM-valtio pyrkii varmistamaan, että kaikki yleisesti sovellettavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kauppaa koskeviin asioihin liittyvät lait, asetukset, menettelyt ja hallinnolliset päätökset sekä mahdolliset kansainväliset sitoumukset julkaistaan viipymättä tai tarjotaan yleisesti saataville ja saatetaan toisen osapuolen tietoon.

2.   Rajoittamatta avoimuutta koskevia tämän sopimuksen määräyksiä tässä artiklassa tarkoitetut tiedot katsotaan saataville tarjotuiksi, kun ne on saatettu käytettäväksi ilmoittamalla ne asianmukaisesti WTO:lle tai kun ne on saatettu nähtäville kyseisen osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion virallisilla verkkosivuilla, joille pääsy on avoin ja maksuton.

3.   Mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että jokin osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio antaa luottamuksellisia tietoja, joiden paljastaminen estäisi lain täytäntöönpanoa tai olisi muutoin yleisen edun vastaista tai jotka vaarantaisivat yksittäisten julkisten tai yksityisten yritysten oikeutetut kaupalliset edut, paitsi siltä osin kuin paljastaminen voi olla tarpeen tämän sopimuksen III osan mukaisen riitojenratkaisumenettelyn yhteydessä. Jos 207 artiklan mukaisesti perustettu paneeli katsoo tällaisen tietojen paljastamisen tarpeelliseksi, paneelin on varmistettava, että luottamuksellisuus on täysin suojattu.

236 artikla

Rahoituskysymyksiä koskeva vuoropuhelu

Osapuolet ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat vuoropuhelun ja avoimuuden edistämisestä ja parhaiden toimintatapojen jakamisesta veropolitiikan ja -hallinnon alalla.

237 artikla

Yhteistyö laittomien rahoitustoimien torjunnassa

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet estämään ja torjumaan laittomia, vilpillisiä ja korruptoituneita toimia, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, ja ne toteuttavat tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet, jotta voidaan noudattaa kansainvälisiä standardeja, korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, valtioiden rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus ja sen pöytäkirjat sekä terrorismin rahoituksen vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus mukaan luettuina. EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä näillä aloilla.

238 artikla

Alueellinen etusija

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei velvoita osapuolta myöntämään toiselle tämän sopimuksen osapuolelle kohtelua, joka on millään tavoin suotuisampi kuin sellainen kohtelu, jota kussakin osapuolessa sovelletaan osana sen omaa alueellista yhdentymisprosessia.

2.   Sellainen mahdollisesti suotuisampi kohtelu ja etu, jonka jokin allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi tämän sopimuksen nojalla myöntää EY-osapuolelle, on myös myönnettävä jokaiselle allekirjoittaneelle CARIFORUM-valtiolle.

3.   Sen estämättä, mitä edellä olevassa 2 kohdassa määrätään:

i)

mahdollista suotuisampaa kohtelua ja etua on sovellettava välittömästi tämän sopimuksen allekirjoittamisesta kaikkiin tuotteisiin, jotka saavat liitteessä III täsmennetyn tullittoman kohtelun;

ii)

mahdollista suotuisampaa kohtelua ja etua on sovellettava vuoden kuluttua tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä niiden CARIFORUM-valtioiden, joihin kuuluvat Karibian yhteisön ”kehittyneemmät maat” (Bahaman liittovaltio, Barbados, Guyanan tasavalta, Jamaika, Surinamen tasavalta sekä Trinidadin ja Tobagon tasavalta), ja Dominikaanisen tasavallan välillä kaikkien muiden liitteessä III ja liitteen IV määräyksissä täsmennettyjen tuotteiden osalta;

iii)

mahdollista suotuisampaa kohtelua ja etua on sovellettava kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä niiden CARIFORUM-valtioiden, joihin kuuluvat Karibian yhteisön ”vähemmän kehittyneet maat” (Antigua ja Barbuda, Belize, Dominican liittovaltio, Grenada, Saint Christopher ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit) ja Dominikaanisen tasavallan välillä kaikkien muiden liitteessä III ja liitteen IV määräyksissä täsmennettyjen tuotteiden osalta. Haitin tasavallan ei edellytetä myöntävän tällaista edullisempaa kohtelua ja etua Dominikaaniselle tasavallalle, ennen kuin viisi vuotta on kulunut tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä.

239 artikla

Euroopan yhteisön syrjäisimmät alueet

1.   Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön syrjäisimpien alueiden ja CARIFORUM-valtioiden maantieteellisen läheisyyden ja pyrkivät vahvistamaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä näiden alueiden ja CARIFORUM-valtioiden välillä, minkä vuoksi ne pyrkivät erityisesti helpottamaan yhteistyötä kaikilla tämän sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla sekä helpottamaan tavara- ja palvelukauppaa, edistämään investointeja ja rohkaisemaan liikenne- ja viestintäyhteyksiä syrjäisimpien alueiden ja CARIFORUM-valtioiden välillä.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin on aina mahdollisuuksien mukaan pyrittävä myös tukemalla CARIFORUM-valtioiden ja syrjäisimpien alueiden yhteistä osallistumista tämän sopimuksen piiriin kuuluviin Euroopan yhteisön puite- ja erityisohjelmiin.

3.   EY-osapuoli pyrkii huolehtimaan Euroopan yhteisön koheesio- ja kehityspolitiikan eri rahoitusvälineiden välisestä yhteensovittamisesta, jotta niillä voidaan tukea CARIFORUM-valtioiden ja Euroopan yhteisön syrjäisimpien alueiden välistä yhteistyötä tämän sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla.

4.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä EY-osapuolta soveltamasta nykyisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat syrjäisimpien alueiden rakenteelliseen, sosiaalisen ja taloudelliseen tilanteeseen Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

240 artikla

Maksutaseongelmat

1.   Jos jollakin allekirjoittaneella CARIFORUM-valtiolla tai EY-osapuolella on vakavia maksutaseeseen tai ulkoiseen rahoitukseen liittyviä ongelmia tai sellaisten uhka on olemassa, se voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa tavara- ja palvelukauppaan ja asettautumiseen liittyviä rajoittavia toimenpiteitä.

2.   Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot ja EY-osapuoli pyrkivät siihen, ettei 1 kohdassa tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä sovelleta.

3.   Tämän artiklan nojalla käyttöön otetut tai voimassa pidetyt rajoittavat toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, niiden on oltava määräaikaisia eikä niiden vaikutus saa olla suurempi kuin mitä maksutasetta ja ulkoista rahoitusta koskevien ongelmien korjaamiseksi on tarpeen. Niiden on oltava WTO:n sopimuksissa vahvistettujen edellytysten ja tarvittaessa Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen mukaisia.

4.   Rajoittavat toimenpiteet käyttöön ottaneen tai niitä voimassa pitävän taikka niihin muutoksia tehneen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja esitettävä mahdollisimman pian aikataulu niiden poistamiseksi.

5.   Asiasta on neuvoteltava viipymättä CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomiteassa. Neuvotteluissa arvioidaan asianomaisen allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen maksutasetilanne ja tämän artiklan nojalla käyttöön otetut tai voimassa pidetyt rajoitukset ottaen huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

a)

maksutaseeseen ja ulkoiseen rahoitukseen liittyvien ongelmien luonne ja laajuus;

b)

ulkoiset taloudelliset ja kaupankäyntiin liittyvät olosuhteet;

c)

mahdollisesti käytettävissä olevat vaihtoehtoiset korjaavat toimenpiteet.

Neuvotteluissa käsitellään sitä, ovatko mahdolliset rajoittavat toimenpiteet 3 ja 4 kohdan mukaisia. Kaikki Kansainvälisen valuuttarahaston esittämät valuuttaan, rahavarantoon ja maksutaseeseen liittyvät tilastolliset ja muut tiedot otetaan huomioon, ja päätelmien perustana käytetään valuuttarahaston arviota kyseisen CARIFORUM-valtion tai EY-osapuolen maksutasetta ja ulkoista rahoitusta koskevasta tilanteesta.

241 artikla

Suhteet Cotonoun sopimukseen

1.   Cotonoun sopimuksen 3 osan II osastoon sisältyviä kehitysyhteistyötä koskevia määräyksiä lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa, joissa tämän sopimuksen ja Cotonoun sopimuksen 3 osan II osaston määräykset ovat ristiriidassa, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä.

2.   Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän sitä, että EY-osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio ottaa käyttöön aiheellisiksi katsottavia toimenpiteitä, tämän sopimuksen mukaiset kauppaan liittyvät toimenpiteet mukaan luettuina, siten kuin Cotonoun sopimuksen 11 artiklan b alakohdassa sekä 96 ja 97 artiklassa on määrätty sekä mainittujen artiklojen mukaisia menettelytapoja noudattaen.

242 artikla

Suhteet WTO-sopimukseen

Osapuolet sopivat, että mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että ne tai allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot toimivat tavalla, joka ei olisi yhteensopiva niiden WTO-velvoitteiden kanssa.

243 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka kuluessa osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille, joka on tämän sopimuksen tallettaja.

3.   Sopimuksen voimaantuloon asti Euroopan yhteisö ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti joko kokonaisuudessaan tai osittain. Tämä voidaan toteuttaa allekirjoittajan lakien mukaisella väliaikaisella soveltamisella tai ratifioimalla sopimus. Väliaikaisesta soveltamisesta ilmoitetaan tallettajalle. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta on saatu Euroopan yhteisöltä tai kaikilta allekirjoittaneilta CARIFORUM-valtioilta, sen mukaisesti, kumpi näistä toteutuu myöhemmin. Väliaikainen soveltaminen on toteutettava mahdollisimman pian ja viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008.

4.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, Euroopan yhteisö ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot voivat mahdollisuuksien mukaan toteuttaa toimia sopimuksen soveltamiseksi ennen sen väliaikaista soveltamista.

244 artikla

Kesto

1.   Tämä sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.

2.   Kumpi tahansa osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi ilmoittaa toisille kirjallisesti aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

3.   Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta tästä ilmoituksesta.

245 artikla

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin Euroopan yhteisön perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin, sekä allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden alueisiin. Tämän sopimuksen sisältämiä viittauksia ”alueeseen” on tulkittava tämän mukaisesti.

246 artikla

Tarkistuslauseke

1.   Osapuolet sopivat harkitsevansa tämän sopimuksen avartamista laajentaakseen ja täydentääkseen sen soveltamisalaa lainsäädäntönsä mukaisesti joko sitä muuttamalla tai tekemällä tiettyjä aloja tai toimintoja koskevia sopimuksia sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella. Osapuolet voivat myös harkita tämän sopimuksen tarkistamista Euroopan yhteisöön assosioituneiden merentakaisten maiden ja alueiden tuomiseksi tämän sopimuksen soveltamisalaan.

2.   Sopimuksen täytäntöönpanon osalta osapuolet voivat tehdä ehdotuksia kauppaan liittyvän yhteistyön mukauttamiseksi ottaen huomioon sopimuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset.

3.   Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tätä sopimusta voi olla tarpeen tarkistaa Cotonoun sopimuksen päättymisen pohjalta.

247 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin

1.   CARIFORUM–EY-yhteisneuvostolle ilmoitetaan kaikista kolmansien maiden hakemuksista, jotka koskevat liittymistä jäseneksi Euroopan unioniin. EU:n ja hakijavaltion välisten neuvottelujen aikana EY-osapuoli ilmoittaa CARIFORUM-valtioille kaikki asiaankuuluvat tiedot, ja CARIFORUM-valtiot puolestaan ilmoittavat EY-osapuolelle omat näkökantansa, jotta ne voidaan ottaa täysin huomioon. EY-osapuoli ilmoittaa CARIFORUM-valtioille kaikista liittymisistä Euroopan unioniin.

2.   Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot liittyvät tähän sopimukseen liittymisasiakirjaan sisältyvän lausekkeen perusteella siitä päivästä alkaen, jona ne liittyvät Euroopan unioniin. Jos Euroopan unioniin liittymistä koskevassa liittymisasiakirjassa ei määrätä Euroopan unionin jäsenvaltion ilman eri toimenpiteitä tapahtuvasta liittymisestä tähän sopimukseen, kyseinen Euroopan unionin jäsenvaltio liittyy siihen tallettamalla liittymisasiakirjan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset CARIFORUM-valtioille.

3.   Osapuolet tarkastelevat uusien EU:n jäsenvaltioiden sopimukseen liittymisen vaikutuksia. CARIFORUM–EY-yhteisneuvosto voi päättää siirtymävaiheen toimista tai muutosten tekemisestä tarvittaessa.

248 artikla

Liittyminen

1.   Kaikki Karibian valtiot voivat liittyä tähän sopimukseen sellaisin ehdoin ja edellytyksin, joista on sovittu kyseisen valtion sekä EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden välillä, kun tämä on hyväksytty EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden sekä liittyvän maan soveltuvien oikeudellisten menettelyiden mukaisesti.

2.   Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

249 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

250 artikla

Liitteet

Liitteet, pöytäkirjat ja alaviitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Liitteen III lisäys 1 laaditaan ainoastaan englanniksi.

Съставено в Бриджтаун, Барбадос на петнадесети октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Bridgetown, Barbados, el quince de octubre de dosmile ocho.

V Bridgetownu na Barbadosu dne patnáctého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bridgetown, Barbados, den femtende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Bridgetown, Barbados, am fünfzehnten Oktober zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Bridgetownis Barbadosel.

Έγινε στο Bridgetown των Μπαρμπάντος, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Bridgetown, Barbados on the fifteenth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Bridgetown, la Barbade, le quinze octobre deux mille huit.

Fatto a Bridgetown, Barbados, addì quindici ottobre duemilaotto.

Bridžtaunā, Barbadosā, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta Bridžtaune, Barbadose, du tūkstančiai aštuntų metų spalio penkioliktą antrą dieną.

Kelt Bridgetownban, Barbadoson a kétezer-nyolcadik év október tizenötödik napján.

Magħmul fi Bridgetown, il-Barbados fil-ħmistax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Bridgetown, Barbados, de vijftiende oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Bridgetown na Barbadosie dnia piętnastego października roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bridgetown, Barbados, em quinze de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Bridgetown, Barbados, la cincisprezece octombrie două mii opt.

V Bridgetowne na Barbadose dňa pätnásteho októbra dvetisícosem.

V Bridgetownu, Barbados, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč osem.

Tehty Bridgetownissa Barbadoksessa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdad i Bridgetown, Barbados, den femtonde oktober tjugohundraåtta.

For Antigua and Barbuda

Image

For the Commonwealth of the Bahamas

Image

For Barbados

Image

For Belize

Image

For the Commonwealth of Dominica

Image

Por la República Dominicana

Image

For Grenada

Image

For the Republic of Guyana

Image

Pour la République d'Haïti

For Jamaica

Image

For Saint Christopher and Nevis

Image

For Saint Lucia

Image

For Saint Vincent and the Grenadines

Image

Voor de Republiek Suriname

Image

For the Republic of Trinidad and Tobago

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de France Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għall Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenstvi

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image


(1)  Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, termeillä ”tavarat” ja ”tuote” on sama merkitys.

(2)  Tämän laskemiseen on käytettävä WTO:n virallisia tietoja maailman tavarakaupan johtavista viejistä (lukuun ottamatta EU:n sisäistä kauppaa).

(3)  Tätä artiklaa sovellettaessa maataloustuotteilla tarkoitetaan WTO:n maataloussopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita.

(4)  Nykyisten tukiohjelmien mahdollisia muutoksia, jotka johtuvat markkinaolosuhteiden vaihteluista, ei 1 kohdan soveltamista varten katsota uusiksi tukiohjelmiksi tai tuen kasvattamiseksi.

(5)  EY:n perustamissopimusta koskevan WTO:lle annetun ilmoituksensa mukaisesti (asiakirja WT/REG39/1) EY-osapuoli katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 48 artiklassa esille tuotu käsite ”tosiasiallinen ja jatkuva yhteys jonkin jäsenvaltion talouteen” vastaa tässä sopimuksessa ja GATS-sopimuksen V artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja ”merkittäviä liiketoimia”.

(6)  Käsitteillä oikeushenkilön ’perustaminen’ ja ’hankinta’ tarkoitetaan myös osallistumista oikeushenkilön pääomaan, kun tarkoituksena on luoda tai pitää yllä kestäviä taloudellisia yhteyksiä. Jos oikeushenkilö on muodoltaan osakeyhtiö, pysyvä taloudellinen yhteys syntyy, kun osakkeenomistajan hallussa olevat osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan joko kansallisen osakeyhtiölainsäädännön nojalla tai muutoin tosiasiallisesti osallistumaan yhtiön hallintaan tai valvontaan. Pitkäaikaisina, luonteeltaan osallistumista merkitsevinä lainoina pidetään yli viideksi vuodeksi annettuja lainoja, joiden tarkoituksena on pysyvien taloudellisten yhteyksien luominen tai ylläpitäminen. Tärkeimpinä esimerkkeinä voidaan mainita lainat, jotka yritys myöntää tytäryhtiöilleen tai yhtiöille, joista se omistaa osuuden, sekä voitonjakojärjestelyihin liittyvät lainat.

(7)  Oikeushenkilö on toisen oikeushenkilön hallinnassa, jos viimeksi mainitulla on valta nimittää enemmistö sen johtajista tai muutoin laillisesti ohjata sen toimintaa.

(8)  Pakkolunastukseen sekä sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun liittyvien toimenpiteiden, kuten niiden, jotka kuuluvat kahdenvälisten sijoitussopimusten piiriin, ei katsota vaikuttavan kaupalliseen läsnäoloon.

(9)  Kansalliseen meriliikenteen kabotaasiin kuuluvat jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai Euroopan unionin jäsenvaltion sisäiset matkustaja- tai tavaraliikennepalvelut, joiden lähtö- ja päätepiste on kyseisessä allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

(10)  2 kohdan a–c alakohdat eivät koske toimenpiteitä, jotka toteutetaan jonkin maataloustuotteen tuotannon rajoittamiseksi.

(11)  Kukin osapuoli tai allekirjoittanut CARIFORUM-valtio voi edellyttää, että sijoittajien on käytettävä jotain tiettyä oikeudellista muotoa, jos sijoittajat perustavat niiden lainsäädännön mukaisen yhtiön. Sikäli kun tällaista vaatimusta sovelletaan syrjimättömästi, sitä ei tarvitse täsmentää osapuolen sitoumusluettelossa, jotta osapuoli voi sen määrätä tai pitää voimassa.

(12)  Tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohtana Euroopan talousalueen, Euroopan unioniin liittymistä valmistelevien sopimusten, CARICOM-yhteinäismarkkinoiden ja -talouden sekä CARICOMin ja Dominikaanisen tasavallan vapaakauppasopimuksen katsotaan kuuluvan kokonaisuudessaan tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

(13)  Tämän laskemiseen käytetään WTO:n virallisia tietoja maailman tavarakaupan johtavista viejistä (lukuun ottamatta EU:n sisäistä kauppaa).

(14)  Näitä keskeisiä työelämää koskevia säännöksiä täsmennetään edelleen, kyseisen julistuksen mukaisesti, ILO:n yleissopimuksissa, jotka koskevat yhdistymisvapautta, pakkotyön poistamista, lapsityön kieltoa sekä työpaikalla tapahtuvan syrjinnän poistamista.

(15)  Kansalliseen meriliikenteen kabotaasiin kuuluvat jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion tai Euroopan unionin jäsenvaltion sisäiset matkustaja- tai tavaraliikennepalvelut, joiden lähtö- ja päätepiste on kyseisessä allekirjoittaneessa CARIFORUM-valtiossa tai jäsenvaltiossa.

(16)  Tämä sopimuksen allekirjoittamisajankohtana Euroopan talousalueen, Euroopan unioniin liittymistä valmistelevien sopimusten, CARICOM-yhteinäismarkkinoiden ja -talouden sekä CARICOMin ja Dominikaanisen tasavallan vapaakauppasopimuksen katsotaan kuuluvan kokonaisuudessaan tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

(17)  Tämän laskemiseen käytetään WTO:n virallisia tietoja maailman tavarakaupan johtavista viejistä (lukuun ottamatta EU:n sisäistä kauppaa).

(18)  Vastaanottavalta kaupalliselta läsnäololta voidaan edellyttää oleskeluajan kattavan koulutusohjelman esittämistä ennakkohyväksyntää varten. Koulutusohjelmasta on käytävä ilmi, että oleskelun tarkoituksena on koulutus. Espanjan, Ranskan, Saksan, Itävallan ja Unkarin osalta koulutuksen on liityttävä jo hankittuun korkeakoulututkintoon.

(19)  Edellä d ja e kohdassa tarkoitetun palvelusopimuksen on oltava sen osapuolen tai niiden allekirjoittaneiden CARIFORUM-valtioiden lainsäädännön, asetusten ja vaatimusten mukainen, jossa sopimus pannaan täytäntöön.

(20)  Hankittu täysi-ikäisenä.

(21)  Jos tutkintoa tai pätevyyttä ei ole hankittu siinä osapuolessa, jossa palvelu tarjotaan, tämä osapuoli voi arvioida, vastaako tutkinto tai pätevyys sen alueella vaadittavaa korkeakoulututkintoa.

(22)  Jos tutkintoa tai pätevyyttä ei ole hankittu siinä osapuolessa, jossa palvelu tarjotaan, tämä osapuoli voi arvioida, vastaako tutkinto tai pätevyys sen alueella vaadittavaa korkeakoulututkintoa.

(23)  Tällaiset maksut ovat kustannussuuntautuneita EY-osapuolessa ja kustannuspohjaisia allekirjoittaneissa CARIFORUM-valtioissa.

(24)  Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan rahoituspalvelutoimintaan, joka kuuluu 103 artiklan piiriin ja joka on vapautettu tämän osaston mukaisesti.

(25)  Tässä jaksossa matkailun jakeluverkoilla tarkoitetaan matkanjärjestäjiä ja muita matkailun tukkukauppiaita (sekä kyseisestä maasta lähtevien että sinne tulevien matkojen osalta), tietokonepohjaisia varausjärjestelmiä ja maailmanlaajuisia jakelujärjestelmiä (sekä lentoyhtiöihin liittyviä että muita ja internetin kautta tarjottavia), matkatoimistoja ja muita matkailupalveluiden tarjoajia.

(26)  Tämän artiklan soveltamista varten vähintään kymmenvuotisten, uudistettavissa olevien ja määrältään rajoittamattomien kausien käyttämistä pidetään rajaamattomana.

(27)  Tämä on ymmärrettävä siten, että mitään velvoitetta soveltaa tällaisia menettelyjä ei ole sellaisten tavaroiden maahantuonnin osalta, jotka on asetettu markkinoille toisessa maassa joko oikeudenhaltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan.

(28)  Tässä jaksossa ’teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tarkoitetaan:

a)

”väärennettyjä tavaroita” eli

i)

tavaroita, mukaan luettuina niiden pakkaukset, jotka on luvattomasti varustettu tavaramerkillä, joka on samanlainen kuin tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity merkki, tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, ja joka siten loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia;

ii)

mitä tahansa tavaramerkkiä (logo, etiketti, tarra, esite, käyttöohje, takuutodistus), jopa erillään esitettynä, samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

iii)

pakkauksia, jotka on varustettu väärennetyn tavaran merkillä, yksinään esitettyinä, samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

b)

”laittomasti valmistettuja tavaroita” eli tavaroita, jotka ovat tai jotka sisältävät ilman tekijänoikeuden tai lähioikeuden tai mallioikeuden haltijan tai oikeudenhaltijan kyseisen tavaran valmistajamaassa asianmukaisesti valtuuttaman henkilön suostumusta tehtyjä jäljennöksiä riippumatta siitä, onko se rekisteröity kansallisessa lainsäädännössä;

c)

tavaroita, jotka EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty, lainsäädännön mukaan loukkaavat

i)

mallia;

ii)

maantieteellistä merkintää.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat tekevänsä yhteistyötä laajentaakseen tämän määritelmän soveltamisalaa kattamaan kaikki teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat.

(29)  Tällaisia standardeja sisältyy seuraaviin kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

i)

Henkilötietoja sisältävien sähköisten tiedostojen sääntelyä koskevat suuntaviivat, joita Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on muuttanut 20 päivänä marraskuuta 1990.

ii)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston suositus, annettu 23 päivänä syyskuuta 1980, suuntaviivoista, jotka koskevat yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen siirtämistä maiden välillä.

(30)  Tämän artiklan soveltamista varten CARIFORUM-valtioiden viralliset kielet ovat hollanti, englanti, ranska ja espanja ja EY-osapuolen viralliset kielet ovat 249 artiklassa ilmoitetut kielet.

(31)  Osapuolet hyväksyvät, että IV osaston 5 luvun mukaisesti toimenpiteiden, jotka ovat tarpeen lapsityövoiman käytön torjumiseksi, katsotaan sisältyvän toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen yleisen moraalin suojelemiseksi, tai toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen terveyden suojelemiseksi.

(32)  Toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata välittömien verojen määrääminen tai kantaminen oikein tai tehokkaasti, kuuluvat EY-osapuolen tai jonkin allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion verojärjestelmänsä mukaisesti suorittamat toimenpiteet, i) joita sovelletaan sellaisiin sijoittajiin ja palveluntarjoajiin, jotka eivät asu kyseisellä alueella, tunnustaen, että sellaisten henkilöiden, jotka eivät asu kyseisellä alueella, verotukselliset velvoitteet määritetään sellaisten erien perusteella, joiden lähde on tai jotka sijaitsevat EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella; tai ii) joita sovelletaan muualla kuin kyseisellä alueella asuviin, tarkoituksena turvata verojen määrääminen tai kantaminen EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella; tai iii) joita sovelletaan sellaisiin henkilöihin, jotka asuvat tai eivät asu kyseisellä alueella, verojen välttämisen tai kiertämisen estämiseksi, niihin luettuina menettelyyn liittyvien määräysten noudattaminen; tai iv) joita sovelletaan toisen osapuolen alueella tai alueelta hankittujen palvelujen kuluttajiin tarkoituksena turvata EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion alueella olevista lähteistä olevien verojen määrääminen sellaisille kuluttajille tai kantaminen sellaisilta kuluttajilta; tai v) joilla erotetaan toisistaan maailmanlaajuisesti veronalaisista eristään verovelvolliset sijoittajat ja palvelujen tarjoajat ja muut sijoittajat ja palvelujen tarjoajat tunnustaen heidän veropohjansa välisen erilaisuuden; tai vi) joilla määrätään, kohdennetaan tai jaetaan jäsenen alueella asuvien henkilöiden tai sivukonttoreiden taikka etuyhteydessä keskenään olevien henkilöiden tai saman henkilön sivukonttoreiden välinen tulo, voitto, tappio, vähennys tai hyvitystarkoituksena turvata EY-sopimuspuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion veropohja. Tämän säännöksen h alakohdassa sekä tässä alaviitteessä olevat verotuksen sanonnat ja käsitteet määräytyvät toimenpiteen suorittavan EY-osapuolen tai allekirjoittaneen CARIFORUM-valtion sisäisen lainsäädännön mukaisten verotuksen määritelmien ja käsitteiden tai vastaavien tai samankaltaisten määritelmien ja käsitteiden mukaisesti.

LIITE I

VIENTITULLIT

Guyana  (1)

Jalokivet, muut kuin hiotut ja kiillotetut (HS 71.01)

3,00 USD/karaatti

Bauksiitti, kalsinoitu (HS 2606.00.10)

0,45 USD/tonni

Bauksiitti, muu (HS 2606.00.90)

0,45 USD/tonni

Raaka ruokosokeri (tariffinimikkeeseen nro 1701 luokiteltu)

1,00 USD/tonni

Greenheart-puu, pyöreät paalut ja veistetyt (HS 4403.99.10)

0,29 USD/m3

Greenheart-puu, sahattu (HS 4407.29.20)

5,0 USD/m3

Akvaariokalat (HS 0301.10.90)

5 prosenttia

Melassi (HS 17.03)

1,00 USD / 100 litraa

Suriname

44.03

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

Pyöreä, kuorta ei poistettu

Kuori poistettu, syrjätty

4403.10.00

Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:

 

 

4403.10.10

 

havupuuta

 

5 prosenttia

4403.10.20

 

mahonkia

 

5 prosenttia

4403.10.90

 

muuta lehtipuuta

 

5 prosenttia

4403.20.00

 

muuta havupuuta

 

5 prosenttia

 

Muuta tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia:

 

 

4403.41.00

 

dark red meranti, light red meranti ja meranti bakau

20 prosenttia

10 prosenttia

4403.49.00

Muut:

 

 

4403.49.10

 

mahonki

20 prosenttia

10 prosenttia

4403.49.90

 

muut

20 prosenttia

10 prosenttia

4403.99.00

Muut:

 

 

4403.99.10

 

greenheart

20 prosenttia

10 prosenttia

4403.99.90

 

muut

20 prosenttia

10 prosenttia

44.04

Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, taivutetut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat

 

 

4404.10.00

Havupuuta:

 

 

4404.10.10

 

halkaistut pylväät, paalut, seipäät ja kepit

5 prosenttia

 

4404.10.90

 

muut

5 prosenttia

 

4404.20.00

Lehtipuuta:

 

 

4404.20.10

 

halkaistut pylväät, paalut, seipäät ja kepit, greenheart-puuta

5 prosenttia

 

4404.20.20

 

halkaistut pylväät, paalut, seipäät ja kepit, muuta puulajia

5 prosenttia

 

4404.20.90

 

muut

5 prosenttia

 

44.06

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

 

 

4406.10.00

 

kyllästämättömät

5 prosenttia

 

4406.90.00

 

muut

5 prosenttia

 


(1)  Ks. Guyanan HS 2007 -tariffi, s. 620.

LIITE II

CARIFORUM-VALTIOISTA PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT TULLIT

1.

Tämän sopimuksen tultua voimaan EY-osapuolen tullit, jäljempänä ’EY:n tullit’, poistetaan kokonaan kaikilta harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään, ei kuitenkaan 93 ryhmään, kuuluvilta tuotteilta, jotka ovat peräisin jostakin CARIFORUM-valtiosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2, 4, 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista. EY-osapuoli pitää edelleen voimassa 93 ryhmän tuotteisiin sovellettavat suosituimmuustullit.

2.

CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin nimikkeen 1006 tuotteisiin sovellettavat EY:n tullit poistetaan 1 päivästä tammikuuta 2010, lukuun ottamatta alanimikkeen 1006 10 10 tuotteisiin sovellettavia EY:n tulleja, jotka poistetaan tämän sopimuksen tultua voimaan. Ennen kuin CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin nimikkeen 1006 tuotteisiin sovellettavat EY:n tullit poistetaan kokonaan, kalenterivuodeksi 2008 avataan 187000 tonnin suuruinen tulliton tariffikiintiö kaikille CARIFORUM-valtioista peräisin oleville nimikkeen 1006, ei kuitenkaan alanimikkeen 1006 10 10, tuotteille. Kalenterivuoden 2009 tariffikiintiö on 250 000 tonnia.

3.

EY-osapuoli ja allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että Cotonoun sopimuksen pöytäkirjan 3, jäljempänä ’sokeria koskeva pöytäkirja’, määräyksiä sovelletaan edelleen 30 päivään syyskuuta 2009 ja että kyseisen päivämäärän jälkeen sokeria koskeva pöytäkirja ei enää ole niiden välillä voimassa. Sokeria koskevan pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa vuosien 2008–2009 toimitusaika on 1 päivästä heinäkuuta 200830 päivään syyskuuta 2009. Takuuhinta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2009 väliseksi ajaksi päätetään 5 artiklan 4 kohdan mukaisissa neuvotteluissa.

4.

CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin nimikkeen 1701 tuotteisiin sovellettavat EY:n tullit poistetaan 1 päivästä lokakuuta 2009. Ennen kuin EY:n tullit poistetaan kokonaan, sokeria koskevassa pöytäkirjassa vahvistettujen tullittomien tariffikiintiöiden myöntämisen lisäksi CARIFORUM-valtioista peräisin oleville alanimikkeen 1701 tuotteille, valkoisena sokerina ilmaistuna, avataan markkinointivuodeksi (1) 2008/2009 60 000 tonnin suuruinen tulliton tariffikiintiö, josta 30 000 tonnia varataan Dominikaaniselle tasavallalle. Tässä ylimääräisessä tariffikiintiössä tuotavaksi tarkoitetuille tuotteille ei myönnetä tuontilupaa, ellei tuoja sitoudu ostamaan sellaisia tuotteita vähintään hinnoilla, jotka vastaavat sokeria koskevassa pöytäkirjassa EY-osapuolelle tuotavalle sokerille määrättyä takuuhintaa.

5.

a)

EY-osapuoli voi 1 päivän lokakuuta 2009 ja 30 päivän syyskuuta 2015 välisenä aikana periä sovellettavaa suosituimmuustullia CARIFORUM-valtioista peräisin olevista nimikkeen 1701 sokerituotteista, jos seuraavat valkoisena sokerina ilmaistut määrät ylittyvät, jolloin niiden katsotaan aiheuttavan häiriötä EY-osapuolen sokerimarkkinoilla:

i)

3,5 miljoonaa tonnia markkinointivuoden aikana sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat peräisin Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäseninä olevista valtioista (AKT-valtiot) ja

ii)

1,38 miljoonaa tonnia markkinointivuonna 2009/2010 sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat peräisin niistä AKT-valtioista, joita Yhdistyneet Kansakunnat ei tunnusta vähiten kehittyneiksi maiksi. 1,38 miljoonan tonnin määrä nousee 1,45 miljoonaan tonniin markkinointivuonna 2010/2011 ja 1,6 miljoonaan tonniin seuraavien neljän markkinointivuoden aikana.

b)

Niistä CARIFORUM-valtioista, jotka Yhdistyneet Kansakunnat tunnustaa vähiten kehittyneiksi maiksi, peräisin olevien nimikkeen 1701 tuotteiden tuontiin ei sovelleta 5 kohdan a alakohdan määräyksiä. Kyseiseen tuontiin sovelletaan kuitenkin sopimuksen 25 artiklan määräyksiä (2).

c)

Sovellettavan suosituimmuustullin periminen päättyy sen markkinointivuoden lopussa, jona se otettiin käyttöön.

d)

Kaikista tämän kohdan nojalla toteutettavista toimenpiteistä on ilmoitettava välittömästi CARIFORUM–EY-kauppa- ja kehityskomitealle, jossa niitä käsitellään määräajoin.

6.

Sopimuksen 25 artiklan määräysten soveltamiseksi 1 päivästä lokakuuta 2015 voidaan katsoa nimikkeeseen 1701 kuuluvien tuotteiden markkinoilla ilmenevän häiriötä, jos valkoisen sokerin markkinahinta Euroopan yhteisössä laskee kahtena peräkkäisenä kuukautena alle 80 prosenttiin Euroopan yhteisössä edellisenä markkinointivuonna vallinneesta valkoisen sokerin markkinahinnasta.

7.

Nimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200830 päivään syyskuuta 2015 erityistä valvontajärjestelyä sen varmistamiseksi, että 2 ja 5 kohdassa määrättyjä järjestelyjä ei kierretä. Jos CARIFORUM-valtioista peräisin olevien kyseisten tuotteiden tuonnin määrä lisääntyy kumulatiivisesti tarkasteltuna yli 20 prosenttia kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana verrattuna kolmen edellisen kahdentoista kuukauden jakson vuotuisen tuonnin keskiarvoon, EY-osapuoli tarkastelee kyseisen tuonnin kauppavirtoja, taloudellisia perusteita ja sokeripitoisuutta, ja jos se katsoo kyseistä tuontia käytettävän 4 ja 5 kohdassa määrättyjen järjestelyjen kiertämiseen, se voi keskeyttää etuuskohtelun ja ottaa käyttöön suosituimmuustullin, jota sovelletaan Euroopan yhteisön yhteisen tullitariffin mukaisesti CARIFORUM-valtioista peräisin olevien, nimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluvien tuotteiden tuonnissa. Tämän kohdan mukaisiin toimiin sovelletaan 5 kohdan b–d alakohtaa soveltuvin osin.

8.

Lokakuun 1 päivän 2009 ja 30 päivän syyskuuta 2012 välisenä aikana nimikkeen 1701 tuotteille myönnetään tuontilupia etuuskohteluun oikeutettua tuontia varten ainoastaan siinä tapauksessa, että tuoja sitoutuu ostamaan kyseiset tuotteet hintaan, joka on vähintään 90 prosenttia EY-osapuolen kyseiseksi markkinointivuodeksi asettamasta viitehinnasta.

9.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin nimikkeen 0803 0019 tuotteisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen EY-osapuolen syrjäisimmillä alueilla. Edellä olevaa 1, 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta sellaisiin CARIFORUM-valtioista peräisin oleviin nimikkeen 1701 tuotteisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskan syrjäisimmillä alueilla. Näitä määräyksiä sovelletaan kymmenen vuotta. Ajanjaksoa jatketaan vielä kymmenellä vuodella, elleivät osapuolet toisin sovi.


(1)  Kohdissa 4, 5, 6, ja 7 ’markkinointivuodella’ tarkoitetaan 1 päivän lokakuuta ja 30 päivän syyskuuta välistä ajanjaksoa.

(2)  Tätä tarkoitusta varten ja sopimuksen 25 artiklasta poiketen yksittäiseen allekirjoittaneeseen CARIFORUM-valtioon, jonka Yhdistyneet Kansakunnat luokittelee vähiten kehittyneisiin maihin, voidaan soveltaa suojatoimenpiteitä.

LIITE III

EY-OSAPUOLESTA PERÄISIN OLEVIIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT TULLIT

Tässä liitteessä mainittujen harmonoidun järjestelmän 6-numeroisiin nimikkeisiin kuuluvien, EY-osapuolesta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa CARIFORUM-valtioihin saa soveltaa enintään kullekin 6-numeroiselle HS-nimikkeelle tässä liitteessä ilmoitetun suuruista tullia liitteessä ilmoitetuista päivämääristä alkaen, ellei toisin määrätä.

Jos johonkin tiettyyn allekirjoittaneeseen CARIFORUM-valtioon tuonnissa sovelletaan eri tullia, sen määrä ilmoitetaan ja se on yleistä määrää pienempi.

Allekirjoittaneisiin CARIFORUM-valtioihin viitataan seuraavasti:

ATG

Antigua ja Barbuda

BHM

Bahama

BRB

Barbados

BEL

Belize

DMA

Dominica

DOM

Dominikaaninen tasavalta

GRD

Grenada

GUY

Guyana

HAI

Haiti

JAM

Jamaika

KNA

Saint Christopher ja Nevis

LCA

Saint Lucia

VCT

Saint Vincent ja Grenadiinit

SUR

Suriname

TTO

Trinidad ja Tobago

Jos tullista vapauttaminen ei koske jotakin tässä liitteessä ilmoitettuun 6-numeroiseen HS-nimikkeeseen kuuluvaa tuotetta, liitteeseen merkitään ilmaus ”Excl”.

Jos harmonoidun standardin numerokoodiin liittyy merkintä ”ex” ja erityinen kuvaus, sitä koskevaa tullia sovelletaan ainoastaan kuvauksen mukaisiin tuotteisiin.

Tätä liitettä ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 93 ryhmään kuuluviin tuotteisiin.

Allekirjoittaneet CARIFORUM-valtiot sopivat, että ne eivät korota tämän liitteen mukaisista vapautettavista tuotteista perimiään tulleja yli niiden määrien, joita sovelletaan tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Appendix 1 to Annex III

Schedule of tariff liberalisation of the CARIFORUM States

 

 

Description

1/01/2009

1/01/2011

1/01/2013

1/01/2015

1/01/2017

1/01/2018

1/01/2019

1/01/2020

1/01/2021

1/01/2022

1/01/2023

1/01/2025

1/01/2027

1/01/2028

1/01/2029

1/01/2031

1/01/2033

01

 

LIVE ANIMALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

 

Live horses, asses, mules and hinnies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101.10

 

Pure-bred breeding horses and asses

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BHM

0101.10

 

15

12

9

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOM

0101.10.90

Pure bred breeding animals (excl. horses)

8

7

5

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0101.90

 

Live horses, asses, mules and hinnies (excl. pure-bred for breeding)

40

35

29

23

18

18

12

12

6

6

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0101.90.00Ex

Race horses, not for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0101.90.00Ex

Asses, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0101.90.00Ex

Race horses, not for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0101.90.00Ex

Asses, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HAI

0101.90

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JAM

0101.90.00Ex

Horses for breeding nesoi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JAM

0101.90.00Ex

Asses, mules and hinnies for breeding nesoi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KNA

0101.90.00Ex

Race horses, not for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KNA

0101.90.00Ex

Asses, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LCA

0101.90

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0102

 

Live bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0102.10

 

Pure-bred breeding bovines

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0102.90

 

Live bovine animals (excl. pure-bred for breeding)

40

35

29

23

18

18

12

12

6

6

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0102.90.40

Cows, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATG

0102.90.50

Cows, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEL

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEL

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEL

0102.90.40

Cows, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEL

0102.90.50

Cows, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRB

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRB

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRB

0102.90.40

Cows, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRB

0102.90.50

Cows, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DMA

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DMA

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DMA

0102.90.40

Cows, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DMA

0102.90.50

Cows, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOM

0102.90

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0102.90.40

Cows, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRD

0102.90.50

Cows, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUY

0102.90.10

Bulls, for breeding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUY

0102.90.20

Bulls, for rearing, weighing not more than 270 kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0