European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2364

31.10.2023

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2364

оd 26. rujna 2023.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. i članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uspostavljena je nomenklatura robe („kombinirana nomenklatura” ili „KN”) kako bi se istodobno ispunile potrebe Zajedničke carinske tarife, statističkih podataka o vanjskoj trgovini Unije i drugih politika Unije u pogledu uvoza ili izvoza robe.

(2)

U interesu pojednostavnjenja zakonodavstva primjereno je osuvremeniti kombiniranu nomenklaturu i prilagoditi njezinu strukturu.

(3)

Potrebno je izmijeniti KN kako bi se provelo postupno smanjenje carinskih stopa za proizvode obuhvaćene sporazumom u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije, kako je propisano Odlukom Vijeća (EU) 2016/971 (2).

(4)

U kontekstu zadržavanja istog bescarinskog postupanja za proizvode obuhvaćene sporazumom u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije, ako se određeni pasivni optički razdjelnici moraju razvrstati u tarifni broj 9013, za te je posebne proizvode potrebno izraditi zasebnu oznaku KN.

(5)

Kako bi se uzele u obzir promjene u zahtjevima koji se odnose na statističke podatke i trgovinsku politiku te tehnološki i komercijalni razvoj ujedno je potrebno izmijeniti KN uvođenjem novih podbrojeva ili ažuriranjem trenutačne strukture podbrojeva radi lakšeg praćenja određene robe („Plátano de Canarias” u poglavlju 8, „rajčica” u poglavlju 20, „plastični otpad” u poglavlju 39, „netkani tekstilni materijali” u poglavlju 56, „otpad i ostaci ostalih gustih tkanina od rovinga od staklenih vlakana” u poglavlju 70, „dijelovi sjedala motornih vozila” u poglavlju 94 KN-a). Također je potrebno pojednostavniti podbroj 5007 20 („ostale tkanine, s masenim udjelom svile ili svilenih otpadaka, osim od buret svile, 85 % ili većim”).

(6)

S obzirom na razvoj u tumačenju oznaka HS-a („Harmonizirani sustav”) i KN-a te nove znanstvene spoznaje potrebno je izmijeniti razvrstavanje određenih tvari na popisu nezaštićenih naziva farmaceutskih tvari u Prilogu 3. dijelu trećem (prilozi carinskoj tarifi) Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

(7)

S učinkom od 1. siječnja 2024. Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi zamijeniti potpunom i ažuriranom verzijom kombinirane nomenklature, zajedno s autonomnim i konvencionalnim stopama carine proizašlima iz mjera koje je donijelo Vijeće ili Komisija.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2023.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Gerassimos THOMAS

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)   SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/971 od 17. lipnja 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije (ITA) (SL L 161, 18.6.2016., str. 2.).


PRILOG

„PRILOG I.

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

SADRŽAJ

PRVI DIO — UVODNE ODREDBE

ODSJEK I — OPĆA PRAVILA

A.

OPĆA PRAVILA ZA TUMAČENJE KOMBINIRANE NOMENKLATURE 15

B.

OPĆA PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA CARINE 16

C.

OPĆA PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU I NA NOMENKLATURU I NA CARINE 17

ODSJEK II — POSEBNE ODREDBE

A.

ROBA ZA ODREĐENE VRSTE PLOVILA I ZA PLATFORME ZA BUŠENJE I PRIDOBIVANJE 18

B.

CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO I ROBA ZA UPORABU U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU 19

C.

FARMACEUTSKI PROIZVODI 22

D.

JEDINSTVENA STOPA CARINE 23

E.

SPREMNICI I MATERIJAL ZA PAKIRANJE 24

F.

POVOLJNIJE TARIFNO POSTUPANJE ZBOG PRIRODE ROBE 24
DODATNE MJERNE JEDINICE (SIGNS, ABBREV, SYMBOLS) 26
ZNAKOVI, KRATICE I SIMBOLI 27

DRUGI DIO — POPIS CARINSKIH STOPA

Poglavlje

ODSJEK I

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1.

ŽIVE ŽIVOTINJE 31

2.

MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI 36

3.

RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŽNJACI 55

4.

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU 79

5.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU 93

ODSJEK II

BILJNI PROIZVODI

6.

ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE 95

7.

JESTIVO POVRĆE, POJEDINI KORIJENI I GOMOLJI 98

8.

JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA 105

9.

KAVA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI 112

10.

ŽITARICE 115

11.

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN 120

12.

ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA 125

13.

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI 130

14.

BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU 132

ODSJEK III

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI

15.

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI 133

ODSJEK IV

PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA; PROIZVODI, NEOVISNO SADRŽE LI NIKOTIN ILI NE, NAMIJENJENI ZA UDISANJE BEZ IZGARANJA; OSTALI PROIZVODI KOJI SADRŽE NIKOTIN NAMIJENJENI ZA UNOS NIKOTINA U LJUDSKO TIJELO

16.

PROIZVODI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŽNJAKA, ILI OD KUKACA 144

17.

ŠEĆERI I ŠEĆERNI PROIZVODI 151

18.

KAKAO I KAKAO PROIZVODI 156

19.

PROIZVODI OD ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI 159

20.

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA ILI DRUGIH DIJELOVA BILJAKA 164

21.

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 185

22.

PIĆA, ALKOHOLI I OCAT 189

23.

OSTACI I OTPACI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA 204

24.

DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA; PROIZVODI, NEOVISNO SADRŽE LI NIKOTIN ILI NE, NAMIJENJENI ZA UDISANJE BEZ IZGARANJA; OSTALI PROIZVODI KOJI SADRŽE NIKOTIN NAMIJENJENI ZA UNOS NIKOTINA U LJUDSKO TIJELO 210

ODSJEK V

MINERALNE TVARI

25.

SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT 213

26.

RUDAČE, TROSKE I PEPELI 219

27.

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI 222

ODSJEK VI

PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA

28.

ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA 232

29.

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI 248

30.

FARMACEUTSKI PROIZVODI 275

31.

GNOJIVA 281

32.

EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJILA, PIGMENTI I DRUGE TVARI ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I TINTE 285

33.

ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČKI ILI TOALETNI PROIZVODI 290

34.

SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PRIPRAVCI ZA PRANJE, PRIPRAVCI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PRIPRAVCI ZA POLIRANJE ILI RIBANJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, „ZUBARSKI VOSKOVI” TE ZUBARSKI PRIPRAVCI NA OSNOVI SADRE 294

35.

BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI 297

36.

EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE SLITINE; POJEDINI ZAPALJIVI PRIPRAVCI 300

37.

FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI PROIZVODI 301

38.

RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI 304

ODSJEK VII

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA

39.

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA 316

40.

KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA 332

ODSJEK VIII

SIROVA KOŽA, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNO I PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)

41.

SIROVA KOŽA (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA 339

42.

PROIZVODI OD KOŽE; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA) 344

43.

PRIRODNO I UMJETNO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA 347

ODSJEK IX

DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI

44.

DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN 349

45.

PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA 363

46.

PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI 364

ODSJEK X

CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA

47.

CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI 366

48.

PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI KARTONA 368

49.

TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I NACRTI 381

ODSJEK XI

TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI

50.

SVILA 390

51.

VUNA, FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREĐA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE 392

52.

PAMUK 396

53.

OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREĐA I TKANINE OD PAPIRNE PREĐE 404

54.

UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA 407

55.

UMJETNA ILI SINTETIČKA REZANA VLAKNA 411

56.

VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREĐA; KONOPI, UZICE I UŽAD TE PROIZVODI OD NJIH 418

57.

SAGOVI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI 422

58.

POSEBNE TKANINE; TEKSTILNI PROIZVODI DOBIVENI TAFTING POSTUPKOM; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZ 425

59.

IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVUČENI, PREKRIVENI ILI LAMINIRANI TEKSTILNI MATERIJALI; TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA INDUSTRIJSKU UPORABU 428

60.

PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI 433

61.

ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI 436

62.

ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, OSIM PLETENIH ILI KUKIČANIH 446

63.

OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI; KOMPLETI; RABLJENA ODJEĆA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; OTPADNE KRPE 457

ODSJEK XII

OBUĆA, POKRIVALA ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

64.

OBUĆA, NAZUVCI I SLIČNI PROIZVODI; NJIHOVI DIJELOVI 462

65.

POKRIVALA ZA GLAVU I NJIHOVI DIJELOVI 468

66.

KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI 469

67.

PREPARIRANO PERJE I PAPERJE TE PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA ILI PAPERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE 470

ODSJEK XIII

PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

68.

PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA 472

69.

KERAMIČKI PROIZVODI 477

70.

STAKLO I STAKLENI PROIZVODI 481

ODSJEK XIV

PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC

71.

PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC 490

ODSJEK XV

OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

72.

ŽELJEZO I ČELIK 499

73.

PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA 522

74.

BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA 534

75.

NIKAL I PROIZVODI OD NIKLA 539

76.

ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA 541

77.

(REZERVIRANO ZA MOGUĆU BUDUĆU UPOTREBU)

78.

OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA 546

79.

CINK I PROIZVODI OD CINKA 548

80.

KOSITAR I PROIZVODI OD KOSITRA 549

81.

OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH 550

82.

ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA JELO OD OBIČNIH KOVINA; NJIHOVI DIJELOVI OD OBIČNIH KOVINA 554

83.

RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA 560

ODSJEK XVI

STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

84.

NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI 565

85.

ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA TE NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 614

ODSJEK XVII

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRUŽENA PRIJEVOZNA OPREMA

86.

ŽELJEZNIČKE ILI TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, VAGONI I NJIHOVI DIJELOVI; ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI KOLOSIJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR TE NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA (UKLJUČUJUĆI ELEKTROMEHANIČKA) PROMETNA SIGNALNA OPREMA SVIH VRSTA 646

87.

VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH VOZILA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 649

88.

LETJELICE, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI 664

89.

BRODOVI, BRODICE I PLUTAJUĆE KONSTRUKCIJE 667

ODSJEK XVIII

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

90.

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 670

91.

SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI 684

92.

GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 688

ODSJEK XIX

ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

93.

ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 691

ODSJEK XX

RAZNI GOTOVI PROIZVODI

94.

POKUĆSTVO; OPREMA ZA KREVETE, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; SVJETILJKE I RASVJETNA TIJELA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU; OSVIJETLJENI ZNAKOVI, OSVIJETLJENE NATPISNE PLOČICE I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE 693

95.

IGRAČKE, DRUŠTVENE IGRE I SPORTSKI REKVIZITI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR 699

96.

RAZNI GOTOVI PROIZVODI 705

ODSJEK XXI

UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI

97.

UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI 711

98.

CJELOVITO INDUSTRIJSKO POSTROJENJE 714

99.

POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE 717

TREĆI DIO — PRILOZI CARINSKOJ TARIFI

ODSJEK I — PRILOZI KOJI SE ODNOSE NA POLJOPRIVREDU

PRILOG 1

POLJOPRIVREDNE KOMPONENTE (EA), DODATNE CARINE NA ŠEĆER (AD S/Z) I DODATNE CARINE NA BRAŠNO (AD F/M) 723

PRILOG 2

PROIZVODI NA KOJE SE PRIMJENJUJE ULAZNA CIJENA 739

ODSJEK II — POPISI FARMACEUTSKIH PROIZVODA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OSLOBOĐENJE OD CARINE

PRILOG 3

POPIS MEĐUNARODNIH NEZAŠTIĆENIH IMENA (INN), ZA FARMACEUTSKE TVARI PREMA SVJETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI, (WHO), ZA KOJE SE PRIMJENJUJE OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE 772

PRILOG 4

POPIS PREFIKSA I SUFIKSA KOJI, U KOMBINACIJI S INN NAZIVIMA IZ PRILOGA 3., NAZIVUJU SOLI, ESTERE ILI HIDRATE INN TVARI; TE SU SOLI, ESTERI I HIDRATI OSLOBOĐENI CARINE POD UVJETOM DA IH SE RAZVRSTAVA U ISTE ŠESTEROZNAMENKASTE HS PODBROJEVE KAO I ODGOVARAJUĆU INN TVAR 984

PRILOG 5

SOLI, ESTERI I HIDRATI INN TVARI KOJE SE NE RAZVRSTAVA U ISTE HS BROJEVE KAO I ODGOVARAJUĆU INN TVAR I KOJE SU OSLOBOĐENE CARINE 998

PRILOG 6

POPIS FARMACEUTSKIH MEĐUPROIZVODA, TJ. SPOJEVA VRSTE KOJA SE UPOTREBLJAVA ZA PROIZVODNJU GOTOVIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA OSLOBOĐENIH CARINE 1002

ODSJEK III

PRILOG 7

(REZERVIRANO ZA MOGUĆU BUDUĆU UPOTREBU) 1061

ODSJEK IV — POVLAŠTENI CARINSKI TRETMAN ZBOG PRIRODE ROBE

PRILOG 8

ROBA KOJA NIJE PRIKLADNA ZA PREHRANU 1065

PRILOG 9

POTVRDE 1070

ODSJEK V

PRILOG 10

STATISTIČKE OZNAKE TARIC 1083

PRVI DIO

UVODNE ODREDBE

ODSJEK I.

OPĆA PRAVILA

A.   Opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature

Razvrstavanje robe u kombiniranu nomenklaturu uređuju sljedeća načela:

1.

Naslovi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja služe samo za lakše snalaženje; za zakonske potrebe, razvrstavanje se vrši na temelju naziva tarifnih brojeva i svih odgovarajućih napomena uz odsjeke i poglavlja, te na temelju sljedećih pravila pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukčije.

2.

a)

Smatra se da svako spominjanje proizvoda u nazivu tarifnog broja uključuje i necjelovit ili nedovršen proizvod, pod uvjetom da u stanju u kojem je podnesen posjeduje bitne značajke cjelovitog ili dovršenog proizvoda. Također se smatra da uključuje pozivanje na proizvod koji je cjelovit ili dovršen (ili proizvod koga se razvrstava kao cjelovitog ili dovršenog primjenom ovog pravila), a podnesen je u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju.

b)

Smatra se da svako spominjanje materijala ili tvari u nazivu tarifnog broja uključuje i mješavine ili kombinacije tog materijala ili tvari s drugim materijalima ili tvarima. Smatra se da svako spominjanje proizvoda od navedenog materijala ili tvari uključuje i proizvod izrađen u cijelosti ili djelomično od tog materijala ili tvari. Proizvode koji se sastoje od više od jednog materijala ili tvari razvrstava se po načelima općeg pravila 3.

3.

Proizvode koje bi se, primjenom općeg pravila 2(b) ili zbog bilo kojeg drugog razloga, na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva, razvrstava se na sljedeći način:

a)

tarifni broj koji sadrži najodređeniji opis ima prednost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim opisom. Međutim, ako se u nazivu svakog od tih tarifnih brojeva navodi samo dio materijala ili tvari sadržanih u mješavini ili složenoj robi ili samo dio proizvoda pripremljenih u setu za pojedinačnu prodaju, te se tarifne brojeve smatra podjednako određenima u odnosu na predmetnu robu, čak i kada jedan od njih sadrži potpuniji ili određeniji opis robe;

b)

mješavine, složenu robu koja se sastoje od različitih materijala ili je izrađena od različitih komponenti i proizvode pripremljene u setovima za pojedinačnu prodaju, koje se ne može razvrstati primjenom općeg pravila 3.a, razvrstava se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitnu značajku, u mjeri u kojoj se taj kriterij može primijeniti;

c)

ako se robu ne može razvrstati pozivanjem na opće pravilo 3(a) ili 3(b), razvrstava je se u tarifni broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji podjednako dolaze u obzir.

4.

Roba koja se ne može razvrstati primjenom prethodnih pravila razvrstava se u tarifni broj robe kojoj je ona najsličnija.

5.

Uz prethodne odredbe, u odnosu na robu koja je u njima navedena primjenjuju se i sljedeća pravila:

a)

futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za oružje, kutije za instrumente za crtanje, kutije za ogrlice i slične spremnike, spremnike posebno oblikovane ili prilagođene za primanje određenog proizvoda ili seta proizvoda, prikladne za dugotrajnu uporabu i podnesene s proizvodima za koje su namijenjene, razvrstava se s tim proizvodima, ukoliko su vrste koje se obično prodaje s njima. Međutim, ovo se pravilo ne primjenjuje na spremnike koji cjelini daju bitnu značajku;

b)

uzimajući u obzir odredbe općeg pravila 5(a), materijale za pakiranje i spremnike za pakiranje (1) podnesene s robom u njima razvrstava se zajedno s tom robom kada su vrste koja se uobičajeno rabi za pakiranje takve robe. Međutim, ova odredba nije obvezujuća kada su ti materijali za pakiranje ili spremnici za pakiranje očigledno prikladni za višekratnu uporabu.

6.

Za zakonske potrebe, razvrstavanje robe u podbrojeve tarifnog broja vrši se sukladno nazivu tih podbrojeva i svih odgovarajućih napomena za podbrojeve te, mutatis mutandis, u skladu s gore navedenim pravilima, podrazumijevajući da se može uspoređivati samo podbrojeve na istoj razini. U smislu ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajuće napomene uz odsjeke i poglavlja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.

B.   Opća pravila koja se primjenjuju na carine

1.

Carine koje se primjenjuju na uvezenu robu podrijetlom iz država koje su stranke Općeg sporazuma o carinama i trgovini ili s kojima je Zajednica sklopila sporazume koji sadrže odredbu o carini za najpovlašteniju državu su konvencionalne carine navedene u stupcu 3. rasporeda carina. Osim ako kontekst ne nalaže drukčije, te se konvencionalne carine primjenjuju na robu koja nije navedena gore i koja je uvezena iz bilo koje treće države.

Konvencionalne carinske stope iz stupca 3. primjenjuju se od 1. sijecanj. 2024.

Ako su autonomne carinske stope niže od konvencionalnih carinskih stopa, primjenjuju se autonomne carine navedene u fusnoti.

2.

Odlomak 1 ne primjenjuje se ako su za robu podrijetlom iz određenih država predviđene posebne autonomne carinske stope ili ako se na temelju sporazuma primjenjuju povlaštene carinske stope.

3.

Odlomci 1 i 2 ne sprečavaju države članice da primjenjuju carine koje nisu navedene u Zajedničkoj carinskoj tarifi, ako je primjena tih drugih carina opravdana na temelju prava Zajednice.

4.

Carine izražene u postocima su carine ad valorem.

5.

Simbol „EA” označava da se za predmetnu robu naplaćuje ‘poljoprivredna komponenta’ utvrđena u skladu s Prilogom 1.

6.

Simbol „AD S/Z” ili „AD F/M” u poglavljima od 17. do 19. označava da se najviša carinska stopa za određene oblike šećera ili za brašno sastoji od carine ad valorem uvećane za dodatnu carinu. Ta dodatna carina je utvrđena je u skladu s odredbama Priloga 1.

7.

Simbol „€ /% vol/hl” u poglavlju 22. znači da se za svaki volumni postotak alkohola po hektolitru mora izračunati posebna carina izražena u eurima. Slijedom navedenog, carina za piće koje sadrži 40 vol. % alkohola izračunava se na sljedeći način:

„€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, što rezultira carinom od € 40 po hektolitru, ili

„€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 uvećano za € 5, što rezultira carinom od € 45 po hektolitru.

Ako je usto navedena najniža vrijednost (MIN), na primjer „€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, to znači da se carina, izračunana na temelju gore navedenog pravila, mora usporediti s najnižom carinom, na primjer „€ 9/hl” te se primjenjuje ona carina koja je viša.

8.

Ako je u poglavljima od 17 do 19 i 21 navedena najviša vrijednost (MAX), na primjer „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)”, to znači da carina izračunana zbrajanjem 9 % i „poljoprivrednog elementa” (EA) ne smije biti viša od zbroja 24,2 % i dodatne carine na šećer („AD S/Z”).

C.   Posebna pravila koja se primjenjuju i na nomenklaturu i na carine

1.

Osim ako nije drukčije predviđeno, odredbe o carinskoj vrijednosti primjenjuje se, osim za potrebe vrijednosti robe za obračun ad valorem carine, i za utvrđivanje vrijednosti prema kojima je određen opseg pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva.

2.

Masom na koju se obračunava carina, u slučajevima kada je za robu propisana carina po jedinici mase, kao i masom prema kojoj je određen opseg pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva, smatra se:

a)

u slučaju kada se navodi „brutomasa”, ukupna masa robe sa svim materijalima za pakiranje i spremnicima za pakiranje;

b)

u slučaju kada se navodi „netomasa” ili samo „masa” bez pobliže oznake, masa same robe bez materijala za pakiranje i bez spremnika za pakiranje bilo koje vrste.

3.

Protuvrijednost eura u nacionalnim valutama za države članice koje prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 974/98 (2) nisu države članice sudionice (dalje u tekstu „države članice nesudionice”) utvrđuje se u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 952/2013 (3)Europskog parlamenta i Vijeća.

4.

Roba za koju je odobreno povoljnije tarifno postupanje zbog njezine uporabe u posebne svrhe:

Ako uvozna carina koja se na temelju sporazuma o uporabi u posebne svrhe primjenjuje na robu za uporabu u određenu posebnu svrhu nije niža od carine koja bi se inače primjenjivala na tu robu, navedena se roba razvrstava u tarifnu oznaku koja se odnosi na uporabu u posebne svrhe, a članak 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 ne primjenjuje se.

ODSJEK II.

POSEBNE ODREDBE

A.   Roba za određene vrste plovila i za platforme za bušenje i pridobivanje

1.

Carine se suspendiraju za robu namijenjenu ugradnji u brodove, čamce ili druga plovila iz sljedećeg popisa pri njihovoj gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji te robu za montažu na te brodove, čamce ili druga plovila ili za njihovo opremanje.

2.

Carine se suspendiraju za:

a)

robu namijenjenu za ugradnju u platforme za bušenje ili pridobivanje:

1.

fiksne iz podbroja ex 8430 49, koje rade unutar ili izvan teritorijalnog mora država članica, ili

2.

ploveće ili uronjive iz podbroja 8905 20,

pri njihovoj gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji te robu namijenjenu za opremanje navedenih platformi.

Roba kao što je motorno gorivo, maziva i plin, koja je neophodna za rad strojeva i uređaja koji nisu u stalnom pogonu i nisu sastavni dijelovi platforme, a koja se koristi na njima za gradnju, popravak, održavanje, pregradnju ili opremanje tih platformi smatra se također da je namijenjena za ugradnju u platforme za bušenje ili pridobivanje;

b)

cijevi, kabele i spojeve za njih koji povezuju te platforme s kopnom.

Oznaka KN

Naziv

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe

8901 10

putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila konstruirana prvenstveno za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta

8901 10 10

– – za plovidbu morem

8901 20

tankeri

8901 20 10

– – za plovidbu morem

8901 30

brodovi hladnjače, osim onih iz podbroja 8901 20

8901 30 10

– – za plovidbu morem

8901 90

ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za prijevoz i putnika i robe

8901 90 10

– – za plovidbu morem

8902 00

Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu ili konzerviranje ribarskih proizvoda

8902 00 10

– za plovidbu morem

8903

Jahte i ostala plovila za razonodu ili sport; čamci na vesla i kanui

 

jedrilice, osim onih na napuhavanje, s pomoćnim motorom ili bez njega

8903 22

– – duljine veće od 7,5 m, ali ne veće od 24 m

8903 22 10

– – – za plovidbu morem

8903 23

– – duljine veće od 24 m

8903 23 10

– – – za plovidbu morem

 

motorna plovila, osim onih na napuhavanje, isključujući plovila s izvanbrodskim motorom

8903 32

– – duljine veće od 7,5 m, ali ne veće od 24 m

8903 32 10

– – – za plovidbu morem

8903 33

– – duljine veće od 24 m

8903 33 10

– – – za plovidbu morem

8904 00

Tegljači (remorkeri) i potiskivači

8904 00 10

– tegljači (remorkeri)

 

– potiskivači (gurači)

8904 00 91

– – za plovidbu morem

8905

Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje

8905 10

plovni bageri (jaružala)

8905 10 10

– – za plovidbu morem

8905 90

ostalo

8905 90 10

– – za plovidbu morem

8906

Ostala plovila, uključujući ratne brodove i brodice za spašavanje osim čamaca na vesla

8906 10 00

ratni brodovi

8906 90

ostalo

8906 90 10

– – za plovidbu morem

3.

Primjena nulte stope carine ovisi o uvjetima iz odgovarajućih odredaba Europske unije u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe.

B.   Civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu

1.

Oslobođenje od carine primjenjuje se za:

civilne zrakoplove,

određenu robu za uporabu u civilnim zrakoplovima te za ugradnju u njih tijekom proizvodnje, popravaka, održavanja, obnavljanja, prepravljanja ili prenamjene,

zemaljske trenažere letenja i dijelove za njih, namijenjene za civilnu uporabu.

Ova roba je obuhvaćena tarifnim brojevima i podbrojevima navedenim u tabelama u stavku 5.

2.

Za potrebe prve i druge alineje odlomka 1, „civilni zrakoplov” znači zrakoplov različit od onog kojeg u državama članicama rabe vojne ili slične službe te koji ima vojnu ili necivilnu registracijsku oznaku.

3.

Za potrebe druge alineje odlomka 1, izraz „za uporabu u civilnim zrakoplovima” uključuje se i robu za uporabu u zemaljskim trenažerima namijenjenim za civilnu uporabu.

4.

Oslobođenje od carine ovisi o uvjetima iz odgovarajućih propisa Europske unije u pogledu carinske kontrole nad uporabom te robe (vidjeti članak 254. Uredbe (EU) br 952/2013).

Međutim, ti se uvjeti ne primjenjuju ako su civilni zrakoplovi koje se razvrstava u podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 propisno uneseni u registar države članice ili treće zemlje u skladu s Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. te se u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet upućuje na odgovarajuću potvrdu o registraciji.

Odredbe iz Uvodnih odredaba Kombinirane nomenklature, odsjeka I – Opća pravila, točke C. 4. primjenjuju se mutatis mutandis.

5.

Roba na koju se primjenjuje nulta stopa carine obuhvaćena je sljedećim tarifnim brojevima ili podbrojevima:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

U sljedećim podbrojevima, oslobođenje od carine za uporabu u civilnom zrakoplovstvu može se odobriti samo za robu opisanu u stupcu 2:

Podbroj

Naziv

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

s montiranim priborom

4008 29

profilni oblici, rezani na mjeru

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

prikladne za vođenje plinova ili tekućina

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

za tehničke namjene

4504 90

brtve, podloške i ostali proizvodi za brtvljenje

6812 80

osim odjeće, pribora za odjeću, obuće, pokrivala za glavu, papira, kartona, pusta te brtvenog materijala od prešanih azbestnih vlakana, u pločama ili svitcima

6812 99

osim papira, kartona pusta; osim brtvenog materijala od prešanih azbestnih vlakana, u pločama ili svicima

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

na osnovi azbesta ili drugih mineralnih materijala

7007 21

vjetrobranska stakla, neuokvirena

7322 90

grijala zraka i razdjelnici toplog zraka (isključujući dijelove za njih)

7324 90

sanitarni proizvodi (isključujući dijelove za njih)

7608 10 , 7608 20

s montiranim priborom, prikladne za vođenje plinova ili tekućina

8108 90

cijevi s montiranim priborom, prikladne za vođenje plinova ili tekućina

8415 90

za uređaje za klimatizaciju iz podbroja 8415 81 , 8415 82 ili 8415 83

8419 90

za izmjenjivače topline

8479 89

hidropneumatski akumulatori; mehanički pokretači povratnika potiska; posebno dizajnirane toaletne jedinice; ovlaživači i odvlaživači zraka; neelektrični servo-mehanizmi; neelektrični pokretači motora; pneumatski pokretači turbomlaznih motora, turbopropelernih motora i drugih plinskih turbina; neelektrični brisači vjetrobrana; neelektrični regulatori propelera

8501 20 , 8501 40

izlazne snage veće od 735 W, ali ne veće od 150 kW

8501 31

izlazne snage veće od 735 W, istosmjerni generatori

8501 33

motori izlazne snage ne veće od 150 kW i generatori

8501 34

generatori izlazne snage veće od 375 kW

8501 51

izlazne snage veće od 735 W

8501 53

izlazne snage ne veće od 150 kW

8501 72

izlazne snage veće od 735 W

8501 80

izlazne snage ne veće od 750 kW

8516 80 20

sklopljeni isključivo pomoću jednostavnog izoliranog dijela i električnih priključaka, koji se koriste za odmrzavanje ili odleđivanje

8522 90

sklopovi ili podsklopovi koji se sastoje od dvaju ili više međusobno pričvršćenih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz tarifnog broja 8519 81

8529 90

sklopovi ili podsklopovi koji se sastoje od dvaju ili više međusobno pričvršćenih ili sastavljenih dijelova, za aparate iz tarifnog broja 8526

8536 70

plastični konektori za optička vlakna, snopovi optičkih vlakana ili optički kabeli

8543 70 90

električni sinkronizatori i transduseri; uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje s električnim otpornicima

9020 00

isključujući dijelove

9029 10

električna ili elektronička brojila okretaja

9029 90

za brojila okretaja, pokazivače brzine i tahometre

9109 10 , 9109 90

širine ili promjera ne većeg od 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

od plastične mase ili običnih kovina

9405 92 , 9405 99

za proizvode iz podbrojeva 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 i 9405 69 , od plastične mase ili običnih kovina

6.

Roba iz odlomka 5 uključena je u TARIC s podbrojevima s fusnotom koja sadrži (sljedeće upućivanje) pozivanje na sljedeće: “Razvrstavanje u ovaj podbroj ovisi o uvjetima iz odgovarajućih propisa Europske unije (vidjeti članak 254. Uredbe (EU) br. 952/2013)”.

Međutim, za podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, fusnota glasi kako slijedi:

„Razvrstavanje u ovaj podbroj podliježe uvjetima utvrđenima u odgovarajućim odredbama Europske unije (vidjeti članak 254. Uredbe (EU) br. 952/2013). Ti se uvjeti ne primjenjuju ako su civilni zrakoplovi propisno uneseni u registar države članice ili treće zemlje u skladu s Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. te se u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet upućuje na odgovarajuću potvrdu o registraciji.”

C.   Farmaceutski proizvodi

1.

Oslobođenje od plaćanja carine predviđeno je za sljedeće kategorije farmaceutskih proizvoda:

1.

farmaceutske tvari obuhvaćene CAS brojem (registarskim brojem iz međunarodnog registra kemikalija) i međunarodnim nevlasničkim imenima (INN), navedene u Prilogu 3;

2.

soli, estere i hidrate INN-a, koji su opisani kombinacijom INN-a iz Priloga 3 s prefiksom ili sufiksom iz Priloga 4, pod uvjetom da ih se razvrstava u iste šesteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuću INN tvar;

3.

soli, estere i hidrate INN-a navedene u Prilogu 5, koje se ne razvrstava u iste šesteroznamenkaste HS podbrojeve kao i odgovarajuću INN tvar;

4.

farmaceutske međuproizvode, tj. spojeve vrste koja se upotrebljava u proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda obuhvaćeni registarskim brojevima kemikalija CAS RN i kemijskim nazivima, navedeni u Prilogu 6.

2.

Posebni slučajevi:

1.

INN nazivi obuhvaćaju samo one tvari koje su opisane u popisima preporučenih i predloženih INN tvari, a koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ako je broj tvari koje su obuhvaćene INN nazivom manji od onog koji je obuhvaćen CAS brojem, predmet oslobođenja od carine samo su one tvari obuhvaćene INN nazivom;

2.

ako se proizvod iz Priloga 3 ili Priloga 6 može identificirati CAS brojem koji odgovara specifičnom izomeru, predmet oslobođenja od carine je samo taj izomer;

3.

dvostruki derivati (soli, esteri i hidrati) INN tvari, koje se može identificirati kombinacijom INN naziva iz Priloga 3 s prefiksom ili sufiksom iz Priloga 4, predmet su oslobođenja od carine pod uvjetom da ih se razvrstava u iste šesteroznamenkaste podbrojeve HS kao i odgovarajuću INN tvar:

primjer: alanin metil ester, hidroklorid;

4.

ako je neka INN tvar iz Priloga 3 sol (ili ester), niti jedna druga sol (ili ester) kiseline koja odgovara INN nazivu ne može biti predmet oslobođenja od carine:

primjer: kalijev okspreonat (INN): oslobođen carine

natrijev okspreonat: nije oslobođen carine.

5)

ako za proizvod iz Priloga 3 ili Priloga 6 nije naveden CAS broj (broj 0-00-0), za oslobođenje od carine dovoljan je međunarodni nezaštićeni naziv (INN) ili navedeni kemijski naziv.

D.   Jedinstvena stopa carine

1.

Carina po jedinstvenoj stopi od 2,5 % ad valorem naplaćuje se na robu sadržanu u:

pošiljkama koje jedna fizička osoba šalje drugoj fizičkoj osobi, ili

osobnoj prtljazi putnika,

pod uvjetom da takav uvoz nije komercijalne naravi.

Takva jedinstvena stopa carine od 2,5 % može se primijeniti, pod uvjetom da intrinzična vrijednost robe za koju se plaća uvozna carina ne prelazi 700 € po pošiljci ili po putniku.

Takva jedinstvena stopa carine ne primjenjuje se na robu za koju je stopa carine u popisu carinskih stopa „slobodno” i na robu iz poglavlja 24 koja je sadržana u pošiljci ili u osobnoj prtljazi putnika u iznosima koji premašuju one utvrđene u članku 27. ili one utvrđene u članku 41. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studeni. 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (4).

2.

Smatra se da uvoz nije komercijalne naravi:

a)

u slučaju robe sadržane u pošiljkama koje jedna fizička osoba šalje drugoj fizičkoj osobi, a pošiljke:

su povremene naravi,

sadrže robu isključivo namijenjenu osobnoj uporabi primatelja ili njegove obitelji, a koja po svojoj naravi i količini ukazuju da se ne radi ni o kakvom komercijalnom interesu,

pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja bilo kakve vrste;

b)

u slučaju robe sadržane u osobnoj prtljazi putnika, uvoz koje:

je povremene naravi, i

koji se sastoji isključivo od robe za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji, ili robe namijenjene za poklon; narav i količina takve robe ne smije ni po čemu ukazivati da se radi o uvozu iz komercijalnih razloga.

3.

Jedinstvena stopa ne primjenjuje se na robu uvezenu pod uvjetima iz odlomaka 1 i 2 ako je osoba koja na to ima pravo, prije primjene navedene jedinstvene stope na robu, podnijela zahtjev da se uvozna carina na robu obračuna po stopi koja je za nju propisana. Na svu robu koja čini pošiljku se potom obračunava uvozna carina po stopi koja je za nju propisana, ne dovodeći u pitanje nultu stopu carine predviđenu na temelju članaka od 25. do 27. i 41. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

Za potrebe prvog pododlomka, uvozna carina znači carine i davanja s istovrsnim učinkom te ostala uvozna davanja predviđena u okviru zajedničke poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda.

4.

Države članice nesudionice mogu zaokružiti iznos koji je rezultat preračuna iznosa od € 700 u nacionalnu valutu.

5.

Države članice nesudionice mogu protuvrijednost iznosa od € 700 u nacionalnoj valuti zadržati nepromijenjenim, ako u trenutku godišnjeg usklađivanja predviđenog u članku 53. Uredbe (EU) br. 952/2013 preračun tog iznosa, prije zaokruživanja predviđenog u odlomku 4., rezultira promjenom manjom od 5 % protuvrijednosti u nacionalnoj valuti ili njezinim smanjenjem.

E.   Spremnici i materijal za pakiranje

Na spremnike i materijal za pakiranje (ambalažu) iz općih pravila za tumačenje 5.a i 5.b, koje se pušta u slobodan promet istodobno s robom koja je u njima ili je s njima, podnesena, primjenjuju se sljedeće odredbe.

1.

Ako se spremnike i materijal za pakiranje razvrstava zajedno s robom u skladu s odredbama općeg pravila za tumačenje 5:

a)

carini ih se po istoj stopi kao robu:

ako se radi o robi na koju se plaća ad valorem carina, ili

ako ih treba uključiti u masu robe na koju se obračunava carinu po masi;

b)

pušta ih se uz nultu stopu carine:

ako je roba oslobođena plaćanja carine, ili

ako se na robu plaća carinu na drugi način osim po masi ili po vrijednosti robe, ili

ako masa tih spremnika i materijala za pakiranje ne treba biti uključena u masu robe na koju se obračunava carina po masi.

2.

Ako spremnici i materijal za pakiranje obuhvaćeni odredbama odlomka 1 točaka (a) i (b) sadrže ili su podneseni s robom iz više tarifnih opisa, masu i vrijednost tih spremnika i materijala za pakiranje treba, za potrebe određivanje mase robe na koju se obračunava carina po masi ili carinske vrijednosti robe, podijeliti na svu sadržanu robu, proporcionalno prema masi ili vrijednosti te robe.

F.   Povoljnije tarifno postupanje zbog prirode robe

1.

Povoljnije tarifno postupanje zbog prirode robe predviđeno je pod određenim uvjetima za:

robu koja nije prikladna za prehranu,

sjemenke,

tkaninu za sita, nedovršenu,

određene vrste svježeg stolnoga grožđa, duhan i nitrate.

Ta je roba obuhvaćena podbrojevima (5) s fusnotom koja sadrži pozivanje na sljedeće: „Razvrstavanje u ovaj podbroj ovisi o uvjetima utvrđenima u odsjeku II odlomku F uvodnih odredbi.” ili „Ovo povoljnije tarifno postupanje ovisi o ispunjavanju formalnosti i uvjeta iz odgovarajućih propisa utvrđenih u odsjeku II odlomku F uvodnih odredbi.”

2.

Roba koja nije prikladna za prehranu, a za koju je odobreno povoljnije tarifno postupanje zbog njezine prirode navedena je u Prilogu 8 pozivanjem na tarifni broj u koji je razvrstana zajedno s opisom i količinama uporabljenih denaturanata. Ta se roba smatra neprikladnom za prehranu ako su roba za denaturiranje i denaturati homogeno izmiješani, a njihovo odvajanje nije ekonomski opravdano.

3.

Roba navedena u nastavku razvrstava se u odgovarajuće tarifne brojeve za sjeme ili za sjetvu, pod uvjetom da je roba u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice:

za slatki kukuruz, pir, hibridni kukuruz, rižu i sirak (Direktiva Vijeća 66/402/EEZ (6)),

za sjemenski krumpir (Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipanj. 2002.  (7)),

za uljano sjemenje i plodove (Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipanj. 2002.  (8)).

Ako su hibridni slatki kukuruz, pir, hibridni kukuruz, riža, hibridni sirak ili uljano sjemenje i plodovi takve vrste na koju se ne primjenjuju poljoprivredne odredbe, odobrava se povoljnije tarifno postupanje zbog prirode robe, pod uvjetom da je utvrđeno da je ta roba uistinu namijenjena za sjetvu.

4.

Za tkaninu za sita, nedovršenu, odobrava se povoljnije tarifno postupanje pod uvjetom da ta roba sadrži neizbrisivu oznaku da je namijenjena za sijanje ili slične industrijske svrhe.

5.

Za svježe stolno grožđe, duhan i nitrate odobrava se povoljnije tarifno postupanje uz predočenje propisno ovjerene potvrde. Pojedinačne odredbe koje se primjenjuju i primjerci potvrda utvrđeni su u Prilogu 9.

ZNAKOVI, KRATICE I SIMBOLI

Označava nove brojeve oznaka

Označava brojeve oznaka koji su se koristili prethodne godine, ali s drugim sadržajem

AD F/M

Dodatna carina na brašno

AD S/Z

Dodatna carina na šećer

b/f

Boca

cm/s

Centimetri na sekundu

EA

Poljoprivredna komponenta

Euro

INN

Međunarodno nevlasničko (nezaštićeno) ime (International Nonproprietary Name)

INNM

Dopunjeno Međunarodno nevlasničko (nezaštićeno) ime (International Nonproprietary Name Modified)

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju (International Organisation for Standardisation)

Kbit

1 024 bita

kg/br

Kilograma bruto

kg/net

Kilograma neto

kg/net eda

Kilograma ocijeđene neto mase

kg/net mas

Kilograma neto suhe mase

MAX

Najviše

Mbit

1 048 576 bita

MIN

Najmanje

ml/g

Mililitara po gramu

mm/s

Milimetara na sekundu

RON

Ispitni oktanski broj (Research octane number)

Napomena:

Tarifni broj koji se nalazi između uglatih zagrada u stupcu 1 popisa carina označava da je tarifni broj izbrisan (na primjer, tarifni broj [1519]). U prilogu popisu carinskih stopa, upućivanje na prilog u uglatoj zagradi označava da se sadržaj tog priloga briše (na primjer, [Prilog 7]).

DODATNE MJERNE JEDINICE

c/k

Karat (1 metrički karat = 2 × 10-4 kg)

ce/el

Broj ćelija

ct/l

Nosivost u tonama (9)

g

Gram

gi F/S

Gram fisilnog izotopa

kg H2O2

Kilogram vodikovog peroksida

kg K2O

Kilogram kalijevog oksida

kg KOH

Kilogram kalijevog hidroksida (kaustična potaša)

kg met.am.

Kilogram metilamina

kg N

Kilogram dušika

kg NaOH

Kilogram natrijevog hidroksida (kaustična soda)

kg/net eda

Kilograma ocijeđene neto mase

kg P205

Kilogram difosfornog pentoksida

kg 90 % sdt

Kilogram 90 % suhe tvari

kg U

Kilogram urana

1 000 kWh

Tisuću kilovat sati

l

Litra

l alc. 100 %

Litra čistog (100 %) alkohola

m

Metar

m2

Četvorni (kvadratni) metar

m3

Kubični metar

1 000 m3

Tisuću kubičnih metara

pa

Broj pari

p/st

Broj komada

100 p/st

Stotinu komada

1 000 p/st

Tisuću komada

TJ

Teradžul (terajoule) (bruto kalorijska vrijednost)

t. CO2

Tona CO2 (ugljični dioksid) ekvivalent (197)

Bez dodatne mjerne jedinice

DRUGI DIO

POPIS CARINSKIH STOPA

ODSJEK I.

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Napomene

1.

U ovom se odsjeku, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, pod imenima pojedinih rodova ili vrsta životinja podrazumijeva i mladunčad tih rodova ili vrsta.

2.

U cijelom se nazivlju, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, pod pojmom „suhi” proizvodi podrazumijeva i proizvode koji su dehidrirani, evaporirani ili liofilizirani.

POGLAVLJE 1

ŽIVE ŽIVOTINJE

Napomena

1.

U ovo se poglavlje razvrstava sve žive životinje, osim:

a)

riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka iz tarifnog broja 0301, 0306, 0307 ili 0308;

b)

kultura mikroorganizama i drugih proizvoda iz tarifnog broja 3002; i

c)

životinja iz tarifnog broja 9508.

Oznaka KN

Naziv

Ugovorna stopa carine (%)

Dodatna mjerna jedinica

1

2

3

4

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule:

 

 

 

konji:

 

 

0101 21 00

– – čistokrvne rasplodne životinje (19)

Slobodno

p/st

0101 29

– – ostalo:

 

 

0101 29 10

– – – za klanje (31)

Slobodno

p/st

0101 29 90

– – – ostalo

11,5

p/st

0101 30 00

magarci

7,7

p/st

0101 90 00

ostalo

10,9

p/st

0102

Žive životinje vrste goveda:

 

 

 

goveda:

 

 

0102 21

– – čistokrvne rasplodne životinje (32):

 

 

0102 21 10

– – – junice (ženska goveda, koja se nikada nisu telila)

Slobodno

p/st

0102 21 30

– – – krave

Slobodno

p/st

0102 21 90

– – – ostalo

Slobodno

p/st

0102 29

– – ostalo:

 

 

0102 29 05

– – – pod-roda Bibos ili pod-roda Poephagus

Slobodno

p/st

 

– – – ostalo:

 

 

0102 29 10

– – – – mase ne veće od 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – za klanje

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – ostalo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – za klanje

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – ostalo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase veće od 300 kg:

 

 

 

– – – – – junice (ženska goveda, koja se nikada nisu telila):

 

 

0102 29 51

– – – – – – za klanje

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – ostalo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – krave:

 

 

0102 29 61

– – – – – – za klanje

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – ostalo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – ostalo:

 

 

0102 29 91

– – – – – – za klanje

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – ostalo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

bivoli:

 

 

0102 31 00

– – čistokrvne rasplodne životinje (32)

Slobodno

p/st

0102 39

– – ostalo:

 

 

0102 39 10

– – – domaće vrste

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – ostalo

Slobodno

p/st

0102 90

ostalo:

 

 

0102 90 20

– – čistokrvne rasplodne životinje (32)

Slobodno

p/st

 

– – ostalo:

 

 

0102 90 91

– – – domaće vrste

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – ostalo

Slobodno

p/st

0103

Žive svinje:

 

 

0103 10 00

čistokrvne rasplodne životinje (33)

Slobodno

p/st

 

ostalo:

 

 

0103 91

– – mase manje od 50 kg:

 

 

0103 91 10

– – – domaće vrste

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – ostalo

Slobodno

p/st

0103 92

– – mase 50 kg ili veće:

 

 

 

– – – domaće vrste:

 

 

0103 92 11

– – – – svinje, koje su se barem jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – ostalo

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – ostalo

Slobodno

p/st

0104

Žive ovce i koze:

 

 

0104 10

ovce:

 

 

0104 10 10

– – čistokrvne rasplodne životinje (34)

Slobodno

p/st

 

– – ostalo:

 

 

0104 10 30

– – – janjad (starosti do jedne godine)

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 10 80

– – – ostalo

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 20

koze:

 

 

0104 20 10

– – čistokrvne rasplodne životinje (34)

3,2

p/st

0104 20 90

– – ostalo

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke:

 

 

 

mase ne veće od 185 g:

 

 

0105 11

– – kokoši vrste Gallus domesticus:

 

 

 

– – – djedovski i roditeljski ženski pilići:

 

 

0105 11 11

– – – – za nesilice

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – ostalo

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – ostalo:

 

 

0105 11 91

– – – – za nesilice

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – ostalo

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – pure

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – patke

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – guske

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – biserke

52 €/1 000  p/st

p/st

 

ostalo:

 

 

0105 94 00

– – kokoši vrste Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – ostalo:

 

 

0105 99 10

– – – patke

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – guske

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – purani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – biserke

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostale žive životinje:

 

 

 

sisavci:

 

 

0106 11 00

– – primati

Slobodno

p/st

0106 12 00

– – kitovi, dupini i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia); tuljani, morski lavovi i morževi (sisavci iz podreda Pinnipedia)

Slobodno

p/st

0106 13 00

– – deve i ostale vrste iz porodice Camelidae

Slobodno

p/st

0106 14

– – kunići i zečevi:

 

 

0106 14 10

– – – domaći kunići

3,8

p/st

0106 14 90

– – – ostalo

Slobodno

0106 19 00

– – ostalo

Slobodno

0106 20 00

gmazovi (uključujući zmije i kornjače)

Slobodno

p/st

 

ptice:

 

 

0106 31 00

– – ptice grabljivice

Slobodno

p/st

0106 32 00

– – psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

Slobodno

p/st

0106 33 00

– – nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)

Slobodno

p/st

0106 39

– – ostalo:

 

 

0106 39 10

– – – golubovi

6,4

p/st

0106 39 80

– – – ostalo

Slobodno

 

kukci:

 

 

0106 41 00

– – pčele

Slobodno

0106 49 00

– – ostalo

Slobodno

0106 90 00

ostalo

Slobodno

POGLAVLJE 2

MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI

Napomena

1.

Ovo poglavlje ne obuhvaća:

a)

proizvode vrsta opisanih u tarifnim brojevima 0201 do 0208 ili 0210, neprikladne ili neuporabljive za prehranu ljudi;

b)

jestivi kukci, neživi (tarifni broj 0410);

c)

životinjska crijeva, mjehure ili želuce (tarifni broj 0504) ili životinjsku krv (tarifni broj 0511 ili 3002); ili

d)

masti životinjskog podrijetla, osim proizvoda iz tarifnog broja 0209 (poglavlje 15).

Dodatne napomene

1.

A.

Sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

a)

„trupovi, od životinja vrste goveda”, u smislu podbrojeva 0201 10 i 0202 10: cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih životinja, bez grudnih i trbušnih organa i oguljeni, s glavom ili bez glave, s donjim dijelovima nogu ili bez njih te s drugim jestivim klaoničkim proizvodima ili bez njih. Kada se trupovi uvoze bez glava, one moraju biti odvojene od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba (između prvog i drugog vratnog kralješka). Kada se uvoze trupovi bez donjih dijelova nogu, oni moraju biti odvojeni od trupa kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatarzalnih zglobova; „trup” treba uključivati prednji dio trupa sa svim kostima, vrat i plećku te imati više od 10 pari rebara;

b)

„polovice, od životinja vrste goveda”, u smislu podbrojeva 0201 10 i 0202 10: komadi dobiveni simetričnim rasijecanjem cijelog trupa kroz sredinu svih vratnih, prsnih, slabinskih i križnih kralježaka te kroz sredinu prsne kosti i zdjelice; „polovica” treba uključivati prednji dio polovica sa svim kostima, vrat i plećku te imati više od 10 rebara;

c)

„kompenzirane četvrtine”, u smislu podbrojeva 0201 20 20 i 0202 20 10: dijelovi koji se sastoje iz:

prednje četvrtine sa svim kostima, vratom i plećkom, odrezane kod desetog rebra; stražnje četvrtine sa svim kostima, butom i leđima, odrezane kod trećeg rebra, ili

prednje četvrtine sa svim kostima, vratom i plećkom, odrezane kod petog rebra, sa cijelom potrbušinom i prsima; stražnje četvrtine sa svim kostima, butom i leđima, odrezane kod osmog rebra.

Prednje i stražnje četvrtine koji čine „kompenzirane četvrtine” moraju biti podnesene carini istodobno i u jednakom broju, a ukupna masa prednjih četvrtina mora biti jednaka masi stražnjih četvrtina; međutim, dozvoljena je razlika u masi dvaju dijelova pošiljke, uz uvjet da ona ne prelazi 5 % mase težeg dijela (prednjih ili stražnjih četvrtina);

d)

„neraskomadane prednje četvrtine”, u smislu podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio trupa sa svim kostima, vratom i plećkom, s najmanje četiri a najviše 10 para rebara (prvih četiri para rebara moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), sa ili bez potrbušine;

e)

„raskomadane prednje četvrtine”, u smislu podbrojeva 0201 20 30 i 0202 20 30: prednji dio polovice sa svim kostima, vratom i plećkom, s najmanje četiri, a najviše 10 rebara (prva četiri rebra moraju biti cijela, ostala mogu biti rezana), sa ili bez potrbušine;

f)

„neraskomadane stražnje četvrtine”, u smislu podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stražnji dio trupa sa svim kostima, butom i leđima, uključujući filet, s najmanje tri para cijelih ili rezanih rebara, sa ili bez koljenice, te sa ili bez potrbušine;

g)

„raskomadane stražnje četvrtine”, u smislu podbrojeva 0201 20 50 i 0202 20 50: stražnji dio polovice sa svim kostima, butom i leđima, uključujući filet, s najmanje tri cijela ili rezana rebra, sa ili bez koljenice, te sa ili bez potrbušine;

h)

1.

„crop” i vrat s potplečkom („chuck and blade”), u smislu podbroja 0202 30 50: leđni dio prednje četvrtine, uključujući gornji dio plećke, dobiven iz prednje četvrtine s najmanje četiri rebra, a najviše 10 rebara ravnim rezom od točke gdje se prvo rebro dotiče prvog prsnog segmenta do točke dodira ošita s desetim rebrom;

2.

„prsa s donjim dijelom plećke” u smislu podbroja 0202 30 50: donji dio prednje četvrtine koji se sastoji od trbušnog i vršnog (gornjeg) dijela.

B.

Proizvodi obuhvaćeni dodatnim napomenama 1(A) (a) do (g) uz ovo poglavlje mogu biti isporučeni sa ili bez kralježnice.

C.

Kod određivanja broja cijelih ili rezanih rebara navedenih u dodatnoj napomeni 1(A), uzima se u obzir samo ona rebra koja se drže za kralježnicu. Ako je kralježnica odstranjena, uzima se u obzir samo cijela ili rezana rebra koja bi se inače izravno držala za kralježnicu.

2.

A.

Sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

a)

„trupovi i polovice”, u smislu podbrojeva 0203 11 10 i 0203 21 10: zaklane svinje u obliku trupova domaćih svinja koji su iskrvareni i bez grudnih i trbušnih organa i s kojih su odstranjene čekinje i papci. Polovice se dobiva od cijelih trupova rasijecanjem po sredini svakog vratnog, prsnog, slabinskog i križnog kralješka, kroz ili uzduž prsne kosti i zdjelice. Ti trupovi i polovice mogu biti sa ili bez glave, donjih dijelova nogu, sala, bubrega, repa ili ošita. Polovice mogu biti sa ili bez leđne moždine, mozga ili jezika. Trupovi i polovice odraslih ženki mogu biti sa ili bez vimena (mliječnih žlijezdi);

b)

„šunke” (butovi), u smislu podbrojeva 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31: zadnji dio polovice, s kostima, sa ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće.

Šunka (but) se odvaja od ostatka polovice tako da uključuje najviše zadnji slabinski kralježak;

c)

„prednji dijelovi”, u smislu podbrojeva 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60: prednji dio polovice bez glave, sa ili bez čeljusti, s kostima, sa ili bez prednjih nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće.

Prednji se dio odvaja od ostale polovice tako da uključuje najviše peti leđni kralježak.

Gornji dio prednjeg dijela (leđa), neovisno sadrži li lopatičnu kost s pričvršćenim mišićima (greben vrata u svježem ili vratni dio u soljenom stanju) ili ne, smatra se dijelom leđa kada je odrezan od donjeg (trbušnog) dijela prednjeg dijela rezom odmah ispod kralježnice;

d)

„plećke”, u smislu podbrojeva 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39: donji dio prednjeg dijela, neovisno sadrži li lopatičnu kost s pričvršćenim mišićima ili ne, s kostima, sa ili bez donjih dijelova nogu, koljenice, kože ili potkožne masnoće.

Lopatičnu kost s pričvršćenim mišićima, podnesenu posebno, razvrstava se u ovaj podbroj kao dio plećke;

e)

„leđa”, u smislu podbrojeva 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70: gornji dio polovice koji se proteže od prvog vratnog kralješka do zadnjeg repnog kralješka, s kostima, sa ili bez filea, lopatične kosti, potkožne masnoće ili kože.

Leđa se od donjeg dijela polovice odvaja rezom odmah ispod kralježnice;

f)

„prsa s potrbušinom”, u smislu podbrojeva 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19: donji dio polovice smješten između šunke (buta) i plećke, obično poznat kao „potrbušina”, sa ili bez kosti, ali s kožom i potkožnom masnoćom;

g)

„bacon” polovice, u smislu podbroja 0210 19 10: svinjska polovica bez glave, obraza, čeljusti, nogu, repa, potkožne masnoće, bubrega, filea, lopatične kosti, prsne kosti, kralježnice, zdjelične kosti i ošita;

h)

„spencers”, u smislu podbroja 0210 19 10: „bacon” polovica bez šunke, sa ili bez kosti;

ij)

„skraćene (3/4) polovice”, u smislu podbroja 0210 19 20„bacon” polovica bez prednjeg dijela, sa ili bez kosti;

k)

„srednji dio (‚middles’)”, u smislu podbroja 0210 19 20: „bacon” polovica bez šunke i prednjeg dijela, sa ili bez kosti.

U ovaj se podbroj također uključuje komade od srednjih dijelova koji se sastoje od tkiva leđa i prsa s potrbušinom u prirodnom omjeru za cjelokupni srednji dio.

B.

Dijelove komada definiranih u odlomku 2(A) pod (f) razvrstava se u iste podbrojeve samo ako sadrže kožu i potkožnu masnoću.

Ako su dijelovi iz podbrojeva 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 dobiveni od „bacon” polovice iz kojih su kosti navedene u odlomku 2(A) pod (g) već izvađene, linije rezanja moraju slijediti one definirane u odlomcima 2(A) pod (b), (c) i (d); u svakom slučaju, ovi komadi ili dijelovi od njih trebaju sadržavati kosti.

C.

U podbrojeve 0206 49 00 i 0210 99 49 uključuje se, posebno, glave i polovice glava domaćih svinja, sa ili bez mozga, obraza ili jezika, kao i njihove dijelove.

Glava se odvaja od ostatka polovice kako slijedi:

ravnim rezom paralelno s lubanjom, ili

rezom paralelnim s lubanjom do razine oči pa koso do čela glave, s tim da čeljust ostane pripojena za polovicu.

Obraze, rila i uši, kao i meso pričvršćeno uz glavu, naročito uz zadnji dio, smatra se dijelom glave. Međutim, komade mesa bez kosti od prednjeg dijela (podvaljke, čeljusti ili podvaljci s čeljustima), podnesene posebno, razvrstava se u podbroj 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ili 0210 19 81, ovisno o slučaju.

D.

U smislu podbrojeva 0209 10 11 i 0209 10 19, „potkožna svinjska masnoća” je masno tkivo koje se nalazi ispod kože svinja i prianja uz nju, neovisno o dijelu trupa s kojeg dolazi; u svakom je slučaju, masa masnog tkiva mora biti veća od mase kože.

U navedene se podbrojeve također razvrstava i potkožnu svinjsku masnoću s koje je odstranjena koža.

E.

U smislu podbrojeva 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60 do 0210 19 89, „osušenim ili dimljenim” smatra se proizvode kod kojih je omjer između vode i bjelančevina u mesu (sadržaj dušika × 6,25) jednak ili manji od 2,8. Sadržaj dušika se određuje po ISO metodi 937-1978.

3.

A.

U smislu tarifnog broja 0204, sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

a)

„trupovi”, u smislu podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: cijeli trupovi zaklanih i iskrvarenih životinja, bez grudnih i trbušnih organa i oguljeni, koje se uvozi sa ili bez glava, sa ili bez nogu te sa ili bez drugih jestivih klaoničkih proizvoda. Kada se trupove uvozi bez glava, one moraju biti odvojene od trupa kod atlanto-okcipitalnog zgloba. Kada ih se uvozi bez nogu, one moraju biti odrezane kod karpo-metakarpalnih ili tarzo-metatarzalnih zglobova;

b)

„polovice”, u smislu podbrojeva 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51: proizvodi dobiveni simetričnim rasijecanjem trupa kroz sredinu svakog vratnog, prsnog, slabinskog i križnog kralješka te kroz sredinu prsne kosti i spoja stidnih kosti (simfize);

c)

„skraćene prednje četvrtine”, u smislu podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53: prednji dio trupa, sa ili bez prsa, uključujući sve kosti te plećku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu, s najmanje pet a najviše sedam pari cijelih ili rezanih rebara;

d)

„skraćena prednja četvrtina”, u smislu podbrojeva 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53: prednji dio polovice, sa ili bez prsa, uključujući sve kosti te plećku, vrat i srednji dio vrata, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu, s najmanje pet, a najviše sedam cijelih ili rezanih rebara;

e)

„slabine i/ili podslabine (karei i/ili filei)”, u smislu podbrojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55: preostali dio trupa nakon što su odstranjene noge i skraćene prednje četvrtine, sa ili bez bubrega; slabine, u slučaju kada su odvojene od podslabine, moraju uključivati najmanje pet leđnih kralježaka; podslabine, u slučaju kada su odvojene od slabina, moraju uključivati najmanje pet cijelih ili rezanih rebara;

f)

„slabina i/ili podslabina (kare i/ili file)”, u smislu podbrojeva 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55: preostali dio polovice nakon što su odstranjene noge i skraćena prednja četvrtina, s bubrezima ili bez njih; slabina, u slučaju kada je odvojena od podslabine, mora uključivati najmanje pet leđnih kralježaka; podslabina, u slučaju kada je odvojena od slabine, mora uključivati najmanje pet pari cijelih ili rezanih rebara;

g)

„noge”, u smislu podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio trupa koji sadrži sve kosti i noge, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu kod šestog leđnog kralješka, odmah ispod crijevne kosti ili kod četvrtog križnog kralješka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfize);

h)

„noge”, u smislu podbrojeva 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59: zadnji dio polovice koji sadrži sve kosti i noge, odrezan pod pravim kutom na kralježnicu kod šestog leđnog kralješka, odmah ispod crijevne kosti ili kod četvrtog križnog kralješka kroz prednji dio crijevne kosti do spoja stidnih kosti (simfize);

B.

Prilikom određivanja broja cijelih ili rezanih rebara navedenih u odlomku 3(A), uzima se u obzir samo ona koja se drže za kralježnicu.

4.

Sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

a)

„komadi peradi s kostima”, u smislu podbrojeva 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 44 21 do 0207 44 61, 0207 45 21 do 0207 45 61, 0207 54 21 do 0207 54 61, 0207 55 21 do 0207 55 61 i 0207 60 21 do 0207 60 61: navedeni komadi sa svim kostima.

Komade peradi navedene pod (a), s djelomično odstranjenim kostima, razvrstava se u podbroj 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 i 0207 60 81;

b)

„polovice”, u smislu podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21: polovice trupova peradi dobivene uzdužnim rezom po sredini kralježnice i prsne kosti;

c)

„četvrtine”, u smislu podbrojeva 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 i 0207 60 21: nožne četvrtine ili prsne četvrtine dobivene poprečnim rezom polovice;

d)

„cijela krila, sa ili bez vrhova”, u smislu podbrojeva 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 i 0207 60 31: komadi peradi koji se sastoje od nadlaktične kosti, zglobova i podlaktičnih kosti, zajedno s pripadajućim mišićima. Vrh, uključujući kosti zapešća, može ili ne mora biti odstranjen. Rezovi trebaju biti načinjeni na zglobovima;

e)

„prsa”, u smislu podbrojeva 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 i 0207 60 51: komadi peradi što se sastoje od prsne kosti i rebara raspoređenih na obje strane, zajedno s pripadajućim mišićima;

f)

„noge”, u smislu podbrojeva 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 i 0207 60 61: komadi peradi koji se sastoje od bedrene kosti (femura), lisne kosti (fibule) i koljenične kosti (tibie), zajedno s pripadajućim mišićima. Potrebna su dva reza na zglobovima;

g)

„pureći bataci”, u smislu podbrojeva 0207 26 60 i 0207 27 60: komadi puretine koji se sastoje od koljenične kosti (tibie) i lisne kosti (fibule), zajedno s pripadajućim mišićima. Potrebna su dva reza na zglobovima;

h)

„pureće noge, osim purećih bataka” u smislu podbrojeva 0207 26 70 i 0207 27 70: komadi puretine koji se sastoje od bedrene kosti (femura) s pripadajućim mišićima ili od bedrene kosti (femura), lisne kosti (fibule) i koljenične kosti (tibie), s pripadajućim mišićima. Potrebna su dva reza na zglobu;

ij)

„guščji i pačji paltoi”, u smislu podbrojeva 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 i 0207 55 71: guske i patke, potpuno očišćene od perja, bez glava ili nogu, s odstranjenim kostima trupa (prsnom kosti, rebrima, kralježnicom i križnom kosti), ali s bedrenom kosti (femurom), koljeničnom kosti (tibijom) i nadlaktičnom kosti.

5.

Carinska stopa koja se primjenjuje na mješavine iz ovog poglavlja je sljedeća:

a)

za mješavine u kojima je jedan sastavni dio ima najmanje 90 % mase, primjenjuje se stopa određena za taj sastavni dio;

b)

za druge mješavine, primjenjuje se stopa sastavnog dijela s najvišim iznosom uvozne carine.

6.

a)

Nekuhano svježe začinjeno meso razvrstava se u poglavlje 16. „Začinjeno meso” je nekuhano meso začinjeno bilo dubinski ili po cijeloj površini proizvoda, začinima koje se može vidjeti prostim okom ili jasno osjetiti okusom.

b)

Proizvode iz tarifnog broja 0210 kojima su začini dodani za vrijeme postupka pripreme razvrstava se u ovaj tarifni broj pod uvjetom da dodatak začina ne mijenja njihove značajke.

7.

U smislu podbrojeva 0210 11 do 0210 93, pod pojmom „meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri” podrazumijeva se meso i jestive klaoničke proizvode koji su duboko i homogeno impregnirani solju u svim dijelovima, s masenim udjelom soli 1,2 % ili većim, pod uvjetom da im takvo soljenje osigurava dugotrajno konzerviranje. U smislu podbroja 0210 99, pod pojmom „meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri” podrazumijeva se meso i jestive klaoničke proizvode koji su duboko i homogeno impregnirani solju u svim dijelovima, s masenim udjelom soli 1,2 % ili većim.

Oznaka KN

Naziv

Ugovorna stopa carine (%)

Dodatne mjerne jedinice

1

2

3

4

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno:

 

 

0201 10 00

trupovi i polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

ostali komadi s kostima:

 

 

0201 20 20

– – kompenzirane četvrtine

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

– – neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

– – neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

– – ostalo

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

bez kostiju

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto:

 

 

0202 10 00

trupovi i polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

ostali komadi s kostima:

 

 

0202 20 10

– – kompenzirane četvrtine

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

– – neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

– – neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

– – ostalo

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

bez kostiju:

 

 

0202 30 10

– – prednje četvrtine, cijele ili raskomadane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; ‘kompenzirane’ četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu, isključujući file u jednom komadu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

– – „crop”, vrat s potplećkom („chuck and blade”) i prsa s donjim dijelom plećke (36)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

– – ostalo

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

svježe ili rashlađeno:

 

 

0203 11

– – trupovi i polovice:

 

 

0203 11 10

– – – od domaćih svinja

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

– – – ostalo

Slobodno

0203 12

– – šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 12 11

– – – – šunke i komadi od njih

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

– – – – plećke i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

– – – ostalo

Slobodno

0203 19

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 19 11

– – – – prednji dijelovi i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

– – – – leđa i komadi od njih, s kostima

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

– – – – prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – ostalo:

 

 

0203 19 55

– – – – – bez kostiju

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

– – – – – ostalo

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

– – – ostalo

Slobodno

 

smrznuto:

 

 

0203 21

– – trupovi i polovice:

 

 

0203 21 10

– – – od domaćih svinja

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

– – – ostalo

Slobodno

0203 22

– – šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 22 11

– – – – šunke i komadi od njih

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

– – – – plećke i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

– – – ostalo

Slobodno

0203 29

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0203 29 11

– – – – prednji dijelovi i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

– – – – leđa i komadi od njih, s kostima

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

– – – – prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – ostalo:

 

 

0203 29 55

– – – – – bez kostiju

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

– – – – – ostalo

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

– – – ostalo

Slobodno

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

0204 10 00

trupovi i polovice, janjeći, svježi ili rashlađeni

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

ostalo meso od ovaca, svježe ili rashlađeno:

 

 

0204 21 00

– – trupovi i polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

– – ostali komadi s kostima:

 

 

0204 22 10

– – – skraćene prednje četvrtine

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

– – – slabine i/ili podslabine

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

– – – noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

– – – ostalo

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

– – bez kostiju

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

trupovi i polovice, janjeći, smrznuti

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

ostalo meso od ovaca, smrznuto:

 

 

0204 41 00

– – trupovi i polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

– – ostali komadi s kostima:

 

 

0204 42 10

– – – skraćene prednje četvrtine

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

– – – slabine i/ili podslabine

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

– – – noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

– – – ostalo

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

– – bez kostiju:

 

 

0204 43 10

– – – janjeće

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

– – – ostalo

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

kozje meso:

 

 

 

– – svježe ili rashlađeno:

 

 

0204 50 11

– – – trupovi i polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

– – – skraćene prednje četvrtine

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

– – – slabine i/ili podslabine

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

– – – noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – ostalo:

 

 

0204 50 31

– – – – komadi s kostima

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

– – – – komadi bez kostiju

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

– – smrznuto:

 

 

0204 50 51

– – – trupovi i polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

– – – skraćene prednje četvrtine

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

– – – slabine i/ili podslabine

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

– – – noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

– – – ostalo:

 

 

0204 50 71

– – – – komadi s kostima

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

– – – – komadi bez kostiju

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Meso od konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

0205 00 20

– svježe ili rashlađeno

5,1

0205 00 80

– smrznuto

5,1

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

0206 10

od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeni:

 

 

0206 10 10

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda (31)

Slobodno

 

– – ostalo:

 

 

0206 10 95

– – – mišićna i tetivna prepona

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 98

– – – ostalo

Slobodno

 

od životinja vrste goveda, smrznuti:

 

 

0206 21 00

– – jezici

Slobodno

0206 22 00

– – jetra

Slobodno

0206 29

– – ostalo:

 

 

0206 29 10

– – – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda (31)

Slobodno

 

– – – ostalo:

 

 

0206 29 91

– – – – mišićna i tetivna prepona

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

– – – – ostalo

Slobodno

0206 30 00

od svinja, svježi ili rashlađeni

Slobodno

 

od svinja, smrznuti:

 

 

0206 41 00

– – jetra

Slobodno

0206 49 00

– – ostalo

Slobodno

0206 80

ostali, svježi ili rashlađeni:

 

 

0206 80 10

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda (31)

Slobodno

 

– – ostalo:

 

 

0206 80 91

– – – od konja, magaraca, mula i mazgi

6,4

0206 80 99

– – – od ovaca i koza

Slobodno

0206 90

ostali, smrznuti:

 

 

0206 90 10

– – za proizvodnju farmaceutskih proizvoda (31)

Slobodno

 

– – ostalo:

 

 

0206 90 91

– – – od konja, magaraca, mula i mazgi

6,4

0206 90 99

– – – od ovaca i koza

Slobodno

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105 , svježi, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

 

od kokoši vrste Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno:

 

 

0207 11 10

– – – očišćeno od perja i utrobe, s glavama i nogama, poznato kao „83 % pilići”

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „70 % pilići”

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetra i želudaca, poznato kao „65 % pilići”, ili drukčije podneseno

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

– – neizrezano na komade, smrznuto:

 

 

0207 12 10

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „70 % pilići”

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetra i želudaca, poznato kao „65 % pilići”, ili drukčije podneseno

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

– – komadi i klaonički proizvodi, svježi ili rashlađeni:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 13 10

– – – – bez kostiju

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 13 20

– – – – – polovice ili četvrtine

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

– – – – – prsa i komadi od njih

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

– – – – – noge i komadi od njih

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

– – – – – ostalo

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 13 91

– – – – jetra

6,4

0207 13 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – komadi i klaonički proizvodi, smrznuti:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 14 10

– – – – bez kostiju

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 14 20

– – – – – polovice ili četvrtine

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

– – – – – prsa i komadi od njih

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

– – – – – noge i komadi od njih

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

– – – – – ostalo

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 14 91

– – – – jetra

6,4

0207 14 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

 

od purana:

 

 

0207 24

– – neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno:

 

 

0207 24 10

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „80 % purani”

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao „73 % purani”, ili drukčije podneseno

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

– – neizrezano na komade, smrznuto:

 

 

0207 25 10

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „80 % purani”

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

– – – očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao „73 % purani”, ili drukčije podneseno

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

– – komadi i klaonički proizvodi, svježi ili rashlađeni:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 26 10

– – – – bez kostiju

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 26 20

– – – – – polovice ili četvrtine

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

– – – – – prsa i komadi od njih

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – noge i komadi od njih:

 

 

0207 26 60

– – – – – – bataci i komadi od bataka

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

– – – – – – ostalo

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

– – – – – ostalo

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 26 91

– – – – jetra

6,4

0207 26 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – komadi i klaonički proizvodi, smrznuti:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 27 10

– – – – bez kostiju

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 27 20

– – – – – polovice ili četvrtine

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

– – – – – prsa i komadi od njih

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – noge i komadi od njih:

 

 

0207 27 60

– – – – – – bataci i komadi od njih

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

– – – – – – ostalo

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

– – – – – ostalo

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 27 91

– – – – jetra

6,4

0207 27 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

 

od pataka:

 

 

0207 41

– – neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno:

 

 

0207 41 20

– – – očišćeno od perja, iskrvavljeno, bez crijeva ali neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao „85 % patke”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „70 % patke”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao „63 % patke”, ili drukčije podneseno

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – neizrezano na komade, smrznuto:

 

 

0207 42 30

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao „70 % patke”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao „63 % patke”, ili drukčije podneseno

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – masna jetra, svježa ili rashlađena

Slobodno

0207 44

– – ostalo, svježe ili rashlađeno:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 44 10

– – – – bez kostiju

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 44 21

– – – – – polovice ili četvrtine

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – prsa i komadi od njih

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – noge i komadi od njih

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – paltoi

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – ostalo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 44 91

– – – – jetra, osim masnih jetara

6,4

0207 44 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – ostalo, smrznuto:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 45 10

– – – – bez kostiju

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 45 21

– – – – – polovice ili četvrtine

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – prsa i komadi od njih

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – noge i komadi od njih

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – paltoi

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – ostalo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

 

– – – – jetra:

 

 

0207 45 93

– – – – – masna jetra

Slobodno

0207 45 95

– – – – – ostalo

6,4

0207 45 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

 

od gusaka:

 

 

0207 51

– – neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno:

 

 

0207 51 10

– – – očišćeno od perja, iskrvavljeno, neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao „82 % guske”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75 % guske”, ili drukčije podneseno

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – neizrezano na komade, smrznuto:

 

 

0207 52 10

– – – očišćeno od perja, iskrvavljeno, neočišćeno od unutarnjih organa, s glavama i nogama, poznato kao „82 % guske”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – očišćeno od perja i unutarnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao ‘75 % guske’, ili drukčije podneseno

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – masna jetra, svježa ili rashlađena

Slobodno

0207 54

– – ostalo, svježa ili rashlađena:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 54 10

– – – – bez kostiju

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 54 21

– – – – – polovice ili četvrtine

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – prsa i komadi od njih

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – noge i komadi od njih

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – paltoi

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – ostalo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 54 91

– – – – jetra, osim masnih jetara

6,4

0207 54 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – ostalo, smrznuto:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 55 10

– – – – bez kostiju

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 55 21

– – – – – polovice ili četvrtine

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – prsa i komadi od njih

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – noge i komadi od njih

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – paltoi

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – ostalo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

 

– – – – jetra:

 

 

0207 55 93

– – – – – masna jetra

Slobodno

0207 55 95

– – – – – ostalo

6,4

0207 55 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0207 60

od biserki:

 

 

0207 60 05

– – neizrezano na komade, svježe, rashlađeno ili smrznuto

49,3 €/100 kg/net

 

– – ostalo, svježe, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

– – – komadi:

 

 

0207 60 10

– – – – bez kostiju

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostima:

 

 

0207 60 21

– – – – – polovice ili četvrtine

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – cijela krila, sa ili bez vrhova

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, trtice i vrhovi krila

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – prsa i komadi od njih

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – noge i komadi od njih

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – ostalo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

0207 60 91

– – – – jetra

6,4

0207 60 99

– – – – ostalo

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostalo meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

0208 10

od kunića ili zečeva:

 

 

0208 10 10

– – od domaćih kunića

6,4

0208 10 90

– – ostalo

Slobodno

0208 30 00

od primata

9

0208 40

od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia); tuljana, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia):

 

 

0208 40 10

– – meso kitova

6,4

0208 40 20

– – meso tuljana

6,4

0208 40 80

– – ostalo

9

0208 50 00

od gmazova (uključujući zmije i kornjače)

9

0208 60 00

od deva i ostalih vrsta iz porodice Camelidae

9

0208 90

ostalo:

 

 

0208 90 10

– – od domaćih golubova

6,4

0208 90 30

– – od divljači, osim od divljih kunića ili zečeva

Slobodno

0208 90 60

– – od sobova

9

0208 90 70

– – žablji kraci

6,4

0208 90 98

– – ostalo

9

0209

Svinjska masnoća, očišćena od mesa i masnoća od peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena:

 

 

0209 10

od svinja:

 

 

 

– – potkožna svinjska masnoća:

 

 

0209 10 11

– – – svježa, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – sušena ili dimljena

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – svinjska masnoća, osim one iz podbroja 0209 10 11 ili 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

ostalo

41,5 €/100 kg/net

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda:

 

 

 

svinjsko meso:

 

 

0210 11

– – šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

 

– – – – soljeni ili u salamuri:

 

 

0210 11 11

– – – – – šunke i komadi od njih

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – plećke i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – sušeno ili dimljeno:

 

 

0210 11 31

– – – – – šunke i komadi od njih

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – plećke i komadi od njih

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – ostalo

15,4

0210 12

– – prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

0210 12 11

– – – – soljeni ili u salamuri

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – sušeni ili dimljeni

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – ostalo

15,4

0210 19

– – ostalo:

 

 

 

– – – od domaćih svinja:

 

 

 

– – – – soljeni ili u salamuri:

 

 

0210 19 10

– – – – – „bacon” polovice ili „spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – skraćene (3/4) polovice ili srednji dijelovi („middles”)

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – prednji dijelovi i komadi od njih

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – leđa i komadi od njih

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – ostalo

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – sušeno ili dimljeno:

 

 

0210 19 60

– – – – – prednji dijelovi i komadi od njih

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – leđa i komadi od njih

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – ostalo:

 

 

0210 19 81

– – – – – – bez kostiju

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – ostalo

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – ostalo

15,4

0210 20

meso od životinja vrste goveda:

 

 

0210 20 10

– – s kostima

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – bez kostiju

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

ostalo, uključujući jestivo brašno i krupicu od mesa ili klaoničkih proizvoda:

 

 

0210 91 00

– – od primata

15,4

0210 92

– – od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia); od tuljana, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia):

 

 

0210 92 10

– – – od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia)

15,4

 

– – – ostalo:

 

 

0210 92 91

– – – – meso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – klaonički proizvodi

15,4

0210 92 99

– – – – jestivo brašno i krupica od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – od gmazova (uključujući zmije i kornjače)

15,4

0210 99

– – ostalo:

 

 

 

– – – meso:

 

 

0210 99 10

– – – – od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

6,4

 

– – – – od ovaca i koza:

 

 

0210 99 21

– – – – – s kostima

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – bez kostiju

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – od sobova

15,4

0210 99 39

– – – – ostalo

130 €/100 kg/net (18)

 

– – – klaonički proizvodi:

 

 

 

– – – – od domaćih svinja:

 

 

0210 99 41

– – – – – jetra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – ostalo

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – od životinja vrste goveda:

 

 

0210 99 51

– – – – – mišićna i tetivna prepona

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – ostalo

12,8

 

– – – – ostalo:

 

 

 

– – – – – jetra peradi:

 

 

0210 99 71

– – – – – – masna jetra od gusaka i pataka, soljena ili u salamuri

Slobodno

0210 99 79

– – – – – – ostalo

6,4

0210 99 85

– – – – – ostalo

15,4

0210 99 90

– – – jestivo brašno i krupica od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

POGLAVLJE 3.

RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŽNJACI

Napomena

1.

Ovo poglavlje ne obuhvaća:

a)

sisavce iz tarifnog broja 0106;

b)

meso sisavaca iz tarifnog broja 0106 (tarifni broj 0208 ili 0210);

c)

ribe (uključujući njihovu jetru, ikru i mliječ) i rakove, mekušce i ostale vodene beskralježnjake, mrtve i neuporabljive za prehranu ljudi zbog njihove vrste ili stanja (poglavlje 5); brašno, krupicu ili pelete od riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka neuporabljive za prehranu ljudi (tarifni broj 2301); ili

d)

kavijar ili nadomjeske kavijara pripremljene od ribljih jaja (tarifni broj 1604).

2.

U ovom se poglavlju, pod pojmom „peleti” podrazumijeva proizvode aglomerirane izravno komprimiranjem ili uz dodatak male količine veziva.

3.

Tarifni brojevi 0305 do 0308 ne obuhvaćaju brašno, krupicu i pelete, uporabljive za prehranu ljudi (tarifni broj 0309).

Dodatne napomene

1.

U smislu podbrojeva 0305 32 11 i 0305 32 19 filete bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) s ukupnim masenim udjelom soli od 12 % ili većim, pogodne za prehranu ljudi bez daljnje industrijske prerade, smatra se soljenom ribom.

Međutim, zamrznuti fileti bakalara s ukupnim masenim udjelom soli do 12 % razvrstavaju se u podbrojeve 0304 71 10 i 0304 71 90 jer njihovo stvarno konzerviranje i trajnost u biti ovise o zamrzavanju.

2.

U smislu podbrojeva navedenih u trećem stavku, pod pojmom „fileti” uključuje se izraz, „loins”, tj. trake mesa koje čine gornju ili donju odnosno desnu ili lijevu stranu ribe, pod uvjetom da su uklonjene glave, crijeva, peraje (leđne, podrepne, repne, trbušne, prsne) i kosti (kralježnica ili glavna leđna kost, trbušne ili rebrene kosti, škržne kosti itd.).

Razvrstavanje tih proizvoda kao fileti ne ovisi o tome jesu li izrezani na komade ili ne, pod uvjetom da se može utvrditi da su ti dijelovi dobiveni od fileta.

Odredbe iz prvih dvaju stavaka primjenjuju se na sljedeću ribu:

a)

tunu (roda Thunnus) iz podbrojeva 0304 49 90 i 0304 87 00;

b)

igluna (Xiphias gladius) iz podbrojeva 0304 45 00 i 0304 84 00;

c)

iglun, iglan i jedran, iz porodice Istiophoridae, iz podbrojeva 0304 49 90 i 0304 89 90;

d)

oceanske morske pse (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, ili porodice Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae i Isuridae) iz podbrojeva 0304 47 90 i 0304 88 19.

Oznaka KN

Naziv

Ugovorna stopa carine (%)

Dodatna mjerna jedinica

1

2

3

4

0301

Živa riba:

 

 

 

ukrasna riba:

 

 

0301 11 00

– – slatkovodna riba

Slobodno

0301 19 00

– – ostalo

7,5

 

ostala živa riba:

 

 

0301 91

– – pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

– – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – ostalo

12

0301 92

– – jegulje (Anguilla spp.):

 

 

0301 92 10

– – – duljine manje od 12 cm

Slobodno

0301 92 30

– – – duljine 12 cm ili veće, ali ne veće od 20 cm

Slobodno

0301 92 90

– – – duljine 20 cm ili veće

Slobodno

0301 93 00

– – riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – plavoperajna tuna i sjevernopacifička tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

0301 94 10

– – – plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – sjevernopacifička tuna (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – južna plavoperajna tuna (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – ostalo:

 

 

 

– – – slatkovodna riba:

 

 

0301 99 11

– – – – pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – ostalo

8

0301 99 85

– – – ostalo

16

0302

Riba, svježa ili rashlađena, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304 :

 

 

 

salmonida, isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 11

– – pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

– – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase po komadu veće od 1,2 kg, ili bez glave, škrga i utrobe, mase po komadu veće od 1 kg

12

0302 11 80

– – – ostalo

12

0302 13 00

– – pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – ostalo

8

 

riba iz reda plosnatica (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 21

– – halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

– – – grenlandski halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – atlantski halibut(Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – pacifički halibut (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – listovi (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – romb (Psetta maxima)

15

0302 29

– – ostalo:

 

 

0302 29 10

– – – patarače (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – ostalo

15

 

tuna (roda Thunnus), tunj prugavac (prugasti bonito) (Katsuwonus pelamis), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva od 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 31

– – tuna dugokrilac (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 31 90

– – – ostalo

22

0302 32

– – žutoperajna tuna (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 32 90

– – – ostalo

22

0302 33

– – tunj prugavac (prugasti bonito) (Katsuwonus pelamis):

 

 

0302 33 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 33 90

– – – ostalo

22

0302 34

– – velikooka tuna (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 34 90

– – – ostalo

22

0302 35

– – plavoperajna tuna i sjevernopacifička tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – plavoperajna tuna (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 19

– – – – ostalo

22

 

– – – sjevernopacifička tuna (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 99

– – – – ostalo

22

0302 36

– – južna plavoperajna tuna (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 36 90

– – – ostalo

22

0302 39

– – ostalo:

 

 

0302 39 20

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 39 80

– – – ostalo

22

 

atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćun (Engraulis spp.), srdela (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), srdela golema (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skušovke (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indijska skuša (Rastrelliger spp.), proskok (Scomberomorus spp.), šnjur i šarun (Trachurus spp.), plavi trkač (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrna plotica (Pampus spp.), Cololabis saira, Decapterus spp., kapelan (Mallotus villosus), iglun (sabljarka) (Xiphias gladius), indopacifički luc (Euthynnus affinis), palamida (Sarda spp.), iglun, iglan i jedran (Istiophoridae), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0302 42 00

– – inćuni (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), srdela golema (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10

– – – srdele vrste Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – – srdele roda Sardinops; srdela golema (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – papalina (Sprattus sprattus)

 (44)

0302 44 00

– – skušovke (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (45)

0302 45

– – šaruni (Trachurus spp.):

 

 

0302 45 10

– – – atlantski šarun (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – čileanski šarun (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – ostalo

15

0302 46 00

– – kobija (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – iglun (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – ostalo:

 

 

 

– – – indopacifički luc (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 49 19

– – – – ostalo

22

0302 49 90

– – – ostalo

15

 

bakalarke iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 51

– – atlantski, grenlandski i pacifički bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10

– – – atlantski bakalar Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – ostalo

12

0302 52 00

– – bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – crna kolja (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – oslići i tabinjke (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – oslić roda Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – kapski oslić (Merluccius capensis) i dubokovodni kapski oslić (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – oslić južnih mora (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – ostalo

15 (18)

0302 54 90

– – – tabinjke roda Urophycis

15

0302 55 00

– – aljaška kolja (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – ugotica pučinka i ugotica južnih mora (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – ostalo:

 

 

0302 59 10

– – – polarni bakalar (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – pišmolj (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – kolja (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – manjići (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – ostalo

15

 

tilapija (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulja (Anguilla spp.), nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – tilapija (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodonpiceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

Slobodno

0302 79 00

– – ostalo

8

 

ostala riba, isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 81

– – kostelj i ostali morski psi:

 

 

0302 81 15

– – – kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – – kučina (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – pas modrulj (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – ostalo

8

0302 82 00

– – raže i voline (Rajidae)

15

0302 83 00

– – antarktičke zubuše (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – lubini (Dicentrarchus spp.):

 

 

0302 84 10

– – – lubin (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – ostalo

15

0302 85

– – ljuskavke (šparidi) (Sparidae):

 

 

0302 85 10

– – – zubatac (Dentex dentex) i rumenci (Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – – orada (komarča) (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – ostalo

15

0302 89

– – ostalo:

 

 

0302 89 10

– – – slatkovodna riba

8

 

– – – ostalo:

 

 

 

– – – – riba roda Euthynnus, osim indopacifičkog luca (Euthynnus affinis) obuhvaćenog u podbroju 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 89 29

– – – – – ostalo

22

 

– – – – bodečnjaci (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – vrste Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – ostalo

7,5

0302 89 40

– – – – grboglavke (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – grdobine (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – rožnati huj (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – ostalo

15

 

jetra, ikra, mliječ, riblje peraje, glave, repovi, mjehuri i ostali jestivi riblji ostaci:

 

 

0302 91 00

– – jetra, ikra, mliječ

10

0302 92 00

– – peraje morskog psa

8

0302 99 00

– – ostalo

10

0303

Riba, smrznuta, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304 :

 

 

 

salmonida, isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – buljooki losos (crveni losos) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – ostali pacifički losos (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho)

2

0303 14

– – pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 14 10

– – – vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase veće od 1,2 kg po komadu, ili bez glave, škrga i utrobe, mase veće od 1 kg po komadu

12

0303 14 90

– – – ostalo

12

0303 19 00

– – ostalo

9 (18)

 

tilapija (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulja (Anguilla spp.), nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – tilapija (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodonpiceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

Slobodno

0303 29 00

– – ostalo

8

 

riba iz reda plosnatica (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 31

– – halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

– – – grenlandski halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – atlantski halibut (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – pacifički halibut (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – listovi (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – romb (Psetta maxima)

15

0303 39

– – ostalo:

 

 

0303 39 10

– – – iverak (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – riba roda Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – riba vrste Pelotreis flavilatus ili Peltorhamphus novaezelandiae novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – ostalo

15

 

tuna (roda Thunnus), tunj prugavac (prugasti bonito) (Katsuwonus pelamis), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva od 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 41

– – tuna dugokrilac (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 41 90

– – – ostalo

22

0303 42

– – žutoperajna tuna (Thunnus albacares):

 

 

0303 42 20

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

20 (42)  (18)

0303 42 90

– – – ostalo

22

0303 43

– – tunj prugavac (prugasti bonito) (Katsuwonus pelamis):

 

 

0303 43 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 43 90

– – – ostalo

22

0303 44

– – velikooka tuna (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 44 90

– – – ostalo

22

0303 45

– – plavoperajna tuna i sjevernopacifička tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – plavoperajna tuna (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 18

– – – – ostalo

22

 

– – – sjevernopacifička tuna (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 99

– – – – ostalo

22

0303 46

– – južna plavoperajna tuna (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 46 90

– – – ostalo

22

0303 49

– – ostalo:

 

 

0303 49 20

– – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 49 85

– – – ostalo

22

 

atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), inćun (Engraulis spp.), srdela (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), srdela golema (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skušovke (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indijska skuša (Rastrelliger spp.), proskok (Scomberomorus spp.), šnjur i šarun (Trachurus spp.), plavi trkač (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrna plotica (Pampus spp.), Cololabis saira, Decapterus spp., kapelan (Mallotus villosus), iglun (sabljarka) (Xiphias gladius), indopacifički luc (Euthynnus affinis), palamida (Sarda spp.), iglun, iglan i jedran (Istiophoridae), isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 51 00

– – atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0303 53

– – srdele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), srdela golema (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus):

 

 

0303 53 10

– – – srdele vrste Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – – srdela roda Sardinops; srdela golema (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – papalina (Sprattus sprattus)

 (44)

0303 54

– – skušovke (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 54 10

– – – skušovke vrste Scomber scombrus i Scomber japonicus

 (45)

0303 54 90

– – – skušovke vrste Scomber australasicus

15

0303 55

– – šaruni (Trachurus spp.):

 

 

0303 55 10

– – – atlantski šarun (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – – čileanski šarun (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – – ostalo

15

0303 56 00

– – kobija (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– – iglun (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– – ostalo:

 

 

0303 59 10

– – – inćun (Engraulis spp.)

15

 

– – – indopacifički luc (Euthynnus affinis):

 

 

0303 59 21

– – – – za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 59 29

– – – – ostalo

22

0303 59 90

– – – ostalo

15

 

bakalarke iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, isključujući jestive riblje ostatke iz podbrojeva 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 63

– – atlantski, grenlandski i pacifički bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):