4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/42


Kanne 15.4.2009 — Maxcom v. SMHV– Maxdata Computer (maxcom)

(Asia T-155/09)

2009/C 153/83

Kannekirjelmän kieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Puola) (edustaja: asianajaja P. Kral)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Saksa)

Vaatimukset

SMHV:n toisen valituslautakunnan asiassa R 1019/2009-2 30.1.2009 tekemä ja kantajalle 16.2.2009 tiedoksi annettu päätös on kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki ”maxcom” luokkiin 9 ja 11 kuuluvia tavaroita varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Maxdata Computer GmbH & Co. KG

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Saksassa rekisteröity kansallinen sanamerkki ”max” luokkiin 38 ja 42 kuuluvia palveluja ja joitakin luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: väite hyväksytään luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: kantajan tekemä valitus hylätään

Kanneperusteet: asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (nykyisin asetuksen N:o 207/2009 (1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkominen


(1)  Yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).