Obecný rámec pro sankce EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 29 Smlouvy o Evropské unii

Článek 215 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 29 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A ČLÁNKU 215 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE?

KLÍČOVÉ BODY

Postupné sankce

EU může vůči třetím zemím uvalit řadu postupných sankcí, mezi něž patří následující.

Omezující opatření mohou zahrnovat:

V určitých případech mohou být uděleny výjimky s cílem umožnit vývoz produktů pro uspokojení základních potřeb (jako jsou potraviny nebo léky).

Členské státy mohou také udělit výjimky ze zákazu cestování (například sankcionovanému členovi vlády třetí země mohou povolit účast na konferenci OSN na svém území).

Dopad a účinky

Sankce mají mít politické a hospodářské účinky. Vztahují se na:

Zavádění nových režimů omezujících opatření

V letech 2018 a 2019 byly zavedeny 3 nové režimy omezujících opatření:

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava V – Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice – Kapitola 2 – Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice – Oddíl 1 – Společná ustanovení – Článek 29 (bývalý článek 15 SEU) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 33)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava IV – Omezující opatření – Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 144)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Společný vojenský seznam Evropské unie (Úř. věst. C 95, 12.3.2019, s. 1–35)

Nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (Úř. věst. L 129I, 17.5.2019, s. 1–12)

Následné změny nařízení (EU) 2019/796 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (Úř. věst. L 129I, 17.5.2019, s. 13–19)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 3–12)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 47–53)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12–21)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 25–30)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1–269)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 09.10.2020