03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

239


32002R0748


L 115/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 748/2002 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2002

privind suspendarea și deschiderea contingentelor tarifare aplicabile importului în Comunitate al unor produse agricole transformate originare din Ungaria și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1477/2000

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Decizia 1999/67/CE a Consiliului din 22 octombrie 1998 privind încheierea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale din Acordul european dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Ungară, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Uniunea Europeană, precum și de rezultatul negocierilor agricole ale Rundei Uruguay, în special de îmbunătățirile regimului preferențial existent (3), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Protocolul nr. 3 al Acordului european de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Ungară, pe de altă parte, aprobat prin Decizia 93/742/Euratom, CECO, CE a Consiliului și a Comisiei (4), stabilește regimurile comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt prevăzute în acesta.

(2)

Prin Decizia nr. 2/2002 a Consiliului de asociere CE-Ungaria din 16 aprilie 2002 privind îmbunătățirea regimurilor comerciale pentru produsele agricole transformate, prevăzute la Protocolul nr. 3 al Acordului european, Protocolul nr. 3 al Acordului european (5) a fost modificat în ceea ce privește volumul contingentelor tarifare, precum și sistemul de calcul al componentelor agricole reduse și al taxelor suplimentare. Modificările se aplică de la 1 ianuarie 2002.

(3)

Prin urmare, trebuie să se suspende aplicarea contingentelor tarifare aplicabile importului în Comunitate de produse originare din Ungaria, deschise pentru anul 2002 prin Regulamentul (CE) nr. 2542/2001 al Comisiei (6), și să se deschidă noile contingente anuale prevăzute la anexa I la Protocolul nr. 3. Trebuie să se prevadă că, pentru anul 2002, se deschid noile contingente de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. În plus, este necesar să se precizeze că importurile provenind din Ungaria care s-au efectuat deja în conformitate cu contingentele tarifare prevăzute la Regulamentul (CE) nr. 2542/2001 trebuie considerate ca făcând parte din noile contingente tarifare. În acest sens, trebuie reamintit că rambursarea, dacă este cazul, a taxelor aplicate acestor importuri se va face în conformitate cu dispozițiile articolelor 878-898 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 444/2002 (8).

(4)

Este necesar să se prevadă că, pentru Ungaria, contingentele tarifare deschise se gestionează în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(5)

Trebuie să se elimine cuantumul componentelor agricole reduse, precum și taxele suplimentare, aplicabile de la 1 iulie 2000 importului în Comunitate al mărfurilor care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 3448/93, care au fost stabilite în cadrul Acordului european cu Ungaria de Regulamentul (CE) nr. 1477/2000 al Comisiei (9), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 176/2002 (10).

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1477/2000 trebuie să se modifice în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate care nu intră sub incidența anexei I,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Aplicarea contingentelor tarifare deschise prin anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2542/2001 se suspendă de la 1 ianuarie 2002.

(2)   Contingentele tarifare comunitare pentru produsele originare din Ungaria, prevăzute la anexele I și II, sunt deschise anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Pentru anul 2002, ele sunt deschise de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2002.

(3)   Contingentele tarifare aplicabile produselor prevăzute la anexa I sunt scutite de taxe.

(4)   În limita contingentelor tarifare prevăzute la anexa II, produselor respective li se aplică o taxă de 0 % + 1,8 EUR per 100 kg net eda. Începând cu 1 ianuarie 2003, această taxă face obiectul unei reduceri anuale de 10 %.

Articolul 2

Cantitățile de mărfuri supuse contingentelor tarifare și puse în liberă circulație începând cu 1 ianuarie 2002, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2542/2001, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, sunt incluse în cantitățile prevăzute la anexele I și II.

Articolul 3

Contingentele tarifare comunitare prevăzute la articolul 1 alineatul (2) sunt gestionate de Comisie în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 1477/2000 se modifică după cum urmează:

1.

în articolul 2, al treilea paragraf se elimină;

2.

anexele V, VI, VII și VIII se elimină.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2002.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 298, 25.11.2000, p. 5.

(3)  JO L 28, 2.2.1999, p. 1.

(4)  JO L 347, 31.12.1993, p. 1.

(5)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(6)  JO L 341, 22.12.2001, p. 82.

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 68, 12.3.2002, p. 11.

(9)  JO L 171, 11.7.2000, p. 44.

(10)  JO L 30, 31.1.2002, p. 39.


ANEXA I

Contingentele tarifare preferențiale pentru importurile în Comunitate de produse originare din Ungaria – scutite de taxe

Număr de ordine

Cod NC

Descriere

Contingent 2002

Majorare anuală începând cu 2003

(1 000 kg/net)

(1)

(2)

(3)

(4)

09.5616

0403 10 51-0403 10 99

Iaurturi, cu adaos de arome sau de fructe sau cacao

132

12

09.5257

0405 20 10

0405 20 30

Produs lactat tartinabil cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 39 %, dar mai mic de 75 % în greutate

4 498

409

ex 2106

Preparate alimentare nespecificate și neincluse în altă parte, altele decât cele de la codul NC 2106 90 20 (1) și altele decât siropurile de zahăr, cu adaos de arome sau de coloranți

ex 3302 10

Amestecuri de substanțe odorizante și amestecuri (inclusiv soluții alcoolice) pe baza uneia sau mai multor asemenea substanțe, de tipul celor utilizate pentru industriile alimentare sau de băuturi:

3302 10 21

– care nu conțin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau feculă sau cu un conținut de grăsimi din lapte mai mic de 1,5 % în greutate, de zaharoză sau de izoglucoză mai mic de 5 %, de glucoză, amidon sau feculă mai mic de 5 %

3302 10 29

– altele

09.5213

ex 1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă), cu excepția extractelor de lemn dulce, cu un conținut de zaharoză mai mare decât 10 % în greutate, fără adaos de alte substanțe, de la codul NC 1704 90 10

5 205

473

09.5215

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1 170

106

09.5217

1804 00 00

Unt, grăsime și ulei de cacao

2 173

198

09.5219

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

54

5

09.5221

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

6 948

632

 

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din faină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin pudră de cacao sau cu un conținut de cacao mai mic decât 40 % în greutate, calculat pe o bază complet degresată, nespecificate și neincluse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile de la nr. 0401 până la nr. 0404, care nu conțin pudră de cacao sau cu un conținut de cacao mai mic decât 5 % în greutate, calculat pe o bază complet degresată, nespecificate și neincluse în altă parte:

 

 

09.5223

1901 10 00

– preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

139

13

09.5225

1901 20 00

– amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția nr. 1905

1 692

154

09.5227

ex 1901 90

– altele, cu excepția produselor de la codul NC 1901 90 91

2 596

236

09.5228

ex 1902

Paste făinoase, chiar semipreparate sau preparate altfel, cu excepția pastelor făinoase umplute de la codurile NC 1902 20 10 și 1902 20 30; cușcuș, chiar preparat

1 144

104

09.5229

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bulgări sau alte forme similare

61

6

09.5231

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu fulgi de porumb); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau de fulgi ori de alte boabe prelucrate (cu excepția făinii și a grișului), semipreparate sau preparate altfel, nespecificate și neincluse în altă parte

200

18

09.5233

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți cu sau fără adaos de cacao; ostii, capsule goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, pastă uscată de faină, amidon sau feculă în foi și alte produse similare

4580

416

09.5617

2008 99 85

Porumb, cu excepția porumbului dulce (Zea mays var. saccharata)

220

20

2008 99 91

Igname, batați și părți comestibile similare de plante, cu un conținut de amidon sau feculă mai mare sau egal cu 5 % în greutate

09.5237

2101 12 98

Preparate pe bază de extracte, esențe sau concentrate de cafea sau pe bază de cafea, altele decât cele de la codul NC 2101 12 92

23

2

2101 20

– Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté

09.5239

2101 30

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor

1016

92

09.5619

2102 20 11

2102 20 19

Drojdii inactive

286

26

09.5241

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; amestecuri de condimente și amestecuri pentru asezonare; făină de muștar și muștar preparat

4365

397

09.5243

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau bulionuri; preparate alimentare compuse omogenizate

1186

108

09.5245

2105 00

Înghețate de consum, cu cacao sau nu

97

9

09.5251

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazoase, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau cu adaos de arome și alte băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe sau de legume de la poziția nr. 2009

3307

301

09.5253

2203 00

Bere fabricată din malț (2)

2341

213

09.5255

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, preparate cu plante sau substanțe aromatice

678

62

09.5211

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

1269

115

3823 12

– – Acid oleic

3823 70

– Alcooli grași industriali


(1)  Pentru produsele de la codul NC 2106 90 10, admiterea la această preferință se supune condițiilor prevăzute în dispozițiile comunitare corespunzătoare.

(2)  Acest contingent se suspendă de la 1 iulie 2002.


ANEXA II

Contingentele tarifare preferențiale pentru importurile în Comunitate de produse originare din Ungaria

Număr de ordine

Cod NC

Descriere

Contingentul anual 2002

Majorare anuală de la 1.1.2003

Taxa vamală aplicabilă la 1.1.2002

(1 000 kg/net)

09.5209

0710 40 00

Porumb dulce

16 882

1 688

0 % + 1,8 euro per 100 kg net eda (1)

0711 90 30

09.5235

2001 90 30

Porumb dulce

14 074

1 407

0 % + 1,8 euro per 100 kg net eda (1)

2004 90 10

2005 80 00


(1)  Această taxă vamală face obiectul unei reduceri anuale de 10 % de la 1 ianuarie 2003.