22.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/3


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget)

2013/C 306/02

Datum för antagande av beslutet

11.9.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.37175 (13/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Deutschland

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über ökologischen Landbau und dessen Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen

Rättslig grund

Bundeshaushaltsordnung (BHO) (§§ 23, 44, 91, 100), Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu § 23, 44 BHO, Verwaltungsverfahrensgesetz/VwVfG) (§§ 48 bis 49 a), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über ökologischen Landbau und dessen Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kvalitetsprodukter, Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 2 500 000 EUR

 

Årlig budget: 2 000 000 EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

53168 Bonn

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm