03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

244


32002L0036


L 116/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/36/CE A COMISIEI

din 29 aprilie 2002

de modificare a anumitor anexe la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/28/CE a Comisiei (2), în special articolul 14 al doilea paragraf literele (c) și (d),

întrucât:

(1)

Ar trebui luate măsuri de protecție a Comunității împotriva Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) și Naupactus leucoloma Boheman, organisme dăunătoare a căror existență în Comunitate era până acum necunoscută.

(2)

Ar trebui modificate dispozițiile în vigoare în ce privește Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), limitându-le în zonele protejate situate în Irlanda și Regatul Unit (Irlanda de Nord), în care s-a stabilit că acest organism nu este prezent.

(3)

Ar trebui modificată lista cu plantele-gazdă ale Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess), pentru a ține seama de noile informații privind raporturile dintre aceste organisme dăunătoare și plantele lor gazdă.

(4)

Ca urmare a interceptării repetate a Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) și Thrips palmi Karny în mărfuri, ar trebui îmbunătățite dispozițiile actuale privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii lor în Comunitate, pentru asigurarea unei protecții mai eficiente.

(5)

Aceste măsuri îmbunătățite de protecție cuprind utilizarea unui pașaport fitosanitar pentru plantele și produsele din plante originare din Comunitate și a unui certificat fitosanitar pentru plantele și produsele din plante originare din țările terțe.

(6)

Ar trebui modificate dispozițiile actuale privind măsurile de protecție împotriva virusului îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr, pentru a ține seama de concluziile unui grup de lucru al Comisiei care a evaluat riscul fitosanitar asociat acestui organism dăunător în zonele protejate din Comunitate.

(7)

Ar trebui modificate dispozițiile actuale privind măsurile de protecție împotriva Tilletia indica Mitra, pentru a ține seama de ultimele informații privind prezența acestui organism dăunător în Africa de Sud.

(8)

Ar trebui corectată înregistrarea Maltei și a Ciprului ca țări din afara Europei în anexa IV partea A capitolul I punctul 34 și în anexa V partea B capitolul I punctul 7 litera (b) din Directiva 2000/29/CE.

(9)

Aceste modificări sunt conforme cu cerințele statelor membre în cauză.

(10)

În consecință, ar trebui modificate anexele relevante la Directiva 2000/29/CE.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive la 1 aprilie 2003. Acestea informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de îndată de statele membre principalele dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 77, 20.3.2002, p. 23.


ANEXĂ

1.

La anexa I partea A capitolul I litera (a), se adaugă încă un punct după punctul 4:

„4.1.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky).”

2.

La anexa I partea A capitolul I litera (a), se adaugă încă un punct după punctul 16:

„16.1.

Naupactus leucoloma Boheman”

3.

La anexa I partea A capitolul II litera (a), se elimină punctele 4, 5 și 6.

4.

La anexa I partea B litera (a), se adaugă încă un punct după punctul 3:

„4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlanda de Nord).”

5.

La anexa II partea A capitolul I litera (c), se adaugă următorul punct după punctul 1:

„1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Plante din specia Corylus L., destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Canada și Statele Unite ale Americii.”

6.

La anexa II partea A capitolul II litera (a), se adaugă următoarele puncte după punctul 7:

„8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Flori tăiate, legume cu frunze din specia Apium graveolens L. și plante din speciile erbacee, destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

plantele din familia Gramineae,

rizomii,

semințele

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Flori tăiate, legume cu frunze din specia Apium graveolens L. și plante din speciile erbacee, destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

plantele din familia Gramineae,

rizomii,

semințele.”

7.

La anexa IV partea A capitolul I, se adaugă încă un punct după punctul 11.2:

„11.3.

Plante din specia Corylus L., destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Canada și Statele Unite ale Americii

Constatare oficială că plantele au fost obținute în pepiniere și:

(a)

sunt originare dintr-o zonă recunoscută de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind neatinsă de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante și specificată în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă

sau

(b)

sunt originare dintr-un loc de producție recunoscut de serviciul național de protecție a plantelor din acea țară ca fiind neatins de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție sau în imediata apropiere a acestuia de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante, specificat în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă și declarat ca fiind neatins de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.”

8.

La anexa IV partea A capitolul I, punctele 32.1, 32.2 și 32.3. se înlocuiesc cu următorul text:

„32.1.

Plante din speciile erbacee, destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

plantele din familia Gramineae,

rizomii,

semințele,

tuberculii,

originare din țările terțe în care nu este cunoscută existența Liriomyza sativae (Blanchard) și a Amauromyza maculosa (Malloch)

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctele 27.1, 27.2, 28 și 29 din partea A capitolul I anexa IV, după caz, constatarea oficială că plantele au fost obținute în pepiniere și:

(a)

sunt originare dintr-o zonă recunoscută de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind neatinsă de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch) în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante și specificată în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă

sau

(b)

sunt originare dintr-un loc de producție recunoscut de serviciul național de protecție a plantelor din acea țară ca fiind neatins de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch) în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante, specificat în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă și declarat ca fiind neatins de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch) în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului

sau

(c)

au fost supuse chiar înaintea exportului unui tratament adecvat împotriva Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch), au fost inspectate în mod oficial și s-au dovedit a fi neatinse de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch). În certificatele prevăzute la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă este menționată o descriere a tratamentului aplicat.

32.2.

Flori tăiate din speciile Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gysophila L. și Solidago L. și legume cu frunze din specia Apium graveolens L. și Ocimum L.

Constatare oficială că florile tăiate și legumele cu frunze:

sunt originare dintr-o țară neatinsă de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch)

sau

chiar înainte de export, au fost inspectate în mod oficial și s-au dovedit neatinse de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3.

Plante din speciile erbacee, destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

plantele din familia Gramineae,

rizomii,

semințele,

tuberculii,

originare din țări terțe

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctele 27.1, 27.2, 28, 29 și 32.1 din partea A capitolul I anexa IV, constatarea oficială că plantele:

(a)

sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și de Liriomyza trifolii (Burgess)

sau

(b)

nu a fost observat nici un semn al prezenței Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess) la locul de producție în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare recoltei

sau

(c)

au fost inspectate în mod oficial chiar înainte de export, s-au dovedit a fi neatinse de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess) și au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess).”

9.

La anexa IV partea A capitolul I punctul 34, textul coloanei din stânga se înlocuiește cu următorul text:

„Pământ și mediu de cultură atașate sau asociate plantelor, constând integral sau parțial din pământ sau din materii organice solide precum bucăți de plante, humus (inclusiv turbă sau scoarță) sau alcătuite parțial din orice materie anorganică solidă, destinate întreținerii vitalității plantelor originare din:

Cipru, Malta și Turcia;

Belarus, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia și Ucraina;

țări din afara Europei, exceptând: Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc și Tunisia.”

10.

La anexa IV partea A capitolul I punctele 36.1. și 36.2. se înlocuiesc cu următorul text:

„36.1.

Plante destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

rizomii,

semințele,

tuberculii,

originare din țări terțe

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctele 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 și 32.3 din partea A capitolul I anexa IV, după caz, constatarea oficială că plantele au fost obținute în pepiniere și:

(a)

sunt originare dintr-o zonă recunoscută de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind neatinsă de Thrips palmi Karny în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante și specificată în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolele 7 sau 8 din prezenta directivă

sau

(b)

sunt originare dintr-un loc de producție recunoscut de serviciul național de protecție a plantelor din acea țară ca fiind neatins de Thrips palmi Karny în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante, specificat în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă și declarat ca fiind neatins de Thrips palmi Karny în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului

sau

(c)

au fost supuse chiar înaintea exportului unui tratament adecvat împotriva Thrips palmi Karny, au fost inspectate în mod oficial și s-au dovedit a fi neatinse de Thrips palmi Karny. În certificatele prevăzute la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă este menționată o descriere a tratamentului aplicat.

36.2.

Flori tăiate din specia Orchidaceae, fructe din specia Momordica L. și Solanum melongena L. originare din țări terțe.

Constatare oficială că florile tăiate și fructele:

sunt originare dintr-o țară neatinsă de Thrips palmi Karny

sau

chiar înainte de export, au fost inspectate în mod oficial și s-au dovedit neatinse de Thrips palmi Karny.”

11.

La anexa IV partea A capitolul I punctul 40, textul din coloana din dreapta se înlocuiește cu următorul text:

 

„Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile plantelor menționate la punctele 2, 3, 9, 15, 16, 17 și 18 din partea A din anexa III, la punctul 1 partea B din anexa III și la punctele 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 și 45.1 partea A capitolul I din anexa IV, după caz, constatarea oficială că plantele sunt în repaus vegetativ și fără frunze.”

12.

La anexa IV partea A capitolul I, punctul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„45.1.

Plante din speciile erbacee și plante din speciile Ficus L. și Hibiscus L., destinate plantării, altele decât bulbii, coarmele, rizomii, semințele și tuberculii, originare din țări din afara Europei

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctele 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 și 36.1 din partea A capitolul I din anexa IV, constatarea oficială că plantele:

(a)

sunt originare dintr-o zonă recunoscută de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei) în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante și specificată în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă

sau

(b)

sunt originare dintr-un loc de producție recunoscut de serviciul național de protecție a plantelor din acea țară ca fiind neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei) în conformitate cu normele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante, specificat în rubrica «Declarație suplimentară» din certificatele menționate la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă și declarat ca fiind neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei) în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în cele nouă săptămâni anterioare exportului

sau

 

(c)

au fost supuse unui tratament adecvat care asigură absența Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei) atunci când au fost deținute sau produse într-un loc de producție în care a fost detectată specia Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei), acest loc de producție fiind declarat, după punerea în aplicare a procedurilor adecvate menite să eradicheze Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei), neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei) pe baza, pe de o parte, inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele nouă săptămâni anterioare exportului și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată: în certificatele prevăzute la articolul 7 sau 8 din prezenta directivă este menționată o descriere a tratamentului aplicat.

45.2.

Flori tăiate din speciile Aster spp., Eryngium L., Gysophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. și legume cu frunze din specia Ocinum L., originare din țări din afara Europei.

Constatare oficială că florile tăiate și legumele cu frunze:

sunt originare dintr-o țară neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei)

sau

chiar înainte de export, au fost inspectate în mod oficial și s-au dovedit neatinse de Bemisia tabaci Genn. (populații din afara Europei).”

13.

La anexa IV partea A capitolul I, punctul 45.1 devine punctul 45.3.

14.

La anexa IV partea A capitolul I punctul 46 , se adaugă referinț a la anexa IV partea A capitolul I punctele 45.2. și 45.3, coloana din dreapta.

15.

La anexa IV partea A capitolul I punctele 53 și 54, se adaugă „Africa de Sud” după „Pakistan”, în coloana din stânga.

16.

La anexa IV partea A capitolul II, punctul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„23.

Plante din speciile erbacee, destinate plantării, altele decât:

bulbii,

coarmele,

plantele din familia Gramineae,

rizomii,

semințele,

tuberculii

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctele 20, 21.1 sau 21.2 din partea A capitolul II din anexa IV, constatarea oficială că plantele:

(a)

sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și de Liriomyza trifolii (Burgess)

sau

(b)

nu a fost observat nici un semn al prezenței Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess) la locul de producție în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare recoltei

sau

(c)

au fost inspectate chiar înaintea comercializării, s-au dovedit a fi neatinse de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess) și au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Liriomyza huidobrensis (Blanchard) și Liriomyza trifolii (Burgess)”

17.

La anexa IV partea B, punctul 20.2 se înlocuiește cu următorul text:

„20.2.

Tuberculi din specia Solanum tuberosum L., cu excepția celor menționați la punctul 20.1 partea B din anexa IV

(a)

pământul nu trebuie să reprezinte mai mult de 1 % din greutatea lotului

sau

(b)

tuberculii sunt destinați prelucrării industriale în instalații dotate cu un sistem autorizat de eliminare a deșeurilor care garantează absența riscului de răspândire a virusului îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr (BNYVV).

DK, F (Bretania), FI, IRL, P (Açores), S, UK (Irlanda de Nord).”

18.

La anexa IV partea B, punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22.

Plante din specia Allium porrum L., Apium L., Beta L., cu excepția celor menționate la punctul 25 partea B din anexa IV și a celor destinate alimentației animalelor, Brassica napus L., Brassica rapa L. și Daucus L., cu excepția celor destinate plantării

(a)

lotul nu trebuie să conțină mai mult de 1 % pământ

sau

(b)

uberculii sunt destinați prelucrării industriale în instalații dotate cu un sistem autorizat de eliminare a deșeurilor care garantează absența riscului de răspândire a virusului îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr (BNYVV).

DK, F (Bretania), IRL, P (Açores), FI, S, UK (Irlanda de Nord).”

19.

La anexa IV partea B, punctul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„24.1.

Butași fără rădăcină din specia Euphorbia pulcherima Willd., destinați plantării

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctul 45.1 din partea A capitolul I din anexa IV, după caz, constatarea oficială că:

(a)

butașii fără rădăcină sunt originari dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

sau

(b)

nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații europene) la butașii sau plantele de la care provin, deținute sau produse la locul de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a plantelor respective la locul de producție specificat

sau

(c)

butașii și plantele au fost supuse unui tratament adecvat care asigură absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene) atunci când au fost deținute sau produse într-un loc de producție în care a fost detectată specia Bemisia tabaci Genn. (populații europene), acest loc de producție fiind declarat, după punerea în aplicare a procedurilor adecvate menite să eradicheze Bemisia tabaci Genn. (populații europene), neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) pe baza, pe de o parte, inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste și Trás-os-Montes), FI, S, UK.

24.2.

Willd., destinate plantării, altele decât:

semințele,

plantele în cazul cărora trebuie dovedit prin ambalaj, stadiul de dezvoltare al florii (sau al bracteei) sau orice alt mijloc, că sunt destinate vânzării consumatorilor finali care nu produc plante în scop profesional,

plantele menționate la punctul 24.1

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctul 45.1 din partea A capitolul I din anexa IV, constatarea oficială că:

(a)

plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

sau

(b)

nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații europene) la aceste plante, la locul de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării

sau

(c)

plantele au fost supuse unui tratament adecvat care asigură absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene) atunci când au fost deținute sau produse într-un loc de producție în care a fost detectată specia Bemisia tabaci Genn. (populații europene), acest loc de producție fiind declarat, după punerea în aplicare a procedurilor adecvate menite să eradicheze Bemisia tabaci Genn. (populații europene), neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) pe baza, pe de o parte, inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată

și

(d)

s-a dovedit că plantele provin din butași:

(da)

originari dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

sau

(db)

cultivați într-un loc de producție în care nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații europene) în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a acestor plante

sau

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste și Trás-os-Montes), FI, S, UK.

 

(dc)

plantele au fost supuse unui tratament adecvat care să asigure absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene) atunci când au fost deținute sau produse într-un loc de producție în care a fost detectată specia Bemisia tabaci Genn. (populații europene), acest loc de producție fiind declarat, după punerea în aplicare a procedurilor adecvate menite să eradicheze Bemisia tabaci Genn. (populații europene), neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) pe baza, pe de o parte, inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată.

 

24.3.

Plante din specia Begonia L., altele decât semințele, tuberculii și coarmele și plante din speciile Ficus L. și Hibiscus L., destinate plantării, cu excepția semințelor și celor în cazul cărora trebuie dovedit prin ambalaj, stadiul de dezvoltare al florii (sau al bracteei) sau orice alt mijloc, că sunt destinate vânzării consumatorilor finali care nu produc plante în scop profesional

Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile plantelor menționate la punctul 45.1 din partea A capitolul I anexa IV, constatarea oficială că:

(a)

plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind neatinsă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

sau

(b)

nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaci Genn. (populații europene) la aceste plante, la locul de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării

sau

(c)

plantele au fost supuse unui tratament adecvat care să asigure absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene) atunci când au fost deținute sau produse într-un loc de producție în care a fost detectată specia Bemisia tabaci Genn. (populații europene), acest loc de producție fiind declarat, după punerea în aplicare a procedurilor adecvate menite să eradicheze Bemisia tabaci Genn. (populații europene), neatins de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) pe baza, pe de o parte, inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămână în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție și, pe de altă parte, pe baza procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste și Trás-os-Montes), FI, S, UK.”

20.

La anexa IV partea B, punctul 25.1 se elimină.

21.

La anexa IV partea B, punctul 25.2 se înlocuiește cu următorul text:

„25.

Plante din specia Beta vulgaris L., destinate prelucrării industriale

Constatarea oficială că:

(a)

plantele sunt transportate în așa fel încât să se evite orice risc de răspândire a BNYVV și sunt destinate livrării către instalații dotate cu un sistem autorizat de eliminare a deșeurilor care garantează absența riscului răspândirii virusului mai sus menționat

sau

(b)

plantele au fost produse într-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV.

DK, F (Bretania), IRL, P (Açores), FI, S, UK (Irlanda de Nord).”

22.

La anexa IV partea B, punctul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„26.

Pământ și deșeuri nesterilizate care provin din utilizarea sfeclei de zahăr din specia Beta vulgaris L.

Constatarea oficială că pământul și deșeurile:

(a)

au fost tratate, pentru eliminarea oricărei contaminări cu virusul îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr (BNYVV)

sau

(b)

sunt destinate transportului către o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor, cu scopul de a fi distruse

sau

(c)

provin de la plante din specia Beta vulgaris produse într-o zonă în care nu este cunoscută prezența virusului îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr.

DK, F (Bretania), IRL, P (Açores), FI, S, UK (Irlanda de Nord).”

23.

La anexa IV partea B punctul 30, textul din coloana din mijloc se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

mașinile trebuie curățate de pământ și deșeuri vegetale atunci când sunt introduse la locurile de producție a sfeclei de zahăr

sau

(b)

mașinile trebuie să provină dintr-o zonă în care nu este cunoscută prezența virusului îngălbenirii și piticirii sfeclei de zahăr.”

24.

La anexa V partea A capitolul I punctul 2.1, se adaugă următorul text:

„și alte plante din speciile erbacee, cu excepția celor din familia Gramineae, destinate plantării, altele decât bulbii, coarmele, rizomii, semințele și tuberculii.”

25.

La anexa V partea A capitolul II, punctul 1.6 se înlocuiește cu următorul text:

„1.6.

Plante din specia Beta vulgaris L., destinate prelucrării industriale.”

26.

La anexa V partea A capitolul II, punctul 1.7 se înlocuiește cu următorul text:

„1.7.

Pământ și deșeuri nesterilizate care provin din utilizarea sfeclei de zahăr (Beta vulgaris L.).”

27.

La anexa V partea A capitolul II, punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1.

Plante din specia Begonia L., destinate plantării, altele decât coarmele, semințele, tuberculii și plante din speciile Euphorbia pulcherima Willd., Ficus L. și Hibiscus L., destinate plantării, cu excepția semințelor.”

28.

La anexa V partea B capitolul I, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„—

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. și flori tăiate din specia Orchidaceae,

conifere (Coniferales);

Acer saccharum Marsh., originar din țările Americii de Nord;

Prunus L., originar din țări din afara Europei;

flori tăiate din speciile Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. și Trachelium L., originare din țări din afara Europei,

legume cu frunze din speciile Apium graveolens L. și Ocimum L.”.

29.

La anexa V partea B capitolul I punctul 3 prima liniuță, se adaugă următorul text:„Momordica L. și Solanum melongena L.”

30.

La anexa V partea B capitolul I, punctul 7 litera (b) se modifică după cum urmează:

„Pământ și mediu de cultură atașat sau asociat plantelor, constituite integral sau parțial din materiile menționate la litera (a) sau constituite parțial din orice materie anorganică solidă, destinate întreținerii vitalității plantelor originare din:

Cipru, Malta, Turcia;

Belarus, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Ucraina,

țări din afara Europei, cu excepția următoarelor țări: Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Tunisia.”

31.

La anexa V partea B secțiunea II punctul 1, textul se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Plante din specia Beta vulgaris L., destinate prelucrării industriale.”

32.

La anexa V partea B secțiunea II punctul 2, textul se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pământ și deșeuri nesterilizate care provin din utilizarea sfeclei de zahăr (Beta vulgaris L.)”.