Emballage og emballageaffald

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktiv 94/62/EF fastsætter EU’s regler for håndtering af emballage og emballageaffald.

Direktiv 94/62/EF har til formål at:

Direktiv (EU) 2018/852 er den seneste ændring af direktiv 94/62/EF og indeholder opdaterede foranstaltninger, der skal:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på al emballage, der markedsføres i Den Europæiske Union (EU), og alt emballageaffald, uanset om det anvendes i, eller stammer fra industri-, handels-, kontor-, værksteds-, service-, husholdnings- eller andre sektorer, og uanset hvilke materialer der er anvendt.

Foranstaltninger

EU-landene skal i henhold til det ændrede direktiv træffe foranstaltninger, såsom nationale programmer, incitamenter via ordninger for udvidet producentansvar og andre økonomiske instrumenter, med henblik på at forebygge produktion af emballageaffald og minimere emballages miljøpåvirkning.

EU-lande skal tilskynde til en forøgelse af andelen af genbrugsemballage*, der bringes i omsætning, og af systemer til genbrug af emballage på en miljømæssigt forsvarlig måde uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden eller forbrugernes sikkerhed. Det kan omfatte:

EU-lande skal desuden træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overholde genanvendelsesmål, som varierer afhængigt af emballagemateriale. De skal til dette formål anvende de nye beregningsregler til rapportering af nye genanvendelsesmål, der skal nås senest i 2025 og 2030.

Mål

Senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af al emballage genanvendes. Genanvendelsesmålene for materialerne er:

Senest den 31. december 2030 skal mindst 70 vægtprocent af al emballage genanvendes. Det omfatter:

Væsentlige krav

EU-lande skal sikre, at emballage, der markedsføres, opfylder alle de væsentlige krav i direktivets bilag II:

Det ændrede direktiv præciserede forskellen mellem emballage, der kan nyttiggøres ved kompostering og bionedbrydeligt emballageaffald og specificerede, at oxo-nedbrydelig plastemballage (plastemballage med tilsætningsstoffer, der nedbryder det i mikroskopiske partikler og bidrager til forekomsten af mikroplast i miljøet), ikke betragtes som bionedbrydelig emballage.

Europa-Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan man kan skærpe væsentlige krav med henblik på at forbedre emballagedesign til genbrug, at fremme genanvendelse af høj kvalitet samt at styrke håndhævelsen af disse væsentlige krav.

Nyttiggørelsessystemer

EU-lande skal sikre, at der indføres systemer til returnering og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald samt genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

Producentansvar

Informationssystemer og -rapportering

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVERNE FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Cirkulær økonomi: en cirkulær økonomi minimerer ressourceinput, affald, udledninger og energispild. Det kan opnås ved hjælp af langtidsholdbart design, vedligeholdelse, reparation, genbrug og genanvendelse. En cirkulær økonomi står i modsætning til en lineær økonomi, hvor man udvinder ressourcer, bruger dem og derefter smider dem væk.
Genbrugsemballage: emballage, som er blevet udtænkt, udformet og bragt i omsætning med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som den blev udtænkt til.
Ordninger for udvidet producentansvar: systemer, der skal sikre, at producenter har det økonomiske eller økonomiske og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen af et produkts livscyklus. Ved at modulere de gebyrer, som producenterne skal betale for emballage, der bringes i omsætning, gør ordninger for udvidet producentansvar det muligt for producenter og EU-lande at tilskynde til at designe produkter og bestanddele med større respekt for miljøet.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23).

Efterfølgende ændringer af direktiv 94/62/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens beslutning 2005/70/EF af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EUT L 86 af 5.4.2005, s. 6-12).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 15.06.2020