03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

219


32002D0305


L 104/42

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 19 aprilie 2002

de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanței clotianidină și Pseudozyma flocculosa în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

[notificată cu numărul C(2002) 1434]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/305/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2002/18/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede întocmirea unei liste a substanțelor active a căror includere în produsele fitosanitare este autorizată.

(2)

Takeda Chemical Industries Ltd, Regatul Unit, a prezentat autorităților belgiene, la 26 septembrie 2001, un dosar privind substanța activă clotianidină în vederea obținerii înscrierii sale în anexa I la Directiva 91/414/CEE. În ceea ce privește Pseudozyma flocculosa, Maasmond-Westland, Țările de Jos, a prezentat o solicitare asemănătoare autorităților olandeze la 6 martie 2001.

(3)

Autoritățile belgiene și olandeze au informat Comisia că, la o primă analiză, se pare că dosarele respectă cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute la anexa II la Directiva 91/414/CEE și cuprind, de asemenea, datele și informațiile prevăzute la anexa III la directiva menționată pentru un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarele au fost apoi transmise de către solicitanți Comisiei și celorlalte state membre, apoi Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(4)

Prezenta decizie are ca obiect confirmarea formală, la nivelul Comunității, că dosarele sunt conforme cu cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute la anexa II la Directiva 91/414/CEE și, pentru cel puțin un produs fitofarmaceutic care conține substanța activă în cauză, cu cerințele din anexa III la directiva menționată anterior.

(5)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere dreptului Comisiei de a invita solicitantul să transmită date sau informații suplimentare statului membru desemnat drept raportor pentru o substanță dată în vederea clarificării unor puncte din dosar.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dosarele referitoare la substanțele active care sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie, care au fost transmise Comisiei și statelor membre în vederea înscrierii acestor substanțe în anexa I la Directiva 91/414/CEE, respectă, în principiu, cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute în anexa II la directiva menționată.

Dosarele respectă, de asemenea, cerințele privind datele și informațiile prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză, ținându-se seama de utilizările propuse.

Articolul 2

Statele membre raportoare continuă examinarea detaliată a dosarelor în cauză și transmite Comisiei concluziile examinărilor pe care le efectuează, precum și recomandările privind înscrierea sau refuzul de a înscrie substanța activă respectivă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, precum și orice condiție aferentă, în cel mai scurt timp posibil și oricum în termen de cel mult un an de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 26.2.2002, p. 29.


ANEXA

SUBSTANȚE ACTIVE CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI DECIZII

Număr

Denumire, număr de identificare CIMAP

Solicitant

Data solicitării

Stat membru raportor

1

Clotianidină

nr. CIMAP 738

Takeda Chemical Industries Ltd, Regatul Unit

26 septembrie 2001

BE

2

Pseudozyma flocculosa

nr. CIMAP 669

Maasmond-Westland, Țările de Jos

6 martie 2001

NL