4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/10


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Raad van State — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — College van burgemesster en wethouders van Rotterdam kontra M.E.E. Rijkeboer

(C-553/07. sz. ügy) (1)

(Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A magánélet tiszteletben tartása - Adatok törlése - Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga - A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje)

2009/C 153/19

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

a Raad van State — Hollandia

Az alapeljárás felei

Felperes: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Alperes: M.E.E. Rijkeboer

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raad van Staate (Hollandia) — A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 6. cikke (1) bekezdése e) pontjának és 12. cikke a) pontjának értelmezése — Nemzeti jogszabály, amely a feldolgozott adatokhoz való hozzáférés jogát a hozzáférés iránti kérelem előterjesztését megelőző egy évre korlátozza — Az arányosság elve.

Rendelkező rész

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének a) pontja kötelezi a tagállamokat, hogy nem csupán a jelenre, de a múltra nézve is rendelkezzenek az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információkhoz való hozzáférés jogáról. A tagállamok feladata, hogy meghatározzák ezen információ tárolásának határidejét, valamint ennek függvényében az adatokhoz való hozzáférését oly módon, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre egyrészt az érintett személynek ahhoz fűződő érdeke között, hogy különösen az irányelvben előírt beavatkozási lehetőségek és a keresetindításhoz való jog révén magánéletét megvédje, másfelől az adatkezelő számára az ezen információk tárolásának kötelezettsége által jelentett teher között.

Az olyan szabályozás, amely az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információk tárolásának időtartamát, és ezzel összefüggésben az ezen információkhoz való hozzáférést is egy évre korlátozza, miközben az alapvető adatokat ennél jóval hosszabb ideig tárolják, nem hoz létre megfelelő egyensúlyt a szóban forgó érdek és kötelezettség között, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ezen információ hosszabb idejű tárolása túlzott terhet jelentene az adatkezelő számára. A nemzeti bíróság feladata, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatokat.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.