16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/10


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 509/2012

af 15. juni 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 (2) for at give de fleste af foranstaltningerne i afgørelse 2011/782/FUSP virkning.

(2)

I lyset af den syriske regerings fortsatte brutale undertrykkelse og krænkelse af menneskerettighederne fastsættes der ved Rådets afgørelse 2012/206/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP yderligere foranstaltninger, nemlig et forbud eller et krav om forudgående tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og et forbud mod eksport af luksusvarer til Syrien.

(3)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(4)

Forordning (EU) Nr. 36/2012 bør derfor ændres for at give de nye foranstaltninger virkning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 2a

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, varer eller teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IA, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, på betingelser, som de finder hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

Artikel 2b

1.   Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere det udstyr, de varer og den teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag IX, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.

2.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne opført i bilag III, giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af det udstyr, de varer og den teknologi, der er opført i bilag IX, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at det udstyr, de varer og den teknologi, som salget, leveringen, overførslen eller eksporten vedrører, skal eller kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling eller vedligeholdelse af produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse.

3.   Tilladelsen udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter de detaljerede regler i artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (4). Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (5) (»den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listerne i bilag I og IA, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr eller på listerne i bilag I og IA, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller tjenesteydelser, eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a)-c).

2.   Uanset stk. 1 finder de forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, finansieringsmidler eller finansiel bistand vedrørende:

teknisk bistand, der udelukkende ydes til at hjælpe FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse (UNDOF)

ikke-dødbringende militærudstyr eller udstyr, der kunne anvendes til intern undertrykkelse, når udstyret udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og FN's krisestyringsoperationer, eller

ikke-kampmæssige køretøjer, der er udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Syrien,

når ydelsen deraf forinden er blevet godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat, der er angivet på webstederne i bilag III.

3.   Uanset stk. 1, litra b), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, på betingelser, som de finder hensigtsmæssige, give tilladelse til teknisk bistand eller mægling i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, forudsat at udstyret, varerne eller teknologien er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

Den pågældende medlemsstat underretter inden fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt i medfør af første afsnit.

4.   Der kræves forudgående tilladelse fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, jf. webstederne opført i bilag III, for ydelsen af følgende:

a)

teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IX, og til ydelsen, fremstillingen, vedligeholdelsen og anvendelsen af sådant udstyr, sådanne varer eller sådan teknologi direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varer og teknologi, som er opført i bilag IX, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer og sådan teknologi eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.

De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til transaktionerne i første afsnit, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at disse transaktioner skal eller kan bidrage til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse af produkter, som kan anvendes til intern undertrykkelse.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11b

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, jf. listen i bilag X, til Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge direkte eller indirekte at omgå det i litra a) omhandlede forbud.

2.   Uanset stk. 1, litra a), finder det forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på varer uden erhvervsmæssig karakter, bestemt til personlig brug, indeholdt i rejsendes bagage.«

Artikel 2

Bilag I til nærværende forordning indsættes som bilag IA til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 3

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag IX til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 4

Bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag X til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 15. juni 2012.

På Rådets vegne

M. LIDEGAARD

Formand


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 110 af 24.4.2012, s. 36.

(4)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1

(5)  EUT C 86 af 18.3.2011, s. 1


BILAG I

»BILAG Ia

LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2a

DEL 1

Indledende noter

1.

Denne del omfatter varer, software og teknologi, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 (1).

2.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Nr.« til nummeret i kontrollisten, og nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« henviser til kontrolbeskrivelserne af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med denne dels afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af denne dels afsnit A, B, C og D, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit E.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er underlagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er underlagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

A.   UDSTYR

Nr.

Beskrivelse

I.B.1A004

Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

a.

Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW), eller

4.

»Kampmidler til oprørskontrol«, herunder:

a.

α-Bromobenzenacetonitril, (Bromobenzylcyanide) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«, eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af »sprængstoffer«, og som anvender ‧trace detection‧-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi og massespektrometri).

Teknisk note:

‧Trace detection‧ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer

Note:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for beboelseskvarterer og for ikke-militære industrier som f.eks.

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

levnedsmiddelindustrien.

Tekniske noter:

1A004 omfatter udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer »til krigsbrug«, biologiske kampmidler »til krigsbrug«, kampmidler til kemisk krigsførelse, ‧simulatorer‧ eller »kampmidler til oprørskontrol«, selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

‧Simulator‧ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

I.B.9A012

»Ubemandede luftfartøjer« (»UAV«) og systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil:

a.

»UAV« med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion (f.eks. en autopilot med et inertinavigationssystem), eller

2.

Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp af en menneskelig operatør (f.eks. tv-fjernkontrol).

b.

Systemer, udstyr og komponenter i tilknytning hertil:

1.

Udstyr specielt konstrueret til fjernkontrol af »UAV« specificeret i 9A012.a

2.

Systemer til navigation, flyvestilling, føring eller styring ud over dem, der specificeret i 7A i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, og som er specielt konstrueret til at give »UAV«, som specificeret i 9A012.a. mulighed for autonom flyvestyring eller navigation

3.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemandet »fly« til et »UAV« specificeret i 9A012.a

4.

Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt konstrueret eller ændret til fremdrift af »UAV« i over 50 000 fods (15 240 meter) højde.

I.B.9A350

Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

 

Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber ‧VMD‧ på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet

 

Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en ‧VMD‧ på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet

 

Aerosolgenererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret i 9A350.a. og b.

Note:

Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger.

Note:

9A350 lægger ikke eksportkontrol på spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agenser i form af infektiøse aerosoler.

1.

Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly, »fartøjer, der er lettere end luften« eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder:

a.

Dopplerlasermetoden

b.

Forwardlaserdiffraktionsmetoden.

2.

I 9A350 er ‧VMD‧ volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD).

B.   TEST- OG PRODUKTIONSUDSTYR

Nr.

Beskrivelse

I.B.2B350

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling som følger:

a.

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

b.

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrøringsudstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

c.

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

d.

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m2 og mindre end 20 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧

9.

Siciliumcarbid

10.

Titancarbid, eller

11.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

e.

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådanne destillations- og absorptionskolonner, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

9.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

f.

Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom eller

2.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel.

g.

Ventiler med en ‧nominel størrelse‧ på over 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) og præformede indkapslingsforinger konstrueret til sådanne ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

6.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

7.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧

8.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧, eller

9.

Følgende keramiske materialer:

a.

Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent

b.

Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent

c.

Zirconiumoxid.

Teknisk note:

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

h.

Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

7.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

8.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

9.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

i.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik

3.

Ferrosilicium (jernlegering med højt siliciumindhold)

4.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

5.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

7.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

8.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

9.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

10.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

11.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

j.

Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer, specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over 1 273 K (1 000 °C.), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik, eller

3.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

1.

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

I.B.2B351

Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskomponenter, ud over dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og udskiftelige følerpatroner hertil:

a.

Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m3, eller

b.

Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet.

I.B.2B352

Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer:

a.

Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4.

Teknisk note:

Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3 og L4) gælder specifikationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004).

b.

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene »mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter.

Teknisk note:

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

c.

Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:

1.

Gennemstrømningshatighed på 100 liter/time

2.

Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan

3.

En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet, og

4.

Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand.

Teknisk note:

Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.

d.

Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter som følger:

1.

Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer uden udledning af aerosol, med alle følgende egenskaber:

a.

Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2 og

b.

Som har en af følgende egenskaber:

1.

Kan steriliseres eller desinficeres på stedet, eller

2.

Anvender engangsfiltreringskomponenter.

Teknisk note:

I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.

2.

Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m2 for hver komponent og konstrueret til anvendelse i det i 2B352.d omhandlede filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning.

Note:

2B352.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten.

e.

Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på over 10 kg is på 24 timer og under 1 000 kg is på 24 timer

f.

Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr:

1.

Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk

Note:

2B352.f.1 lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr.

2.

Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard.

Note:

I 2B352.f.2 omfatter isoleringsudstyr fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømningskappe (lukket med vertikal gennemstrømning).

g.

Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med »mikroorganismer«, virus eller »toksiner« og med en kapacitet på mindst 1 m3.

C.   MATERIALER

Nr.

Beskrivelse

I.B.1C350

Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8)

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3.

Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)

4.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

Methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)

9.

Thionylchlorid (7719-09-7)

10.

3-hydroxy1-methylpiperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7)

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3)

15.

2-chlorethanol (107-07-3)

16.

Dimethylamin (124-40-3)

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19.

Diethylphosphit (762-04-9)

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

Ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25.

Methylbenzilat (76-89-1)

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0)

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3)

29.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

O-ethyl2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)

30.

Triethylphosphit (122-52-1)

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1)

32.

Benzilsyre (76-93-7)

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37.

3-quinuclidon (3731-38-2)

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39.

Pinacolon (75-97-8)

40.

Kaliumcyanid (151-50-8)

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42.

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)

43.

Natriumfluorid (7681-49-4)

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1)

45.

Natriumcyanid (143-33-9)

46.

Triethanolamin (102-71-6)

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3)

48.

Diisopropylamin (108-18-9)

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8)

50.

Natriumsulfid (1313-82-2)

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52.

Svovldichlorid (10545-99-0)

53.

Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)

55.

Methylphosphonsyre (993-13-5)

56.

Diethylmethylphosphonat (683-08-9)

57.

N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)

58.

Triisopropylphosphit (116-17-6)

59.

Ethyldiethanolamin (139-87-7)

60.

O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8)

61.

O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6)

62.

Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)

63.

Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C350 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

I.B.1C351

Humane patogener, zoonoser og »toksiner« som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Andesvirus

2.

Chaparvirus

3.

Chikungunyavirus

4.

Choclovirus

5.

Congovirus (Krim hæmorragisk feber)

6.

Denguefebervirus

7.

Dobrava-Belgrade-virus

8.

Østlig hesteencephalitisvirus

9.

Ebolavirus

10.

Guanaritovirus

11.

Hantaanvirus

12.

Hendravirus (Equine morbillivirus)

13.

Japansk encephalitisvirus

14.

Juninvirus

15.

Kyasanur Forest-virus

16.

Laguna Negra virus

17.

Lassafebervirus

18.

Louping ill-virus

19.

Lujovirus

20.

Lymphocytær choriomeningitisvirus

21.

Machupovirus

22.

Marburgvirus

23.

Monkeypoxvirus

24.

Murray Valley encephalitis-virus

25.

Nipah-virus

26.

Omsk hæmorragisk febervirus

27.

Oropouchevirus

28.

Powassan-virus

29.

Rift Valley febervirus

30.

Rociovirus

31.

Sabiavirus

32.

Seoulvirus

33.

Sin nombre-virus

34.

St Louis encephalitis-virus

35.

Encephalitisvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis)

36.

Variolavirus

37.

Venezuelansk hesteencephalitisvirus

38.

Vestlig hesteencephalitisvirus

39.

Gul feber-virus.

b.

Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coxiella burnetii

2.

Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.

Rickettsia prowazekii

4.

Rickettsia rickettsii.

c.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Bacillus anthracis

2.

Brucella abortus

3.

Brucella melitensis

4.

Brucella suis

5.

Chlamydia psittaci

6.

Clostridium botulinum

7.

Francisella tularensis

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.

Salmonella typhi

11.

Shigella dysenteriæ

12.

Vibrio choleræ

13.

Yersinia pestis

14.

Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

15.

Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper.

d.

Følgende »toksiner« og »underenheder af toksiner« af disse:

1.

Botulinumtoksin

2.

Clostridium perfringens-toksin

3.

Conotoksin

4.

Ricin

5.

Saxitoksin

6.

Shigatoksin

7.

Staphylococcus aureus-toksin

8.

Tetrodotoksin

9.

Vero-toksin og shigalignende ribosom-inaktiverende proteiner

10.

Microcystin (Cyanginosin)

11.

Aflatoksiner

12.

Abrin

13.

Choleratoksin

14.

Diacetoxyscirpenoltoksin

15.

T-2-toksin

16.

HT-2-toksin

17.

Modeccin

18.

Volkensin

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin).

Note:

1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1.

Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling

2.

Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler

3.

Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

e.

Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coccidioides immitis

2.

Coccidioides posadsii.

Note:

1C351 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner« eller »immunotoksiner«.

I.B.1C352

Animalske patogener som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Afrikansk svinepestvirus

2.

Aviært influenzavirus, der:

a.

er ukarakteriseret, eller

b.

er defineret i bilag I, punkt 2, til direktiv 2005/94/EF (2) som værende stærkt patogene som følger:

1.

Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller

2.

Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten.

3.

Bluetonguevirus

4.

Mund- og klovesygevirus

5.

Gedekoppevirus

6.

Aujeszkys sygdomvirus

7.

Svinepestvirus (Hog Choleravirus)

8.

Lysavirus (rabies)

9.

Newcastlediseasevirus

10.

Fåre- og gedepestvirus

11.

Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin)

12.

Kvægpestvirus

13.

Fårekoppevirus

14.

Teschenersygevirus

15.

Vesikulær stomatitisvirus

16.

Lumpy Skin Disease-virus

17.

Afrikansk hestepestvirus

b.

Mycoplasma, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note:

1C352 lægger ikke eksportkontrol på »vacciner«.

I.B.1C353

Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

a.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller 1C354

b.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de »toksiner«, der er specificeret i 1C351.d, eller »underenheder af toksiner« af disse.

1.

Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej.

2.

Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a.

I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed' eller

b.

Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Note:

1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

I.B.1C354

Plantepatogener som følger:

a.

Vira, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Potato Andean latent tymovirus

2.

Potato spindle tuber viroid.

b.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Xanthomonas albilineans

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xanthomonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo

3.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3).

c.

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae)

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici)

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

a.

Toksiske kemiske stoffer som følger:

1.

Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)

3.

JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)

4.

Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)

5.

Cyanogenchlorid (506-77-4)

6.

Hydrogencyanid (74-90-8)

7.

Klorpikrin: Trichlornitromethan (76-06-2).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben«, lægger 1C450 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b.

Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1.

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer.

Note:

1C450.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-S-phenyl-ethylphosphonothiolothionat (944-22-9).

2.

Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid

NB:

Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350

4.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350

5.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350

Note:

1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf

b.

Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).

6.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350

7.

Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (139-87-7)

8.

Methyldiethanolamin (105-59-9).

Note 1:

For så vidt angår eksport til »stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben« lægger 1C450 ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på »kemiske blandinger«, som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:

1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

D.   SOFTWARE

Nr.

Beskrivelse

I.B.1D003

»Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c eller 1A004.d.

I.B.2D351

»Software« bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet til »brug« af udstyr, der er specificeret i 2B351.

I.B.9D001

»Software«, der er specielt designet eller ændret til »udvikling« af udstyr eller »teknologi«, der er specificeret i 9A012.

I.B.9D002

»Software«, der er specielt udviklet eller ændret til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 9A012.

E.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

I.B.1E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« eller »produktion« af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A004, 1C350 to1C354 eller 1C450.

I.B.2E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller »software«, der er specificeret i 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351.

I.B.2E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 2B350, 2B351 eller 2B352.

I.B.2E301

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af varer, der er specificeret i 2B350-2B352.

I.B.9E001

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »udvikling« af udstyr eller »software«, der er specificeret i 9A012 eller 9A350.

I.B.9E002

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af udstyr, der er specificeret i 9A350.

I.B.9E101

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »produktion« af ‧UAV‧, der er specificeret i 9A012.

Teknisk note:

I 9E101.b. forstås ved ‧UAV‧ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

I.B.9E102

»Teknologi«, ifølge den generelle teknologinote, til »brug« af ‧UAV‧, der er specificeret i 9A012.

Teknisk note:

I 9E101.b. forstås ved ‧UAV‧ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

DEL 2

Indledende noter

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med del 1, afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af nærværende dels afsnit I.C.A, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende dels afsnit I.C.B.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

I.C.A.   VARER

(Materialer og kemikalier)

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

I.C.A.001

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Dichlorethan, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Nitromethan (CAS 75-52-5)

2.

Picrinsyre, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

1.

Aluminiumchlorid, (CAS 7446-70-0)

2.

Arsen, (CAS 7440-38-2)

3.

Arsentrioxid, (CAS 1327-53-3)

4.

Bis(2-chlorethyl)ethylaminhydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.

Bis(2-chlorethyl)methylaminhydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.

Tris(2-chlorethyl)aminhydrochlorid, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TEKNOLOGI

B.001

‧Teknologi‧ til »udvikling«, »fremstilling« eller »brug« af produkter under afsnit I.C.A.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter »software«.«

 


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).


BILAG II

»BILAG IX

LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b

Indledende noter

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand.

Generel teknisk note (GTN)

(Læses i forbindelse med dette bilags afsnit B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af dette bilags afsnit IX.A, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit B.

2.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på varer, der ikke er pålagt eksportkontrol.

3.

Kontrol anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke kontrolleres, eller hvortil der tidligere er givet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

4.

Kontrol anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

IX.A.   VARER

IX.A1.   Materialer, kemiske stoffer, ‧mikroorganismer‧ og ‧toksiner‧

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.A1.001

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

Tributylphosphite, (CAS 102-85-2)

 

Methylisocyanat, (CAS 624-83-9)

 

Quinaldin, (CAS 91-63-4)

 

2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

Benzil, (CAS 134-81-6)

 

Diethylamin, (CAS 109-89-7)

 

Diethylether, (CAS 60-29-7)

 

Dimethylether, (CAS 115-10-6)

 

Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Kemikalier med en koncentration på 95 % eller derover som følger:

 

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

 

Butyrylcholinesterase (BCHE)

 

Diethylentriamin, (CAS 111-40-0)

 

Dichlormethan, (CAS 75-09-3)

 

Dimethylanalin, (CAS 121-69-7)

 

Ethylbromid, (CAS 74-96-4)

 

Ethylchlorid, (CAS 75-00-3)

 

Ethylamin, (CAS 75-04-7)

 

Hexamin, (CAS 100-97-0)

 

Isopropylbromid, (CAS 75-26-3)

 

Isopropylether, (CAS 108-20-3)

 

Methylamin, (CAS 74-89-5)

 

Methylbromid, (CAS 74-83-9)

 

Monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)

 

Obidoximchlorid, (CAS 114-90-9)

 

Kaliumbromid, (CAS 7758-02-3)

 

Pyridin, (CAS 110-86-1)

 

Pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)

 

Natriumbromid, (CAS 7647-15-6)

 

Natriummetal, (CAS 7440-23-5)

 

Tributylamin, (CAS 102-82-9)

 

Triethylamin, (CAS 121-44-8)

 

Trimethylamin, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.A2.001

Gulvmonterede stinkskabe (walk-in-style) med minimal bredde på 2,5 m.

 

IX.A2.002

Åndedrætsværn i form af en helmaske med luftfilter og friskluftsfilter, ud over dem, der er specificeret i 1A004 eller 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Klasse II biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard.

2B352.f.2

IX.A2.004

Batchcentrifuger med en rotorkapacitet på 4 liter eller derover, og som kan anvendes til biologiske materialer.

 

IX.A2.005

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene »mikroorganismer«, vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 5 liter eller mere, men under 20 liter.

Teknisk note:

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

2B352.b

IX.A2.007

Renrum med konventionel eller turbulent luft-flow og selvindesluttende HEPA-filterenheder eller ULPA-filterenheder, der kan anvendes i faciliteter med indeslutningsniveau 3 eller 4.

2B352.a

IX.A2.008

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling, som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.009 i bilag Ia og Ib, som følger:

a.

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

b.

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

c.

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

d.

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

e.

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

f.

Ventiler med en ‧nominel størrelse‧ på over 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) til brug i sådanne ventiler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

1.

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for ventilens kontrolstatus

2.

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

g.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, hvor alle overflader, der i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:

1.

Rustfrit stål med et indhold på mindst 10,5 % krom og højst 1,2 % kulstof.

h.

Vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 1 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1.

‧Legeringer‧ med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik

3.

‧Ferrosilicium‧

4.

Flourpolymerer (polymeriske eller elastomeriske materialer med mere end 35 vægtprocent flour)

5.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

7.

Nikkel eller ‧legeringer‧ med mere end 40 vægtprocent nikkel

8.

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom

9.

Tantal eller ‧tantallegeringer‧

10.

Titan eller ‧titanlegeringer‧

11.

Zirkonium eller ‧zirkoniumlegeringer‧, eller

12.

Niobium (columbium) eller ‧niobiumlegeringer‧.

1.

De materialer, der anvendes til membraner og pakninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for pumpens kontrolstatus

2.

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent

3.

‧Ferrosilicium‧ er jernlegeringer med indhold af silicium på mindst 8 vægtprocent.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Faciliteter, udstyr og komponenter til kemisk fremstilling, som ikke er specificeret i 2B350 eller A2.008, som følger:

 

Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 liter) og mindre end 20 m3 (20 000 liter), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Omrøringsudstyr til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i a), hvor alle overflader, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

 

Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamler, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede væsker, er fremstillet af følgende materialer:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

 

Ventiler med en nominel størrelse på mindst 10 mm og indkapslinger (ventilhuse) med kugler eller haner konstrueret til sådanne ventiler, og hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af følgende materialer:

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Teknisk note:

‧Nominel størrelse‧ defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3 pr. time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa) samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af ethvert af følgende materialer:

 

Keramik

 

Ferrosilicium (jernlegeringer med indhold af silicium på mindst 8 vægtprocent)

 

Rustfrit stål med mindst 20 vægtprocent nikkel og 19 vægtprocent krom.

Tekniske noter:

De materialer, der anvendes til membraner eller pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for pumpens kontrolstatus.

For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved ‧legering‧, hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

 

B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

IX.B.001

‧Teknologi‧ til »udvikling«, »fremstilling« eller »brug« af produkter under afsnit IX.A.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter »software«

 


BILAG III

»BILAG X

LISTE OVER LUKSUSVARER OMHANDLET I ARTIKEL 11B

1.   Racerene heste

KN-kode: 0101 21 00

2.   Kaviar og kaviarerstatning; kaviarerstatning, hvis salgsprisen er over 20 EUR pr. 100 g

KN-kode: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Trøfler

KN-kode: 2003 90 10

4.   Vin (herunder mousserende vin) til en salgspris på over 50 EUR pr. liter samt alkohol og alkoholholdige drikkevarer til en salgspris på over 50 EUR pr. liter.

KN-kode: ex 2204 21 til ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cigarer og cigarillos til en salgspris på over 10 EUR pr. cigar eller cigarillos

KN-kode: ex 2402 10 00

6.   Parfumer, toiletvand og kosmetik til en salgspris på over 70 EUR pr. 50 ml, herunder skønhedsplejemidler og sminke til en salgspris på over 70 EUR pr. stk.l

KN-kode: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307 og ex 3401

7.   Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende varer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 4201 00 00, ex 4202 og ex 4205 00 90

8.   Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt sko (uanset materiale) til en salgspris på over 600 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99 og ex 6602 00 00

9.   Perler, ægte og halvægte sten, varer af perler, smykker, guld- og sølvsmedearbejder

KN-kode: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115 og 7116

10.   Mønter og pengesedler, der ikke er lovligt betalingsmiddel

KN-kode: ex 4907 00, 7118 10 og ex 7118 90

11.   Bestik af ædle metaller eller forsølvet, forgyldt eller platineret eller dubleret med ædle metaller

KN-kode: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215 og ex 9307

12.   Service af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler til en salgspris på over 500 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30 og ex 6912 00 50

13.   Blykrystalglasvarer til en salgspris på over 200 EUR pr. stk.

KN-kode: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50 og ex 9405 91

14.   Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, i luften eller til søs samt tilbehør hertil; nye køretøjer, hvis salgsprisen er over 25 000 EUR; brugte køretøjer, hvis salgsprisen er over 15 000 EUR.

KN-kode: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10 og ex 8903

15.   Ure og dele dertil, hvis den enkelte del har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113 og ex 9114

16.   Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

KN-kode: 97

17.   Redskaber og rekvisitter til ski, golf, dykning og vandsport, hvis de enkelte dele har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39 og ex 9507

18.   Billardborde og tilbehør til billard, automatisk udstyr til bowlingbaner, kasinospil og spil, der aktiveres af mønter eller pengesedler, hvis den enkelte del har en salgspris på over 500 EUR

KN-kode: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00 og ex 9504 90 80«.